Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R1081.pdf

31.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/12


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1081/2006

av den 5 juli 2006

om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 148,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (4) ges en ram för verksamhet som genomförs av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och fastställs särskilt de mål, principer och regler som skall gälla för partnerskap, programplanering, utvärdering och förvaltning. Det är därför nödvändigt att fastställa Europeiska socialfondens (ESF) uppgift i förhållande till de uppgifter som anges i artikel 146 i fördraget och i anslutning till det arbete som medlemsstaterna och gemenskapen utför för att utveckla en samordnad sysselsättningsstrategi i enlighet med artikel 125 i fördraget.

(2)

Särskilda bestämmelser bör fastställas för den typ av verksamhet som får finansieras genom ESF enligt de mål som anges i förordning (EG) nr 1083/2006.

(3)

ESF bör stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förbättra sysselsättningsmöjligheterna inom ramen för de uppgifter som ESF tilldelas genom artikel 146 i fördraget, och de uppgifter strukturfonderna tilldelas genom artikel 159 i fördraget, i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1083/2006.

(4)

Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av de utmaningar som unionens utvidgning och den ekonomiska globaliseringen medför. I detta sammanhang bör vikten av den europeiska sociala modellen och dess modernisering erkännas.

(5)

I enlighet med artiklarna 99 och 128 i fördraget samt för att ge Lissabonstrategin om tillväxt och sysselsättning en ny inriktning har rådet antagit ett integrerat paket som omfattar allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjer för sysselsättningen. I de sistnämnda anges mål och prioriteringar för sysselsättningen. Europeiska rådet i Bryssel den 22 och 23 mars 2005 efterlyste i detta avseende en mobilisering av alla lämpliga nationella resurser och gemenskapsresurser, inbegripet sammanhållningspolitiken.

(6)

Man har dragit nya lärdomar av gemenskapens initiativ Equal, särskilt när det gäller att kombinera lokala, regionala, nationella och europeiska verksamheter. Dessa lärdomar bör beaktas när stöd ges från ESF. Särskild uppmärksamhet bör ägnas målgruppers deltagande, integrering av migranter, inklusive dem som söker asyl, fastställande av politiska frågor och deras senare integrering, innovativa och experimentella arbetssätt, metoder för transnationellt samarbete, verksamhet riktad till grupper som är marginaliserade i förhållande till arbetsmarknaden, de sociala aspekternas inverkan på den inre marknaden samt icke-statliga organisationers tillgång till och möjligheter att leda projekt.

(7)

ESF bör stödja sådan politik i medlemsstaterna som ligger väl i linje med riktlinjerna och rekommendationerna i den europeiska sysselsättningsstrategin och de relevanta mål som gemenskapen har ställt upp för social integration, icke-diskriminering, främjande av jämställdhet och utbildning för att bättre bidra till att målen från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 och i Göteborg den 15 och 16 juni 2001 uppnås.

(8)

ESF bör även agera för att hantera de relevanta dimensionerna och konsekvenserna av demografiska förändringar i gemenskapens aktiva befolkning, särskilt genom livslång yrkesutbildning.

(9)

För att kunna bättre förutse och hantera förändringar och öka den ekonomiska tillväxten, sysselsättningsmöjligheterna för både kvinnor och män samt arbetskvalitet och produktivitet i anslutning till målet regional konkurrenskraft och sysselsättning samt konvergensmålet bör stödet från ESF särskilt inriktas på att öka arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga, öka humankapitalet och tillträdet till och deltagandet på arbetsmarknaden, stärka missgynnade gruppers sociala integration, bekämpa diskriminering, verka för att icke-förvärvsarbetande personer återvänder till arbetsmarknaden samt främja partnerskap för reformer.

(10)

Inom ramen för konvergensmålet och för att öka den ekonomiska tillväxten, sysselsättningsmöjligheterna för både kvinnor och män samt kvaliteten och produktiviteten i arbetet är det, utöver de nämnda prioriteringarna, i de minst utvecklade regionerna och medlemsstaterna nödvändigt att öka och förbättra investeringarna i humankapital, förbättra den institutionella och administrativa kapaciteten samt kapaciteten inom rättsväsendet, särskilt för att förbereda och genomföra reformer och genomföra regelverket.

(11)

Inom dessa prioriteringar bör urvalet av ESF-åtgärder vara flexibelt så att de särskilda utmaningarna i varje medlemsstat skall kunna mötas och de olika typer av prioriterade åtgärder som finansieras av ESF bör lämna tillräckligt utrymme för att möta dessa utmaningar.

