Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 2081/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet samt om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 193 , 31/07/1993 s. 0005 - 0019

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0017

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0017RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/93 av den 20 juli 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet samt om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130d i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande.

Artikel 19 i förordning (EEG) nr 2052/88 (4) kräver att rådet granskar den förordningen på nytt på förslag av kommissionen senast den 31 december 1993.

Huvudprinciperna i 1988 års reform av strukturfonderna bör fortsätta att styra fondernas aktiviteter fram till år 1999, men erfarenheterna hittills visar ett behov av förbättringar för att göra strukturpolitiken effektivare, enklare och mer öppen för insyn.

Artikel 1 i förordning (EEG) nr 2052/88 fastställer de prioriterade målen för gemenskapsåtgärder genom strukturfonderna, Europeiska investeringsbanken och andra finansieringsorgan.

Gemenskapen har genomfört en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken innefattande strukturåtgärder, särskilt för att främja landsbygdens utveckling.

Gemenskapens åtgärder för att förbättra de villkor under vilka fiskeri- och vattenbruksprodukter bearbetas och försäljs fastställdes i förordning (EEG) nr 4042/89 (5). Gemenskapens åtgärder för att förbättra och anpassa strukturerna inom sektorn för fiskeri och vattenbruk fastställdes i förordning (EEG) nr 4028/86 (6). Finansieringen av dessa åtgärder kommer från olika budgetresurser, däribland i vissa fall från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket. Med syfte att samla alla dessa resurser till ett enda finansieringsorgan etablerades genom förordning (EEG) nr 2080/93 (7) fonden för fiskets utveckling. I den utsträckning som detta organ stöder genomförandet av de mål som fastställs i artikel 130a i fördraget bör stödet därifrån samordnas med stödet från strukturfonderna. Samtliga de bestämmelser som reglerar strukturfonderna bör därför utsträckas till att omfatta fonden för fiskets utveckling.

Strukturfonderna utgör det huvudsakliga styrmedlet för att dämpa de socioekonomiska störningar som en översyn av den gemensamma fiskeripolitiken troligen kommer att skapa i vissa kustområden. Därför är det nödvändigt, förutom i de regioner som redan omfattas av mål 1, att anpassa de kriterier som berättigar till stöd enligt mål 2 och 5 b så att de tar hänsyn till dessa problem.

Förordning (EEG) nr 792/93 (8) introducerar ett tillfälligt finansieringsorgan för sammanhållning genom vilket gemenskapen ger finansiella bidrag till projekt som gäller miljön och till den europeiska infrastrukturen för transportnätverket i Grekland, Spanien, Irland och Portugal, under förutsättning att vart och ett av dessa länder har ett konvergensprogram som granskats av rådet och som syftar till att undvika ett alltför stort underskott i den offentliga sektorn. Den förordningen är tillfällig och beroende av att den sammanhållningsfond etableras som avses i artikel 130d i fördraget och som föreskrivs i Fördraget om Europeiska Unionen och kommer att granskas på nytt senast den 31 december 1993. Det finansieringsorgan för vilket föreskrifter fastställs, med eventuella ändringar (nedan kallat "finansieringsorganet för sammanhållning") måste omfattas av förordning (EEG) nr 2052/88. Enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 792/93 får ingen utgift ersättas av både detta finansieringsorgan och av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska sociala fonden eller Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Målen 3 och 4 gäller å ena sidan att bekämpa långvarig arbetslöshet och å andra sidan att underlätta integrationen i arbetslivet av unga människor. Målen 3 och 4, för vilkas genomförande Europeiska sociala fonden är ansvarig, bör klargöras genom att målen kombineras som mål 3, på så sätt att det senare utökas till att omfatta integrationen i arbetslivet av personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden och på så sätt att ett nytt mål 4 införs som tar sikte på att underlätta anpassningen av arbetstagare av båda könen till industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen.

Principen om lika möjligheter för män och kvinnor på arbetsmarknaden är ett mål för gemenskapen som strukturåtgärder bör bidra till att förverkliga.

I artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 2052/88 anges Europeiska regionala utvecklingsfondens uppgifter. Investeringar på områdena utbildning och hälsa i mål 1-regionerna bör stödjas.

I artikel 3.2 anges Europeiska sociala fondens uppgifter. Dessa bör anpassas så att de tar hänsyn till den nya definitionen av mål 3 och 4. Som en del av den nya definitionen av de åtgärder som berättigar till stöd från Europeiska sociala fonden bör anställningsstöd presenteras bl.a. i form av stöd till geografisk rörlighet.

Europeiska gemenskapernas råd av den 11 och 12 december 1992 fastställde de resurser som är tillgängliga för strukturfondernas åtaganden och för andra strukturverksamheter under perioden 1993-1999. Dessa resurser är utgiftsmål. Rådet fastställde även de resurser som är tillgängliga i fasta priser för åtaganden enligt mål 1 under den perioden. Dessa belopp tillåter åtaganden enligt mål 1 och enligt finansieringsorganet för sammanhållning att fördubblas i de fyra medlemsstater som är stödberättigade enligt finansieringsorganet för sammanhållning och uppgår därmed till ca 85 miljarder ecu i dessa fyra medlemsstater under perioden 1993-1999.

Samarbetet bör förstärkas genom att ekonomiska och sociala parter på lämpligt sätt deltar i program på grundval av en bättre definition av varje parts ansvar vid tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Åtgärder avseende förhandsuppskattning av, övervakning under samt utvärdering i efterhand av verksamheterna bör fastställas och åtgärder bör vidtas för en större flexibilitet vid genomförandet av gemenskapens strukturstöd så att detta fyller verkliga behov. I effektivitetens intresse bör en noggrann uppskattning föregå åtaganden med gemenskapens resurser för att säkerställa att de medför socioekonomiska framsteg som står i ett rimligt förhållande till de resurser som används.

Europeiska investeringsbanken kommer även fortsättningsvis att ägna större delen av sina resurser åt att främja ekonomisk och social sammanhållning och särskilt åt att öka kreditgivningen i de medlemsstater som får stöd av finansieringsorganet för sammanhållning och i de av gemenskapens regioner som omfattas av gemenskapens mål 1.

I syfte att förbättra genomblickbarheten bör det finnas en vägledande tilldelning av de strukturfondsresurser som är tillgängliga för medlemsstaternas åtaganden och för vart och ett av mål 1-4 samt 5 b. När en sådan tilldelning görs "bör fullständig hänsyn tas, liksom nu, till nationell välfärd, regional välfärd, regionernas befolkning och struktur problemens allvar, inklusive arbetslöshetsnivån och, i fråga om berörda mål, behovet av landsbygdens utveckling". Resurserna för mål 5 a, utom beträffande de områden som omfattas av mål 1, måste vara föremål för en lämplig tilldelning.

För att undvika överdimensionerade ökningar av budget-utgifterna i mindre välmående regioner är det önskvärt att avpassa graden av gemenskapens deltagande i verksamheter som stöds av strukturfonderna och följaktligen att i undantagsfall höja interventionsnivån i dessa regioner.

