Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R1080.pdf

31.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1080/2006

av den 5 juli 2006

om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 162 första stycket och artikel 299.2 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 160 i fördraget är syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) att bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i gemenskapen. ERUF bidrar således till att minska dels klyftan i utvecklingsnivå mellan olika regioner, dels den grad av eftersläpning som kännetecknar de minst gynnade regionerna, inbegripet områden på landsbygden och i städerna, industriregioner på tillbakagång, områden med geografiska eller naturbetingade nackdelar, till exempel öar, bergsområden, glesbygder och gränsområden.

(2)

De gemensamma bestämmelserna för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden fastställs i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (4). Det bör antas särskilda bestämmelser om vilka verksamheter som ERUF får finansiera enligt de mål som fastställs i den förordningen.

(3)

ERUF:s stöd bör ges inom ramen för en övergripande strategi för en sammanhållningspolitik som ger garantier för att stöden koncentreras till gemenskapens prioriteringar.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 1083/2006 skall man på nationell nivå fastställa regler för vilka typer av utgifter som är stödberättigande, med vissa undantag för vilka det behövs särskilda bestämmelser. För ERUF:s del bör det således fastställas särskilda bestämmelser för sådana undantag.

(5)

Det anses nödvändigt att inom ramen för en integrerad insats for stadsutveckling stödja begränsade åtgärder för att renovera bostäder i områden som genomgår eller hotas av förslumning och social utslagning i de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare.

(6)

Det är nödvändigt att fastställa att bidraget från ERUF till boendekostnader bör ha samband med tillhandahållande av bostäder av god standard för låginkomstgrupper, inbegripet nyligen privatiserade bostadsbestånd, samt bostäder för utsatta grupper i samhället.

(7)

En förutsättning för att de insatser som får stöd från ERUF skall kunna bli ändamålsenliga och ge resultat är god förvaltning och fungerande partnerskap mellan samtliga involverade territoriella och socioekonomiska partner, särskilt regionala och lokala myndigheter, samt mellan andra lämpliga organ under de olika etapper då de operativa program som medfinansieras av ERUF genomförs.

(8)

Medlemsstaterna och kommissionen bör se till att det inte förkommer någon diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning under de olika etapper då de operativa program som medfinansieras av ERUF genomförs.

(9)

På grundval av erfarenheterna och de framgångsrika metoderna från gemenskapsinitiativet Urban, som inrättats genom artikel 20.1 b i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (5), bör en hållbar stadsutveckling stärkas genom att åtgärder i städerna integreras till fullo i de operativa program som medfinansieras av ERUF, med särskilt beaktande av de lokala utvecklings- och sysselsättningsinitiativen och deras innovationspotential.

(10)

Det är särskilt viktigt att man säkerställer komplementaritet och överensstämmelse med övrig gemenskapspolitik, i synnerhet med sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling och demonstration samt ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Vidare bör det uppnås synergieffekter mellan å ena sidan stöd som beviljas av ERUF och å andra sidan stöd från Europeiska socialfonden i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli om Europeiska Socialfonden (6), Sammanhållningsfonden i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli om inrättande av Sammanhållningsfonden (7) samt från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (8) och en europeisk fiskerifond.

(11)

Det är nödvändigt att se till att man i de åtgärder som ERUF medfinansierar för små och medelstora företag beaktar och stöder den europeiska stadga för småföretag som antogs vid Europeiska rådets möte den 19–20 juni 2000 i Santa Maria da Feira.

(12)

De yttersta randområdena måste ägnas särskild uppmärksamhet genom en undantagsåtgärd som innebär att tillämpningsområdet för ERUF utvidgas till att omfatta driftsstöd i form av kompensation för de extra kostnader som förorsakas av deras särskilda ekonomiska och sociala situation, vilken ytterligare påverkas av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter, faktorer som på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling. För sådana särskilda åtgärder måste artikel 299.2 i fördraget utgöra den rättsliga grunden.

(13)

ERUF bör uppmärksamma de ytterst glesbefolkade områdenas problem när det gäller tillgänglighet och långa avstånd till stora marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt om särskilda bestämmelser om mål 6 inom ramen för strukturfonderna i Finland och Sverige. ERUF bör också uppmärksamma de särskilda svårigheterna för vissa öar, bergsområden, gränsområden och glesbygder vars geografiska läge hämmar deras utveckling, så att man här stöder en hållbar utveckling.

(14)

Det behövs särskilda bestämmelser för programarbete, administration, övervakning och kontroller i fråga om operativa program inom målet ”Europeiskt territoriellt samarbete”.

(15)

Det är nödvändigt att stödja ändamålsenligt gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete med länder som gränsar till gemenskapen, i de fall detta är en förutsättning för att regionerna i de medlemsstater som gränsar till tredjeländer verkligen får ett stöd som hjälper dem i deras utveckling. Som en undantagsåtgärd bör ERUF därför få finansiera projekt i tredjeländer, under förutsättning att projekten gagnar regioner inom gemenskapen.