(12)

Främjande av innovativ transnationell och interregional verksamhet är en viktig dimension som bör integreras i räckvidden för ESF. Medlemsstaterna bör för att främja samarbete programplanera transnationell och interregional verksamhet på ett övergripande angreppssätt eller genom ett särskilt prioriterat område.

(13)

Det är nödvändigt att se till att ESF:s verksamhet överensstämmer med inriktningen för den europeiska sysselsättningsstrategin och koncentrera ESF-stödet till att genomföra riktlinjerna och rekommendationerna enligt strategin.

(14)

Ett reellt och effektivt genomförande av den verksamhet som stöds av ESF är beroende av god förvaltning och av partnerskap mellan alla relevanta territoriella och socioekonomiska aktörer, särskilt arbetsmarknadens parter och andra intressenter, inbegripet dem som är verksamma på nationell, regional och lokal nivå. Arbetsmarknadens parter har en central roll i det breda partnerskapet för förändring, och deras åtagande att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förbättra sysselsättningsmöjligheterna är väsentligt. Om arbetsmarknadens parter i detta sammanhang gemensamt bidrar till att ekonomiskt stödja ESF-åtgärder, bör detta ekonomiska bidrag, fastän det är privata utgifter, inkluderas vid beräkningen av ESF:s medfinansiering.

(15)

ESF bör stödja verksamhet i överensstämmelse med riktlinjerna och de relevanta rekommendationerna i den europeiska sysselsättningsstrategin. Ändringar av riktlinjerna och rekommendationerna nödvändiggör emellertid en revidering av ett operativt program enbart om en medlemsstat eller kommissionen i samförstånd med en medlemsstat anser att man i det operativa programmet bör ta hänsyn till betydande socioekonomiska förändringar eller ta större hänsyn till eller på annat sätt ta hänsyn till större förändringar i gemenskapsprioriteringar eller nationella eller regionala prioriteringar, eller mot bakgrund av utvärderingar, eller till följd av genomförandesvårigheter.

(16)

Medlemsstaterna och kommissionen skall se till att de prioriteringar som genomförs med finansiering från ESF inom ramen för konvergensmålet och målet regional konkurrenskraft och sysselsättning bidrar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och att undanröja bristande jämställdhet mellan dem. Integrering av ett jämställdhetsperspektiv bör kombineras med särskild verksamhet för att öka kvinnors varaktiga deltagande och framsteg i arbetslivet.

(17)

ESF bör också ge tekniskt stöd, särskilt när det gäller att främja ömsesidigt lärande genom att utbyta erfarenheter och att sprida och överföra goda metoder och att betona ESF:s bidrag till gemenskapens politiska mål och prioriteringar för sysselsättning och social integration.

(18)

I förordning (EG) nr 1083/2006 föreskrivs att bestämmelser om stödberättigandet skall fastställas på nationell nivå, med vissa undantag för vilka det behövs särskilda föreskrifter. Särskilda bestämmelser bör därför fastställas för de undantag som gäller ESF.

(19)

För tydlighetens skull bör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1784/1999 av den 12 juli 1999 om Europeiska socialfonden (5) därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs Europeiska socialfondens (ESF) uppgifter och den omfattning som stödet från den skall ha, särskilda bestämmelser och vilka typer av utgifter som berättigar till stöd.

2.   ESF faller under förordning (EG) nr 1083/2006 och den här förordningen.

Artikel 2

Uppgifter

1.   ESF skall bidra till gemenskapens prioriteringar när det gäller att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att förbättra sysselsättningsmöjligheterna, främja en hög sysselsättningsnivå samt fler och bättre arbeten. ESF skall göra detta genom att stödja medlemsstaternas politik för full sysselsättning samt kvalitet och produktivitet i arbetet, för främjande av social integration, inklusive missgynnade gruppers tillträde till arbetsmarknaden och för en minskning av nationella, regionala och lokala skillnader i sysselsättning.

ESF skall särskilt stödja verksamhet i linje med de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna med utgångspunkt i de riktlinjer som antagits enligt den europeiska sysselsättningsstrategin och som införlivats med de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning, samt de åtföljande rekommendationerna.