I syfte att garantera en effektiv koncentration av stödet kan gemenskapsåtgärder enligt mål 2 omfatta upp till 15 % av gemenskapens befolkning.

I syfte att garantera en bättre samordning mellan strukturstöden enligt mål 2 och 5 b bör förteckningen över de områden som är berättigade till stöd enligt dessa mål så långt möjligt beslutas vid samma tidpunkt.

Åtgärder för att påskynda anpassningen av jordbruks- och fiskeristrukturerna (mål 5 a) bör samordnas med de andra mål som avses i den här förordningen.

Principerna och målen med en hållbar utveckling fastställs i gemenskapens handlingsprogram för miljön och hållbar utveckling enligt rådets resolution av den 1 februari 1993 (9). Gemenskapens miljöpolitik avser att garantera en hög skyddsnivå samtidigt som den tar hänsyn till de olika förhållandena i de olika regionerna i gemenskapen. Kraven på miljöskydd bör utgöra en del av utarbetandet och genomförandet av gemenskapens övriga politik. Medlemsstaterna bör därför i de planer som lämnas enligt mål 1, 2 och 5 b ge en uppskattning av miljönstillstånd och av miljöeffekterna av de planerade verksamheterna, i enlighet med gemenskapens gällande lagar och bestämmelser, liksom information om de åtgärder som de har vidtagit för att engagera miljömyndigheterna i förberedelsen och genomförandet av planerna.

En rapport om framstegen mot ekonomisk och social sammanhållning bör presenteras vart tredje år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1-19 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall ersättas av följande:

"I. STRUKTURFONDERNAS MÅL OCH UPPGIFTER

Artikel 1

Mål

Gemenskapsåtgärder genom strukturfonderna, fonden för fiskets utveckling som etablerades genom förordning (EEG) nr 2080/93 (*), Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgan skall stödja uppnåendet av de allmänna mål som fastställs i artiklarna 130a och 130c i fördraget. Strukturfonderna, fonden för fiskets utveckling, Europeiska investeringsbanken och de övriga finansieringsorganen skall vart och ett på lämpligt sätt bidra till uppnåendet av följande fem prioriterade mål:

1. Att främja utvecklingen och den strukturella anpassningen av regioner som utvecklas långsammare (nedan kallat `mål 1`).

2. Att omvandla de regioner, gränsregioner och delar av regioner (inklusive arbetsmarknadsområden och tätorter) som allvarligt påverkas av industriell tillbakagång, nedan kallat `mål 2`.

3. Att bekämpa långvarig arbetslöshet och underlätta integrationen i arbetslivet av unga människor och av personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden, nedan kallat `mål 3`.

4. Att underlätta anpassningen av arbetstagare av båda könen till industriella förändringar och förändringar i produktionssystemen, nedan kallat `mål 4`.

5. Att främja landsbygdens utveckling genom

a) att påskynda anpassningen av jordbruksstrukturerna inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken,

b) att underlätta landsbygdens utveckling och strukturanpassning.

Nedan kallade `mål 5 a och 5 b`.

Inom ramen för översynen av den gemensamma fiskeripolitiken faller åtgärder för anpassning av fiskeristrukturerna under mål 5 a.

Artikel 2

Medel

1. Strukturfonderna (Europeiska utvecklings- och garanti fonden för jordbruket, utvecklingssektionen, Europeiska socialafonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden) samt Fonden för fiskets utveckling, var och en enligt de särskilda bestämmelser som reglerar deras verksamhet, skall bidra till att uppnå målen 1-5b enligt följande:

>Plats för tabell>

2. När Europeiska investeringsbanken genomför de uppgifter som fastställs i artiklarna 129 och 130 i fördraget skall den samarbeta för att uppnå de mål som föreskrivs i artikel 1 i enlighet med det förfarande som fastställs i dess stadgar.

3. De andra befintliga finansieringsorganen får bidra, vart och ett enligt de särskilda bestämmelser som reglerar deras verksamhet, till varje åtgärd som stöds av en eller flera av strukturfonderna i samband med ett av målen 1-5 b. Närhelst lämpligt skall kommissionen vidta åtgärder för att göra det möjligt för dessa organ att bättre bidra till de mål som fastställs i artikel 1.

Artikel 3

Fondernas uppgifter

1. I enlighet med artikel 130c i fördraget skall Europeiska regionala utvecklingsfonden

- ha den huvudsakliga uppgiften att ge stöd åt mål 1 och 2 i berörda regioner, och att

- därutöver delta i verksamheter enligt mål 5 b.

Den skall särskilt ge stöd till

a) investeringar i produktion,

b) skapandet eller moderniseringen av en infrastruktur som bidrar till utvecklingen eller omvandlingen av de berörda regionerna,

c) åtgärder för att utnyttja potentialen till internt genererad utveckling i de berörda regionerna,

d) investeringar på utbildnings- och hälsovårdsområdet i de regioner som omfattas av mål 1.

Europeiska regionala utvecklingsfonden skall också ge stöd till undersökningar eller pilotprojekt för regional utveckling på gemenskapsnivå, särskilt när medlemsstaternas gränsregioner är berörda.

2. Inom ramen för artikel 123 i fördraget skall Europeiska sociala fonden ha den huvudsakliga uppgiften att ge stöd till målen 3 och 4 i hela gemenskapen och därutöver att ge stöd till målen 1, 2 och 5 b.

I syfte att bekämpa arbetslösheten skall den särskilt bidra till

a) att underlätta tillträde till arbetsmarknaden,

b) att främja lika möjligheter på arbetsmarknaden,

c) att utveckla yrkesmässiga färdigheter och kvalifikationer,

d) att uppmuntra att arbetstillfällen skapas.

Inom ramen för detta skall sociala fonden initiera undersökningar och pilotprojekt, särskilt sådana som omfattar aspekter som är gemensamma för flera medlemsstater.

3. I linje med de principer som fastställs i artikel 39 i fördraget skall stödet från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket särskilt styras mot följande uppgifter:

a) Att stärka och omorganisera jordbruks- och skogs-bruksstrukturerna, även dem som gäller avsättning och bearbetning av jordbruks- och skogsbruksprodukter, och att hjälpa till att kompensera effekterna av naturbetingade nackdelar för jordbruket.

b) Att garantera omvandlingen av jordbruksproduktionen och att uppmuntra utvecklingen av kompletterande aktiviteter för lantbrukare av båda könen.

c) Att hjälpa till att garantera en rimlig levnadsstandard för lantbrukare av båda könen.

d) Att hjälpa till att utveckla landsbygdsområdenas sociala nätverk, att skydda miljön och att bevara landskapet (bl.a. genom att garantera bevarandet av jordbrukets resurser).

Utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket skall också bidra till teknisk assistans och informationsverksamhet och ge stöd till undersökningar eller pilotprojekt för anpassningen av jordbruksstrukturen och främjandet av landsbygdens utveckling på gemenskapsnivå.

