Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32013R1301.pdf

20.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/289


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1301/2013

av den 17 december 2013

om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 178 och 349,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf således bidra till att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild uppmärksamhet bör fästas vid regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska utmaningar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

(2)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (3) fastställs de bestämmelser som är gemensamma för Eruf, Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs-och fiskerifonden.

(3)

Det bör antas särskilda bestämmelser om vilka verksamheter som Eruf kan stödja i syfte att bidra till investeringsprioriteringarna inom de tematiska mål som fastställs i förordning (EU) nr 1303/2013. Samtidigt bör aktiviteter som ligger utanför Erufs tillämpningsområde definieras och förtydligas, inklusive investering för att uppnå en minskning av utsläpp av växthusgaser från verksamheter som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (4). För att undvika alltför omfattande finansiering bör sådan investering inte vara berättigad till stöd från Eruf eftersom den redan kan dra ekonomisk nytta genom tillämpning av direktiv 2003/87/EG. Det undantaget bör inte begränsa möjligheten att använda Eruf för att stödja aktiviteter som inte förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG även om de aktiviteterna genomförs av samma ekonomiska aktörer och inbegriper aktiviteter som investeringar i energieffektivitet i fjärrvärmenät, smarta energiöverföringsnät, lagring och överföring och i åtgärder som syftar till att minska luftföroreningar, även om sådana aktiviteter indirekt leder till en minskning av utsläppen av växthusgaser eller förtecknas i den nationella plan som avses i direktiv 2003/87/EG.

(4)

Vilka ytterligare aktiviteter som kan stödjas genom Eruf inom ramen för målet Europeiskt territoriellt samarbete måste specificeras.

(5)

Eruf bör bidra till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, så att en större koncentration av Eruf-stöd till unionens prioriteringar säkerställs. Beroende på vilken regionkategori som Eruf-stödet ges till, bör stödet enligt målet Investering för tillväxt och sysselsättning koncentreras på forskning och innovation, informations- och kommunikationsteknik (IKT), små och medelstora företag (SMF) samt främjande av en utsläppssnål ekonomi. Den tematiska koncentrationen bör uppnås på nationell nivå men bör möjliggöra flexibilitet i de operativa programmen och mellan olika regionkategorier. Den tematiska koncentrationen bör vid behov anpassas för att beakta de medel som anslås från Sammanhållningsfonden för att stödja de investeringsprioriteringar rörande övergången till en koldioxidsnål ekonomi som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 (5). Graden av tematisk koncentration bör anpassas till regionens utvecklingsnivå, bidraget från Sammanhållningsfondsresurser, om tillämpligt, och de särskilda behoven hos regioner vars BNP per capita som ett urvalskriterium för programperioden 2007–2013 var lägre än 75 % av BNP-genomsnittet för EU-25 under referensperioden, regioner som fått avvecklingsstatus under programperioden 2007-2013 samt vissa Nuts 2-regioner som uteslutande består av ömedlemsstater eller öar.

(6)

Det bör vara möjligt med stöd från Eruf enligt investeringsprioriteringen Lokalt ledd utveckling för att bidra till alla de tematiska mål som avses i denna förordning.

(7)

För att på bästa sätt tillgodose Erufs särskilda behov och i enlighet med unionens strategi om smart och hållbar tillväxt för alla är det nödvändigt att inom varje tematiskt mål som anges i förordning (EU) nr 1303/2013 ange de åtgärder som är specifika för Eruf som investeringsprioriteringar. De investeringsprioriteringarna bör fastställa närmare, icke ömsesidigt uteslutande mål som Eruf ska bidra till. Sådana investeringsprioriteringar bör ligga till grund för definitionen av särskilda mål i programmen som tar hänsyn till programområdets behov och särdrag.

(8)

Det är nödvändigt att främja innovation och utveckling av SMF inom framväxande områden med anknytning till europeiska och regionala utmaningar, exempelvis kulturindustrier och innovativa tjänster som speglar nya krav i samhället eller produkter och tjänster med anknytning till en åldrande befolkning, hälso- och sjukvård, miljöinnovation, koldioxidsnål ekonomi och resurseffektivitet.