(16)

För tydlighetens skull bör därför Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1783/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (9) upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) uppgifter, tillämpningsområdet för fondens stöd enligt målen ”konvergens”, ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” och ”europeiskt territoriellt samarbete”, i enlighet med definitionerna i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 samt reglerna för stödberättigande.

2.   ERUF regleras av förordning (EG) nr 1083/2006 och den här förordningen.

Artikel 2

Syfte

Enligt artikel 160 i fördraget och förordning (EG) nr 1083/2006 skall ERUF:s stöd bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna och stödja utveckling och strukturell anpassning av regionala ekonomier, bland annat omstrukturering av industriregioner på tillbakagång och regioner som utvecklas långsammare, samt genom att stödja gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete.

Därigenom skall ERUF bidra till att konkretisera gemenskapens prioriteringar, i synnerhet satsningar på konkurrenskraft och innovation, så att varaktig sysselsättning kan skapas och bevaras och hållbar utveckling garanteras.

Artikel 3

Tillämpningsområde för stöd

1.   ERUF skall koncentrera sitt stöd till tematiska prioriteringar. De insatser som finansieras inom varje prioritering skall avse målen ”konvergens”, ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” samt ”europeiskt territoriellt samarbete”, i enlighet med artiklarna 4–6.

2.   ERUF skall bidra till att finansiera

a)

produktiva investeringar som bidrar till att skapa och bevara varaktig sysselsättning, främst genom direktstöd för investeringar i huvudsakligen små och medelstora företag (SMF),

b)

investeringar i infrastruktur,

c)

utveckling av inneboende potential genom åtgärder som stöder regional och lokal utveckling. Dessa åtgärder omfattar stöd till och tjänster för företag, särskilt SMF, inrättande och utveckling av finansieringsinstrument i form av riskkapital, låne- och garantifonder samt lokala utvecklingsfonder, räntesubventioner, nätverk, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan regioner, städer och relevanta aktörer på det sociala och ekonomiska området och på miljöområdet,

d)

tekniskt stöd enligt artiklarna 45 och 46 i förordning (EG) nr 1083/2006.

Ovanstående investeringar och åtgärder enligt a–d skall kunna utnyttjas för genomförandet av de tematiska prioriteringarna i enlighet med artiklarna 4–6.

Artikel 4

Konvergens

Inom konvergensmålet skall ERUF:s stöd i första hand främja hållbar, integrerad ekonomisk utveckling och sysselsättning på regional och lokal nivå genom att mobilisera och stärka inneboende kapacitet via operativa program som syftar till att modernisera och diversifiera ekonomiska strukturer samt skapa och bevara varaktig sysselsättning. Detta bör uppnås genom främst följande prioriteringar, varvid den exakta utformningen av programpolitiken beror på de särskilda omständigheterna i varje medlemsstat:

1)

Forskning och teknisk utveckling (FoTU), innovation och entreprenörskap, inklusive bättre kapacitet för forskning och teknisk utveckling och deras integrering i det europeiska området för forskningsverksamhet, inklusive infrastruktur, stöd till FoTU särskilt i SMF och till tekniköverföring, bättre kontakter mellan SMF, högskolor, forskningsinstitut och forsknings- och teknikcentrum, företagsnätverk, offentlig-privata partnerskap och kluster, affärs- och tekniktjänster för grupper av SMF samt främjande av entreprenörskap och innovation i SMF via finansieringsinstrument.

2)

Informationssamhället, inklusive utveckling av elektronisk kommunikationsinfrastruktur, lokalt innehåll, tjänster och tillämpningar, förbättrad säker tillgång till och utveckling av offentliga tjänster on-line, stöd och tjänster för SMF för anskaffning och effektiv användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) eller utnyttjande av nya idéer.

3)

Lokala utvecklingsinitiativ samt stöd till ett nät av tjänster i närmiljön som syftar till att skapa nya sysselsättningstillfällen, när sådana åtgärder ligger utanför tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1081/2006.

4)

Miljön, inklusive investeringar i fråga om vattenförsörjning, vattenvård och avfallshantering, rening av avloppsvatten samt luftkvalitet, förebyggande, kontroll och bekämpning av ökenspridning, integrerat förebyggande och kontroll av föroreningar, stöd för att lindra klimatförändringens effekter, återställande av den fysiska miljön, inklusive kontaminerade områden och marker och ny användning av tidigare exploaterad mark, främjande av biologisk mångfald och naturskydd, inklusive investeringar i Natura 2000-områden, stöd till SMF så att de kan ställa om till hållbar produktion via nya kostnadseffektiva och miljövänliga metoder och ny teknik som förebygger föroreningar.

5)

Riskförebyggande åtgärder, inklusive utarbetande och genomförande av planer för att förebygga och hantera naturbetingade och tekniska risker.

6)

Turism, inklusive ett tillvaratagande av naturtillgångar som en potential för hållbar turism, skydd och hävdande av naturarvet till stöd för den socioekonomiska utvecklingen, stöd för bättre turismutbud via nya tjänster med större mervärde och främjande av nya, hållbarare modeller för turismen.