4. De särskilda bestämmelser som reglerar varje strukturfonds verksamhet skall föreskrivas i genomförandebestämmelserna till artikel 130e i fördraget.

De skall särskilt fastställa förfarandet för beviljandet av stöd i någon av de former som anges i artikel 5.2, de villkor som berättigar till stöd och reglerar gemenskapens deltagande. Utan att det påverkar punkt 5 i den här artikeln skall de också fastställa förfarandet för att övervaka, utvärdera, förvalta och kontrollera de åtgärder och övergångsbestämmelser som är nödvändiga i förhållande till befintliga bestämmelser.

5. Enligt artikel 130e i fördraget skall rådet fastställa de bestämmelser som är nödvändiga för att försäkra en samordning mellan de olika strukturfonderna å ena sidan, och mellan dem och Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgan å andra sidan. Kommissionen och Europeiska investeringsbanken skall i samförstånd fastställa de praktiska förfarandena för att samordna sina verksamheter.

De genomförandebestämmelser som avses i den här artikeln skall också fastställa de övergångsbestämmelser som gäller det integrerade arbetssätt som fastställts enligt befintliga bestämmelser.

Artikel 3a

Uppgifterna för fonden för fiskets utveckling

Uppgifterna för fonden för fiskets utveckling och de särskilda bestämmelser som reglerar dess verksamhet, inklusive övergångsbestämmelser, skall föreskrivas i förordning (EEG) nr 2080/93, grundat på artikel 43 i fördraget.

Bestämmelserna i denna förordning och de bestämmelser som antas i enlighet med artikel 3.5 i denna förordning skall tillämpas på fonden för fiskets utveckling.

II. ORDNING FÖR STRUKTURÅTGÄRDER

Artikel 4

Komplettering, samarbete, teknisk assistans

1. Gemenskapens åtgärder skall vara sådana att de kompletterar eller bidrar till motsvarande nationella åtgärder. De skall fastställas i nära samarbete mellan kommissionen, berörd medlemsstat, de behöriga myndigheterna och finansieringsorganen samt - inom ramen för varje medlemsstats nationella bestämmelser och praxis - de ekonomiska och sociala parter som utses av medlemsstaten på nationell, regional, lokal eller annan nivå, och alla parter skall delta som partners med ett gemensamt mål. Detta samrådsförfarande kallas fortsättningsvis 'partnerskapet'. Partnerskapet skall omfatta förberedelsen och finansieringen liksom förhandsbedömningen, övervakningen och utvärderingen av verksamheterna.

Partnerskapet skall genomföras i överensstämmelse med respektive parts institutionella, juridiska och finansiella befogenheter.

2. I enlighet med bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5 skall kommissionen vidta åtgärder för att garantera att gemenskapens verksamheter stöder de mål som fastställs i artikel 1 och ger ökat värde till nationella initiativ.

3. Inom ramen för samarbetet får kommissionen i enlighet med de bestämmelser som anges i artikel 3.4 bidra till förberedelsen, genomförandet och anpassningen av verksamheterna genom att finansiera förberedande undersökningar och teknisk biståndsverksamhet lokalt, i samarbete med berörd medlemsstat och, när detta är lämpligt, med de myndigheter och organ som avses i punkt 1.

4. För varje mål skall uppgifterna delas mellan kommissionen och medlemsstaten under förberedelsen av verksamheter i enlighet med artiklarna 8-11a.

Artikel 5

Stödformer

1. Finansiellt stöd från strukturfonderna, Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgan inom gemenskapen skall ges i en rad olika former som är anpassade till åtgärdernas natur.

2. Beträffande strukturfonderna och fonden för fiskets utveckling får finansiellt stöd ges huvudsakligen i någon av följande former:

a) Delfinansiering av åtgärdsprogram.

b) Delfinansiering av en nationell stödordning inklusive återbetalningar.

c) Globalt stöd, i allmänhet förvaltat av en förmedlare som utses av medlemsstaten i samarbete med kommissionen och som fördelas av förmedlaren i form av individuellt stöd till de slutliga mottagarna.

d) Delfinansiering av lämpliga projekt.

e) Stöd till tekniskt bistånd, inklusive åtgärder för att förbereda, uppskatta, övervaka och utvärdera verksamheter, samt pilot- och demonstrationsprojekt.

Med undantag av de stödformer som anges i e får de stödformer som genomförs på kommissionens initiativ endast vara sådana som fastställs av medlemsstaten eller av den behöriga myndighet som utses av medlemsstaten och framläggs för kommissionen av medlemsstaten eller något annat organ som denna väljer att utse om behov uppstår.

Rådet får med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen och i samarbete med Europaparlamentet introducera andra stödformer av samma slag.

3. Beträffande Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgan, vart och ett enligt sina särskilda bestämmelser, skall finansiellt stöd ges särskilt i någon av följande former:

- Som individuella lån, globala lån, ramlån eller andra former av delfinansiering som ges till investeringsprojekt eller program.

- Delfinansiering av tekniskt bistånd eller av förberedande undersökningar för åtgärder.

- Garantier.

4. Gemenskapsstöd skall på lämpligt sätt förena stöd i form av sådana bidrag och lån som avses i punkt 2 och 3 för att maximalt höja den stimulans som åstadkoms genom att man utnyttjar budgetresurserna med hjälp av befintliga finansiella kanaler.

5. Ett åtgärdsprogram i den betydelse som avses i punkt 2 a skall omfatta en samordnad rad fleråriga åtgärder som kan genomföras genom hänvändelse till en eller flera strukturfonder, till ett eller flera av andra befintliga finansieringsorgan och till Europeiska investeringsbanken.

Om en stödform innebär deltagande av mer än en strukturfond eller mer än ett annat finansieringsorgan får det genomföras i form av en samordnad åtgärd vars detaljer skall fastställas i enlighet med artikel 3.5.

Stöd skall ges på initiativ av medlemsstaten eller av kommissionen i samråd med berörd medlemsstat.

Artikel 6

Förhandsbedömning, övervakning och utvärdering av verksamheten

1. Gemenskapsverksamheter skall övervakas för att garantera att de åtaganden som görs som en del av de mål som fastställs i artiklarna 130a och 130c i fördraget genomförs effektivt. En sådan utvärdering skall om nödvändigt göra det möjligt att anpassa åtgärderna till de behov som uppstår under genomförandet.

Kommissionen skall regelbundet rapportera till Europaparlamentet och till de kommittéer som anges i artikel 17 om genomförandet av åtgärderna. Den skall till kommittéerna lämna en sådan årlig rapport som avses i artikel 16 första strecksatsen.

2. I syfte att höja effektiviteten skall gemenskapens strukturåtgärder vara föremål för en uppskattning i förhand, en övervakning under genomförandet och en efterföljande utvärdering i syfte att uppskatta den effekt de har med hänsyn till de mål som fastställs i artikel 1 och att analysera deras effekt på särskilda strukturproblem.