(9)

För att, i enlighet med förordning (EU) nr 1303/2013, optimera mervärdet av investeringar som helt eller delvis finansieras genom unionens budget inom forskning och innovation kommer synergier att eftersträvas mellan framför allt Eruf och Horisont 2020 - ramprogrammet för forskning och innovation samtidigt som deras skilda mål respekteras.

(10)

Vid främjande av investeringar i riskhantering är det viktigt att säkerställa att särskilda risker på regional, gränsöverskridande och transnationell nivå beaktas.

(11)

För att maximera bidraget till målet att stödja sysselsättningsfrämjande tillväxt bör verksamheter som stöder hållbar turism samt kultur- och naturarv ingå i en territoriell strategi för särskilda områden, inbegripet omstrukturering av industriregioner på tillbakagång. Stödet till denna verksamhet bör även bidra till att stärka innovation och användning av IKT, SMF, miljö- och resurseffektivitet eller främjande av social delaktighet.

(12)

För att främja hållbar regional eller lokal rörlighet eller minska luft- och bullerföroreningar är det nödvändigt att främja sunda, hållbara och säkra transportsätt. Investeringar i flygplatsinfrastruktur som stöds av Eruf bör främja en miljömässigt hållbar luftfart, bland annat när den regionala rörligheten förstärks genom att sekundära och tertiära knutpunkter kopplas till transeuropeiska transportnätets (TEN-T) infrastruktur, inbegripet genom multimodala knutpunkter.

(13)

För att främja uppnåendet av de energi- och klimatmål som unionen uppställt inom ramen för unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, bör Eruf stödja investeringar för att främja energieffektivitet och tryggad energiförsörjning i medlemsstaterna genom bland annat utveckling av smarta system för distribution, lagring och överföring av energi, inbegripet genom integration av distribuerad produktion från förnybara källor. För att tillgodose sina krav på tryggad försörjning på ett sätt som överensstämmer med deras mål i unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, bör medlemsstaterna kunna investera i energiinfrastrukturer som överensstämmer med deras valda energimix.

(14)

SMF, vilket kan innefatta företag inom den sociala ekonomin, bör förstås i enlighet med den definition som föreskrivs i förordning (EU) nr1303/2013, nämligen att omfatta mikroföretag samt SMF som de definieras i kommissionens rekommendation 2003/361/EG (6).

(15)

För att främja social delaktighet och bekämpa fattigdom, särskilt i marginaliserade samhällsgrupper, är det nödvändigt att förbättra tillgången till sociala tjänster samt kultur- och rekreationstjänster genom att tillhandahålla småskalig infrastruktur, med beaktande av de särskilda behov som personer med funktionsnedsättning och äldre har.

(16)

Tjänster i närområdet bör omfatta alla former av tjänster i hemmet, familjebaserade tjänster, tjänster i bostadsområdet och andra samhällstjänster som stöder alla människors rätt att leva i samhället med lika valmöjligheter och som syftar till att förhindra isolering och avskildhet från samhället.

(17)

För att öka flexibiliteten och minska den administrativa bördan genom ett gemensamt genomförande, bör Erufs och Sammanhållningsfondens investeringsprioriteringar enligt motsvarande tematiska mål bringas i överensstämmelse.

(18)

Ett antal gemensamma utfallsindikatorer för bedömningen av de sammanlagda framstegen på unionsnivå när det gäller genomförandet av program bör anges i en bilaga till denna förordning. De indikatorerna bör motsvara den investeringsprioritering och typ av åtgärd som stöds i enlighet med denna förordning och berörda bestämmelser i förordning (EU) nr 1303/2013. De gemensamma utfallsindikatorerna bör kompletteras med programspecifika resultatindikatorer och vid behov programspecifika utfallsindikatorer.

