Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 15 oktober 1998. - Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. - Fördragsbrott - Direktiv 95/27/EG - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen. - Mål C-324/97.Rättsfallssamling 1998 s. I-06099Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-324/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av Paolo Stancanelli, rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Republiken Italien, företrädd av professor Umberto Leanza, chef vid utrikesministeriets avdelning för diplomatiska tvister, i egenskap av ombud, biträdd av Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, delgivningsadress: Italiens ambassad, 5, rue Marie-Adélaïde, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG av den 29 juni 1995 om ändring av rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av bullernivån hos hydrauliska grävmaskiner, lindrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare (EGT L 168, s. 14), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P.J.G. Kapteyn samt domarna G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm och R. Schintgen (referent),

generaladvokat: N. Fennelly,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 18 juni 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 17 september 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG av den 29 juni 1995 om ändring av rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av bullernivån hos hydrauliska grävmaskiner, lindrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare (EGT L 168, s. 14, nedan kallat direktivet), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

2 Enligt artikel 2.1 första stycket i direktivet skulle medlemsstaterna före den 31 december 1995 sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa detta direktiv. I artikel 2.2 föreskrivs att medlemsstaterna till kommissionen skall överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av direktivet.

3 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om att direktivet införlivats med italiensk rätt eller någon annan upplysning som tydde på att Republiken Italien uppfyllt denna skyldighet, sände den en formell underrättelse till denna stat den 27 februari 1996 och uppmanade den att inkomma med ett yttrande inom två månader.

4 I avsaknad av svar från de italienska myndigheterna riktade kommissionen den 5 mars 1997 ett motiverat yttrande till Republiken Italien och uppmanade denna stat att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta de nödvändiga åtgärderna.

5 Eftersom kommissionen inte erhöll något svar på sitt motiverade yttrande, har den väckt förevarande talan.

6 Republiken Italien har inte bestritt att direktivet inte har införlivats inom föreskriven tidsfrist.

7 Eftersom direktivet inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

8 Det finns således anledning fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

9 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att svaranden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Republiken Italien har tappat målet, skall denna stat ersätta rättegångskostnaderna.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

10 Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/27/EG av den 29 juni 1995 om ändring av rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av bullernivån hos hydrauliska grävmaskiner, lindrivna grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

11 Republiken Italien skall ersätta rättegångskostnaderna.