7)

Investeringar i kultur, inklusive skydd, främjande och bevarande av kulturarvet, utveckling av kulturell infrastruktur till stöd för den socioekonomiska utvecklingen, hållbar turism och förbättrad regional attraktionskraft, samt stöd för bättre kulturutbud via nya tjänster med större mervärde.

8)

Transportinvesteringar, inklusive bättre transeuropeiska nät och anslutningar till det transeuropeiska transportnätet, integrerade strategier för rena transporter i syfte att bidra till bättre tillgång till och kvalitet på tjänster för passagerare och gods, bättre balans mellan olika transportmedel, intermodala system och mindre miljöpåverkan.

9)

Energiinvesteringar, inklusive bättre transeuropeiska nät, i syfte att bidra till försörjningstrygghet, integrering av miljöhänsyn, bättre energieffektivitet och förnybar energi.

10)

Investeringar i utbildning, inklusive yrkesutbildning, vilka bidrar till ökad attraktionskraft och bättre livskvalitet.

11)

Investeringar i hälsovård och social infrastruktur vilka bidrar till regional och lokal utveckling och ökad livskvalitet.

Artikel 5

Regional konkurrenskraft och sysselsättning

Inom målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” skall ERUF:s stöd, på grundval av strategier för hållbar utveckling, i huvudsak inriktas på följande tre prioriteringar samtidigt som sysselsättningen främjas:

1)

Innovation och kunskapsekonomi, bland annat genom att skapa och stärka effektiva regionala innovationsekonomier, systematiska förbindelser mellan privata och offentliga sektorer, universitet och teknikcentrum, med hänsyn till lokala behov, särskilt genom att

a)

höja den regionala kapaciteten i fråga om FoTU och innovation med direkt koppling till målen för den regionala ekonomiska utvecklingen genom stöd för industri- eller teknikspecifika kompetenscentrum, främjande av industriell FoTU, SMF och tekniköverföring, utarbetande av prognoser för den tekniska utvecklingen och internationell benchmarking av åtgärder för att främja innovation, samt stöd för samarbete mellan olika företag och gemensamma åtgärder i fråga om FoTU och innovation,

b)

stimulera innovation och entreprenörskap i alla sektorer av den regionala och lokala ekonomin genom stöd för SMF: s utsläppande av nya eller förbättrade produkter, processer och tjänster på marknaden, stöd för nätverk mellan företag och kluster, förbättrad tillgång till finansiering för SMF, främjande av samarbetsnätverk mellan företag, lämpliga högskolor och forskningsinstitut samt genom att underlätta för SMF att få tillgång till support och stödja övergången till en renare och mer innovativ teknik i SMF,

c)

främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta den ekonomiska exploateringen av nya idéer samt genom att ge lämpliga högskolor och forskningsinstitut och befintliga företag bästa möjliga förutsättningar att starta nya företag,

d)

skapa finansieringsinstrument och företagskuvöser som gynnar kapaciteten för forskning och teknisk utveckling hos SMF och stimulerar entreprenörskap och bildandet av nya företag, särskilt vad avser kunskapsintensiva SMF.

2)

Miljön, samt riskförebyggande åtgärder, särskilt genom att

a)

stimulera investeringar för att återställa den fysiska miljön, bland annat områden och marker som är kontaminerade, drabbade av ökenspridning och tidigare exploaterade,

b)

främja ny infrastruktur i samband med biologisk mångfald och investeringar i Natura 2000-områden, när detta bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling och/eller en diversifiering på landsbygden,

c)

stimulera energieffektivitet och förnybar energi och utveckling av effektiva energihushållningssystem,

d)

främja ren och hållbar kollektivtrafik, särskilt i stadsområdena,

e)

utarbeta planer och åtgärder för att förebygga och hantera naturbetingade risker (t.ex. ökenspridning, torka, bränder och översvämningar) och tekniska risker,

f)

skydda och hävda natur- och kulturarvet till stöd för den socioekonomiska utvecklingen och tillvarata natur- och kulturtillgångarna som en potential för hållbar turism.

3)

Tillgång till transport- och teletjänster av allmänt ekonomiskt intresse, särskilt genom att

a)

stärka sekundära transportnät genom bättre anslutningar till de transeuropeiska transportnäten, regionala järnvägsknutpunkter, flygplatser och hamnar eller till multimodala plattformar, genom radiala järnvägsanslutningar till stambanorna samt genom att främja regionala och lokala vattenvägar i inlandet och närsjöfarten,

b)

se till att SMF får tillgång till IKT och att de kan tillgodogöra sig och använda den på ett effektivt sätt genom stöd för tillgång till olika nät, platser där allmänheten får tillgång till Internet, utrustning samt nya tjänster och tillämpningar, inklusive särskilt utarbetande av handlingsplaner för mycket små företag och hantverksföretag.

När det gäller operativa program som stöds av ERUF i regioner som är berättigade till den särskilda övergångsfinansiering som avses i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 kan medlemsstaterna och kommissionen dessutom besluta att utsträcka stödet till de prioriteringar som avses i artikel 4 i den här förordningen.