3. Det förfarande för förhandsbedömning, övervakning och utvärdering av en gemenskapsverksamhet skall fastställas med hjälp av bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5 och, beträffande Europeiska investeringsbanken, på det sätt som föreskrivs i dess stadgar.

Artikel 7

Överensstämmelse och kontroll

1. De åtgärder som finansieras av strukturfonderna eller får stöd från Europeiska investeringsbanken eller andra befintliga finansieringsorgan skall överensstämma med bestämmelserna i fördragen, med de föreskrifter som antagits i anslutning till dessa och med gemenskapens politik, inklusive gemenskapens bestämmelser om konkurrens, offentlig upphandling och miljöskydd och tillämpningen av principen om lika möjligheter för män och kvinnor.

2. Utan att det påverkar finansförordningen skall de bestämmelser som anges i artikel 3.4 och 3.5 föreskriva harmoniserade regler för att stärka kontrollen beträffande strukturåtgärder. De skall avpassas så att de avspeglar särarten hos den berörda finansiella verksamheten. Förfarandet för att utföra kontroller av verksamheter som genomförs av Europeiska investeringsbanken skall fastställas i enlighet med dess stadgar.

III. FÖRESKRIFTER BETRÄFFANDE DE OLIKA MÅLEN

Artikel 8

Mål 1

1. De regioner som omfattas av mål 1 skall vara regioner på NUTS 2-nivå vars BNP per invånare är mindre än 75 % av gemenskapens genomsnitt, grundat på de senaste tre årens siffror.

Nordirland, de fem nya tyska delstaterna, Östberlin, de utomeuropeiska franska departementen, Azorerna, Kanarieöarna och Madeira skall också omfattas av detta mål, liksom andra regioner vars BNP per invånare är nära den i de regioner som anges i första strecksatsen och som av särskilda skäl måste omfattas av mål 1.

Abruzzerna skall vara berättigade till stöd enligt mål 1 under perioden 1 januari 1994-31 december 1995.

Undantagsvis, med hänsyn till deras unika geografiska grannskap och regionala bruttonationalprodukt på NUTS 3-nivå, skall arrondissemangen Avesnes, Douai och Valenciennes liksom Argyll och Bute, Arran, Cambraes och västra Moray också omfattas av detta mål.

2. Förteckningen över de regioner som omfattas av mål 1 finns i bilaga 1.

3. Förteckningen över regioner skall tillämpas under sex år från och med den 1 januari 1994. Före utgången av den perioden skall kommissionen på nytt granska förteckningen i god tid så att rådet med kvalificerad majoritet, på förslag av kommissionen och sedan den inhämtat yttrande från Europaparlamentet kan upprätta en ny förteckning som skall gälla under följande period.

4. De berörda medlemsstaterna skall överlämna sina regionala utvecklingsplaner till kommissionen. Dessa planer skall omfatta:

- En beskrivning av den aktuella situationen med hänsyn till skillnader och utvecklingsklyftor, de använda finansiella resurserna och de huvudsakliga resultaten av de åtgärder som genomförts under föregående programperiod i förhållande till erhållet gemenskapsstrukturstöd och med hänsyn till tillgängliga utvärderingsresultat.

- En beskrivning av en lämplig strategi för att uppnå de mål som anges i artikel 1, den regionala utveckling som prioriteras och särskilda mål, om möjligt uttryckta kvantitativt. En förhandsuppskattning av den förväntade effekten - även på sysselsättningen - av motsvarande åtgärder med syfte att garantera att de ger medelfristiga ekonomiska och sociala förbättringar i förhållande till de resurser som används.

- En utvärdering av miljösituationen i den berörda regionen och en utvärdering av miljöeffekterna av den strategi och de åtgärder som anges ovan uttryckta enligt principerna om en hållbar utveckling som stämmer överens med gällande lagar och bestämmelser i gemenskapen, de förfaranden som upprättats för att engagera de behöriga miljömyndigheter som utses av medlemsstaten för förberedelsen och genomförandet av de planerade åtgärderna i programmet och för att försäkra sig om att dessa är förenliga med gemenskapens miljöregler.

- En översiktligt vägledande finansiell tabell som summerar de föreskrivna nationella resurserna och gemenskapsresurserna för varje prioriterat regionalt utvecklingsmål som antas för planen, liksom upplysningar om den tänkta användningen av det tillgängliga stödet från fonderna, från Europeiska investeringsbanken och de andra finansieringsorganen vid genomförandet av planen.

Medlemsstaterna får lämna en samlad utvecklingsplan för samtliga de regioner som omfattas av den förteckning som avses i punkt 2, under förutsättning att en sådan plan omfattar de åtgärder som anges i första strecksatsen.

Medlemsstaterna skall också ge in de planer som avses i artikel 10 för de berörda regionerna. Innehållet i dessa planer får också ingå i de regionala utvecklingsplanerna för de berörda regionerna.

5. Kommissionen skall utvärdera de föreslagna planerna och de andra uppgifter som anges i punkt 4 för att fastställa huruvida de är förenliga med målen i denna förordning och med de bestämmelser och den politik som anges i artiklarna 6 och 7. På grundval av samtliga de planer som anges i punkt 4 skall kommissionen - genom det partnerskap som anges i artikel 4.1 och i samråd med berörd medlemsstat - fastställa ramarna för stödet för gemenskapens strukturåtgärder i enlighet med det förfarande som anges i artikel 17.

Gemenskapens ramar för stöd skall särskilt omfatta

- utvecklingsmålen, om möjligt uttryckta kvantitativt, de framsteg som skall uppnås under den aktuella perioden jämfört med den nuvarande situationen, de prioritetsmål som fastställts för gemenskapsstöd, de förfaranden för förhandsbedömning, övervakning och utvärdering av de verksamheter som skall genomföras,

- stödformer,

- den vägledande finansieringsplanen, med uppgifter om stödbelopp och varifrån de kommer,

- stödets varaktighet.

Gemenskapens ramar för stöd skall fastställa samordningen av gemenskapens strukturstöd med de mål som anges i artikel 1 och som får genomföras i en särskild region.

Gemenskapens ramar för stöd får om nödvändigt revideras och anpassas i det samarbete som definieras i artikel 4.1, på initiativ av medlemsstaten eller av kommissionen i samråd med medlemsstaten, i ljuset av relevant ny information och av de resultat som erhålls under genomförandet av de aktuella åtgärderna, inklusive resultaten av övervakningen och utvärderingen.

På välgrundad begäran av berörd medlemsstat skall kommissionen fastställa särskilda ramar för stöd från gemenskapen för en eller flera av de planer som avses i punkt 4.

6. Genomförandebestämmelserna till den här artikeln skall anges närmare i bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5.

7. Upprättandet av program skall även omfatta verksamheter enligt mål 5 a som skall genomföras i de berörda regionerna, samtidigt som en distinktion görs mellan de verksamheter som gäller jordbruksstruktur och dem som gäller fiskeristruktur.

Artikel 9

Mål 2

1. De områden med industriell tillbakagång som omfattas av mål 2 skall omfatta regioner, gränsregioner eller delar av regioner (inklusive arbetsmarknadsområden och tätorter).