(19)

Inom ramen för en hållbar stadsutveckling anses det nödvändigt att stödja integrerade åtgärder för att tackla de såväl ekonomiska, miljö- och klimatmässiga som demografiska och samhälleliga utmaningar som påverkar stadsområdena, inbegripet funktionella stadsområden, samtidigt som behovet av att främja kopplingar mellan stad och landsbygd beaktas. För att främja hållbar stadsutveckling, ska kriterier för urval av stadsområden där integrerade åtgärder för den utvecklingen ska genomföras och vägledande belopp för dessa verksamheter bör fastställas i partnerskapsöverenskommelsen, och minst 5 % av Erufmedlen som tilldelas på nationell nivå bör gå till detta ändamål. Omfattningen av eventuell delegering av uppgifter till stadsmyndigheter bör beslutas av den förvaltande myndigheten i samråd med den berörda stadsmyndigheten.

(20)

För att kartlägga eller pröva nya lösningar för att hantera frågor som rör hållbar stadsutveckling med relevans på unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling.

(21)

För att stärka kapacitetsuppbyggnad, nätverkssamarbete och utbyte av erfarenheter mellan program och organ som ansvarar för genomförandet av strategier för hållbar stadsutveckling och innovativa åtgärder på området hållbar stadsutveckling och som komplement till befintliga program och organ är det nödvändigt att inrätta ett nätverk för stadsutveckling på unionsnivå.

(22)

Eruf bör uppmärksamma de ytterst glesbefolkade områdenas problem när det gäller tillgänglighet och långa avstånd till stora marknader, i enlighet med protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt om särskilda bestämmelser om mål 6 inom ramen för strukturfonderna i Finland och Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de särskilda svårigheter som finns såväl på vissa öar som i gränsområden, bergsområden och glesbygdsområden, eftersom deras geografiska läge hämmar deras utveckling, i syfte att se till att stödja en hållbar utveckling.

(23)

De yttersta randområdena måste ägnas särskild uppmärksamhet genom att åtgärder antas enligt artikel 349 i EUF-fördraget och undantagsvis utvidgar Erufs tillämpningsområde för stöd till att omfatta driftsstöd, för att kompensera för de extra kostnader som förorsakas av de regionernas särskilda ekonomiska och sociala situation, vilken ytterligare försvåras av de faktorer som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, nämligen avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter. Kombinationen av dessa faktorer av bestående natur hämmar allvarligt områdenas utveckling. Driftsstöd som beviljas av medlemsstater i det sammanhanget är undantaget från anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget, om stödet vid den tidpunkt då det beviljas uppfyller villkoren i en förordning där vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget och antagits enligt rådets förordning (EG) nr 994/98 (7).

(24)

I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet av den 7-8 februari 2013, och med beaktande av de särskilda målen som föreskrivs i EUF-fördraget för de yttersta randområden som avses i artikel 349 i det fördraget, har Mayottes ställning ändrats till följd av Europeiska rådets beslut 2012/419/EU (8) till att bli ett nytt yttersta randområde från och med den 1 januari 2014. För att underlätta och främja målinriktad och snabb infrastrukturutveckling på Mayotte, bör det undantagsvis göras möjligt att tilldela minst 50 % av Erufs del av Mayottes anslag till de fem av de tematiska målen som föreskrivs i förordning (EU) nr 1303/2013.

(25)

För att komplettera denna förordning med vissa icke väsentliga delar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på detaljerade bestämmelser avseende kriterierna för urvalet och förvaltningen av innovativa verksamheter. Sådan befogenhet bör också delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilaga I till denna förordning om det är motiverat, för att säkerställa en effektiv bedömning av framstegen i genomförandet av operativa program. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd, även på expertnivå, under sitt förberedande arbete. När kommissionen förbereder och utformar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(26)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av de omfattande skillnaderna i utvecklingsnivå mellan regionerna och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna samt de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(27)

Denna förordning ersätter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 (9). Av tydlighetsskäl bör därför förordning (EG) nr 1080/2006 upphöra att gälla. Denna förordning bör dock inte påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar av stöd som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1080/2006 eller någon annan lagstiftning som är tillämplig på detta stöd den 31 december 2013. Den förordningen eller annan tillämplig lagstiftning bör följaktligen fortsätta att tillämpas efter den 31 december 2013 på det stödet eller på de berörda insatserna tills de har avslutats. Ansökningar om stöd som gjorts eller godkänts enligt förordning (EG) nr 1084/2006 bör fortsätta att gälla.

