Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R1975.pdf

23.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 368/74


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1975/2006

av den 7 december 2006

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artiklarna 51.4 och 74.4 samt artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheten visar att det integrerade administrations- och kontrollsystem (nedan kallat ”IAKS”) som föreskrivs i avdelning II kapitel 4 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001 (2) är ett ändamålsenligt och effektivt instrument i genomförandet av de nya direktstöden. När det gäller de areal- och djurrelaterade åtgärderna under axel 2 i avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1698/2005 bör såväl reglerna för administration och kontroller som bestämmelserna om minskade eller indragna stöd i de fall oriktiga deklarationer lämnats in följa de principer som fastställts för IAKS, särskilt i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (3).

(2)

För vissa stöd under axel 2 och motsvarande stöd under axel 4 i avdelning IV kapitel I avsnitt 2 i förordning (EG) nr 1698/2005 måste emellertid reglerna för administration och kontroller anpassas till stödens särskilda karaktär. Detsamma gäller för stöden under axlarna 1 och 3 i avsnitt 1 respektive 3 i den förordningen och motsvarande stöd under axel 4. Särskilda bestämmelser behöver därför fastställas för dessa stöd.

(3)

För att säkerställa att samtliga nationella förvaltningar har möjlighet att bygga upp ett effektivt integrerat kontrollsystem för samtliga arealer för vilka det lämnas in en ansökan om betalning under axel 2 eller om arealrelaterade stöd i enlighet med förordning (EG) nr 796/2004, bör ansökningarna om arealstöd under axel 2 lämnas in inom samma tidsfrist som den samlade ansökan som föreskrivs i del II avdelning II kapitel I i den förordningen. En övergångsperiod bör emellertid beviljas för att nödvändiga administrativa åtgärder skall kunna vidtas.

(4)

För att se till att kontrollerna fungerar avskräckande bör utbetalningarna som regel inte få göras förrän kontrollerna av ansökningarna har avslutats. Utbetalningar upp till en viss nivå bör emellertid få göras efter det att de administrativa kontrollerna har avslutats. När denna nivå fastställs bör hänsyn tas till risken för överbetalningar.

(5)

I de kontrollregler som föreskrivs i den här förordningen bör hänsyn tas till den särskilda karaktär som präglar åtgärderna under axel 2. Därför behövs det särskilda regler för dessa.

(6)

I enlighet med artikel 51 i förordning (EG) nr 1698/2005 betalas stöd ut för vissa åtgärder som föreskrivs i den förordningen, under förutsättning att tvärvillkoren i avdelning II kapitel 1 i förordning (EG) nr 1782/2003 uppfylls. Reglerna för tvärvillkor i den här förordningen bör därför ligga i linje med reglerna i förordningarna (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 796/2004.

(7)

Investeringar bör granskas i efterhand för att kontrollera att bestämmelserna i artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 har iakttagits samt att investeringarna gjorts i enlighet med övriga regler och att samma investering har finansierats på regelrätt sätt från olika håll på nationell nivå eller på EU-nivå. Grundvalen och innehållet i dessa kontroller bör specificeras.

(8)

Det behövs särskilda regler för kontroller av de lokala aktionsgrupper som avses i artikel 62 i förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av medlemsstaterna.

(9)

För att kommissionen skall kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om det administrativa ansvaret för åtgärderna bör medlemsstaterna informera kommissionen om antalet genomförda kontroller och resultaten av dessa.

(10)

Efterlevnaden av samtliga stödkriterier i nationell lagstiftning, i EU-lagstiftningen och i landsbygdsutvecklingsprogrammen bör kunna kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer.

(11)

Vid kontrollerna av att dessa kriterier följts bör medlemsstaterna få använda styrkande dokument och underlag från andra organ eller organisationer. Medlemsstaterna bör försäkra sig om att sådana organ eller organisationer fungerar på ett sätt som ger garantier för att det går att kontrollera att stödkriterierna iakttagits.

(12)

Det bör fastställas vissa allmänna kontrollprinciper som bland annat ger kommissionen rätt att genomföra kontroller.

(13)

För att de utbetalande organ som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (4) skall kunna fullgöra sina åligganden i enlighet med den förordningen bör medlemsstaterna se till att dessa organ har tillräcklig information om kontroller som har genomförts av andra instanser eller organ.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL I

Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med de samfinansierade stöd för landsbygdsutveckling som genomförs i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 2

Tillämpning av förordning (EG) nr 796/2004

Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i den här förordningen skall artiklarna 5, 22, 23, 69 och 73 i förordning (EG) nr 796/2004 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   ansökan om stöd: ansökan om att bli beviljad stöd eller att omfattas av en stödordning,

b)   betalningsansökan: ansökan som den stödberättigade lämnar in om utbetalning från de nationella myndigheterna.

