Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfondEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 130 , 25/05/1994 s. 0001 - 0013

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0189

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0189RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130d andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets instämmande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

med beaktande av yttrandet från Regionkommittén (4), och

med beaktande av följande:

I artikel 2 i fördraget anges att främjandet av ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna är viktiga förutsättningar för gemenskapens utveckling och framgång. Stärkandet av sammanhållningen är enligt artikel 3 j i fördraget en av gemenskapens verksamheter för att uppnå de mål som anges i artikel 2 i fördraget.

I artikel 130a i fördraget föreskrivs att gemenskapen skall utveckla och fullfölja de insatser som leder till att dess ekonomiska och sociala sammanhållning stärks, särskilt eftersträva att minska skillnaderna mellan utvecklingsnivåerna i de olika regionerna och förbättra situationen i de minst gynnade regionerna. Gemenskapens insatser genom sammanhållningsfonden bör främja uppnåendet av de mål som anges i artikel 130a.

Slutsatserna från Europeiska rådets möten i Lissabon den 26 och 27 juni 1992 och i Edinburgh den 11 och 12 december 1992 om inrättandet av sammanhållningsfonden fastställde de principer som skall styra den.

Främjandet av ekonomisk och social samhållning kräver insatser av sammanhållningsfonden utöver de insatser som görs genom strukturfonderna, Europeiska investeringsbanken och de övriga finansieringsorganen på områden av gemensamt intresse inom miljö- och transportinfrastruktur.

I det protokoll om ekonomisk och social samhållning som utgör bilaga till fördraget bekräftas på nytt gemenskapens uppgift att främja ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna och anges att sammanhållningsfonden kommer att ge finansiellt stöd till projekt i medlemsstaterna inom områdena miljö och transeuropeiska nätverk på två villkor: dels att de har en bruttonationalprodukt (BNP) per invånare som är lägre än 90 % av genomsnittet i gemenskapen, dels att de har ett program som leder till uppfyllandet av de villkor om ekonomisk konvergens som föreskrivs i artikel 104c i fördraget. Medlemsstaternas relativa välstånd utvärderas lämpligast på grundval av BNP per invånare, mätt i köpkraftenheter.

Att uppfylla de konvergenskriterier som utgör ett grundvillkor för att kunna gå vidare till det tredje stadiet av den ekonomiska och monetära unionen kräver en beslutsam insats från de berörda medlemsstaternas sida. I samband härmed skall samtliga medlemsstater som får stöd till rådet ge in ett konvergensprogram som är utarbetat för ändamålet och för att undvika alltför stora offentliga underskott.

I artikel 130d andra stycket i fördraget anges att rådet skall inrätta en sammanhållningsfond före den 31 december 1993 för att ge finansiellt stöd till projekt avseende miljön och transeuropeiska nätverk inom området transportinfrastruktur.

I artikel 129c.1 i fördraget föreskrivs att gemenskapen genom sammanhållningsfonden får bidra till finansieringen av särskilda projekt inom området transportinfrastruktur i medlemsstaterna, med beaktande av projektens potentiella ekonomiska bärkraftighet. De projekt som finansieras av fonden bör ingå i de riktlinjer för transeuropeiska nätverk som har antagits av rådet, inklusive sådana som omfattas av de planer för transeuropeiska nätverk som har godkänts av rådet eller föreslagits av kommissionen före ikraftträdandet av Fördraget om Europeiska unionen. Övriga projekt avseende transportinfrastruktur som bidrar till uppnåendet av de mål som anges i artikel 129b i fördraget får dock finansieras till dess rådet har antagit lämpliga riktlinjer.

I artikel 130r i fördraget definieras gemenskapens mål och principer på miljöområdet. Gemenskapen får genom sammanhållningsfonden bidra till de insatser som är avsedda att uppnå dessa mål. I enlighet med artikel 130s.5 i fördraget och utan att det påverkar principen om att den som förorenar skall betala, får rådet besluta om finansiellt stöd från sammanhållningsfonden när en åtgärd som vidtas med stöd av artikel 130s.1 innebär kostnader som bedöms vara orimliga för en medlemsstats offentliga sektor.

Principerna och målen för en hållbar utveckling fastställs i gemenskapens program för politik och åtgärder med avseende på miljön och en hållbar utveckling enligt rådets resolution av den 1 februari 1993 (5).

En rimlig balans måste säkerställas mellan finansieringen av transportinfrastrukturprojekt och finanseringen av miljöprojekt.

I kommissionens grönbok om transporternas effekter på miljön påtalas på nytt behovet av att utveckla ett miljövänligare transportsystem som tar hänsyn till behovet av en hållbar utveckling i medlemsstaterna.

Varje beräkning av kostnaden för transportinfrastrukturprojekt måste omfatta miljökostnader.

Som en följd av de berörda medlemsstaternas åtagande att inte minska sina investeringssträvanden avseende miljöskydd och transportinfrastruktur kommer additionalitetsprincipen enligt artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om samordningen av de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (6) inte att tillämpas på sammanhållningsfonden.

Enligt artikel 198e i fördraget skall Europeiska investeringsbanken underlätta finansieringen av investeringar i samband med stöd från gemenskapens övriga finansieringsorgan.