(28)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som framgår av denna förordning bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Gemensamma bestämmelser

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs uppgifterna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), tillämpningsområdet för dess stöd vad gäller målen Investering för tillväxt och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete samt särskilda bestämmelser om Eruf-stödet till målet Investering för tillväxt och sysselsättning.

Artikel 2

Uppgifter för Eruf

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd som ska förstärka den ekonomiska, sociala och territoriala sammanhållningen genom att motverka de viktigaste regionala obalanserna i unionen genom en hållbar utveckling och strukturell anpassning av regionala ekonomier, bland annat omstrukturering av industriregioner på tillbakagång och regioner vars utveckling släpar efter.

Artikel 3

Tillämpningsområde för stödet från Eruf

1.   Eruf ska stödja följande verksamheter för att bidra till de investeringsprioriteringar som anges i artikel 5:

a)

Produktiv investering som bidrar till att skapa och bevara varaktig sysselsättning, genom direktstöd för investering i SMF.

b)

Produktiv investering, oberoende av det berörda företagets storlek, som bidrar till de investeringsprioriteringar som anges i artikel 5.1 och 5.4 och, där investeringen gäller samarbete mellan stora företag och SMF, i artikel 5.2.

c)

Investering i infrastruktur för grundläggande tjänster till medborgarna på områdena energi, miljö, transport samt IKT.

d)

Investering i infrastruktur inom det sociala området samt inom vård, forskning, innovation, näringsliv och utbildning.

e)

Investering i utvecklingen av inneboende möjligheter genom fasta investeringar i utrustning och småskalig infrastruktur, inbegripet infrastruktur för småskalig kulturturism och hållbar turism, tjänster inriktade på företag, stöd till forsknings- och innovationsorgan samt investeringar i teknik och tillämpad forskning hos företag.

f)

Nätverksarbete, samarbete och utbyte av erfarenheter mellan behöriga myndigheter på såväl regional och lokal nivå som stadsnivå och andra offentliga myndigheter, ekonomiska och sociala parter och relevanta organ som företräder det civila samhället som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1303/2013, undersökningar, förberedande åtgärder och kapacitetsuppbyggnad.

2.   Enligt målet Europeiskt territoriellt samarbete får Eruf också ge stöd till gemensam användning av anläggningar och personella resurser och alla typer av gränsöverskridande infrastruktur i alla regioner.

3.   Eruf ska inte stödja

a)

Avveckling eller anläggande av kärnkraftverk.

b)

Investering för att uppnå minskningen av utsläpp av växthusgaser från aktiviteter som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG.

c)

Tillverkning, bearbetning och utsläppande på marknaden av tobak och tobaksvaror.

d)

Företag i svårigheter enligt definitionen i unionens regler för statligt stöd.

e)

Investering i flygplatsinfrastruktur, såvida den inte är relaterad till miljöskydd eller åtföljs av investering som är nödvändigför att begränsa eller minska dess negativa miljöpåverkan.

Artikel 4

Tematisk koncentration

1.   De tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och de motsvarande investeringsprioriteringar som anges i artikel 5 i den här förordningen vilka Eruf kan bidra till enligt målet Investering för tillväxt och sysselsättning ska koncentreras på följande vis:

a)

I mer utvecklade regioner ska

i)

minst 80 % av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas minst två av de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkterna 1, 2, 3 och 4 i förordning (EU) nr 1303/2013, och

ii)

minst 20 % av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas det tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkt 4 i förordning (EU) nr 1303/2013.

b)

I övergångsregioner ska

i)

minst 60 % av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas minst två av de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkterna 1, 2, 3 och 4 i förordning (EU) nr1303/2013, och

ii)

minst 15 % av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas det tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkt 4 i förordning (EU) nr 1303/2013.

c)

I mindre utvecklade regioner ska

i)

minst 50 % av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas minst två av de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkterna 1, 2, 3 och 4 i förordning (EU) nr 1303/2013, och

ii)

minst 12 % av de sammanlagda Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas det tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkt 4 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Vid tillämpning av denna artikel ska regioner vars BNP per capita används som ett urvalskriterium under programperioden 2007-2013 och som var lägre än 75 % av medelvärdet av BNP i EU-25 under referensperioden och regioner som tilldelas avvecklingsstatus under programperioden 2007–2013, men som är stödberättigade inom kategorin mer utvecklade regioner som avses i artikel 90.2 första stycket led c i förordning (EU) nr 1303/2013 under programperioden 2014–2020, anses vara övergångsregioner.