Artikel 4

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i denna förordning skall medlemsstaterna fastställa regler för hur stödansökningar skall lämnas in.

2.   I fråga om åtgärder med fleråriga åtaganden skall stödmottagarna lämna in en betalningsansökan per år.

Medlemsstaterna får emellertid avstå från att kräva in årliga fysiska ansökningar om utbetalning om de i stället inför andra ändamålsenliga rutiner för de administrativa kontroller som föreskrivs i artiklarna 11 eller 26.

3.   Ansökningar om stöd och utbetalning får ändras när som helst efter det att de har lämnats in om de innehåller uppenbara fel som också accepteras som sådana av den behöriga myndigheten.

Artikel 5

Allmänna principer för kontroller

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i denna förordning skall medlemsstaterna se till att samtliga stödkriterier i den nationella lagstiftningen, i EU-lagstiftningen och i landsbygdsutvecklingsprogrammen kan kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer som medlemsstaterna själva skall fastställa.

2.   Om möjligt skall kontroller på plats, i enlighet med artiklarna 12, 20 och 27, göras på samma gång som andra kontroller i enlighet med gemenskapens regler om bidrag inom jordbruket.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser får inga utbetalningar göras till stödmottagare som bevisligen på ett konstlat sätt har skapat de förutsättningar som krävs för att få sådana utbetalningar, i syfte att erhålla en förmån i strid med stödets syfte.

DEL II

Regler för administration och kontroller

AVDELNING I

Stöd för landsbygdsutveckling för vissa åtgärder under axlarna 2 och 4

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 6

Tillämpningsområde och definitioner

1.   Om inget annat sägs i den här förordningen skall den här avdelningen gälla för

a)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 36 i förordning (EG) nr 1698/2005,

b)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 63 a i samma förordning, för insatser under de åtgärder som anges under axel 2.

Den här avdelningen skall emellertid inte gälla för de åtgärder som anges i artikel 36 a vi, artikel 36 b vi och vii samt artikel 39.5 i förordning (EG) nr 1698/2005, och inte heller för de åtgärder som anges i artikel 36 b i och iii i samma förordning, i fråga om etableringskostnaderna.

2.   I denna avdelning avses med

a)   arealrelaterade åtgärder: åtgärder eller delåtgärder för vilka stödet baseras på den deklarerade arealens storlek,

b)   djurrelaterade åtgärder: åtgärder eller delåtgärder för vilka stödet baseras på antalet deklarerade djur.

Artikel 7

Tillämpning av förordning (EG) nr 796/2004

I tillämpningen av den här avdelningen skall artikel 2.10, 2.22 och 2.23 samt artiklarna 9, 18 och 21 och artikel 25.1 i förordning (EG) nr 796/2004 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 6.1 i förordning (EG) nr 796/2004 skall också gälla i tillämpliga delar. I fråga om de åtgärder som anges i artikel 36 b iii, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna emellertid utarbeta alternativa ändamålsenliga rutiner för att ge unik identitet för mark som berättigar till stöd.

Artikel 8

Ansökan om utbetalning

1.   För kontrakt som träder i kraft efter den 1 januari 2007 skall ansökningar om utbetalning under arealrelaterade åtgärder lämnas in inom den tidsfrist som fastläggs i artikel 11 i förordning (EG) nr 796/2004. En medlemsstat får emellertid besluta sig för att tillämpa denna bestämmelse först från och med ansökningsåret 2008.

2.   Om en medlemsstat tillämpar bestämmelserna i artikel 4.2 andra stycket, skall ansökan om utbetalning lämnas in i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 796/2004.

3.   Artikel 11.3 och artiklarna 12 och 15 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om utbetalning som omfattas av denna avdelning. Förutom den information som anges i artikel 12.1 d i samma förordning skall en ansökan om utbetalning också innehålla den information som anges i den bestämmelsen när det gäller icke-jordbruksmark för vilken en ansökan om stöd lämnas in.

Artikel 9

Utbetalningar

1.   Inga betalningar för en åtgärd eller en grupp av insatser som omfattas av den här avdelningen får göras förrän kontrollerna av åtgärden eller gruppen av insatser i fråga om stödkriterierna i kapitel II avsnitt I har avslutats.

Med beaktande av risken för överbetalningar får medlemsstaterna emellertid betala ut upp till 70 % av stödet efter det att de administrativa kontrollerna i enlighet med artikel 11 har avslutats. Utbetalningarna skall uppgå till samma procentandel för samtliga stödmottagare inom ramen för åtgärden eller gruppen av insatser.