För att göra gemenskapens stöd effektivare är det nödvändigt att samordna de insatser som görs på områdena miljö och transeuropeisk transportinfrastruktur genom sammanhållningsfonden, strukturfonderna, Europeiska investeringsbanken och övriga finansieringsorgan.

För att hjälpa medlemsstaterna med utarbetandet av deras projekt bör kommissionen särskilt säkerställa att de får nödvändig teknisk assistans, i synnerhet för att bidra till utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av projekten.

Särskilt i syfte att säkerställa utdelningen bör en grundlig utvärdering föregå åtaganden med gemenskapens resurser för att säkerställa att de ger rimliga socioekonomiska fördelar i förhållande till de resurser som används.

Stöd från sammanhållningsfonden måste vara förenligt med gemenskapens politik, inklusive miljöskydd, transport, transeuropeiska nätverk, konkurrens och offentlig upphandling. Miljöskydd inbegriper utvärdering av effekterna på miljön.

Det bör föreskrivas om en vägledande fördelning mellan medlemsstaterna av de tillgängliga globala resurserna i fråga om åtaganden för att underlätta utarbetandet av projekten.

Med avseende på artikel 104c.6 i fördraget bör det föreskrivas om någon form av villkor för beviljande av finansiellt stöd.

Med tanke på vad ekonomisk och social sammanhållning kräver är det nödvändigt att fastställa höga stödinsatser.

För att underlätta administrationen av stöd från fonden bör det finnas möjlighet till identifiering av ett projekts olika stadier vilka får övervägas separat ur teknisk och ekonomisk synvinkel och vid behov finnas möjlighet till samgruppering av projekten.

Det bör vara möjligt att välja stöd från fonden antingen i årliga utbetalningar eller för hela projektet. I enlighet med de principer som fastslogs vid Europeiska rådets möte i Edinburgh den 11 och 12 december 1992 bör de utbetalningar som följer på en inledande förskottsutbetalning på ett genomblickbart sätt vara nära knutna till framstegen mot projektets fullbordan.

Medlemsstaternas och kommissionens respektive befogenheter och förpliktelser när det gäller den finansiella kontrollen över fondens verksamhet bör anges.

För att säkerställa en korrekt administration av sammanhållningsfonden måste det finnas effektiva metoder för att utvärdera, övervaka och kontrollera gemenskapens insatser genom att ange de principer som styr utvärderingen, definiera arten av övervakningen och de bestämmelser som reglerar den och föreskriva vilka åtgärder som skall vidtas i händelse av oegentligheter eller om något av de villkor som fastställdes när stödet beviljades från fonden inte uppfylls.

Lämplig information bör ges, bland annat i form av en årsredovisning.

Det bör fastställas att gemenskapsstöd från sammanhållningsfonden skall offentliggöras på lämpligt sätt.

Vid offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning om offentlig upphandling avseende projekt som får stöd från fonden bör stödet nämnas.

För att underlätta tillämpningen av denna förordning bör tillämpningsföreskrifter fastställas i bilaga 2. För att säkerställa att bestämmelserna tillämpas flexibelt får rådet med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen ändra dem vid behov och i ljuset av de erfarenheter som gjorts.

Denna förordning bör utan avbrott ersätta rådets förordning (EEG) nr 792/93 av den 30 mars 1993 om införande av ett finansieringsorgan för sammanhållning (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner och mål

1. En sammanhållningsfond, nedan kallad "fonden", inrättas härmed.

2. Fonden skall bidra till att stärka gemenskapens ekonomiska och sociala sammanhållning och verka i enlighet med de bestämmelser som fastställs i denna förordning.

3. Fonden får bidra till finansieringen av

- projekt, eller

- projektstadier som är tekniskt och finansiellt fristående, eller

- grupper av projekt som ingår i en tydlig strategi och som utgör en sammanhängande helhet.

Artikel 2

Räckvidd

1. Fonden skall ge finansiellt stöd till projekt som bidrar till att uppnå de mål som fastlagts i Fördraget om Europeiska unionen på områdena miljö och transeuropeiska transportinfrastrukturnätverk i medlemsstater med en bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, mätt i köpkraftenheter, som är lägre än 90 % av genomsnittet i gemenskapen och som har ett program som leder till uppfyllandet av de villkor om ekonomisk konvergens som avses i artikel 104c i fördraget.

2. Till och med utgången av år 1999 skall endast de fyra medlemsstater som för närvarande uppfyller det kriterium avseende BNP per invånare som avses i punkt 1 vara berättigade till stöd från fonden. Dessa medlemsstater är Grekland, Irland, Portugal och Spanien.

3. Med beaktande av det BNP-kriterium som avses i punkt 1 skall de medlemsstater som avses i punkt 2 fortsätta att vara berättigade till stöd från fonden, förutsatt att deras BNP per invånare vid en granskning vid halvårsskiftet 1996 fortfarande ligger under 90 % av genomsnittet i gemenskapen. Varje berättigad medlemsstat vars BNP överskrider gränsen 90 % vid den tidpunkten skall förlora rätten till stöd från fonden för nya projekt eller, i fråga om viktiga projekt som är uppdelade i flera separata tekniska och finansiella stadier, för nya stadier av ett projekt.