Artikel 6

Europeiskt territoriellt samarbete

Inom målet ”europeiskt territoriellt samarbete” skall ERUF:s stöd i första hand inriktas på följande prioriteringar:

1)

Gränsöverskridande ekonomiska, sociala och miljörelaterade verksamheter, på grundval av gemensamma strategier för en hållbar territoriell utveckling, främst genom att

a)

främja entreprenörskap, särskilt utveckling av SMF, turism, kultur och handel över gränserna,

b)

främja och förbättra det gemensamma skyddet och den gemensamma vården av natur- och kulturtillgångarna samt förebyggandet av naturbetingade och tekniska risker,

c)

stödja kopplingar mellan stads- och landsbygdsområden,

d)

minska isoleringen genom bättre tillgång till transporter, informations- och kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt gränsöverskridande system och anordningar för vattenförsörjning, avfallshantering och energiförsörjning för områden,

e)

utveckla samarbete, kapacitet och gemensamt användande av infrastrukturer, särskilt i fråga om hälsovård, kultur, turism och utbildning.

Dessutom kan ERUF medverka till att främja rättsligt och administrativt samarbete, integrerad och gränsöverskridande arbetsmarknad, lokala sysselsättningsinitiativ, jämställdhet och lika möjligheter, utbildning och social integration, samt gemensamma mänskliga och materiella resurser för FoTU.

När det gäller Peaceprogrammet mellan Nordirland och Irlands angränsande grevskap enligt punkt 22 i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006 skall ERUF förutom de ovan nämnda åtgärderna bidra till att främja social och ekonomisk stabilitet i de berörda regionerna, särskilt genom åtgärder för att främja sammanhållningen mellan olika befolkningsgrupper.

2)

Transnationellt samarbete, inklusive bilateralt samarbete mellan maritima regioner som inte omfattas av punkt 1, genom finansiering av nätverk och åtgärder som leder till integrerad territoriell utveckling främst med inriktning på följande prioriteringar:

a)

Innovation: inrättande och utveckling av vetenskapliga och tekniska nätverk samt stärkande av den regionala kapaciteten i fråga om FoTU och innovation med direkt inverkan på en balanserad ekonomisk utveckling i transnationella områden. Åtgärderna kan omfatta nätverk som inrättas mellan lämpliga högskolor, forskningsinstitut och SMF, länkar för att förbättra tillgången till vetenskapliga rön och tekniköverföring mellan FoTU-enheter och starka internationella forskningsmiljöer för FoTU, partnersamverkan mellan tekniköverföringsinstitutioner samt gemensamma finansieringsinstrument för att stödja FoTU i SMF.

b)

Miljö: vattenvård, energieffektivitet, riskförebyggande och miljöskyddande åtgärder med en klar transnationell dimension. Åtgärderna kan omfatta skydd och vård av flod- och kustområden, marina resurser, vattenförsörjning och våtmarker, förebyggande av bränder, torka och översvämningar, främjande av sjöfartssäkerhet och skydd mot naturbetingade och tekniska risker samt skydd och hävdande av naturarvet till stöd för socioekonomisk utveckling och hållbar turism.

c)

Tillgänglighet: åtgärder för att förbättra tillgången till och kvaliteten på transport- och teletjänster med klar transnationell dimension. Åtgärderna kan omfatta investeringar i gränsöverskridande sträckor av de transeuropeiska näten, bättre lokal och regional tillgång till nationella och transnationella nät, bättre driftskompatibilitet mellan nationella och regionala system samt avancerad informations- och kommunikationsteknik.

d)

Hållbar stadsutveckling: stärkt polycentrisk utveckling på transnationell, nationell och regional nivå med klar transnationell dimension. Åtgärderna kan omfatta inrättande och förbättring av stadsnät och förbindelser mellan stad och landsbygd, strategier för att hantera gemensamma stads- och landsbygdsfrågor, bevarande och främjande av kulturarvet samt strategisk integrering av utvecklingszoner över gränserna.

Stöd till bilateralt samarbete mellan maritima regioner kan utsträckas till att omfatta de prioriteringar som avses i punkt 1.

3)

Effektivare regionalpolitik via stöd för

a)

interregionalt samarbete med inriktning på innovation och kunskapsekonomi samt miljön och riskförebyggande åtgärder enligt artikel 5.1 och 5.2,

b)

utbyte av erfarenheter om identifiering, överföring och spridning av bästa praxis, inklusive om hållbar stadsutveckling enligt artikel 8, och

c)

studier och datainsamling samt observationer och analyser av utvecklingstrender i gemenskapen.

Artikel 7

Stödberättigande utgifter

1.   Följande utgifter berättigar inte till bidrag från ERUF:

a)

Skuldräntor.

b)

Förvärv av mark för ett belopp som överskrider 10 % av de totala stödberättigande utgifterna för insatsen i fråga. I väl motiverade undantagsfall kan en högre procentsats beviljas av förvaltningsmyndigheten för miljöbevarande insatser.

c)

Avveckling av kärnkraftverk.

d)

Återbetalningsbar mervärdesskatt.