2.   Om kontrollerna av tvärvillkoren, i enlighet med kapitel II avsnitt II, inte kan avslutas före utbetalningen skall sådana utbetalningar som gjorts på felaktiga grunder krävas tillbaka i enlighet med artikel 73 i förordning (EG) nr 796/2004.

KAPITEL II

Kontroller, minskningar och uteslutningar

Artikel 10

Allmänna principer

1.   Kontrollerna av ansökningarna om stöd och av de efterföljande ansökningarna om utbetalningar skall genomföras på ett sätt som ger garantier för en effektiv kontroll av att stödkriterierna är uppfyllda.

2.   Medlemsstaterna skall fastställa metoder och rutiner för att kontrollera att stödvillkoren för varje åtgärd är uppfyllda.

3.   Medlemsstaterna skall använda sig av det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i avdelning II kapitel 4 i förordning (EG) nr 1782/2003 (nedan kallat ”IAKS”).

4.   Kontrollerna av att stödvillkoren iakttas skall bestå av administrativa kontroller och kontroller på plats.

5.   Kontrollerna av att tvärvillkoren iakttas skall bestå av kontroller på plats, men även av administrativa kontroller om detta anses lämpligt.

6.   Under den period som täcks av ett åtagande får skiften för vilka stöd beviljas inte bytas ut, utom i sådana fall som särskilt anges i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

AVSNITT I

Stödkriterier

UNDERAVSNITT I

Kontroller

Artikel 11

Administrativa kontroller

1.   Administrativa kontroller skall göras av samtliga ansökningar om stöd och om utbetalningar, och de skall omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna skall ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall diskrepanser uppdagats.

2.   I möjligaste mån skall korskontroller ingå i de administrativa kontrollerna, bl.a. med data från IAKS. I syfte att undvika utbetalningar på felaktiga grunder skall dessa korskontroller åtminstone avse sådana skiften och djur för vilka stöd beviljas.

3.   Fullgörandet av åtaganden som löper över en längre period skall kontrolleras.

4.   Om korskontrollerna ger indikationer på oegentligheter skall dessa följas upp genom andra administrativa åtgärder, och vid behov genom en kontroll på plats.

5.   Vid de administrativa kontrollerna av att stödkriterierna uppfylls skall i förekommande fall hänsyn tas till sådana resultat som kommit fram genom kontroller som genomförts av andra instanser, organ eller organisationer som är involverade i kontroller av bidragen på jordbruksområdet.

Artikel 12

Kontroller på plats

1.   Antalet kontroller på plats skall varje år omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som omfattas av ett åtagande inom ramen för en eller flera av åtgärderna under denna avdelning.

Sådana sökande som efter administrativa kontroller inte visat sig vara stödberättigade skall inte räknas in i det totala antal stödmottagare som avses i första stycket.

2.   Artikel 26.3 och 26.4 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla för de kontroller på plats som föreskrivs i den här artikeln.

3.   Urvalet på 5 % skall göras i enlighet med de kriterier som anges i artikel 27 i förordning (EG) nr 796/2004.

4.   I fråga om fleråriga åtgärder med utbetalningar som sträcker sig över en period på mer än fem år får medlemsstaterna efter fem års utbetalningar till en stödmottagare halvera den kontrollnivå som anges i punkt 1.

De stödmottagare för vilka en medlemsstat använder sig av denna möjlighet skall inte räknas in i det totala antal stödmottagare som avses i punkt 1 första stycket.

Artikel 13

Kontrollrapporter

För de kontroller på plats som görs i enlighet med det här underavsnittet skall det skrivas en kontrollrapport i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 796/2004.

Artikel 14

Allmänna principer för kontroller på plats

1.   Kontrollerna på plats skall spridas över året, på grundval av en analys av de risker som kan föreligga i fråga om de olika åtagandena i respektive åtgärd.

2.   Kontrollerna på plats skall avse en stödmottagares alla åtaganden och skyldigheter som är möjliga att kontrollera under besöket.

Artikel 15

Innehållet i kontrollerna på plats, samt fastställande av arealer

1.   Medlemsstaterna skall fastställa villkor och metoder som ger garantier för att kontrollerna av stödmottagarnas olika åtaganden och skyldigheter uppfyller kraven i artikel 48.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 (5).

2.   I fråga om arealrelaterade åtgärder skall kontrollerna på plats göras i enlighet med artiklarna 29, 30 och 32 i förordning (EG) nr 796/2004.

För de åtgärder som anges i artikel 36 b iii, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna emellertid fastställa toleranser som får vara högst dubbelt så stora som de toleranser som anges i artikel 30.1 i förordning (EG) nr 796/2004.

3.   I fråga om djurrelaterade åtgärder skall kontrollerna på plats göras i enlighet med artikel 35 i förordning (EG) nr 796/2004.