Artikel 3

Stödberättigade åtgärder

1. Fonden får bevilja stöd till följande projekt:

- miljöprojekt som bidrar till uppnåendet av målen i artikel 130r i fördraget, inklusive projekt som är resultatet av de åtgärder som antagits med stöd av artikel 130s i fördraget och särskilt projekt som ingår i gemenskapens prioriteringar enligt det femte handlingsprogrammet om politik och handling med avseende på miljön och en hållbar utveckling,

- transportinfrastrukturprojekt av gemensamt intresse som finansieras av medlemsstaterna och som bestäms inom ramen för de riktlinjer som avses i artikel 129c i fördraget. Även övriga transportinfrastrukturprojekt som bidrar till uppnåendet av målen i artikel 129b i fördraget får dock finansieras till dess att lämpliga riktlinjer har antagits av rådet.

2. Stöd får även beviljas till

- preliminära undersökningar i fråga om stödberättigade projekt, inklusive de undersökningar som är nödvändiga för deras genomförande,

- tekniska stödåtgärder, särskilt

a) horisontella åtgärder som jämförande undersök-ningar för att utvärdera effekten av gemenskaps-stödet,

b) åtgärder och undersökningar som bidrar till att förhandsbedöma, övervaka och utvärdera projekten och till att stärka och säkerställa projektens samordning och konsekvens, särskilt deras förenlighet med gemenskapens politik i övrigt,

c) åtgärder och undersökningar som underlättar nödvändiga justeringar i genomförandet av projekten.

Artikel 4

Finansiella medel

För perioden 1993-1999 skall de totala medel som finns tillgängliga för fonden enligt denna förordning och förordning (EEG) nr 792/93 vara 15 150 miljoner ecu vid 1992 års prisnivå, enligt det interinstitutionella avtalet av den 29 oktober 1993.

Den finansiella översikt som upprättas med hänsyn till de medel som finns tillgängliga för varje år av perioden enligt de förordningar som avses i första stycket är följande:

- 1993: 1 500 miljoner ecu,

- 1994: 1 750 miljoner ecu,

- 1995: 2 000 miljoner ecu,

- 1996: 2 250 miljoner ecu,

- 1997: 2 500 miljoner ecu,

- 1998: 2 550 miljoner ecu,

- 1999: 2 600 miljoner ecu.

Artikel 5

Vägledande fördelning

En vägledande fördelning av fondens totala medel skall göras på grundval av exakta och objektiva kriterier, främst befolkning, BNP per invånare och ytareal. Den skall även ta hänsyn till andra socioekonomiska faktorer som exempelvis brister i transportinfrastrukturen.

Den vägledande fördelning av de totala medlen som är resultatet av tillämpningen av dessa kriterier redovisas i bilaga 1.

Artikel 6

Villkorat stöd

1. Om rådet i enlighet med artikel 104c.6 i fördraget beslutar att det finns ett för stort offentligt underskott i en medlemsstat och om det beslutet inte upphävs i enlighet med artikel 104c.12 i fördraget inom ett år, eller en annan period som anges i en rekommendation om att rätta till underskottet med stöd av artikel 104c.7, skall inga nya projekt eller, i fråga om stora projekt i flera stadier, inga nya stadier av ett projekt finansieras av fonden i den medlemsstaten.

2. I undantagsfall får rådet med kvalificerad majoritet och på rekommendation från kommissionen besluta att uppskjuta avbrytandet av finansieringen i fråga om projekt som direkt påverkar fler än en medlemsstat.

3. Ett avbrytande av finansieringen skall inte genomföras förrän tidigast två år efter ikraftträdandet av Fördraget om Europeiska unionen.

4. Ett finansieringsavbrott skall upphöra när rådet i enlighet med artikel 104c.12 i fördraget upphäver sitt beslut som har antagits i enlighet med artikel 104c.6 i fördraget.

Artikel 7

Stödsats

1. Storleken på det gemenskapsstöd som beviljas av fonden skall vara 80-85 % av offentliga eller motsvarande utgifter, inklusive utgifter för organ som verkar inom administrativa eller rättsliga ramar som gör dem likställda med offentliga organ.

Den faktiska stödsatsen skall fastställas i enlighet med arten av de åtgärder som skall genomföras.

2. När stöd beviljas för ett projekt som ger avkastning skall det utgiftsbelopp på vilket stödet från fonden beräknas fastställas av kommissionen med hänsyn till avkastningen när denna utgör ett väsentligt nettovärde för initiativtagarna och i nära samarbete med den mottagande medlemsstaten.

Med projekt som ger avkastning avses

- infrastrukturer vars användning innebär direkta avgifter för användarna,

- produktiva investeringar på miljöområdet.

3. De mottagande medlemsstaterna får lägga fram förslag till förberedande undersökningar och tekniska stödåtgärder.

4. Preliminära undersökningar och tekniska stödåtgärder, inklusive sådana som vidtas på kommissionens initiativ, får i undantagsfall finansieras till 100 % av den totala kostnaden.

Det totala utgiftsbeloppet enligt denna punkt får inte överstiga 0,5 % av fondens totala tilldelning.