2.   Utgifter för bostäder berättigar till bidrag endast för de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare i nedanstående fall:

a)

Utgifterna skall planeras inom ramen för en integrerad stadsutvecklingsinsats eller ett prioriterat område för områden som genomgår eller hotas av förslumning eller social utslagning.

b)

Anslaget för utgifter för bostäder skall vara antingen högst 3 % av ERUF-anslaget för det berörda operativa programmet eller 2 % av det totala ERUF-anslaget.

c)

Utgifterna skall endast avse

bostäder i flerfamiljshus eller

byggnader som ägs av offentliga myndigheter eller ideella aktörer och endast är avsedda för låginkomsthushåll eller personer med särskilda behov.

Kommissionen skall anta en förteckning över kriterier som krävs för att fastställa områdena enligt a och en förteckning över stödberättigande insatser i enlighet med det förfarande som avses i artikel 103.3 i förordning (EG) nr 1083/2006.

3.   Bestämmelserna för stödberättigande enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1081/2006 skall tillämpas på åtgärder som medfinansieras av ERUF och hör till tillämpningsområdet för artikel 3 i den förordningen.

KAPITEL II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR TERRITORIELLA SÄRDRAG

Artikel 8

Hållbar stadsutveckling

Utöver de verksamheter som anges i artiklarna 4 och 5 i denna förordning kan ERUF i fråga om hållbar stadsutveckling enligt artikel 37.4 a i förordning (EG) nr 1083/2006, när så är lämpligt, stödja hållbara strategier som bygger på en helhetssyn och ett aktivt deltagande från berörda parter för att komma till rätta med den höga koncentrationen av ekonomiska, miljömässiga och sociala problem i stadsområden.

Dessa strategier skall främja hållbar stadsutveckling genom till exempel följande insatser: stärkt ekonomisk tillväxt, upprustning av den fysiska miljön, ny användning av tidigare exploaterad mark, bevarande och utveckling av natur- och kulturarvet, främjande av entreprenörskap, sysselsättning och samhällsutveckling på lokal nivå, samt tjänster som tillhandahålls allmänheten med beaktande av förändrade demografiska strukturer.

När det gäller sådana åtgärder inom målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” som genomförs genom ett specifikt operativt program eller prioriterat område inom ett operativt program och som omfattas av förordning (EG) nr 1083/2006 får ERUF:s finansiering, med avvikelse från artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1081/2006, höjas till 15 % av det belopp som beviljas för programmet eller det prioriterade området i fråga.

Artikel 9

Samordning med EJFLU och EFF

Om ett operativt program som stöds av ERUF avser insatser som även berättigar till gemenskapsstöd i någon annan form, till exempel axel 3 i EJFLU och hållbar utveckling av kustfiskeområden enligt EFF, skall medlemsstaterna se till att det i varje operativt program finns kriterier för att dra en skiljelinje mellan insatser som skall berättiga till stöd från ERUF och insatser som skall berättiga till gemenskapsstöd i någon annan form.

Artikel 10

Områden med geografiska och naturbetingade nackdelar

I regionala program som medfinansieras av ERUF i områden med geografiska och naturbetingade nackdelar enligt artikel 52 f i förordning (EG) nr 1083/2006 skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att hantera de specifika svårigheterna i dessa områden.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4 och 5 kan ERUF särskilt bidra till investeringar som syftar till att förbättra tillgängligheten, främja och utveckla ekonomiska verksamheter i samband med kultur- och naturarvet, främja hållbart utnyttjande av naturresurserna samt främja hållbar turism.

Artikel 11

De yttersta randområdena

1.   Det särskilda ytterligare anslag som avses i punkt 20 i bilaga II till förordning (EG) nr 1083/2006 skall användas för att ge kompensation för extra kostnader som sammanhänger med de nackdelar som anges i artikel 299.2 i fördraget och som uppkommer i de yttersta randområdena i samband med stöd till

a)

prioriteringarna enligt artikel 4 och/eller artikel 5, beroende på vad som är lämpligt,

b)

godstransporter, samt startstöd för transporttjänster,

c)

insatser i samband med lagringsrestriktioner, en överdimensionerad produktionsapparat och underhåll av denna, samt brist på humankapital på den lokala marknaden.

2.   Inom tillämpningsområdet för artikel 3 kan de särskilda ytterligare anslagen finansiera investeringskostnader. Dessutom skall de särskilda ytterligare anslagen användas till minst 50 % för att bidra till att finansiera driftsstöd och utgifter för allmännyttiga skyldigheter och avtal i de yttersta randområdena.

3.   Det belopp för vilket medfinansieringsandelen gäller skall stå i proportion till de extra kostnader som avses i punkt 1 och som stödmottagaren ådragit sig när det gäller driftsstöd och utgifter endast för allmännyttiga skyldigheter och avtal och kan omfatta de totala stödberättigande kostnaderna för utgifter för investeringar.

4.   Finansiering enligt denna artikel får inte lämnas till

a)

stöd av insatser som rör sådana varor som omfattas av bilaga I till fördraget,

b)

stöd till transport av personer enligt artikel 87.2 a i fördraget,

c)

undantag från skatteplikt och undantag från sociala avgifter.