2. Om inte annat följer av punkt 4 skall de områden som anges i punkt 1 representera eller tillhöra en territorialenhet på NUTS 3-nivå som uppfyller samtliga följande kriterier:

a) Den genomsnittliga arbetslösheten under de senaste tre åren måste ligga över genomsnittet i gemenskapen.

b) Andelen industrisysselsättning av den totala sysselsättningen skall ha varit samma som eller högre än genomsnittet i gemenskapen under vilket givet referensår som helst år från och med 1975.

c) Det måste ha förekommit en märkbar minskning av antalet industrianställda jämfört med det referensår som valts i enlighet med b.

Därutöver får, om inte annat följer av punkt 4, gemenskapsstödet även utsträckas till

- närliggande områden som uppfyller kriterierna a, b och c liksom områden som uppfyller kriterierna a, b och c och som ligger intill en region som omfattas av mål 1,

- tätorter med en arbetslöshet som är minst 50 % högre än genomsnittet i gemenskapen och som har noterat en väsentlig minskning av antalet industrianställda,

- områden som har noterat ett väsentligt sjunkande antal arbetstillfällen de senaste tre åren eller som erfar eller hotas av förlorade arbetstillfällen inom industri av avgörande betydelse för deras ekonomiska utveckling, inklusive sådana förluster som orsakas av industriell förändring och av förändringar i produktionssystem och att följden därav blir en allvarligt förvärrad arbetslöshet i de områdena,

- områden, särskilt tätorter, som har allvarliga problem med att förnya förfallna industriområden,

- andra industri- eller tätorter där den socioekonomiska effekten av en omstrukturering av fiskerisektorn, utvärderad på grundval av objektiva kriterier, berättigar till sådant stöd.

Vid tillämpningen av dessa kriterier skall kommissionen ta hänsyn till den nationella situationen beträffande arbetslöshet, industrialiseringsgrad och industriell tillbakagång i förhållande till genomsnittet i gemenskapen.

För tillämpningen av dessa kriterier får medlemsstaterna också som referens använda de särskilda förhållanden som påverkar den aktuella sysselsättningsgraden eller andelen sysselsatta av befolkningen.

3. Så snart den här förordningen träder i kraft, och sedan de berörda medlemsstaterna granskat gemenskapens information om de bestämmelser som anges i punkt 2, skall de till kommissionen föreslå - på grundval av bestämmelserna i den punkten och med hänsyn till koncentrationsprincipen - en förteckning över de områden som enligt deras uppfattning bör få fördel av stöd enligt mål 2 och förse kommissionen med all användbar information i det syftet.

Kommissionen skall i nära samarbete med berörd medlemsstat i enlighet med det förfarande som anges i artikel 17 upprätta en initial förteckning på tre år för de områden som avses i punkt 1 på grundval av denna information och sin generella värdering av de ingivna förslagen och med hänsyn till nationella prioriteringar och situationer. Kommissionen skall skicka Europaparlamentet en kopia av den förteckningen.

4. Vid upprättandet av förteckningen och när de definierar det ramverk för gemenskapsstöd som anges i punkt 9 skall kommissionen och medlemsstaterna se till att stödet verkligen koncentreras till de värst drabbade områdena, på den lämpligaste geografiska nivån och med hänsyn till den särskilda situationen i de berörda områdena. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med all den information som kan vara till hjälp i det sammanhanget.

5. Västberlin skall vara berättigat till stöd enligt detta mål under den första treårsperiod som avses i punkt 6.

6. Förteckningen över stödberättigade områden skall regelbundet ses över av kommissionen i nära samarbete med den berörda medlemsstaten. Det stöd som beviljas av gemenskapen enligt mål 2 till de olika områden som anges i förteckningen skall dock planeras och tillämpas på en treårsbasis.

7. Tre år efter det att den förteckning som avses i punkt 3 börjar gälla får de kriterier som föreskrivs i punkt 2 ändras av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen och sedan rådet inhämtat yttrande från Europaparlamentet.

8. De berörda medlemsstaterna skall framlägga sina regionala och sociala omvandlingsplaner för kommissionen. Dessa planer skall omfatta följande:

- En beskrivning av den nuvarande situationen, de finansiella resurser som används och de huvudsakliga resultaten av de åtgärder som genomförts under föregående programperiod i förhållande till det gemenskapsstöd som erhållits och med hänsyn till tillgängliga utvärderingsresultat.

- En beskrivning av en lämplig strategi för att uppnå de mål som anges i artikel 1 och de prioriteringar för omvandling som gjorts för de berörda områdena, en uppskattning av förväntade framsteg, om möjligt uttryckt kvantitativt, en förhandsuppskattning av den förväntade effekten - även på sysselsättningen - av motsvarande åtgärder i syfte att garantera att de åstadkommer medelfristiga ekonomiska och sociala förbättringar i förhållande till de resurser som används.

- En uppskattning av miljösituationen i det berörda området och en utvärdering av miljöeffekterna av den strategi och de åtgärder som anges ovan enligt principerna om en hållbar utveckling enligt gemenskapens gällande lagar och bestämmelser, de åtgärder som vidtas för att engagera de behöriga miljömyndigheterna som utses av medlemsstaten i förberedelsen och genomförandet av de åtgärder som planeras och för att se till att dessa är förenliga med gemenskapens miljöbestämmelser.

- Upplysningar om den planerade användningen av det tillgängliga stödet från fonderna, från Europeiska investeringsbanken och de andra finansieringsorganen vid genomförandet av planen.

9. Kommissionen skall granska de framlagda planerna för att fastställa huruvida de är förenliga med målen i den här förordningen och med de bestämmelser och den politik som avses i artiklarna 6 och 7. På grundval av dessa planer skall kommissionen - genom det partnerskap som definieras i artikel 4.1 och i samråd med berörd medlemsstat - upprätta ramar för gemenskapsstöd för omvandling som ett led i gemenskapens strukturåtgärder i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.

Ramarna för gemenskapsstödet skall särskilt omfatta

- omvandlingsmålen, om möjligt uttryckta kvantitativt, de framsteg som förväntas under den berörda perioden jämfört med den nuvarande situationen, de proriteringar som görs för gemenskapsstöd samt förfarandet för en utvärdering före, under och efter de verksamheter som skall genomföras,

- stödformer,

- en vägledande finansieringsplan, med uppgifter om stödbelopp och varifrån de kommer,

- stödets varaktighet.

Ramarna för gemenskapsstöd får om nödvändigt revideras och justeras genom det partnerskap som avses i artikel 4.1 på initiativ av berörd medlemsstat eller av kommissionen i samråd med medlemsstaten, i ljuset av relevant ny information och av de resultat som erhålls under genomförandet av de berörda åtgärderna och särskilt utvärderingsresultaten.

10. Genomförandebestämmelserna för denna artikel skall anges närmare i bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5.