Artikel 8

Samordning och förenlighet med gemenskapens politik

1. Projekt som finansieras av fonden skall vara förenliga med bestämmelserna i fördragen, med de styrmedel som antagits till följd av dessa och med gemenskapens politik, inklusive politiken i fråga om miljöskydd, transporter, transeuropeiska nätverk, konkurrens och offentlig upphandling.

2. Kommissionen skall säkerställa samordningen och överensstämmelsen mellan de projekt som genomförs i enlighet med denna förordning och de åtgärder som vidtas med bidrag från gemenskapens budget, Europeiska investeringsbanken och gemenskapens övriga finansieringsorgan.

Artikel 9

Ackumulering och överlappning

1. Ingen utgiftspost får samtidigt uppbära stöd från fonden och från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska socialfonden, Europeiska fonden för regional utveckling eller Fonden för fiskets utveckling.

2. Det sammanlagda stödet från fonden och övrigt gemenskapsstöd till ett projekt skall inte överskrida 90 % av de totala utgifterna för projektet.

Artikel 10

Godkännande av projekt

1. De projekt som skall finansieras av fonden skall godkännas av kommissionen i samråd med den mottagande medlemsstaten.

2. En lämplig balans skall säkerställas mellan projekt på miljöområdet och projekt avseende transportinfrastruktur. Denna balans skall beakta artikel 130s.5 i fördraget.

3. Ansökningar om stöd till projekt enligt artikel 3.1 skall ges in av den mottagande medlemsstaten. Projekt, inklusive grupper av likartade projekt, skall vara av tillräcklig omfattning för att ha en väsentlig effekt på områdena miljöskydd eller förbättring av transeuropeiska transportinfrastrukturnätverk. I alla händelser får den totala kostnaden för projekt eller projektgrupper i princip inte vara lägre än 10 miljoner ecu. Projekt eller projektgrupper som kostar mindre får godkännas i välgrundade fall.

4. Ansökningar skall innehålla uppgifter om det organ som ansvarar för genomförandet, arten av investeringen och en beskrivning av den, dess kostnader och lokalisering, inklusive i förekommande fall uppgift om projekt av gemensamt intresse som är belägna på samma transportaxel, tidsplanen för genomförandet av arbetet, en kostnadsanalys, inklusive direkta och indirekta effekter på sysselsättningen, uppgifter som gör det möjligt att utvärdera effekten på miljön, uppgifter om offentlig upphandling, en finansieringsplan som om möjligt innehåller uppgifter om projektets ekonomiska bärkraftighet, och den totala finansiering som medlemsstaten ansöker om från fonden och andra gemenskapskällor.

Ansökningarna skall också innehålla alla de relevanta uppgifter som utgör nödvändiga bevis för att projekten är förenliga med denna förordning och med de kriterier som fastställs i punkt 5, särskilt att de ekonomiska och sociala fördelarna på medellång sikt står i rimlig proportion till använda resurser.

5. Följande kriterier skall tillämpas för att säkerställa att projekten håller en hög kvalitet:

- Ekonomiska och sociala fördelar på medellång sikt som står i rimlig proportion till de använda resurserna. En utvärdering skall göras med hjälp av en kostnadsanalys.

- De prioriteringar som fastställs av de mottagande medlemsstaterna.

- Det bidrag som projekten kan utgöra till genomförandet av gemenskapens politik på områdena miljö och transeuropeiska nätverk.

- Projektens förenlighet med gemenskapens politik och deras överensstämmelse med övriga gemenskapsåtgärder.

- Upprättandet av en lämplig balans mellan områdena miljö och transportinfrastruktur.

6. Om inte annat följer av artikel 6 och beroende på tillgängliga anslag skall kommissionen avgöra beviljande av stöd från fonden, förutsatt att kraven i denna artikel är uppfyllda, i allmänhet inom tre månader efter att den mottog en ansökan. Genom beslut av kommissionen om godkännande av projekt, projektstadier eller grupper av sammanhängande projekt skall det finansiella stödbeloppet bestämmas och en finansieringsplan fastställas tillsammans med samtliga bestämmelser och villkor som krävs för projektens genomförande.

7. De viktigaste uppgifterna i kommissionens beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Finansiella bestämmelser

1. De medel som anslås i budgeten skall beviljas på grundval av de beslut som godkänner berörda åtgärder i enlighet med artikel 10.

2. Stöd i fråga om de projekt som avses i artikel 3.1 skall i allmänhet ges i årliga utbetalningar. I vissa fall kan dock kommissionen betala ut hela det beviljade stödbeloppet när den beslutar om att bevilja stödet.

3. De utgifter som avses i artikel 7.1 skall inte anses berättiga till stöd från fonden om den mottagande medlemsstaten har ådragit sig dem före den dag då kommissionen mottar motsvarande ansökan.

4. De utbetalningar som görs efter en inledande förskottsutbetalning skall på ett genomblickbart sätt vara nära knutna till projektens framåtskridande.

5. Utbetalningar skall göras i ecu och omfattas av de särskilda bestämmelser som föreskrivs i bilaga II.

Artikel 12

Finansiell kontroll

1. För att säkerställa att de projekt som finansieras av fonden fullbordas framgångsrikt skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder enligt följande:

- Regelbundet bekräfta att de verksamheter som finansieras av gemenskapen har genomförts korrekt.