2.   När ESF utför de uppgifter som anges i punkt 1 skall fonden stödja gemenskapens prioriteringar i fråga om behovet av att stärka den sociala sammanhållningen, stärka produktiviteten och konkurrenskraften och främja ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. ESF skall därvid beakta gemenskapens relevanta prioriteringar och mål i fråga om utbildning, ökat deltagande på arbetsmarknaden av icke förvärvsarbetande personer, kamp mot social utslagning, särskilt av missgynnade grupper, exempelvis människor med funktionshinder, främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering.

Artikel 3

Stödets omfattning

1.   Inom ramen för konvergensmålet och målet regional konkurrenskraft och sysselsättning skall ESF stödja verksamhet i medlemsstaterna inom nedanstående prioriteringar.

a)

Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare, företag och företagare för att man bättre skall kunna förutse och på ett positivt sätt hantera ekonomiska förändringar, särskilt genom att verka för

i)

livslångt lärande och ökade investeringar i mänskliga resurser, både från företagens, särskilt de små och medelstora företagens, och från arbetstagarnas sida genom utveckling och införande av system och strategier, inklusive praktikplatser som garanterar bättre tillgång till utbildning, särskilt för lågutbildade och äldre arbetstagare, utveckling av kvalifikationer och kompetens, spridning av informations- och kommunikationsteknik, e-lärande, miljövänlig teknik och ledarkompetens, främjande av entreprenörskap och innovation, och nyetablering av företag,

ii)

utformning och spridning av innovativa och mera produktiva former av arbetsorganisation, som även omfattar förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, identifiering av framtida behov av yrkesfärdigheter och kompetens samt utveckling av särskilda sysselsättnings-, utbildnings- och stödmöjligheter, inklusive outplacement, för arbetstagare i samband med omstrukturering i företag och näringsgrenar.

b)

Ökat tillträde till arbetslivet och hållbar integrering på arbetsmarknaden för arbetssökande och icke förvärvsarbetande personer, förhindrande av arbetslöshet, särskilt långtids- och ungdomsarbetslöshet, stimulerande till aktivt åldrande och ett längre yrkesverksamt liv samt ökat deltagande på arbetsmarknaden, särskilt genom att främja

i)

modernisering och stärkande av institutionerna på arbetsmarknaden, särskilt arbetsförmedlingarna och andra relevanta initiativ som anknyter till Europeiska unionens och medlemsstaternas strategier för full sysselsättning,

ii)

genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder för att tidigt kunna identifiera behov, med individuella handlingsplaner och individanpassat stöd, exempelvis skräddarsydda utbildningar, jobbsökande, outplacement och rörlighet, verksamhet som egenföretagare och företagsetablering – inklusive kooperativa företag, incitament för att stimulera till deltagande på arbetsmarknaden, flexibla åtgärder för att äldre arbetstagare skall stanna kvar längre i arbetslivet och åtgärder som gör det lättare att kombinera arbets- och privatliv, exempelvis ökad tillgång på barntillsyn och tillsyn av vårdbehövande personer,

iii)

integrering av ett jämställdhetsperspektiv och särskild verksamhet för att öka kvinnors tillträde till arbetslivet och deras varaktiga deltagande och framsteg i arbetslivet, och minska den könsrelaterade segregeringen av arbetsmarknaden, bland annat genom att ta itu med de direkta och indirekta grundorsakerna till könsrelaterade löneskillnader,

iv)

särskild verksamhet för att öka invandrares deltagande i sysselsättning och därigenom stärka deras sociala integration, underlätta arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet och integrationen av gränsöverskridande arbetsmarknader, bland annat genom vägledning, språkutbildning och validering av kompetens och förvärvade färdigheter.

c)

Stärkt social integration av missgynnade grupper som syftar till en hållbar integration på arbetsmarknaden och bekämpning av alla former av diskriminering på arbetsmarknaden, särskilt genom att främja

i)

vägar till integrering och återinträde i arbete för missgynnade personer, exempelvis människor som är socialt utslagna, för dem som slutat skolan i förtid, för minoriteter, människor med funktionshinder och människor som ger tillsyn till vårdbehövande personer, genom åtgärder som ökar anställbarheten, inbegripet inom den sociala ekonomin, tillgång till yrkesutbildning, och genom kompletterande verksamhet och relevant stöd, samhälls- och vårdtjänster som förbättrar sysselsättningsmöjligheterna,

ii)

acceptans av mångfald på arbetsplatsen och bekämpande av diskriminering när det gäller att få tillgång till och gå vidare på arbetsmarknaden, också genom medvetandegörande och genom att involvera lokalsamhällen och lokala företag och främjande av lokala sysselsättningsinitiativ.