Artikel 10

Mål 3 och 4

1. Mål 3

Medlemsstaterna skall till kommissionen föreslå åtgärdsplaner för att bekämpa långtidsarbetslöshet och underlätta integrationen i arbetslivet av unga människor och av personer som drabbats av utestängning från arbetsmarknaden (mål 3).

Planerna skall omfatta följande:

- En beskrivning av den nuvarande situationen, de finansiella resurser som används och de huvudsakliga resultaten av verksamheter som genomförts under föregående programperiod i förhållande till det gemenskapsstrukturstöd som erhållits och med hänsyn till tillgängliga utvärderingresultat.

- En beskrivning av en lämplig strategi för att uppnå de mål som anges i artikel 1 och de prioriteringar som gjorts för genomförandet av mål 3, om möjligt uttryckta kvantitativt, en förhandsuppskattning av den förväntade effekten - även på sysselsättningen - av de berörda åtgärderna i syfte att visa att de åstadkommer medelfristiga sociala och ekonomiska förbättringar i förhållande till de finansiella resurser som används.

- Upplysningar om användningen av det stöd som erhålls från Europeiska sociala fonden vid genomförandet av planen - när så är lämpligt i kombination med stöd från andra befintliga finansieringsorgan i gemenskapen.

Kommissionen skall genom det partnerskap som avses i artikel 4.1 och i samråd med berörd medlemsstat fastställa ramar för gemenskapsstöd i syfte att uppnå mål 3 för varje medlemsstat och för de individuella planer som kommissionen erhåller i enlighet med förfarandet i artikel 17.

2. Mål 4

Medlemsstaterna skall till kommissionen lämna planer för åtgärder som är avsedda att underlätta anpassningen av arbetstagare av båda könen till industriella förändringar och till förändringar i produktionssystemen (mål 4).

Dessa planer skall omfatta följande:

- En beskrivning av den nuvarande situationen och troliga förändringar av arbetsmarknad och sysselsättning med betoning på behovet av utbildning och vidareutbildning, med hänsyn till tillgängliga utvärderingsresultat.

- En beskrivning av en lämplig strategi för att uppnå de mål som anges i artikel 1 och de prioriteringar som görs för att uppnå mål 4, om möjligt uttryckta kvantitativt, en förhandsbedömning av den förväntade effekten - även på sysselsättningen - av de berörda åtgärderna i syfte att se till att de åstadkommer medelfristiga sociala och ekonomiska förbättringar i förhållande till de använda finansiella resurserna.

- Åtgärder som vidtas för att engagera de behöriga myndigheter och organ som utses av medlemsstaten på lämplig nivå vid förberedelsen och genomförandet av de åtgärder som omfattas av planen.

- Upplysningar om den avsedda användningen av det stöd som ges av Europeiska sociala fonden vid genomförandet av planen, när så är lämpligt i kombination med stöd från Europeiska investeringsbanken eller andra befintliga finansieringsorgan i gemenskapen.

Kommissionen skall genom det samarbete som avses i artikel 4.1 och i samråd med berörd medlemsstat upprätta ramar för gemenskapsstöd i syfte att uppnå mål 4 för varje medlemsstat och för de individuella planer som kommissionen erhåller, i enlighet med förfarandet i artikel 17.

3. Gemensamma bestämmelser

3.1 Planerna skall skilja mellan information som gäller de regioner som omfattas av mål 1 och resten av landet. Den information som gäller de regioner som omfattas av mål 1 får även ingå i de regionala utvecklingsplaner som avses i artikel 8.4.

3.2 För att presentera de planer som gäller målen 3 och 4 får medlemsstaterna också som referensbas använda de särskilda förhållanden som påverkar befolkningens verkliga sysselsättningsgrad.

3.3 Kommissionen skall granska de föreslagna planerna för att fastställa huruvida de är förenliga med målen i den här förordningen och med de bestämmelser och den politik som avses i artiklarna 6 och 7. Kommissionen skall fastställa ramar för gemenskapsstöd i samråd med den berörda medlemsstaten.

Varje ramverk för gemenskapsstöd skall omfatta särskilt

- de planerade målen, om möjligt uttryckta kvantitativt, de framsteg som är avsedda att uppnås under den berörda perioden jämfört med den aktuella situationen, de prioriteringar som gjorts för gemenskapsstöd samt förfarandet för utvärdering före, under och efter de åtgärder som skall genomföras,

- stödformer,

- en vägledande finansieringsplan med uppgifter om stödbelopp och varifrån de kommer,

- stödets varaktighet.

Ramarna för gemenskapsstödet får om nödvändigt revideras och ändras genom det samarbete som definieras i artikel 4.1 på initiativ av medlemsstaten eller av kommissionen i samråd med medlemsstaten i ljuset av relevant ny information och av de resultat som erhålls under genomförandet av de berörda åtgärderna och särskilt övervaknings- och utvärderingsresultaten.

3.4 Genomförandebestämmelser för denna artikel skall anges närmare i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5.

Artikel 11

Mål 5 a

Förfarandena för genomförandet av de åtgärder som hänger samman med anpassningen av jordbruks- och fiskeristrukturerna (mål 5 a) skall fastställas inom ramen för de bestämmelser som avses i artikel 3.4 och 3.5.

Artikel 11a

Mål 5 b

1. Landsbygdsområdena utanför de regioner som omfattas av mål 1 och som kan erhålla gemenskapsstöd enligt mål 5 b är sådana som har en låg socioekonomisk utveckling beräknad på grundval av BNP per invånare och som också uppfyller minst två av följande tre kriterier:

a) En hög andel av den totala arbetskraften är sysselsatt på jordbruksområdet.

b) Låga inkomster från jordbruk, särskilt uttryckta i förädlingsvärde per arbetsenhet på jordbruksområdet.

c) Gles befolkning och/eller en utveckling med betydande befolkningsminskning.

En utvärdering av huruvida områden är stödberättigade enligt ovan angivna kriterier skall även ta hänsyn till de socioekonomiska parametrar som visar den allmänna situationens allvar i de berörda områdena och hur den utvecklas.

2. Gemenskapsstödet får också utsträckas till andra landsbygdsområden med en låg socioekonomisk utveckling som är belägna utanför de regioner som omfattas av mål 1 om de uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

- Områdenas eller öarnas avsides läge i förhållande till de viktigaste centra för ekonomisk och kommersiell aktivitet i gemenskapen.

- Områdenas känslighet för utvecklingen inom jordbruket, särskilt inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, utvärderad på grundval av utvecklingen av jordbruksinkomsterna och andelen sysselsatta på jordbruksområdet.

- Strukturen på jordbruksanläggningarna och ålders-strukturen på den arbetskraft som är sysselsatt på jordbruksområdet.

- Påfrestningarna på miljön och landskapet.

- Områdenas belägenhet i kustområden eller mindre gynnade områden enligt artikel 3 i direktiv 75/268/EEG (10*).

- Den socioekonomiska effekten på området för en omstrukturering av fiskerisektorn, mätt i objektiva kriterier.