UNDERAVSNITT II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 16

Arealrelaterade åtgärder

1.   Grundvalen för att beräkna stöden för arealrelaterade åtgärder skall fastställas i enlighet med artikel 50.1, 50.3 och 50.7 i förordning (EG) nr 796/2004. Vid tillämpningen av den här artikeln skall de arealer som en stödmottagare deklarerat och som tar emot samma andel stöd utgöra en och samma grödgrupp.

2.   Om den areal som deklareras för utbetalning enligt en arealrelaterad åtgärd överskrider den areal som fastställts i enlighet med artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004, skall stödet beräknas utifrån den areal som fastställts minskad med två gånger den skillnad som konstateras om skillnaden överstiger antingen 3 % eller två hektar, men högst 20 % av den fastställda arealen.

Om skillnaden utgör 20 % eller mer av den fastställda arealen, skall det inte beviljas något stöd för den arealrelaterade åtgärden.

3.   Om den deklarerade arealen överskrider den areal som fastställts i enlighet med artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004 med mer än 30 %, skall stödmottagaren inte få det stöd han enligt den artikeln skulle ha varit berättigad till för kalenderåret och åtgärderna i fråga.

Om skillnaden överstiger 50 %, skall bidragstagaren dessutom uteslutas från stöd upp till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den deklarerade arealen och den areal som fastställts enligt artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004.

4.   Genom undantag från punkt 2 och punkt 3 första stycket skall minskningar och uteslutningar, för stödmottagare i medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning i artikel 143b i förordning (EG) nr 1782/2003, beräknas i enlighet med artikel 138.1 första och andra styckena i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 (6).

5.   Om skillnaderna mellan den areal som deklarerats och den areal som fastställts i enlighet med artikel 50.3 i förordning (EG) nr 796/2004 beror på avsiktliga oegentligheter, skall stödmottagaren inte få det stöd han enligt den artikeln skulle ha varit berättigad till för EJFLU-året och åtgärderna i fråga.

6.   Det belopp som följer av uteslutningarna enligt andra stycket i punkt 3 och i punkt 5 skall räknas av från de utbetalningar av stöd för åtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005 eller förordning (EG) nr 1782/2003 som stödmottagaren i fråga är berättigad till genom de ansökningar som han lämnar in under de tre följande kalenderåren efter det kalenderår då grunden för uteslutningen uppdagades. Om hela beloppet inte kan räknas av från dessa utbetalningar skall återstoden annulleras.

Artikel 17

Djurrelaterade åtgärder

1.   Grundvalen för att beräkna stöd för djurrelaterade åtgärder skall fastställas i enlighet med artikel 57.2, 57.3 och 57.4 i förordning (EG) nr 796/2004.

2.   Minskningar eller uteslutningar till följd av överdeklarerade nötkreatur, får eller getter skall fastställas i enlighet med artikel 59 i förordning (EG) nr 796/2004.

Åtgärder för nötkreatur respektive får eller getter skall handläggas separat.

3.   Genom undantag från artikel 59.2 andra stycket och 59.4 andra stycket i förordning (EG) nr 796/2004 skall det belopp som följer av en uteslutning räknas av från de utbetalningar av stöd för åtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005 som stödmottagaren i fråga är berättigad till genom de ansökningar som han lämnar in under de tre följande kalenderåren efter det kalenderår då grunden för uteslutningen uppdagades. Om hela beloppet inte kan räknas av från dessa utbetalningar skall återstoden annulleras.

4.   För överdeklarationer av andra djur än de som anges i punkt 2 skall medlemsstaterna införa ett särskilt system med minskningar och uteslutningar.

Artikel 18

Minskningar och uteslutningar i de fall stödkriterierna inte uppfylls

1.   Stödet skall minskas eller avslås om en stödmottagare inte fullgör andra åtaganden än i fråga om en deklarerad arealstorlek eller ett deklarerat antal djur.

2.   Medlemsstaten skall fastställa med vilket belopp stödet skall minskas, framför allt på grundval av överträdelsens allvar, omfattning och varaktighet.

Överträdelsens allvar skall i första hand bedömas utifrån omfattningen av de konsekvenser som den lett till, med hänsyn tagen till de mål som eftersträvas med hjälp av de kriterier som inte uppfyllts.

Överträdelsens omfattning skall i första hand bedömas utifrån vilka effekter den fått på insatsen i dess helhet.

Överträdelsens varaktighet skall i första hand bedömas utifrån hur länge effekterna är kännbara eller vilka möjligheter det finns att komma till rätta med dem på ett rimligt sätt.

3.   Om överträdelsen är ett resultat av avsiktliga oegentligheter skall stödmottagaren uteslutas från åtgärden i fråga under EJFLU-året i fråga och under det följande EJFLU-året.