d)

Stärkande av humankapitalet, särskilt genom att främja

i)

utarbetande och införande av reformer i utbildningssystemen för att utveckla anställbarheten, förbättra arbetsmarknadsanpassningen av den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen samt kontinuerlig uppdatering av kompetensen hos personalen inom utbildningsväsendet med inriktning på innovation och en kunskapsbaserad ekonomi,

ii)

nätverkssamarbete mellan högre utbildningsanstalter, centrum för forskning och teknik samt företag.

e)

Främjande av partnerskap, allianser och initiativ genom nätverk mellan berörda intressenter, till exempel arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer, på transnationell, nationell, regional och lokal nivå för att rusta för reformer avseende integrering på sysselsättningsområdet och arbetsmarknaden.

2.   Inom ramen för konvergensmålet får ESF också stödja verksamhet i medlemsstaterna inom prioriteringarna nedan.

a)

En ökning och förbättring av investeringarna i humankapital, särskilt genom att främja

i)

genomförande av reformer i utbildningssystemen, särskilt med syftet att öka människornas lyhördhet för behoven i kunskapssamhället och av ett livslångt lärande,

ii)

ökat deltagande i utbildning under hela livscykeln, även genom verksamhet i syfte att minska antalet ungdomar som slutar skolan i förtid och av könsrelaterad ämnesuppdelning samt ökad tillgång till och kvalitet på grundläggande utbildning, yrkesutbildning och högre utbildning,

iii)

utveckling av den mänskliga potentialen inom forskning och innovation, särskilt genom forskarutbildning och vidareutbildning av forskare.

b)

Förstärkning av den institutionella kapaciteten och effektiviteten i offentlig förvaltning och offentliga tjänster på nationell, regional och lokal nivå och, i tillämpliga fall, hos arbetsmarknadens parter och bland icke-statliga organisationer till förmån för reformer, bättre lagstiftning och god förvaltning, särskilt när det gäller ekonomi, sysselsättning, utbildning, sociala frågor, miljöfrågor och rättsliga frågor, särskilt genom att främja

i)

mekanismer för att förbättra en god utformning av politik och program, övervakning och utvärdering, inklusive genom studier, statistik och expertis, stöd till tvärsektoriell samordning och dialog mellan relevanta offentliga och privata organ,

ii)

kapacitetsuppbyggnad för att få fram resultat av politiken och programmen på berörda områden, inklusive beträffande verkställighet av lagstiftningen, särskilt genom fortlöpande utbildning av ledning och personal och särskilt stöd till nyckelfunktioner, kontrollorgan och socioekonomiska aktörer, inklusive arbetsmarknadens parter och organisationer på miljöområdet, berörda icke-statliga organisationer och representativa yrkesorganisationer.

3.   Medlemsstaterna får inom ramen för prioriteringarna i punkterna 1 och 2 koncentrera sig på dem som är bäst lämpade med hänsyn till de problem de står inför.

4.   ESF får stödja verksamhet enligt artikel 3.2 i den här förordningen på alla de områden i medlemsstaterna som berättigar till stöd eller övergångsstöd enligt Sammanhållningsfonden, enligt definitionen i artikel 5.2 respektive 8.3 i förordning (EG) nr 1083/2006.

5.   I strävandena att nå målen och i arbetet med de prioriteringar som avses i punkterna 1 och 2 skall ESF stödja främjandet av och integrering av innovativ verksamhet i medlemsstaterna.

6.   ESF skall även stödja transnationell och interregional verksamhet, särskilt genom att dela information, erfarenheter, resultat och goda metoder och genom att utveckla komplementära tillvägagångssätt och samordnade eller gemensamma åtgärder.

7.   Med avvikelse från artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1083/2006 får finansieringen av åtgärder enligt den prioritering av social integration som avses i punkt 1 c i i den här artikeln, och inom tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (6) höjas till 15 % av det belopp som beviljas för det prioriterade området i fråga.

Artikel 4

Överensstämmelse och koncentration av stöd

1.   Medlemsstaterna skall sörja för att den verksamhet som stöds av ESF står i samklang med och bidrar till verksamhet som genomförs enligt den europeiska sysselsättningsstrategin. De skall särskilt se till att den strategi som ingår i den nationella strategiska referensramen och verksamhet enligt de operativa programmen främjar strategins mål och prioriteringar i var och en av medlemsstaterna inom ramen för de nationella reformprogrammen och de nationella handlingsplanerna för social integration.