- Förhindra oegentligheter och vidta åtgärder mot sådana.

- Återta eventuella belopp som går förlorade till följd av överträdelser eller försummelse. Utom i de fall när medlemsstaten eller den ansvariga myndigheten företer bevis på att de inte är ansvariga för oegentligheten eller försummelsen skall medlemsstaten ansvara för återbetalning av felaktigt utbetalda belopp.

2. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de åtgärder som vidtas i detta syfte och särskilt underrätta kommissionen om beskrivningen av de förvaltnings- och kontrollsystem som inrättats för att säkerställa att verksamheten genomförs effektivt. De skall regelbundet informera kommissionen om administrativa och rättsliga åtgärder. I det sammanhanget skall medlemsstaterna och kommissionen vidta nödvändiga mått och steg för att säkerställa att den information som utväxlas förblir konfidentiell.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna alla tillämpliga nationella kontrollrapporter om de berörda projekten.

4. Utan att det påverkar de kontroller som medlemsstaterna utför i enlighet med nationella lagar och andra författningar och utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 188a i fördraget eller kontroller som anordnas på grundval av artikel 209 c i fördraget får kommissionen genom sina befattningshavare utföra kontroller på platsen, inklusive stickprovskontroller, av projekt som finansieras av fonden och undersöka de kontrollförfaranden och -åtgärder som fastställs av de nationella myndigheterna som skall informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtas i detta syfte.

5. Så snart denna förordning träder i kraft skall kommissionen anta tillämpningsföreskrifter för denna artikel och informera Europaparlamentet om dessa.

Artikel 13

Förhandsbedömning, övervakning och utvärdering

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall säkerställa att genomförandet av projekt enligt denna förordning effektivt övervakas och utvärderas. Projekten skall justeras på grundval av resultaten av övervakningen och utvärderingen.

2. För att säkerställa att gemenskapsstödet är effektivt skall kommissionen och den mottagande medlemsstaten, vid behov i samarbete med Europeiska investeringsbanken, utföra en systematisk förhandsbedömning och utvärdering av projekten.

3. Vid mottagandet av en begäran om stöd skall kommissionen innan den godkänner ett projekt utföra en grundlig förhandsbedömning för att utvärdera om projektet är förenligt med kriterierna i artikel 10.5. Kommissionen skall vid behov inbjuda Europeiska investeringsbanken att delta i förhandsbedömningen av projekten.

4. Under projektens genomförande och efter deras fullbordan skall kommissionen och de mottagande medlemsstaterna utvärdera det sätt på vilket de genomförts och den potentiella och faktiska effekten av genomförandet för att utvärdera huruvida de ursprungliga målen kan uppnås eller har uppnåtts. Denna utvärdering skall bland annat omfatta effekten på miljön, med beaktande av befintliga gemenskapsbestämmelser.

5. Vid bedömningen av enskilda stödansökningar skall kommissionen beakta resultaten av de förhandsbedömningar och utvärderingar som utförts i enlighet med denna artikel.

6. Tillämpningsföreskrifter för övervakning och utvärdering enligt punkt 4 skall ges i besluten om godkännande av projekt.

Artikel 14

Information och offentlighet

1. Kommissionen skall presentera en årsredovisning över fondens verksamhet för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén för granskning och yttrande.

Europaparlamentet skall avge ett yttrande över rapporten snarast möjligt. Kommissionen skall meddela hur den agerat på de anmärkningar som görs i Europaparlamentets yttrande.

Kommissionen skall säkerställa att medlemsstaterna informeras om fondens verksamhet.

2. De medlemsstater som ansvarar för genomförandet av en åtgärd som får finansiellt stöd från fonden skall säkerställa att lämplig offentlighet ges åt åtgärden i syfte att

- göra allmänheten medveten om den roll som gemen-skapen har i fråga om åtgärden,

- göra tänkbara mottagare och branschorganisationer medvetna om de möjligheter som öppnar sig genom åtgärden.

Medlemsstaterna skall särskilt säkerställa att väl synliga tablåer ställs upp som visar den andel av den totala kostnaden för ett givet projekt som finansieras av gemenskapen, tillsammans med gemenskapens logotyp, och att företrädare för gemenskapens institutioner deltar vid alla betydelsefulla offentliga tilldragelser i samband med fonden.

De skall informera kommissionen om de initiativ som tas i enlighet med denna punkt.

3. Så snart denna förordning träder i kraft skall kommissionen anta tillämpningsföreskrifter för information och publicitet, informera Europaparlementet om dessa och offentliggöra dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 15

Genomförandebestämmelser

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning återfinns i bilaga II.

Artikel 16

Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser

1. Rådet skall på förslag från kommissionen och i enlighet med förfarandet i artikel 130d i fördraget se över denna förordning före utgången av år 1999.

2. I och med att den träder i kraft ersätter den här förordningen förordning (EEG) nr 792/93.

3. Den här förordningen skall inte påverka kontinuiteten av de åtgärder som godkänts av kommissionen på grundval av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 792/93 och som är tillämpliga före ikraftträdandet av den här förordningen, som därefter skall tillämpas på de åtgärderna.