4.   De minskningar och uteslutningar som föreskrivs i denna artikel skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare påföljder i enlighet med nationella regler.

AVSNITT II

Tvärvillkor

UNDERAVSNITT I

Kontroller

Artikel 19

Allmänna principer

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 51.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall med ”tvärvillkor” avses de krav som anges i artikel 51.1 första stycket i den förordningen och de minimikrav vid användning av gödningsmedel och växtskyddsprodukter som avses i artikel 51.1 andra stycket i den förordningen.

2.   Artikel 3.2 och artikel 25 i förordning (EG) nr 1782/2003, artikel 2.2, 2.2a och 2.31–2.36 samt artiklarna 9, 41, 42, 43, 46, 47 och 48 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla i samband med kontroller av att tvärvillkoren uppfylls.

Artikel 20

Kontroller på plats

1.   Kontrollmyndigheten skall inom sitt ansvarsområde genomföra kontroller på plats hos minst 1 % av alla stödmottagare som lämnar in ansökningar om stöd enligt artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   Artikel 44.1 andra stycket och artikel 44.2 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla.

Artikel 21

Urval

1.   Artikel 45.1 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla för det urval som avses i artikel 20 i den här förordningen.

2.   Kontrollmyndigheten skall inom sitt ansvarsområde välja ut de stödmottagare som skall kontrolleras i enlighet med artikel 20, vilket skall ske genom ett urval bland dem som redan valts ut i enlighet med artikel 12 och för vilka de relevanta kraven eller normerna gäller.

3.   Genom undantag från punkt 2 får kontrollmyndigheten inom sitt ansvarsområde göra ett stickprovsurval på 1 % av alla stödmottagare som lämnar in ansökningar om stöd i enlighet med artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 och för vilka åtminstone ett av kraven eller en av normerna gäller.

UNDERAVSNITT II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 22

Allmänt

1.   Artikel 25 i förordning (EG) nr 1782/2003 samt artikel 2.2, artikel 2.2a, artikel 2.31–2.36, artikel 41 och artikel 65.2 i förordning (EG) nr 796/2004 skall gälla för att fastställa vilka minskningar och uteslutningar som skall tillämpas när en överträdelse konstateras.

2.   Om mer än ett utbetalningsställe ansvarar för administrationen av de olika stöden i enlighet med artikel 36 a i–v och artikel 36 b i, iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att se till att bestämmelserna i detta underavsnitt följs, särskilt att en och samma procentuella minskning tillämpas på samtliga utbetalningar som en stödmottagare ansöker om.

Artikel 23

Fastställande av minskningar och uteslutningar

Om en överträdelse konstateras skall en minskning tillämpas på det totala belopp i enlighet med artiklarna 36 a i–v och 36 b iv och v i förordning (EG) nr 1698/2005 som har beviljats eller skall beviljas stödmottagaren i fråga på grundval av de ansökningar om utbetalning som denne har lämnat in eller kommer att lämna in under det kalenderår då överträdelsen uppdagades; detta skall ske utan att det påverkar tillämpningen av artikel 51.2 i samma förordning.

Om överträdelsen beror på försumlighet från stödmottagarens sida skall minskningen beräknas i enlighet med reglerna i artikel 66 i förordning (EG) nr 796/2004.

Om överträdelsen begåtts medvetet skall minskningen beräknas i enlighet med artikel 67 i förordning (EG) nr 796/2004.

Artikel 24

Kumulerade minskningar

Om det blir en kumulering av minskningar skall minskningarna tillämpas först för sen inlämning i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 796/2004, sedan i enlighet med artiklarna 16 eller 17 i denna förordning, därefter i enlighet med artikel 18 och slutligen i enlighet med artiklarna 22 och 23.

AVDELNING II

Stöd för landsbygdsutveckling under axlarna 1 och 3 samt vissa åtgärder under axlarna 2 och 4

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 25

Tillämpningsområde

Denna avdelning skall gälla för

a)

de stödåtgärder som anges i artiklarna 20 och 52 i förordning (EG) nr 1698/2005,

b)

de stödåtgärder som anges i artikel 36 a vi, 36 b vi och vii, artikel 39.5 och, i fråga om etableringskostnader, artikel 36 b i och iii i den förordningen,

c)

stöd som beviljas i enlighet med artikel 63 a och 63 b i den förordningen i fråga om insatser inom åtgärder enligt punkterna a och b i den här artikeln.

AVSNITT I

Kontroller

Artikel 26

Administrativa kontroller

1.   Administrativa kontroller skall göras av samtliga ansökningar om stöd eller om utbetalningar, och de skall omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna skall ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall diskrepanser uppdagats.