Medlemsstaterna skall också, där ESF kan bidra till politiken, koncentrera stödet på att genomföra de relevanta sysselsättningsrekommendationer enligt artikel 128.4 i fördraget och relevanta sysselsättningsmål i gemenskapen inom området social integration och utbildning. Medlemsstaterna skall göra detta inom en fast programplaneringsram.

2.   Inom de operativa programmen skall resurserna riktas mot de viktigaste behoven och fokuseras på de politikområden där stöd från ESF i hög grad kan medverka till att programmets mål nås. För att ESF-stödet skall bli så effektivt som möjligt skall det i de operativa programmen vid behov tas särskild hänsyn till de regioner och orter som har de mest allvarliga problemen, t.ex. utarmade stadsregioner och yttersta randområden, landsbygd på tillbakagång och fiskeberoende områden och regioner som är särskilt hårt drabbade av företags omlokaliseringar.

3.   När så är lämpligt skall ett kortfattat avsnitt om hur ESF bidrar till att främja de relevanta arbetsmarknadsaspekterna av social integration införas i medlemsstaternas nationella rapporter, enligt den öppna samordningsmetoden för socialt skydd och social integration.

4.   De indikatorer som ingår i de operativa program som medfinansieras av ESF skall vara av strategisk art och begränsade till sitt antal samt ansluta till dem som används vid genomförandet av den europeiska sysselsättningsstrategin och i arbetet med de relevanta gemenskapsmålen för social integration och för utbildning.

5.   I utvärderingarna av ESF:s verksamhet skall också bedömas i vilken utsträckning den verksamhet som stöds av ESF bidrar till genomförandet av Europeiska sysselsättningsstrategin och till gemenskapsmålen för social integration, icke-diskriminering och jämställdhet mellan kvinnor och män och utbildning i de berörda medlemsstaterna.

Artikel 5

God förvaltning och partnerskap

1.   ESF skall främja god förvaltning och partnerskap. Stödet från fonden skall utformas och genomföras på lämplig territoriell nivå med beaktande av nationella, regionala och lokala nivåer i enlighet med de institutionella förhållandena i respektive medlemsstat.

2.   Medlemsstaterna skall sörja för att arbetsmarknadens parter involveras och att andra intressenter rådfrågas och deltar på ett adekvat sätt och på lämplig territoriell nivå när ESF-stöd utarbetas, genomförs och övervakas.

3.   Förvaltningsmyndigheten för vart och ett av de operativa programmen skall verka för att arbetsmarknadens parter på ett adekvat sätt deltar i verksamhet som finansieras enligt artikel 3.

Enligt konvergensmålet skall ett lämpligt belopp av ESF:s resurser anslås till kapacitetsuppbyggnad, inklusive utbildning, åtgärder för att bygga nätverk, stärkande av den sociala dialogen och verksamheter som företas gemensamt av arbetsmarknadens parter, särskilt när det gäller arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga enligt artikel 3.1 a.

4.   Förvaltningsmyndigheten för vart och ett av de operativa programmen skall verka för att icke-statliga organisationer på ett adekvat sätt deltar i och har tillgång till de finansierade verksamheterna, särskilt i fråga om social integration, jämställdhet mellan könen och lika möjligheter.

Artikel 6

Jämställdhet mellan könen och lika möjligheter

Medlemsstaterna skall se till att de operativa programmen innehåller en beskrivning av hur jämställdhet mellan könen och lika möjligheter främjas vid utarbetandet, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de operativa programmen. Medlemsstaterna skall främja ett balanserat deltagande av kvinnor och män i förvaltningen och genomförandet av operativa program på lokal, regional och nationell nivå när så är lämpligt.

Artikel 7

Innovation

Inom ramen för vart och ett av de operativa programmen skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att främja och integrera innovativ verksamhet. Förvaltningsmyndigheten skall välja ut de teman som skall få finansiering för innovativ verksamhet inom ramen för partnerskap och fastställa lämpliga arrangemang för genomförandet. Den skall underrätta den övervakningskommitté som avses i artikel 63 i förordning (EG) nr 1083/2006 om vilka teman som valts.

Artikel 8

Transnationell och interregional verksamhet

1.   När medlemsstaterna stöder verksamhet för transnationella och/eller interregionala åtgärder enligt artikel 3.6 i den här förordningen som ett särskilt prioriterat område inom ett operativt program, får bidraget från ESF ökas med 10 % inom det prioriterade området. Detta ökade bidrag får inte tas med vid beräkningen av de tak som föreskrivs i artikel 53 i förordning (EG) nr 1083/2006.