Vid tillämpning av denna artikel ska alla Nuts 2-regioner som uteslutande består av ömedlemsstater eller öar som är en del av medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden, eller som utgör yttersta randområden, anses vara mindre utvecklade regioner.

2.   Genom undantag från punkt 1 i den här artikeln får den minimiandel av Eruf-medel som tilldelas en regionkategori vara mindre än den som anges i den punkten, förutsatt att denna minskning kompenseras av en ökning i den del som tilldelas andra regionkategorier. Summan av beloppen för alla regionkategorier ska på nationell nivå i fråga om de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkterna 1, 2, 3 och 4 i förordning (EU) nr 1300/2013 och de som anges i artikel 9 första stycket punkt 4 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska följaktligen inte understiga den summa på nationell nivå som erhålls genom tillämpning av de minimiandelar av Eruf-medel som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln.

3.   Genom undantag från punkt 1 i den här artikeln får medel som tilldelats ur Sammanhållningsfonden för stöd till de investeringsprioriteringar som föreskrivs i artikel 4 a i förordning (EU) nr 1300/2013 medräknas för att överensstämmelse med de minimiandelar som anges i punkt 1 första stycket a ii, b ii och c ii i den här artikeln ska uppnås. I så fall ska den andel som avses i punkt 1 första stycket c ii i den här artikeln höjas till 15 %. I tillämpliga fall ska de medlen tilldelas de olika regionkategorierna i proportion till deras relativa befolkningsmängd i förhållande till den berörda medlemsstatens totala befolkningsmängd.

Artikel 5

Investeringsprioriteringar

Eruf ska stödja följande investeringsprioriteringar inom de tematiska mål som anges i artikel 9 i förordning (EU) nr 1303/2013, i enlighet med det utvecklingsbehov och den tillväxtpotential som avses i artikel 15.1 a i i den förordningen och som fastställs i partnerskapsöverenskommelsen.

1.

Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom att

a)

förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse,

b)

främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

2.

Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT genom att

a)

öka utbyggnaden av bredband och höghastighetsnät och stödja valet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin,

b)

utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel och främja efterfrågan på IKT,

c)

stärka IKT-tillämpningar för e-förvaltning, e-lärande, e-integration, e-kultur och e-hälsovård.

3.

Att öka konkurrenskraften för SMF genom att

a)

främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser,

b)

utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för SMF, särskilt med avseende på internationalisering,

c)

stödja skapandet och utvidgandet av avancerade kapaciteter för produkt- och tjänsteutveckling,

d)

stödja kapacitet för SMF att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser.

4.

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer genom att

a)

främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor,

b)

främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag,

c)

stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn,

d)

utveckla och tillämpa smarta distributionssystem som fungerar på låg- och medelspänningsnivå,

e)

främja koldioxidsnåla strategier för alla sorters områden, särskilt stadsområden, inklusive genom att främja hållbar multimodal stadstrafik och anpassningsåtgärder som är relevanta för en begränsning av klimatförändringarna,

f)

främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik,

g)

främja användningen av högeffektiv kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme.

5.

Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar genom att

a)

stödja investeringar för anpassning till klimatförändringar, inklusive ekosystembaserade metoder,

b)

främja investering för att hantera särskilda risker, säkra motståndskraften mot katastrofer och utveckla katastrofhanteringssystem.

6.