KAPITEL III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR MÅLET ”EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE”

AVSNITT 1

Operativa program

Artikel 12

Innehåll

Varje operativt program inom målet ”europeiskt territoriellt samarbete” skall innehålla följande information:

1)

En analys av situationen i samarbetsområdet beträffande starka sidor och svagheter, samt en strategi som valts på grundval därav.

2)

En förteckning över stödberättigade områden inom programområdet, som i fråga om program för gränsöverskridande samarbete inbegriper de flexibilitetsområden som avses i artikel 21.1.

3)

En motivering till prioriteringarna, med beaktande av gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning, de nationella strategiska referensramarna om medlemsstaten har valt att inkludera åtgärder som finansieras inom målet ”europeiskt territoriellt samarbete” i dessa, samt resultaten av den förhandsbedömning som avses i artikel 48.2 i förordning (EG) nr 1083/2006.

4)

Information om de prioriterade områdena och deras specifika mål. Målen skall kvantifieras med hjälp av ett begränsat antal indikatorer på effekter och resultat, med beaktande av proportionalitetsprincipen. Med hjälp av indikatorerna skall man kunna mäta framstegen i förhållande till utgångsläget och i förehållande till uppnåendet av målen för de prioriterade områdena.

5)

Endast i informationssyfte, en preliminär redovisning per kategori av den planerade användningen av ERUF-bidraget till det operativa programmet i enlighet med de genomförandebestämmelser som antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 103.3 i förordning (EG) nr 1083/2006.

6)

En samlad finansieringsplan, utan fördelning på medlemsstater, med två tabeller enligt följande:

a)

En tabell med en fördelning per år, i enlighet med artiklarna 52–54 i förordning (EG) nr 1083/2006, av de totala planerade finansiella anslagen i form av stöd från ERUF. Den totala årliga finansieringen från ERUF skall ligga inom ramen för den gällande finansieringsramen.

b)

En tabell som för hela programperioden för det operativa programmet och för varje prioriterat område visar de totala finansiella anslagen i form av gemenskapsstöd och motsvarande nationellt stöd samt ERUF:s procentuella medfinansiering. När det motsvarande nationella stödet utgörs av offentliga och privata utgifter, skall i enlighet med artikel 53 i förordning (EG) nr 1083/2006 en preliminär särredovisning göras av dessa i tabellen. När det motsvarande nationella stödet utgörs av offentliga utgifter, skall det nationella offentliga bidraget redovisas i tabellen i enlighet med den artikeln.

7)

Information om komplementaritet med åtgärder som finansieras av EJFLU och EFF, i förekommande fall.

8)

Genomförandebestämmelser för det operativa programmet enligt följande:

a)

Medlemsstaternas utseende av alla de myndigheter som avses i artikel 14.

b)

En beskrivning av övervakningen och utvärderingen.

c)

Uppgifter om det organ som är behörigt att ta emot utbetalningarna från kommissionen och det eller de organ som ansvarar för att göra utbetalningar till stödmottagarna.

d)

Fastställande av förfarandena för mobiliseringen av kapital och de finansiella flödena i syfte att säkerställa öppenhet och insyn.

e)

Åtgärder som syftar till att säkerställa information och offentlighet i fråga om det operativa programmet enligt artikel 69 i förordning (EG) nr 1083/2006.

f)

En beskrivning av de förfaranden som kommissionen och medlemsstaterna enats om för utbyte av datoriserade uppgifter för att kunna uppfylla de krav i fråga om utbetalningar, övervakning och utvärdering som anges i förordning (EG) nr 1083/2006.

9)

En vägledande förteckning över större projekt, i den mening som avses i artikel 39 i förordning (EG) nr 1083/2006, som förväntas lämnas in under programperioden för att godkännas av kommissionen.

AVSNITT 2

Stödberättigande

Artikel 13

Regler för stödberättigande utgifter

De relevanta nationella regler som har överenskommits av de deltagande medlemsstaterna i ett operativt program inom ramen för målet ”europeiskt territoriellt samarbete” skall tillämpas för att avgöra vilka utgifter som berättigar till stöd, med undantag av de fall där gemenskapsregler har fastställts.

I överensstämmelse med artikel 56.4 i förordning (EG) nr 1083/2006 och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 i den här förordningen skall kommissionen fastställa gemensamma regler om vilka utgifter som berättigar till stöd i enlighet med förfarandet i artikel 103.3 i förordning (EG) nr 1083/2006.

När det i artikel 7 föreskrivs olika regler för stödberättigande utgifter i de olika medlemsstater som deltar i ett operativt program inom målet ”europeiskt territoriellt samarbete”, skall de mest omfattande reglerna för stödberättigande vara tillämpliga i hela programområdet.

AVSNITT 3

Förvaltning, övervakning och kontroll

Artikel 14

Myndigheter

1.   De medlemsstater som deltar i ett operativt program skall utse en gemensam förvaltningsmyndighet, en gemensam attesterande myndighet och en gemensam revisionsmyndighet, den senare med placering i samma medlemsstat som förvaltningsmyndigheten. Den attesterande myndigheten skall ta emot utbetalningarna från kommissionen och i regel göra utbetalningarna till den samordnande stödmottagaren.