2.   Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om stöd skall bland annat vara att granska

a)

huruvida den insats för vilken en stödansökan lämnats in berättigar till stöd,

b)

huruvida urvalskriterierna för landsbygdsutvecklingsprogrammet iakttagits,

c)

huruvida insatsen i fråga, i de fall detta är relevant, är förenlig med nationella regler eller EU-regler om offentlig upphandling, statligt stöd, andra normer i den nationella lagstiftningen eller i landsbygdsutvecklingsprogrammet,

d)

huruvida de angivna kostnaderna är rimliga; en bedömning skall göras, till exempel mot bakgrund av kostnaderna i andra liknande fall, genom en jämförelse med andra anbud, eller genom att en särskild kommitté får detta i uppdrag, och

e)

huruvida den sökande är redbar, med tanke på tidigare samfinansierade insatser sedan 2000.

3.   Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om utbetalning skall, när så är tillämpligt på ansökan i fråga, vara att granska

a)

huruvida produkterna eller tjänsterna levererats,

b)

huruvida de redovisade utgifterna utgörs av faktiska kostnader, och

c)

huruvida en avslutad insats överensstämmer med den insats för vilken ansökan om stöd lämnades in och beviljades.

4.   De administrativa kontrollerna i samband med investeringar skall inkludera minst ett besök på platsen för insatsen eller investeringen i fråga för att kontrollera att investeringen verkligen gjorts.

Medlemsstaterna får emellertid avstå från sådana besök vid mindre omfattande investeringar eller om de anser att risken är låg för att stödkriterierna inte uppfylls eller för att investeringen inte har gjorts på det sätt som avsågs. Ett sådant beslut skall registreras, varvid skälen till beslutet skall anges.

5.   För sina utgifter skall stödmottagarna kunna visa upp fakturor och dokument som visar att betalningarna gjorts. Om detta inte kan göras skall betalningarna styrkas med dokumentation av lika bevisvärde.

6.   Vid de administrativa kontrollerna skall det finnas rutiner som gör det möjligt att undvika oriktig dubbelfinansiering via andra gemenskapsstöd eller nationella stöd eller under andra programperioder. Om andra källor har bidragit till finansiering skall kontrollerna se till att det stöd som totalt sett mottagits inte är högre än vad som är tillåtet.

7.   För stöd som avser en förbättrad livsmedelskvalitet och som erkänts av medlemsstaterna, i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1698/2005, får de utbetalande organen vid sina kontroller av att stödkriterierna följts använda sig av styrkande dokument och underlag från andra instanser, organ eller organisationer. Medlemsstaterna bör dock försäkra sig om att sådana instanser, organ eller organisationer fungerar på ett sätt som ger garantier för att det går att kontrollera att stödkriterierna iakttagits.

Artikel 27

Kontroller på plats

1.   Medlemsstaterna skall införa rutiner för att på plats och genom ett urval kontrollera godkända insatser. Dessa kontroller skall så långt möjligt genomföras innan slutbetalningen görs för ett projekt.

2.   De utgifter som kontrolleras skall utgöra minst 4 % av de offentliga utgifter som har deklarerats till kommissionen varje år, och minst 5 % av de offentliga utgifter som har deklarerats till kommissionen under hela programperioden.

3.   I det urval av godkända insatser som kontrolleras i enlighet med punkt 1 skall hänsyn framför allt tas till

a)

att det är viktigt att kontrollera en lämplig blandning av insatser av olika typer och omfattning,

b)

riskfaktorer som konstaterats vid kontroller som genomförts av nationella myndigheter eller gemenskapen,

c)

att det är viktigt att slå vakt om en balans mellan olika axlar och åtgärder.

4.   Resultatet av kontrollerna på plats skall utvärderas för att bedöma huruvida eventuella problem som påträffats är av systemkaraktär och därmed kan innebära en risk för andra liknande insatser eller för andra stödmottagare eller organ. De skall också identifiera orsakerna till att sådana situationer uppstått, samt vilka ytterligare undersökningar och korrigerande eller förebyggande åtgärder som krävs.

5.   Kontroller på plats får aviseras i förhand, förutsatt att syftet med kontrollen därmed inte äventyras. Om förhandsanmälan sker tidigare än 48 timmar före kontrollen bör den begränsas till minsta möjliga, beroende på vad det är för typ av åtgärd och insats som samfinansieras.