Att bevara och skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser genom att

a)

investera i avfallssektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning och tillgodose de investeringsbehov som medlemsstaterna har identifierat som går utöver de kraven,

b)

investera i vattensektorn för att uppfylla kraven i unionens miljölagstiftning och tillgodose de investeringsbehov som medlemsstaterna har identifierat som går utöver dessa krav,

c)

bevara, skydda, främja och utveckla natur- och kulturarvet,

d)

skydda och återställa den biologiska mångfalden och marken samt främja ekosystemtjänster, inklusive genom Natura 2000, och miljövänlig infrastruktur,

e)

vidta åtgärder för att förbättra stadsmiljön, förnya städer, sanera och dekontaminera industriområden (inbegripet omvandlingsområden), minska luftföroreningar och främja bullerminskande åtgärder,

f)

främja innovativ teknik för att förbättra miljöskyddet och resurseffektiviteten i avfallssektorn och vattensektorn och med avseende på mark eller att minska luftföroreningarna,

g)

stödja industriell omställning till en resurseffektiv ekonomi, främja grön tillväxt, miljöinnovation och miljöledning i den offentliga och den privata sektorn.

7.

Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur genom att

a)

stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom investering i TEN-T,

b)

främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur, inklusive multimodala knutpunkter,

c)

utveckla och förbättra miljövänliga, inbegripet tystare, och koldioxidsnåla transportsystem, däribland transporter på inre vattenvägar och havstransporter, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal trafik,

d)

utveckla och upprusta omfattande, högkvalitativa och driftskompatibla järnvägssystem samt främja bullerreducerande åtgärder,

e)

förbättra energieffektivitet och energiförsörjningstrygghet genom att utveckla smarta system för distribution, lagring och överföring av energi och genom integration av distribuerad produktion från förnybara källor.

8.

Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet genom att

a)

stödja utvecklingen av företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande,

b)

stödja sysselsättningsvänlig tillväxt genom utveckling av den inneboende potentialen som ett led i en territoriell strategi för specifika områden, inbegripet omvandling av industriregioner på tillbakagång samt ökad tillgång till och utveckling av specifika natur- och kulturresurser,

c)

stödja lokala utvecklingsinitiativ samt stöd till ett nät av tjänster i närmiljön som syftar till att skapa sysselsättningstillfällen, när sådana åtgärder ligger utanför tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 (10),

d)

investera i infrastruktur för arbetsförmedlingstjänster.

9.

Att främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och diskriminering genom att

a)

investera i infrastruktur på vårdområdet och det sociala området vilken bidrar till nationell, regional och lokal utveckling, minska skillnader i hälsostatus, främja social delaktighet genom förbättrad tillgång till sociala och kulturella tjänster samt rekreationstjänster och främja övergången från institutionella tjänster till tjänster i närsamhället,

b)

tillhandahålla stöd för fysiskt, ekonomiskt och socialt återställande av utarmade samhällen i stads- och landsbygdsområden,

c)

tillhandahålla stöd för socialt företagande,

d)

investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier.

10.

Att investera i utbildning, fortbildning och yrkesutbildning för färdigheter och livslångt lärande genom att utveckla utbildnings- och fortbildningsinfrastrukturer.

11.

Att förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter samt effektiviteten hos den offentliga förvaltningen, genom verksamheter för att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och offentliga tjänster som berörs av genomförandet av Eruf, och för att stödja verksamheter enligt ESF för att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar.

Artikel 6

Indikatorer för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

1.   Gemensamma utfallsindikatorer enligt bilaga I till denna förordning, programspecifika resultatindikatorer och, i tillämpliga fall, programspecifika utfallsindikatorer ska användas i enlighet med artikel 27.4 och artikel 96.2 b ii och iv och 96.2 c ii och iv i förordning (EU) nr 1303/2013.

2.   För gemensamma och programspecifika utfallsindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Kumulativa kvantifierade målvärden för de indikatorerna ska fastställas för år 2023.

3.   För programspecifika resultatindikatorer som avser investeringsprioriteringar ska utgångsvärdet fastställas med hjälp av senast tillgängliga uppgifter och målen ska fastställas för år 2023. Målen får uttryckas i kvantitativa eller kvalitativa termer.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 i syfte att ändra förteckningen över gemensamma utfallsindikatorer enligt bilaga I, så att justeringar i motiverade fall kan göras i syfte att tillse att det sker en korrekt utvärdering av hur genomförandet av operativa program framskrider.