4. De ansökningar som ges in inom ramen för förordning (EEG) nr 792/93 innan den här förordningen träder i kraft skall förbli giltiga, förutsatt att sådana ansökningar vid behov kompletteras så att de uppfyller kraven i den här förordningen senast två månader efter dess ikraftträdande.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 maj 1994.

På rådets vägnar

Th. PANGALOS

Ordförande

(1) EGT nr C 39, 9.2.1994, s. 6.

(2) Instämmande avgivet den 5 maj 1994.

(3) EGT nr C 133, 16.5.1994.

(4) Yttrande avgivet den 5 april 1994.

(5) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(6) EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 2082/93 (EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20).

(7) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

(8) EGT nr C 39, 9.2.1994, s. 6.

(9)

(10) EGT nr C 133, 16.5.1994.

(11)

(12) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(13)

(14) EGT nr L 79, 1.4.1993, s. 74.

BILAGA I

VÄGLEDANDE FÖRDELNING AV SAMMANHÅLLNINGSFONDENS TOTALA MEDEL MELLAN DE MOTTAGANDE MEDLEMSSTATERNA

>Plats för tabell>

BILAGA II

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Artikel A

Beskrivning av projektstadier och projektgrupper

1. Kommissionen får, i samråd med den mottagande medlemsstaten, samgruppera projekt och utforma tekniskt och finansiellt separata stadier av ett projekt med avseende på beviljande av stöd.

2. Ett stadium får också omfatta de preliminära undersökningar, genomförbarhetsundersökningar och tekniska undersökningar som krävs för att genomföra ett projekt.

Artikel B

Förhandsbedömning

1. Kommissionen skall granska stödansökningar för att kontrollera särskilt att de administrativa och finansiella mekanismerna är tillräckliga för att projektet skall genomföras effektivt.

2. I enlighet med artikel 13.3 skall kommissionen utvärdera projekt för att bestämma deras förväntade effekt med avseende på fondens mål utifrån lämpliga indikatorer. Den mottagande medlemsstaten skall tillhandahålla all nödvändig information, enligt bestämmelserna i artikel 10.4, inklusive resultaten av genomförbarhetsundersökningar och förhandsbedömningar, för att göra utvärderingen så effektiv som möjligt.

Artikel C

Åtaganden

1. Budgetåtaganden skall göras på grundval av kommissionens beslut om godkännande av de berörda åtgärderna (projekt, projektstadium, projektgrupp, undersökning eller teknisk stödåtgärd). Åtagandena skall vara giltiga under en period som bestäms av åtgärdens art och de speciella villkoren för dess genomförande.

2. Budgetåtaganden i fråga om beviljat stöd till projekt, projektstadier eller projektgrupper skall genomföras på ett av följande sätt:

a) Åtaganden med avseende på de projekt som avses i artikel 3.1 och som skall genomföras under en period om två eller flera år skall i allmänhet och i enlighet med bestämmelserna i b verkställas i årliga utbetalningar.

Åtaganden med avseende på den första årliga utbetalningen skall göras när kommissionen har beslutat att bevilja gemenskapsstöd. Åtaganden med avseende på följande årliga utbetalningar skall grundas på den ursprungliga eller reviderade finansieringsplanen för projektet och på de framsteg som görs vid genomförandet.

b) I fråga om projekt som skall genomföras under en period som är kortare än två år eller när gemenskapsstödet är mindre än 40 miljoner ecu får det totala stödbeloppet anslås i budgeten när kommissionen beslutar om att bevilja gemenskapsstöd.

3. I fråga om de undersökningar och tekniska stödåtgärder som avses i artikel 3.2 skall stödet anslås när kommissionen godkänner den berörda åtgärden.

4. Förfarandena för åtagandeanslag skall anges i kommissionens beslut om godkännande av de berörda åtgärderna.

Artikel D

Utbetalning

1. Utbetalningar av finansiellt stöd skall göras i enlighet med motsvarande budgetåtagande till den myndighet eller det organ som har utsetts för ändamålet i den ansökan som givits in av den berörda mottagande medlemsstaten. Utbetalningarna kan ske i form av antingen förskott, löpande betalningar eller betalning av restbelopp för faktiskt uppkomna utgifter.

2. När gemenskapsstöd anslås i enlighet med artikel C.2 a skall utbetalningarna ske på följande sätt:

a) Ett förskott på upp till 50 % av det anslagna beloppet för den första årliga utbetalningen betalas ut när beslutet om att bevilja gemenskapsstöd har fattats.

b) Löpande utbetalning får ske, förutsatt att projektet på ett tillfredsställande sätt framskrider mot sin fullbordan och att åtminstone två tredjedelar av de utgifter som hänför sig till tidigare utbetalning har verkställts.