Förvaltningsmyndigheten skall, efter samråd med medlemsstaterna i programområdet, inrätta ett gemensamt sekretariat. Sekretariatet skall bistå förvaltningsmyndigheten, övervakningskommittén och, när så är lämpligt, revisionsmyndigheten i deras arbete.

2.   Revisionsmyndigheten skall bistås av en grupp revisorer bestående av en företrädare för varje medlemsstat som deltar i det operativa programmet när den utför de uppgifter som anges i artikel 62 i förordning (EG) nr 1083/2006. Revisorsgruppen skall utses senast tre månader efter det att programmet godkänts. Gruppen skall själv fastställa sin arbetsordning. Den skall ha en företrädare för revisionsmyndigheten som ordförande.

De deltagande medlemsstaterna kan enhälligt besluta att revisionsmyndigheten skall vara bemyndigad att i hela det territorium som omfattas av programmet direkt utföra de uppgifter som anges i artikel 62 i förordning (EG) nr 1083/2006 utan att det krävs en revisorsgrupp enligt första stycket.

Revisorerna skall vara oberoende av de kontrollrutiner som avses i artikel 16.1.

3.   Varje deltagande medlemsstat skall utse företrädare som skall ingå i den övervakningskommitté som avses i artikel 63 i förordning (EG) nr 1083/2006.

Artikel 15

Förvaltningsmyndigheten

1.   Förvaltningsmyndigheten skall ha de arbetsuppgifter som anges i artikel 60 i förordning (EG) nr 1083/2006, med undantag för kontroller av att insatserna och utgifterna följer gällande nationella regler och gemenskapsregler, i enlighet med b i den artikeln. I samband därmed skall den försäkra sig om att varje stödmottagares utgifter har godkänts av den styrekonom som avses i artikel 16.1 i den här förordningen.

2.   Förvaltningsmyndigheten skall, i förekommande fall tillsammans med den samordnande stödmottagaren, fastställa formerna för hur varje insats skall genomföras.

Artikel 16

Kontrollsystem

1.   För attestering av utgifterna skall varje medlemsstat införa ett kontrollsystem som gör det möjligt att verifiera att de medfinansierade produkterna och tjänsterna levererats, att de utgifter som deklarerats för insatser eller delar av insatser i landet i fråga är korrekt redovisade och att utgifterna och motsvarande insatser följer gällande gemenskapsregler och medlemsstatens nationella regler.

För detta ändamål skall varje medlemsstat utse kontrollanter med ansvar för att kontrollera lagligheten och korrektheten i de utgifter som deklarerats av varje stödmottagare som deltar i insatsen. Medlemsstaterna får besluta att utse en gemensam kontrollant för hela programområdet.

Om en kontroll av att medfinansierade varor och tjänster levererats endast kan göras för insatsen som helhet, skall den göras av kontrollanten i den medlemsstat där den samordnande stödmottagaren har sin verksamhet eller av förvaltningsmyndigheten.

2.   Varje medlemsstat skall se till att kontrollanterna kan godkänna utgifterna inom tre månader.

Artikel 17

Ekonomisk förvaltning

1.   Stöden från ERUF skall betalas ut till ett enda konto utan nationella underkonton.

2.   Utan att det påverkar medlemsstaternas ansvar för att upptäcka och korrigera oegentligheter och återkräva felaktigt utbetalda belopp, skall den attesterande myndigheten se till att belopp som betalats ut till följd av oegentligheter återkrävs från den samordnande stödmottagaren. De enskilda stödmottagarna skall betala tillbaka felaktigt utbetalda belopp till den samordnande stödmottagaren, i enlighet med det avtal som de ingått.

3.   Om den samordnande stödmottagaren inte lyckas utverka en återbetalning från en enskild stödmottagare, skall den medlemsstat där den berörde stödmottagaren i fråga har sin verksamhet betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet till den attesterande myndigheten.

Artikel 18

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

De medlemsstater som deltar i ett operativt program inom målet ”europeiskt territoriellt samarbete” kan använda sig av en europeisk gruppering för territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 11 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (10), så att förvaltningsmyndighetens och det gemensamma sekretariatets uppgifter delegeras till denna gruppering, som därigenom får hela ansvaret för att förvalta det operativa programmet. Varje medlemsstat skall emellertid även i fortsättningen ha det ekonomiska ansvaret.

AVSNITT 4

Insatser

Artikel 19

Urval av insatser

1.   I de insatser som väljs ut i operativa program för gränsöverskridande verksamheter enligt artikel 6.1, och för transnationellt samarbete enligt artikel 6.2, skall stödmottagare från minst två länder, varav minst en skall vara en medlemsstat, delta, och de skall samarbeta i åtminstone två av följande avseenden: planering, genomförande, personalrekrytering och finansiering.

De utvalda insatser som uppfyller ovanstående villkor får genomföras i ett och samma land, under förutsättning att de har föreslagits av organ i åtminstone två länder.

De ovanstående villkoren skall inte gälla de åtgärder inom ramen för Peaceprogrammet som avses i artikel 6.1 tredje stycket.

