Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

31.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 210/79


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1084/2006

av den 11 juli 2006

om inrättande av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 161 andra stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (4) upprättas en ny ram för strukturfondernas och Sammanhållningsfondens verksamhet. I förordningen fastställs i synnerhet målen, principerna och reglerna för partnerskap, programplanering, utvärdering och förvaltning. Det är därför nödvändigt att klargöra Sammanhållningsfondens uppgift mot bakgrund av den nya ramen för dess verksamhet och i förhållande till fondens syfte enligt fördraget och att av tydlighetsskäl upphäva rådets förordning (EG) nr 1164/94 av den 16 maj 1994 om inrättandet av en sammanhållningsfond (5).

(2)

De projekt inom området transeuropeiska transportnät som får stöd från Sammanhållningsfonden måste vara förenliga med de riktlinjer för transeuropeiska transportnät som antagits av rådet och Europaparlamentet. För att insatserna skall koncentreras bör sådana projekt prioriteras som förklarats vara av gemensamt intresse enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (6).

(3)

Via Sammanhållningsfonden kan gemenskapen bidra till åtgärder som syftar till att uppnå gemenskapens mål på miljöområdet enligt artiklarna 6 och 174 i fördraget.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 1083/2006 skall regler för utgifternas stödberättigande fastställas på nationell nivå, med vissa undantag för vilka det är nödvändigt att fastställa särskilda regler. Särskilda bestämmelser bör därför fastställas för de undantag som gäller Sammanhållningsfonden.

(5)

Villkorlighetsbestämmelserna för beviljande av ekonomiskt stöd tillsammans med kravet på uppfyllande av villkoren för ekonomisk konvergens enligt artikel 99 i fördraget och behovet av sunda offentliga finanser bör även i fortsättningen att gälla. Därför skall de medlemsstater som har infört euron genomföra stabilitetsprogram och de medlemsstater som inte har infört euron genomföra konvergensprogram enligt definitionerna i rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (7), så att alltför stora offentliga underskott undviks i enlighet med artikel 104 i fördraget. Villkorlighetsbestämmelserna bör emellertid inte tillämpas på åtaganden som redan har gjorts vid tiden för indragningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sammanhållningsfondens inrättande och syfte

1.   Härmed inrättas en sammanhållningsfond, nedan kallad ”fonden”, i syfte att bidra till starkare ekonomisk och social sammanhållning inom gemenskapen för att främja hållbar utveckling.

2.   Fonden skall falla under förordning (EG) nr 1083/2006 och den här förordningen.

Artikel 2

Stödets tillämpningsområde

1.   Stöd från fonden skall på ett väl avvägt sätt fördelas mellan åtgärder inom följande områden med hänsyn till den stödmottagande medlemsstatens specifika behov av investeringar och infrastruktur:

a)

De transeuropeiska transportnäten, särskilt de prioriterade projekten av gemensamt intresse enligt definitionen i beslut nr 1692/96/EG.

b)

Miljön, inom ramen för prioriteringarna i gemenskapens politik för miljöskydd enligt programmet för politik och åtgärder för miljön. I detta sammanhang kan fonden också intervenera på områden med anknytning till hållbar utveckling och med klara miljöfördelar, till exempel energieffektivitet och förnybar energi och, inom transportsektorn utanför de transeuropeiska transportnäten, järnvägs-, flod- och sjötransporter, intermodala transportsystem och driftskompabilitet dem emellan, förvaltning av väg-, sjö- och lufttransporter, ren stadstrafik och kollektiva transportmedel.

2.   Den lämpliga fördelningen av stödet skall fastställas i partnerskap mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 3

Utgifters stödberättigande

Följande utgifter skall inte berättiga till stöd från fonden:

a)

Skuldräntor.

b)

Förvärv av mark för ett belopp som överstiger 10 % av de totala stödberättigande utgifterna för den berörda insatsen.

c)

Bostäder.

d)

Avveckling av kärnkraftverk.

e)

Återbetalningsbar mervärdesskatt.

Artikel 4

Villkor för stöd från fonden

1.   Stöd från fonden får beviljas under följande förutsättningar:

a)

Om rådet i enlighet med artikel 104.6 i fördraget har fastställt att det föreligger ett alltför stort underskott i den offentliga sektorn i en stödmottagande medlemsstat, och

b)

om rådet i enlighet med artikel 104.8 i fördraget har konstaterat att den berörda medlemsstaten inte har vidtagit effektiva åtgärder som svar på en rekommendation från rådet i enlighet med artikel 104.7 i fördraget,

kan det besluta att helt eller delvis dra in fondens åtaganden gentemot den berörda medlemsstaten med verkan från och med den 1 januari året efter beslutet om indragning.

2.   Om rådet konstaterar att den berörda medlemsstaten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att rätta till situationen, skall det utan dröjsmål besluta att upphäva indragningen av de berörda åtagandena. Samtidigt skall rådet på förslag av kommissionen besluta att ombudgetera det indragna åtagandet i enlighet med det förfarande som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (8).

3.   Rådet skall fatta de beslut som avses i punkterna 1 och 2 med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Artikel 5

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning skall inte påverka vare sig fullföljande eller ändring, inklusive helt eller delvis upphävande, av projekt eller andra stödformer som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1164/94, som följaktligen skall fortsätta att tillämpas på detta stöd eller berörda projekt tills de har avslutats.

2.   De ansökningar om större projekt, enligt artiklarna 39-41 i förordning (EG) nr 1083/2006 som har lämnats in till kommissionen inom ramen för förordning (EG) nr 1164/94 skall förbli giltiga, förutsatt att dessa ansökningar vid behov kompletteras, så att de överensstämmer med kraven i denna förordning och de ovan nämnda artiklarna i förordning (EG) nr 1083/2006 senast två månader efter den 1 januari 2007.

Artikel 6

Upphävande

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 105.1 i förordning (EG) nr 1083/2006 och artikel 5 i den här förordningen skall förordning (EG) nr 1164/94 upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2007.

2.   Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 7

Översyn

Rådet skall se över denna förordning senast den 31 december 2013 i enlighet med artikel 161 i fördraget.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2006.

På rådets vägnar

E. HEINÄLUOMA

Ordförande


(1)  Samtycke från den 4 juli 2006 (Ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 255, 14.10.2005, s. 88.

(3)  EUT C 231, 20.9.2005, s. 35.

(4)  Se sidan 25 i detta nummer av EUT.

(5)  EGT L 130, 25.5.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.

(6)  EGT L 228, 9.9.1996, s. 1. Beslutet senast ändrat genom beslut nr 884/2004/EG (EUT L 167, 30.4.2004, s. 1).

(7)  EUT L 209, 2.8.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1055/2005 av den 27 juni 2005 (EUT L 174, 7.7.2005, s. 1).

(8)  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.