Om inte annat följer av c får ingen sådan utbetalning överskrida 50 % av beloppet för varje anslagen årlig utbetalning.

c) Det sammanlagda beloppet av de utbetalningar som görs enligt a och b för samtliga åtaganden får inte överskrida 80 % av det totalt beviljade stödet. Denna procentandel får ökas till 90 % för viktiga projekt och i välgrundade fall.

d) Restbelopp av gemenskapsstöd skall utbetalas under förutsättning att

- projektet, projektstadiet eller projektgruppen har genomförts i enlighet med dess mål,

- den myndighet eller det organ som avses i punkt 1 och som har utsetts ger in en ansökan om utbetalning till kommissionen inom sex månader efter projektets, projektstadiets eller projektgruppens faktiska fullbordan,

- den slutliga rapport som avses i artikel F.4 ges in till kommissionen,

- medlemsstaten intygar för kommissionen att de uppgifter som lämnats i ansökan om utbetalning samt rapporten är korrekta.

3. När ett åtagande görs i enlighet med artikel C.2 b skall utbetalning ske på följande sätt:

a) Det utbetalda förskottet får utgöra upp till 50 % av stödet i förhållande till planerade utgifter under det första året enligt den finansieringsplan som har godkänts av kommissionen.

b) Vidare löpande utbetalningar får göras, förutsatt att projektet på ett tillfredsställande sätt framskrider mot sin fullbordan och att åtminstone två tredjedelar av de utgifter som hänför sig till föregående utbetalning och samtliga utgifter som hänför sig till tidigare utbetalningar har verkställts.

Om inte annat följer av c får varje sådan utbetalning uppgå till 50 % av stödet i förhållande till planerade utgifter för det aktuella året enligt den ursprungliga eller reviderade finansieringsplan som har godkänts av kommissionen.

c) Det sammanlagda beloppet av de utbetalningar som avses i a och b får inte överskrida 80 % av det totalt beviljade stödet.

d) Restbelopp av gemenskapsstöd skall utbetalas, förutsatt att

- projektet, projektstadiet eller projektgruppen har genomförts i enlighet med dess mål,

- den myndighet eller det organ som avses i punkt 1 och som har utsetts ger in en ansökan om utbetalning till kommissionen inom sex månader efter projektets, projektstadiets eller projektgruppens faktiska fullbordan,

- den slutliga rapport som avses i artikel F.4 ges in till kommissionen,

- medlemsstaten intygar för kommissionen att de uppgifter som lämnats i ansökan för utbetalning samt rapporten är korrekta.

4. Medlemsstaterna skall utse de myndigheter som har befogenhet att utfärda de intyg som avses i punkt 2 d och 3 d.

5. Utbetalning skall göras till den myndighet eller det organ som har utsetts av medlemsstaten, i allmänhet senast två månader efter mottagandet av en godtagbar ansökan om utbetalning.

6. I fråga om de undersökningar och studier som avses i artikel 3.2 skall kommissionen fastställa lämpliga utbetalningsförfaranden.

Artikel E

Användning av ecu

1. Stödansökningar tillsammans med motsvarande finansieringsplan skall ges in till kommissionen i ecu eller nationell valuta.

2. De stödbelopp och finansieringsplaner som godkänns av kommissionen skall uttryckas i ecu.

3. Utgiftsredovisningar till stöd för motsvarande ansökningar om utbetalning skall uttryckas i ecu eller nationell valuta.

4. Utbetalning av finansiellt stöd av kommissionen skall göras i ecu till den myndighet som har utsetts av medlemsstaten att ta emot sådan utbetalning.

Artikel F

Övervakning

1. Kommissionen och medlemsstaten skall säkerställa en effektiv övervakning av genomförandet av de gemenskapsprojekt som delfinansieras av fonden. Övervakningen skall utföras genom gemensamt utarbetade rapporteringsförfaranden, stickprovskontroller och inrättandet av lämpliga kommittéer.

2. Övervakningen skall utföras med användning av fysiska och finansiella indikatorer. Indikatorerna skall hänföra sig till projektets speciella egenskaper och dess mål. De skall ordnas på ett sådant att att de visar

- det stadium som uppnåtts i förhållande till den ursprungliga planen och målen,

- de framsteg som görs på förvaltningssidan och därmed sammanhängande problem.

3. Övervakningskommittéer skall inrättas i samråd mellan den berörda medlemsstaten och kommissionen.

De myndigheter eller organ som har utsetts av medlemsstaten, kommissionen och i förekommande fall Europeiska investeringsbanken skall vara företrädda i kommittéerna.

När regionala eller lokala myndigheter ansvarar för ett projekts genomförande och, i förekommande fall, när de berörs direkt av ett projekt skall även de vara företrädda i sådana kommittéer.

4. För varje projekt skall den myndighet eller det organ som har utsetts av medlemsstaten ge in lägesrapporter till kommissionen inom tre månader efter utgången av varje helt genomförandeår. En slutrapport skall ges in till kommissionen inom sex månader efter avslutandet av projektet eller projektstadiet.

5. På grundval av resultaten av övervakningen och med hänsyn till övervakningskommitténs kommentarer skall kommissionen justera de belopp och villkor för beviljande av stöd som ursprungligen godkändes, liksom finansieringsplanen, vid behov på förslag av medlemsstaterna.

6. För att fonden skall bli effektivare skall kommissionen säkerställa att särskild uppmärksamhet ägnas åt att göra förvaltningen av fonden genomblickbar.

7. Övervakningsförfarandena skall föreskrivas i de beslut av kommissionen som godkänner projekten.