3. Så snart denna förordning har trätt i kraft och efter att ha granskat gemenskapens information om de bestämmelser som avses i punkt 1 och 2, skall de berörda medlemsstaterna - på grundval av bestämmelserna i de angivna punkterna och med hänsyn till koncentrationsprincipen - för kommissionen föreslå en förteckning över de områden som enligt deras mening bör få stöd enligt mål 5 b och förse kommissionen med all användbar information i det syftet.

Kommissionen skall - i nära samarbete med berörd medlemsstat i enlighet med förfarandet i artikel 17 - upprätta en förteckning över stödberättigade områden på grundval av denna information och sin generella värdering av de ingivna förslagen och med hänsyn till nationella prioriteringar och situationer. Kommissionen skall skicka Europaparlamentet en kopia av den förteckningen.

4. När kommissionen och medlemsstaterna väljer landsbygdsområden och planerar stöd från fonderna skall de vara noga med att stödet koncentreras effektivt till de områden som lider av de allvarligaste landsbygdsproblemen. Medlemsstaterna skall förse kommissionen med all information som kan vara till hjälp i det sammanhanget.

5. De berörda medlemsstaterna skall framlägga sina planer för landsbygdsutveckling till kommissionen. Planerna skall omfatta följande:

- En beskrivning av nuvarande situation, de finansiella resurser som används och de huvudsakliga resultaten av de verksamheter som genomförts under föregående programperiod i förhållande till erhållet gemenskapsstrukturstöd och med hänsyn till tillgängliga utvärderingsresultat.

- En beskrivning av en lämplig strategi för att uppnå de mål som anges i artikel 1, de prioriteringar för landsbygdsutvecklingen som gjorts för de berörda områdena, särskilda mål som om möjligt uttrycks kvantitativt, en förhandsuppskattning av den förväntade effekten - även på sysselsättningen - av motsvarande åtgärder i syfte att se till att de åstadkommer medelfristiga socioekonomiska förbättringar i förhållande till de resurser som används.

- En uppskattning av miljösituationen i den berörda regionen och en utvärdering av miljöeffekterna av den strategi och de åtgärder som anges ovan enligt principerna om en hållbar utveckling och enligt gemenskapens gällande lagar och bestämmelser, de förfaranden för att engagera behöriga miljömyndigheter som utses av medlemsstaten vid förberedelsen och genomförandet av de planerade åtgärderna och för att se till att dessa är förenliga med gemenskapens miljöbestämmelser.

- Upplysningar om den planerade användningen av tillgängligt stöd från fonderna, från Europeiska investeringsbanken och andra finansieringsorgan vid genomförandet av planen.

- Varje samband med följderna av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken.

6. Kommissionen skall granska de föreslagna planerna för att fastställa huruvida de är förenliga med målen i den här förordningen och med de bestämmelser och den politik som avses i artiklarna 6 och 7. På grundval av dessa planer och genom det partnerskap som anges i artikel 4.1 och i samråd med berörd medlemsstat skall kommissionen fastställa ramar för strukturstöd till landsbygdsutvecklingen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.

Ramarna för gemenskapsstödet skall omfatta särskilt

- målen för landsbygdsutvecklingen, om möjligt uttryckta kvantitativt, de framsteg som skall göras under den berörda perioden jämfört med den nuvarande situationen, de prioriteringar som gjorts för gemenskapsstöd samt de förfaranden för utvärdering före, under och efter de åtgärder som skall genomföras,

- stödformer,

- en vägledande finansieringsplan med uppgifter om stödbelopp och varifrån de kommer,

- stödets varaktighet.

Ramarna för gemenskapsstöd får om nödvändigt revideras och justeras genom det partnerskap som fastställs i artikel 4.1, på initiativ av berörd medlemsstat eller av kommissionen i samråd med medlemsstaten i ljuset av relevant ny information och av de resultat som erhålls vid genomförandet av de berörda åtgärderna, särskilt övervaknings- och utvärderingsresultaten.

Ramarna för gemenskapsstöd enligt mål 5 b får som information upprepa de uppgifter om de berörda åtgärderna rörande jordbruksstrukturer enligt mål 5 a som skall genomföras i områden som är stödberättigade enligt mål 5 b.

7. Genomförandebestämmelserna för denna artikel skall anges närmare i bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5.

IV. FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 12

Resurser och koncentration

1. De resurser som under perioden 1994-1999 är tillgängliga från strukturfonderna och fonden för fiskets utveckling skall vara 141 471 miljoner ecu räknat efter 1992 års prisnivå.

Den årliga fördelningen av dessa resurser visas i bilaga 2.

2. En väsentlig andel av budgetresurserna skall koncentreras till regioner som utvecklas långsammare och vilka omfattas av mål 1.

De resurser som är tillgängliga för dessa regioner skall vara 96 346 miljoner ecu i 1992 års priser för perioden 1994-1999.

Den årliga fördelningen av dessa resurser visas i bilaga 2.

Alla åtgärder enligt målen 1-5 för att hjälpa de regioner som omfattas av mål 1 skall tas med i beräkningen i detta sammanhang.

3. För de fyra medlemsstater som är stödberättigade enligt finansieringsorganet för sammanhållning måste ökningen av strukturfondernas anslagsåtaganden tillåta en fördubbling av åtagandena i fasta priser enligt mål 1 och finansieringsorganet för sammanhållning mellan 1992 och 1999.

4. Kommissionen skall öppet redovisa den vägledande tilldelningen till medlemsstaterna för vart och ett av målen 1-4 samt 5 b av strukturfondsåtagandena, liksom tidigare med full hänsyn till följande objektiva kriterier: nationell välfärd, regional välfärd, regionernas folkmängd och strukturproblemens allvar inklusive arbetslöshetsnivån samt, för berörda mål, behovet av landsbygdsutveckling. Dessa kriterier kommer på lämpligt sätt att vägas samman vid tilldelningen av resurser.

Därutöver skall mål 5 a, förutom på de områden som omfattas av mål 1, erhålla en tilldelning som i princip grundas på en kontinuitet i förhållande till resursutnyttjandet under föregående programperiod och på de specifika strukturbehoven på jordbruks- och fiskeområdena efterhand som de uppdagas.

5. För den period som avses i punkt 1 skall 9 % av strukturfondernas anslagsåtaganden avse finansiering av stöd som utdelas på initiativ av kommissionen i enlighet med artikel 5.5.

6. I syfte att inkludera de belopp som anges i punkt 1 och 2 och i bilaga 2 i de Europeiska gemenskapernas allmänna budget skall de ändras före varje årligt budgetförfarande så att de avspeglar prisförändringarna i gemenskapen.

Artikel 13

Differentiering av stödsatser

1. Gemenskapens bidrag till finansieringen av åtgärderna skall differentieras med hänsyn till följande:

- Allvaret i de specifika problem som skall hanteras genom åtgärderna, särskilt regionala eller sociala.

- Den finansiella kapaciteten hos den berörda medlemsstaten, särskilt med hänsyn till statens relativa välstånd och behovet av att undvika alltför stora ökningar i budgetutgifterna.