Artikel 28

Innehållet i kontrollerna på plats

1.   Genom kontrollerna på plats skall medlemsstaterna bemöda sig om att kontrollera

a)

att betalningarna till stödmottagaren kan styrkas med bokföringshandlingar eller annan dokumentation från de organ eller företag som genomför insatserna,

b)

att utgifterna för ett relevant antal utgiftsposter, i fråga om arten och tidpunkterna, är förenliga med gemenskapens bestämmelser, samt att de avser de godkända specifikationerna av insatsen och de arbeten som har utförts eller de tjänster som levererats,

c)

att användningen eller den planerade användningen av insatsen överensstämmer med den användning som beskrivs i stödansökan,

d)

att de offentligt finansierade insatserna har genomförts i enlighet med gemenskapens regler och politik på olika områden, särskilt i fråga om offentlig upphandling, samt enligt normer i den nationella lagstiftningen eller i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

2.   Kontrollerna på plats skall avse en stödmottagares alla åtaganden och skyldigheter som är möjliga att kontrollera under besöket.

3.   Utom under exceptionella omständigheter, som medlemsstaterna skall registrera och motivera, skall kontrollerna på plats inkludera ett besök på platsen för insatsen eller, om det rör sig om en immateriell insats, hos den som ansvarar för insatsen.

4.   Det är endast sådana kontroller som uppfyller samtliga krav i den här artikeln som får tas med i beräkningen för att uppnå den procentandel för kontroller som anges i artikel 27.2.

Artikel 29

Kontroller av åtgärder för förtidspensionering och delvis självförsörjande jordbruk

1.   Vid ansökningar om stöd i enlighet med artiklarna 23 och 34 i förordning (EG) nr 1698/2005 skall de administrativa kontrollerna dessutom inkludera de kontroller som anges i artikel 11.2 i den här förordningen.

2.   I fråga om den åtgärd som föreskrivs i artikel 23 i förordning (EG) nr 1698/2005 får medlemsstaterna avstå från kontroller på plats efter den första utbetalningen, under förutsättning att de administrativa kontrollerna och bland annat de relevanta korskontrollerna, särskilt med den information som finns i den databas som avses i artikel 19 i förordning (EG) nr 1782/2003, ger tillräckliga garantier för att utbetalningarna görs i enlighet med gällande regler och bestämmelser.

Artikel 30

Kontroller i efterhand

1.   Kontroller i efterhand skall genomföras när det rör sig om investeringar som fortfarande är knutna till åtaganden i enlighet med artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 eller i enlighet med landsbygdsutvecklingsprogrammet.

2.   Syftet med kontrollerna i efterhand skall vara

a)

att kontrollera att artikel 72.1 i förordning (EG) nr 1698/2005 följs,

b)

att kontrollera att stödmottagarens utbetalningar är korrekt gjorda och slutgiltiga, utom när det gäller naturabidrag eller standardkostnader, och

c)

att kontrollera att en investering inte har finansierats på ett oriktigt sätt från olika håll på nationell nivå eller EU-nivå.

3.   Kontrollerna i efterhand skall varje år omfatta minst 1 % av de stödberättigande utgifterna för insatser i enlighet med punkt 1 för vilka slutbetalning har gjorts. De skall genomföras inom tolv månader efter det att det aktuella EJFLU-året har löpt ut.

4.   Kontrollerna i efterhand skall genomföras på grundval av en analys av de risker och ekonomiska konsekvenser som föreligger i olika insatser, grupper av insatser eller åtgärder.

De personer som genomför kontrollerna i efterhand får inte ha varit involverade i andra kontroller som gjorts av samma investering före utbetalningarna.

AVSNITT II

Minskningar och uteslutningar

Artikel 31

Minskningar och uteslutningar

1.   Utbetalningarna skall beräknas på grundval av vad som konstaterats vara stödberättigande.

Medlemsstaten skall gå igenom den ansökan om betalning som inkommer från stödmottagaren och fastställa vilka belopp som berättigar till stöd. Den skall fastställa

a)

vilket belopp som skall betalas ut till stödmottagaren i enlighet med ansökan om utbetalning, och

b)

vilket belopp som skall betalas ut till stödmottagaren efter en undersökning av om ansökan om utbetalning är berättigad.

Om beloppet i punkt a överskrider beloppet i punkt b med mer än 3 % skall ett avdrag göras från beloppet i punkt b. Avdraget skall vara lika med skillnaden mellan de båda beloppen.

Avdraget skall emellertid inte göras om stödmottagaren bevisligen är oskyldig till att det belopp som inte är stödberättigande har införts Avdragen skall göras med nödvändiga ändringar för utgifter som inte ger rätt till bidrag och som konstateras vid kontroller i enlighet med artiklarna 28 och 30 i denna förordning.

2.   Om det konstateras att en stödmottagare medvetet lämnat in en felaktig deklaration skall insatsen i fråga uteslutas från EJFLU-stöd, och eventuella belopp som redan betalats ut för insatsen skall krävas tillbaka. Stödmottagaren skall dessutom uteslutas från stöd under samma åtgärd för EJFLU-året i fråga och för det följande EJFLU-året.

