Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

9.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 6/37


Tribunalens beslut av den 9 november 2016 - Biofa mot kommissionen

(Mål T-746/15) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Växtskyddsmedel - Genomförandeförordning (EU) 2015/2069 - Godkännande av allmänkemikalien natriumvätekarbonat - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning)

(2017/C 006/46)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Biofa AG (Münsingen, Tyskland) (ombud: inledningsvis advokaterna C. Stallberg och S Knoblich, därefter advokaten C. Stallberg)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Ondrůsek, G. von Rintelen och F. Moro)

Saken

Talan med stöd av artikel 263 FEUF med yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2069 av den 17 november 2015 om godkännande av allmänkemikalien natriumvätekarbonat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 301, 2015, s. 42).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Det saknas anledning att pröva Konungariket Danmarks interventionsansökan.

3)

Biofa AG ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för det interimistiska förfarandet.

4)

Konungariket Danmark ska bära sina rättegångskostnader för interventionsansökan.


(1)  EUT C 59, 15.2.2016.