- Den speciella effekten av åtgärderna ur gemenskapens synvinkel.

- Den speciella effekten av åtgärderna ur regional och nationell synvinkel.

- De föreslagna åtgärdstypernas särskilda egenskaper.

2. En sådan differentiering skall ta hänsyn till det planerade sambandet mellan de stöd och de lån som utnyttjas i enlighet med artikel 5.4.

3. Det gemenskapsstöd som beviljas av fonderna och av fonden för fiskets utveckling i förhållande till de olika mål som anges i artikel 1 skall ha följande tak:

- Maximalt 75 % av den totala kostnaden och som allmän regel minst 50 % av de offentliga utgifterna för de åtgärder som utförs i de regioner som är berättigade till stöd enligt mål 1. När dessa regioner är belägna i en medlemsstat som omfattas av finansieringsorganet för sammanhållning får gemenskapens stöd i berättigade undantagsfall höjas till maximalt 80 % av den totala kostnaden och till maximalt 85 % av den totala kostnaden för de yttersta regionerna, liksom för de yttersta grekiska öarna som är missgynnade på grund av avståndet.

- Maximalt 50 % av den totala kostnaden och som allmän regel minst 25 % av de offentliga utgifterna för de åtgärder som genomförs i de yttre regionerna.

De minimisatser för stöd som föreskrivs i första stycket skall inte tillämpas på vinstgivande investeringar.

4. För de förberedande undersökningar och åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på initiativ av kommissionen får gemenskapens finansiering i särskilt berättigade undantagsfall höjas till 100 % av den totala kostnaden.

5. Genomförandebestämmelserna för denna artikel - inklusive bestämmelserna om offentlig finansiering av de berörda verksamheterna och de satser som tillämpas på avkastningsgivande investeringar - skall fastställas i bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5.

V. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 14

Kombination och överlappning av stöd

1. För varje given period kan en individuell åtgärd eller verksamhet vid samma tid få stöd endast från en strukturfond eller från fonden för fiskets utveckling.

2. En individuell åtgärd eller verksamhet kan vid samma tid få stöd från en strukturfond eller ett annat finansieringsorgan i förhållande endast till ett av de mål som anges i artikel 1, såvida inte annat fastställs i bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5.

3. Varje territorium är berättigat till stöd endast enligt ett av målen 1, 2 eller 5 b.

Artikel 15

Övergångsbestämmelser

1. Den här förordningen skall inte påverka fleråriga verksamheter, inklusive justeringen av ramarna för gemenskapsstöd och stödformer som godkänts av rådet eller av kommissionen på grundval av de bestämmelser som reglerar strukturfonderna och som tillämpades innan denna förordning träder i kraft.

2. Ansökningar om stöd från strukturfonderna för verksamheter som är underkastade de bestämmelser som tillämpades innan den här förordningen träder i kraft skall övervägas och godkännas av kommissionen på grundval av de bestämmelserna.

3. Bestämmelserna i artikel 3.4 och 3.5 skall föreskriva särskilda övergångsbestämmelser beträffande genomförandet av denna artikel, inklusive bestämmelser för att garantera att stödet till en medlemsstat inte avbryts beroende på upprättandet av planer och verksamhetsprogram i enlighet med det nya systemet och att beviljandet av stöd till projekt som beviljats stöd före den 1 januari 1989 skall upphöra helt senast den 30 september 1995.

Artikel 16

Rapporter

Inom ramen för artikel 130a och 130b i fördraget skall kommissionen senast den 1 november varje år till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén avlägga en rapport om genomförandet av denna förordning under det föregående året.

I rapporten skall kommissionen särskilt visa vilka framsteg som har gjorts för att uppnå de mål som anges i artikel 1 och för att koncentrera stödet i den betydelse som avses i artikel 12.

Kommissionen skall vart tredje år lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet samt Ekonomiska och sociala kommittén om de framsteg som gjorts mot ekonomisk och social sammanhållning och de bidrag som beviljats för detta av fonderna, fonden för fiskets utveckling, finansieringsorganet för sammanhållning, Europeiska investeringsbanken och de övriga finansieringsorganen. Rapporten skall om nödvändigt åtföljas av lämpliga förslag beträffande gemenskapens verksamheter och den politik som påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Den första rapporten skall upprättas senast den 31 december 1996.

Artikel 17

Kommittéer

1. Vid genomförandet av denna förordning skall kommissionen bistås av fyra kommittéer som arbetar med målen enligt följande:

- Mål 1 och 2:

En rådgivande kommitté sammansatt av företrädare för medlemsstaterna.

- Mål 3 och 4:

En kommitté enligt artikel 124 i fördraget.

- Mål 5 a:

- En förvaltningskommitté sammansatt av företrädare för medlemsstaterna (anpassning av jordbruksstrukturerna).

- En förvaltningskommitté sammansatt av företrädare för medlemsstaterna (anpassning av fiskeristrukturerna).

- Mål 5 b:

Den förvaltningskommitté som avses i mål 5 a första strecksatsen.

2. Vid genomförandet av sådant stöd som kommissionen beviljar på eget initiativ i enlighet med artikel 5.5 sista stycket skall kommissionen bistås av en förvaltningskommitté sammansatt av företrädare för medlemsstaterna.

3. De bestämmelser som fastställer de förfaranden för kommittéernas verksamhet som avses i punkt 1 och åtgärder beträffande dessa kommittéers uppgifter inom ramen för förvaltningen av fonderna skall antas i enlighet med artikel 3.4 och 3.5 och artikel 3 a sista stycket.

VI. SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Genomförande

Kommissionen ansvarar för genomförandet av den här förordningen.

Artikel 19

Översynsklausul

På förslag av kommissionen skall rådet på nytt granska den här förordningen senast den 31 december 1999.

Beslut om ändringar av förslaget skall fattas av rådet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 130d i fördraget."

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1993.

På rådets vägnar

W. CLAES

Ordförande

(1) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 21.

(2) Yttrandet avgivet den 14 juli 1993.

(3) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(4) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(5) EGT nr L 388, 30.12.1988, s. 1.

(6) EGT nr L 376, 31.12.1986, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3946/92 (EGT Nr L 401, 31.12.1992, s. 1).

(7) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 1.

(8) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(9) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(10*) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 1.

(11) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 21.

(12) (13) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(14) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(15) EGT nr L 388, 30.12.1988, s. 1.

(16) (17) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 1.

(18) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(19) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(20) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 21.

(21) (22) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(23) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(24) EGT nr L 388, 30.12.1988, s. 1.

(25) (26) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 1.

(27) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(28) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(29) EGT nr C 118, 28.4.1993, s. 21.

(30) (31) EGT nr C 201, 26.7.1993, s. 52.

(32) EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

(33) EGT nr L 388, 30.12.1988, s. 1.

(34) (35) EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 1.

(36) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(37) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(38*) EGT nr L 128, 19.5.1975, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 82/786/EEG (EGT nr L 327, 24.11.1982, s. 19).

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>