3.   De påföljder som anges i punkterna 2 och 3 skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare påföljder i enlighet med nationella regler.

KAPITEL II

Särskilda regler för axel 4 (Leader)

Artikel 32

Kontroller

För utgifter i enlighet med artikel 63 c i förordning (EG) nr 1698/2005 skall medlemsstaterna införa rutiner för kontroller i enlighet med den här avdelningen. Kontrollerna skall genomföras av personer som är helt oberoende gentemot den lokala aktionsgruppen i fråga.

Artikel 33

Ansvaret för kontrollerna

1.   För utgifter i enlighet med artikel 63 a och b i förordning (EG) nr 1698/2005 får de administrativa kontroller som föreskrivs i artikel 26 i den här förordningen genomföras av godkända lokala aktionsgrupper till vilka medlemsstaten formellt överlåtit denna uppgift. Medlemsstaten skall emellertid ha ansvaret för att se till de lokala aktionsgrupperna har den administrativa kapacitet och kontrollkapacitet som behövs för detta.

2.   Medlemsstaterna skall införa ett system för sin tillsyn över de lokala aktionsgrupperna. Tillsynen skall omfatta regelbundna kontroller av aktionsgruppernas insatser, inklusive kontroller av bokföringen och nya administrativa kontroller på stickprovsbasis.

DEL III

Slutbestämmelser

Artikel 34

Meddelanden

Medlemsstaterna skall före den 15 juli 2008 och därefter före den 15 juli varje år skicka in en rapport till kommissionen om EJFLU:s föregående budgetår, med en redogörelse för bland annat

a)

antalet ansökningar om utbetalning per landsbygdsutvecklingsåtgärd, det totala belopp som kontrollerats samt i förekommande fall den totala arealen och det totala antalet djur som omfattas av kontroller på plats i enlighet med artiklarna 12, 20 och 27,

b)

den totala arealen, fördelad på respektive stödordning, i fråga om de arealrelaterade stöden,

c)

det totala antalet djur, fördelat på respektive stödordning, i fråga om de djurrelaterade stöden,

d)

resultatet av de kontroller som utförts, med uppgifter om minskningar och uteslutningar i enlighet med artiklarna 16, 17, 18, 22 och 23,

e)

antalet kontroller i efterhand i enlighet med artikel 30, de belopp som kontrollerats i fråga om utgifter och vilka resultat som kontrollerna gett, med uppgifter om minskningar och uteslutningar i enlighet med artikel 31.

Artikel 35

Kommissionens kontroller

Artikel 27.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall gälla för stöd som betalas ut i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005.

Artikel 36

Kontrollrapporter till utbetalningsstället

1.   Om kontrollerna inte görs av det utbetalande organet skall medlemsstaten se till att detta organ får tillräcklig information om de kontroller som genomförts. Det utbetalande organet skall självt fastställa sitt behov av information.

Det skall finnas en tillfredsställande verifieringskedja. I bilagan finns en vägledande beskrivning av vilka krav som en tillfredsställande verifieringskedja skall uppfylla.

2.   Den information som avses i punkt 1 första stycket får lämnas i en särskild rapport för varje kontroll eller i form av en sammanfattande rapport.

3.   Utbetalningsstället skall ha rätt att granska kvaliteten i de kontroller som genomförts av andra organ och att få all övrig information som det behöver för att fullgöra sina åligganden.

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas på gemenskapens stöd för den programperiod som börjar den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 december 2006.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 265, 26.9.2006, s. 1).

(3)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 659/2006 (EUT L 116, 29.4.2006, s. 20).

(4)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 320/2006 (EUT L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Se sidan 15 i detta nummer av EUT.

(6)  EUT L 345, 20.11.2004, s. 1.


BILAGA

VÄGLEDANDE BESKRIVNING AV INFORMATIONSKRAVEN I FRÅGA OM EN TILLFREDSSTÄLLANDE VERIFIERINGSKEDJA

En verifieringskedja skall anses vara tillfredsställande i enlighet med artikel 36.1 om det för stödet i fråga

a)

går att fastställa att de totala belopp som deklarerats till kommissionen överensstämmer med de fakturor, den bokföring och andra styrkande dokument som avser insatser med EJFLU-stöd och som förvaras hos det utbetalande organet eller hos andra instanser,

b)

går att kontrollera att de offentliga utgifterna utgörs av stöd som betalats ut till stödmottagaren,

c)

går att kontrollera att urvalskriterierna för insatser med EJFLU-stöd tillämpats,

d)

kan konstateras att den i tillämpliga fall omfattar finansieringsplan, verksamhetsrapporter, dokument som avser beviljandet av stödet, dokument som avser offentlig upphandling samt rapporter om de kontroller som genomförts.