Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994R3193.pdf

31994R3193

Rådets förordning (EG) nr 3193/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet samt om ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 24/12/1994 s. 0011 - 0012

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0227

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 3 s. 0227RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3193/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet samt om ändring av förordning (EEG) nr 4253/88 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av 1994 års anslutningsakt, särskilt artikel 169.2 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet () har ändrats genom förordning (EEG) nr 2081/93 ().

I artikel 9.6 i förordning (EEG) nr 2052/88 i dess ändrade lydelse anges att det stöd som beviljas för befintliga medlemsstater enligt mål 2 skall planeras och genomföras på en treårsbasis. För att säkerställa stödets effektivitet och kontinuitet får i fråga om de nya medlemsstaterna, om de begär det, stöd undantagsvis planeras och genomföras på en femårsbasis.

Förordning (EEG) nr 4253/88 () om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 har ändrats genom förordning (EEG) nr 2082/93 ().

I artikel 15.2 i förordning (EEG) nr 4253/88 i dess ändrade lydelse fastställs att utgifter inte får anses berättigade till stöd från fonderna om de har uppstått före den dag då kommissionen tar emot motsvarande ansökan. Den bestämmelsen omfattades av övergångsbestämmelserna i artikel 33.2 enligt vilka de ansökningar om utgiftsersättning som kommissionen tar emot 1 januari-30 april 1994 får anses vara berättigade till stöd från och med den 1 januari 1994.

En motsvarande övergångsbestämmelse krävs för de stater som ansluter sig till Europeiska unionen i enlighet med 1994 års anslutningsakt. Förordning (EEG) nr 4253/88 måste därför ändras.

I kraft av artikel 2.3 i 1994 års anslutningsfördrag får gemenskapens institutioner före anslutningen anta åtgärder i enlighet med artikel 169 i 1994 års anslutningsakt, varvid sådana åtgärder träder i kraft samma dag som fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 9.6 i förordning (EEG) nr 2052/88 skall följande stycke läggas till:

"Som ett undantag får kommissionen godta en ansökan från Österrike, Finland eller Sverige om att stöd enligt mål 2 skall planeras och genomföras under hela perioden 1995-1999."

Artikel 2

I artikel 33.2 i förordning (EEG) nr 4253/88 skall följande stycke läggas till:

"Trots bestämmelserna i artikel 15.2 får de ansökningar om ersättning för utgifter som kommissionen mottar från Österrike, Finland och Sverige inom fyra månader efter den dag då 1994 års anslutningsfördrag för dessa länder träder i kraft och som uppfyller samtliga villkor i artikel 14.2 anses som berättigade till stöd från fonderna från och med den dag då 1994 års anslutningsakt träder i kraft."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som 1994 års anslutningsakt.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

() EGT nr L 185, 15.7.1988, s. 9.

() EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 5.

() EGT nr L 374, 31.12.1988, s. 1.

() EGT nr L 193, 31.7.1993, s. 20.