2.   Insatser som väljs ut i operativa program som innebär interregionalt samarbete, enligt artikel 6.3 a, skall innefatta stödmottagare på regional eller lokal nivå från minst

a)

tre medlemsstater, eller

b)

tre länder, av vilka minst två skall vara medlemsstater, om en stödmottagare från ett tredjeland deltar.

För insatser som väljs ut i operativa program enligt artikel 6.3 b skall villkoren i första stycket i den här punkten gälla, om så är möjligt med hänsyn till insatsens karaktär.

Stödmottagarna skall i varje insats samarbeta i följande avseenden: planering, genomförande, personalrekrytering och finansiering.

3.   Utöver de arbetsuppgifter som avses i artikel 65 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall övervakningskommittén, eller en styrkommitté som rapporterar till denna, även ha ansvaret för urvalet av insatser.

Artikel 20

Den samordnande stödmottagarens och de andra stödmottagarnas ansvar

1.   För varje insats skall stödmottagarna utse en samordnande stödmottagare bland sig själva. Den samordnande stödmottagaren skall ansvara för följande:

a)

Regler för samarbetet mellan alla deltagande stödmottagare skall skrivas in i ett avtal som bland annat skall innehålla bestämmelser som ger garantier för en sund ekonomisk förvaltning, inklusive rutiner för hur felaktigt utbetalda belopp skall betalas tillbaka.

b)

Säkerställande av hela genomförandet av insatsen.

c)

Kontroll av att de utgifter som deklarerats av de deltagande stödmottagarna avser genomförandet av insatsen i fråga och att de avser sådana verksamheter som dessa deltagare enats om.

d)

Kontroll av att stödmottagarnas deklarerade utgifter har attesterats av styrekonomerna.

e)

Överföring av ERUF:s stöd till de deltagande stödmottagarna.

2.   Varje deltagande stödmottagare skall

a)

ha ansvaret för eventuella oriktigheter i sina deklarerade utgifter,

b)

informera den medlemsstat där stödmottagaren har sin verksamhet om sitt deltagande i en insats, om den medlemsstaten själv inte deltar i det operativa programmet i fråga.

Artikel 21

Särskilda villkor för insatsernas lokalisering

1.   I fråga om gränsöverskridande samarbete och i väl motiverade fall, kan ERUF finansiera utgifter som uppkommit vid genomförandet av insatser eller delar av insatser med ett belopp som motsvarar högst 20 % av fondens stöd till det berörda operativa programmet i områden på NUTS III-nivå som gränsar till sådana områden som är berättigade till stöd för programmet enligt artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 eller omges av sådana angränsande områden. I undantagsfall som överenskommits mellan kommissionen och medlemsstaterna kan denna flexibilitet utsträckas till att omfatta områden på NUTS II-nivå där de områden som avses i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 är belägna.

På projektnivå kan utgifter som åsamkas av partner utanför programområdet enligt första stycket berättiga till stöd, om projektet svårligen kan uppnå sina mål utan denna partners deltagande.

2.   I fråga om transnationellt samarbete och i väl motiverade fall, kan ERUF med ett belopp som motsvarar högst 20 % av fondens stöd till det berörda operativa programmet, finansiera utgifter som åsamkas av partner utanför området vilka deltar i insatser där sådana utgifter gagnar regionerna inom området för samarbetsmålet.

3.   I fråga om gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete kan ERUF, med ett belopp som motsvarar högst 10 % av fondens stöd till det berörda operativa programmet, finansiera utgifter som uppkommit vid genomförandet av insatser eller delar av insatser i länder utanför Europeiska gemenskapen, under förutsättning att detta gagnar regioner inom gemenskapen.

4.   Medlemsstaterna skall se till att dessa utgifter är lagliga och korrekta. Förvaltningsmyndigheten skall bekräfta urvalet av insatser utanför stödberättigande områden enligt punkterna 1–3.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning skall inte påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar, inklusive helt eller delvis upphävande, av stöd som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1783/1999 eller varje annan lagstiftning som är tillämplig på detta stöd den 31 december 2006, och som följaktligen därefter skall tillämpas på detta stöd eller på de berörda projekten fram till dess de avslutas.

2.   Ansökningar enligt förordning (EG) nr 1783/1999 skall fortsätta att vara giltiga.

Artikel 23

Upphävande

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 22 i den här förordningen, skall förordning (EG) nr 1783/1999 upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2007.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 24

Översynsklausul

Europaparlamentet och rådet skall senast den 31 december 2013 göra en översyn av denna förordning i enlighet med förfarandet i artikel 162 i fördraget.

Artikel 25

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 5 juli 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

P. LEHTOMÄKI

Ordförande


(1)  EUT C 255, 14.10.2005, s. 91.

(2)  EUT C 231, 20.9.2005, s. 19.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 6 juli 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 juni 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 juli 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)  Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

(5)  EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 173/2005 (EUT L 29, 2.2.2005, s. 3).

(6)  Se sidan 12 i detta nummer av EUT.

(7)  Se sidan 79 i detta nummer av EUT.

(8)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(9)  EGT L 213, 13.8.1999, s. 1.

(10)  Se sidan 19 i detta nummer av EUT.