Artikel G

Kontroller

1. Innan kommissionen utför kontroller på platsen skall den underrätta den berörda medlemsstaten i syfte att få all nödvändig assistans. Kommissionens kontroller på platsen utan förhandsavisering skall omfattas av avtal som slutits i enlighet med finansförordningen. Den berörda medlemsstatens befattningshavare får delta i kontroller.

Kommissionen får begära att den berörda medlemsstaten utför en kontroll på platsen för att kontrollera att ansökan om utbetalning är korrekt. Kommissionens befattningshavare får delta i sådana kontroller och måste göra det om den berörda medlemsstaten begär det.

Kommissionen skall säkerställa att varje kontroll som den utför görs på ett samordnat sätt för att undvika upprepade kontroller av samma objekt inom loppet av samma period. Den berörda medlemsstaten och kommissionen skall genast utväxla all relevant information om resultaten av de utförda kontrollerna.

2. Den ansvariga myndigheten eller organet skall tillhandahålla kommissionen all stöddokumentation avseende utgifterna för ett projekt under tre år från och med den sista utbetalningen med avseende på ett projekt.

Artikel H

Nedsättning, innehållande och indragning av stöd

1. Om en åtgärds genomförande inte förefaller berättiga till antingen en del av eller hela det tilldelade stödet skall kommissionen utföra en lämplig granskning av fallet och särskilt begära att medlemsstaten eller de myndigheter eller organ som har utsetts för att genomföra åtgärden ger in sina kommentarer inom en angiven tidsfrist.

2. Efter den granskning som avses i punkt 1 får kommissionen sätta ned, hålla inne eller dra in stödet med avseende på de berörda åtgärderna om granskningen visar det föreligger någon oegentlighet eller att något av villkoren i beslutet om att bevilja stöd inte är uppfyllt, särskilt om någon betydelsefull förändring inträtt som påverkar arten av genomförandevillkoren för åtgärden och för vilken man inte har ansökt om godkännande.

Varje orättmätig kumulation skall ge upphov till återtagning av oriktigt utbetalda belopp.

3. Varje belopp som skall återtas på grund av att det har utbetalats felaktigt skall återbetalas till kommissionen. Dröjsmålsränta på grund av för sen återbetalning skall tas ut i enlighet med bestämmelser som skall fastställas av kommissionen.

Artikel I

Offentlig upphandling

Vid tillämpningen av gemenskapens bestämmelser om offentlig upphandling skall tillkännagivanden som sänds för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas offciella tidning ange de projekt för vilka gemenskapsstöd har sökts eller beviljats.

Artikel J

Information

Den information som skall lämnas i den årsredovisning som föreskrivs i artikel 14 skall vara den som föreskrivs i bilagan till denna bilaga.

Kommissionen skall ansvara för att organisera ett informationsmöte med medlemsstaterna var sjätte månad.

Artikel K

Revision

Vid behov och mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts får rådet med kvalificerad majoritet, på förslag från kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet ändra bestämmelserna i denna bilaga.

Bilaga till BILAGA II

I årsredovisningen skall följande uppgifter lämnas:

1. Finansiellt stöd som fonden åtagit sig och utbetalat, med en årlig särredovisning per medlemsstat och typ av projekt (miljö eller transport).

2. Den ekonomiska och sociala effekten av fonden i medlemsstaterna och på den ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen.

3. En sammanfattning av information om de program som genomförts i den mottagande medlemsstaten för att uppfylla de villkor för ekonomisk konvergens som avses i artikel 104c i fördraget och om tillämpningen av artikel 6 i förordningen.

4. Information om de slutsatser i fråga om innehållande av finansiering som kommissionen drar av de beslut som rådet fattat enligt artikel 6.1 och 6.2.

5. Det bidrag som fonden har gjort till den mottagande medlemsstatens insatser för att genomföra gemenskapens miljöpolitik och för att stärka transeuropeiska transportinfrastrukturnätverk. Balansen mellan projekt på miljöområdet och projekt avseende transportinfrastruktur.

6. En utvärdering av förenligheten hos fondens verksamhet med gemenskapens politik, inklusive miljöskydd, transport, konkurrens och offentlig upphandling.

7. De åtgärder som vidtagits för att säkerställa samordningen av och sammanhanget mellan de projekt som finansieras av fonden och de åtgärder som finansieras med bidrag från gemenskapens budget, Europeiska investeringsbanken och gemenskapens övriga finansieringsorgan.

8. Den mottagande medlemsstatens investeringsinsatser på områdena miljöskydd och transportinfrastruktur.

9. De förberedande undersökningar och tekniska stödåtgärder som finansierats, inklusive en redogörelse för arten av sådana undersökningar och åtgärder.

10. Resultaten av förhandsbedömningen, övervakningen och utvärderingen av projekten, inklusive information om justeringar av projekten för att de skall följa resultaten av förhandsbedömningen, övervakningen och utvärderingen.

11. Europeiska investeringsbankens deltagande i utvärderingen av projekten.

12. En sammanfattning av information om resultaten av utförda kontroller, upptäckta oegentligheter och framstegen inom administrativa och rättsliga förfaranden.