Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 9 juli 1998. - Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien. - Fördragsbrott - Underlåtenhet att införliva direktiv 90/220/EEG och 94/51/EG. - Mål C-343/97.Rättsfallssamling 1998 s. I-04291Parter

Domskäl

Beslut om rättegångskostnader

Domslut

NyckelordMedlemsstater - Skyldigheter - Genomförande av direktiv - Obestritt fördragsbrott

(EG-fördraget, artikel 169)

ParterI mål C-343/97,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av juridiske rådgivaren Götz zur Hausen, i egenskap av ombud, delgivningsadress: rättstjänsten, Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Belgien, företrätt av biträdande rådgivaren Anni Snoecx, utrikes-, utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsministeriets rättsavdelning, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Belgiens ambassad, 4, rue des Girondins, Luxemburg,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT L 117, s. 15; svensk specialutgåva, område 15, volym 9, s. 212), och

- kommissionens direktiv 94/51/EG av den 7 november 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT L 297, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 13, s. 248),

genom att inte inom den föreskrivna fristen anta samtliga de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven,

meddelar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden H. Ragnemalm (referent) samt domarna R. Schintgen, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray och K.M. Ioannou,

generaladvokat: A. La Pergola,

justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

och efter att den 5 maj 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

Domskäl1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 1 oktober 1997, med stöd av artikel 169 i EG-fördraget väckt talan om fastställelse av att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- rådets direktiv 90/220/EEG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT L 117, s. 15; svensk specialutgåva, område 15, ochvolym 9, s. 212),

- kommissionens direktiv 94/51/EG av den 7 november 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (EGT L 297, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 13, s. 248),

genom att inte inom den föreskrivna fristen anta samtliga de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa direktiven.

2 Enligt artikel 23 i direktiv 90/220 och artikel 2 i direktiv 94/51 skulle medlemsstaterna före den 23 oktober 1991 respektive den 30 april 1995 sätta i kraft de lagar och andra författningar som var nödvändiga för att följa detta direktiv och omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3 Vid utgången av dessa tidsfrister hade kommissionen från Konungariket Belgien inte fått några andra uppgifter om åtgärder för införlivande av direktiven 90/220 och 94/51 än sådana som gällde de åtgärder som, enbart avseende direktiv 90/220, hade vidtagits av den flamländska regionen. Följaktligen sände kommissionen i enlighet med artikel 169 i fördraget den 8 februari 1994 beträffande direktiv 90/220 och den 2 augusti 1995 beträffande direktiv 94/51 en formell underrättelse till den belgiska regeringen och uppmanade den att inkomma med ett yttrande inom två månader.

4 Vad beträffar direktiv 90/220 meddelade den belgiska regeringen genom två skrivelser av den 22 mars respektive den 12 oktober 1994 att arbetet med införlivandet pågick, så att direktivet skulle vara tillämpligt inom hela kungariket före slutet av år 1994. Vad beträffar direktiv 94/51 besvarades inte den formella underrättelsen.

5 Med hänsyn till att kommissionen inte hade erhållit något meddelande om officiella åtgärder för införlivande av direktiven 90/220 och 94/51 med belgisk rätt, riktade kommissionen den 11 oktober respektive den 27 december 1996 två motiverade yttranden till den belgiska regeringen och uppmanade den att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta de åtgärder som var nödvändiga för att uppfylla skyldigheterna enligt dessa två direktiv.

6 Vad beträffar direktiv 90/220 sände den belgiska regeringen kommissionen texten till ett samarbetsavtal mellan de federala och de regionala myndigheterna och angav därvid att detta avtal redan hade godkänts av den vallonska regionen och snart skulle godkännas av förbundsstatens övriga regioner. Vad beträffar direktiv 94/51 upplyste den belgiska regeringen kommissionen om att införlivandet pågick.

7 Eftersom kommissionen inte har erhållit någon annan underrättelse om att lagstiftningsprocessen för att införliva direktiven 90/220 och 94/51 har avslutats, har den väckt förevarande talan.

8 Konungariket Belgien har inte bestritt att det inte har vidtagit samtliga nödvändiga åtgärder för att införliva direktiven 90/220 och 94/51.

9 Eftersom dessa två direktiv inte har införlivats inom den föreskrivna fristen, skall kommissionens talan anses välgrundad.

10 Det finns således anledning att fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23 i direktiv 90/220 och artikel 2 i direktiv 94/51 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven.

Beslut om rättegångskostnaderRättegångskostnader

11 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om det har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Belgien skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Belgien har tappat målet, skall kommissionens yrkande bifallas.

DomslutPå dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

(sjätte avdelningen)

följande dom:

12 Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt

- rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, och

- kommissionens direktiv 94/51/EG av den 7 november 1994 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 90/219/EEG om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer,

genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiven.

13 Konungariket Belgien skall ersätta rättegångskostnaderna.