2.   Medlemsstaterna skall, vid behov med kommissionens bistånd, sörja för att ESF inte stöder särskilda insatser som också stöds genom andra transnationella gemenskapsprogram, främst inom utbildning.

Artikel 9

Tekniskt stöd

Kommissionen skall särskilt verka för utbyte av erfarenheter, medvetandegörande, seminarier, nätverksarbete och inbördes utvärdering för att identifiera och sprida goda metoder och främja ömsesidigt lärande, samt transnationellt och interregionalt samarbete med syftet att framhäva ESF:s politiska dimension och bidrag till gemenskapens mål i fråga om sysselsättning och social integration.

Artikel 10

Rapporter

De årsrapporter och den slutrapport om genomförandet som avses i artikel 67 i förordning (EG) nr 1083/2006 skall när så är lämpligt innehålla en sammanfattning av genomförandet när det gäller

a)

integrering av ett jämställdhetsperspektiv och eventuella könsspecifika verksamheter,

b)

verksamhet för att öka invandrares deltagande i arbetslivet och därigenom stärka deras sociala integration,

c)

verksamhet för att stärka integrationen i arbetslivet och därigenom förbättra social integration av minoriteter,

d)

verksamhet för att stärka integration i arbetslivet och social integration av andra missgynnade grupper, inklusive människor med funktionshinder,

e)

innovativ verksamhet, inklusive en presentation av teman samt deras resultat, spridning och integrering,

f)

transnationell och/eller interregional verksamhet.

Artikel 11

Stödberättigande utgifter

1.   ESF skall ge stöd till stödberättigande utgifter, som trots vad som sägs i artikel 53.1 b i förordning (EG) nr 1083/2006, får omfatta alla ekonomiska resurser till vilka arbetsgivare och arbetstagare gemensamt bidrar. Stödet skall utgå i form av individuella eller globala återbetalningsfria bidrag, bidrag som skall återbetalas, räntebidrag för lån, mikrokrediter, garantifonder samt till inköp av varor och tjänster i överensstämmelse med regler för offentlig upphandling.

2.   Följande utgifter skall inte berättiga till bidrag från ESF:

a)

Återbetalningsbar mervärdesskatt.

b)

Skuldräntor.

c)

Inköp av möbler, utrustning, fordon, infrastruktur, fastigheter och mark.

3.   Följande kostnader skall berättiga till bidrag från ESF enligt punkt 1 förutsatt att utgifterna uppstår i enlighet med nationella bestämmelser, bl.a. revisionsbestämmelser, och på de särskilda villkor som anges nedan:

a)

Bidrag eller löner som betalas ut av tredje part till förmån för deltagarna i en insats och som intygas vara avsedda för stödmottagaren.

b)

När det gäller bidrag, schablonmässigt angivna indirekta kostnader upp till 20 % av de direkta kostnaderna för insatsen.

c)

Avskrivningskostnader för avskrivningsbara tillgångar förtecknade i punkt 2 c, vilka tilldelats endast för den tid en insats varar, i den mån offentliga bidrag inte har bidragit till förvärvet av dessa tillgångar.

4.   Bestämmelserna för stödberättigande enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1080/2006 skall tillämpas på åtgärder som medfinansieras av ESF och hör till tillämpningsområdet för artikel 3 i den förordningen.

Artikel 12

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning skall inte påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar, inklusive helt eller delvis upphörande, av stöd som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1784/1999 eller någon annan lagstiftning som är tillämplig på detta stöd den 31 december 2006, och som följaktligen därefter skall tillämpas på detta stöd eller på de berörda projekten fram till dess de avslutas.

2.   Ansökningar enligt förordning (EG) nr 1784/1999 skall fortsätta att gälla.

Artikel 13

Upphävande

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12 i den här förordningen skall förordning (EG) nr 1784/1999 upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2007.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 14

Översynsklausul

Europaparlamentet och rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 148 i fördraget göra en översyn av denna förordning senast den 31 december 2013.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 5 juli 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

P. LEHTOMÄKI

Ordförande


(1)  EUT C 234, 22.9.2005, s. 27.

(2)  EUT C 164, 5.7.2005, s. 48.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 6 juli 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT) rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 juni 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 juli 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(4)  Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

(5)  EGT L 213, 13.8.1999, s. 5.

(6)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.