KAPITEL II

Särskilda bestämmelser för territoriella särdrag

Artikel 7

Hållbar utveckling i städerna

1.   Eruf ska inom de operativa programmen stödja hållbar utveckling i städerna genom strategier som fastställer integrerade åtgärder för att tackla de ekonomiska, miljö- och klimatmässiga, demografiska samt samhälleliga utmaningar som påverkar stadsområdena, samtidigt som de beaktar behovet av att främja förbindelser mellan stad och landsbygd.

2.   Hållbar stadsutveckling ska ske genom de integrerade territoriella investeringar som avses i artikel 36 i förordning (EU) nr 1303/2013 eller genom ett särskilt operativt program eller genom ett särskilt prioriterat område i enlighet med artikel 96.1 första stycket c i förordning (EU) nr 1303/2013.

3.   Med beaktande av sin specifika territoriella situation ska varje medlemsstat i sin partnerskapsöverenskommelse fastställa principerna för urvalet av stadsområden där integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling ska genomföras och ett preliminärt bidrag till de åtgärderna på nationell nivå.

4.   Minst 5 % av Eruf-medlen som tilldelats på nationell nivå till målet Investering för tillväxt och sysselsättning ska tilldelas integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling, där organ på stadsnivå, subregional eller lokal nivå som ansvarar för genomförandet av hållbara stadsstrategier (nedan kallade myndigheter på stadsnivå) ska ansvara för uppgifter som åtminstone gäller urvalet av insatser i enlighet med artikel 123.6 i förordning (EU) nr 1303/2013 eller, om tillämpligt, i enlighet med artikel 123.7 i den förordningen. Det vägledande belopp som ska avsättas för tillämpning av punkt 2 i den här artikeln ska fastställas i det berörda operativa programmet.

5.   Den förvaltande myndigheten ska i samråd med myndigheten på stadsnivå bestämma omfattningen av de uppgifter för förvaltningen av integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling som myndigheter på stadsnivå ska utföra. Den förvaltande myndigheten ska dokumentera sitt beslut formellt i skrift. Den förvaltande myndigheten får behålla sin rätt att före ett godkännande göra en slutlig verifiering av att insatserna är stödberättigade.

Artikel 8

Innovativa åtgärder på området hållbar utveckling av stadsområden

1.   På kommissionens initiativ får Eruf stödja innovativa åtgärder inom området hållbar stadsutveckling i enlighet med artikel 92.8 i förordning (EU) nr 1303/2013. Sådana åtgärder ska omfatta studier och pilotprojekt för att kartlägga eller testa nya lösningar för att hantera frågor inom hållbar stadsutveckling med relevans på unionsnivå. Kommissionen ska främja deltagandet av berörda partner som avses i artikel 5.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 i förberedelserna och genomförandet av innovativa åtgärder.

2.   Genom undantag från artikel 4 i denna förordning får innovativa åtgärder stödjas genom all verksamhet som krävs för att uppnå de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013 och de motsvarande investeringsprioriteringar som fastställs i artikel 5 i den här förordningen.

3.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14 med avseende på detaljerade bestämmelser för principerna för urvalet och förvaltningen av de innovativa aktiviteter som ska stödjas av Eruf i enlighet med denna förordning.

Artikel 9

Nätverket för stadsutveckling

1.   Kommissionen ska i enlighet med artikel 58 i förordning (EU) nr 1303/2013 inrätta ett nätverk för stadsutveckling för att främja kapacitetsbyggande, nätverkssamarbete samt utbyte av erfarenheter på unionsnivå mellan myndigheter på stadsnivå som är ansvariga för genomförandet av hållbara stadsutvecklingsstrategier i enlighet med artikel 7.4 och 7.5 i den här förordningen samt myndigheter som är ansvariga för innovativa åtgärder inom området hållbar stadsutveckling i enlighet med artikel 8 i den här förordningen.

2.   Aktiviteter inom ramen för nätverket för stadsutveckling ska komplettera den verksamhet som genomförs inom ramen för mellanregionalt samarbete enligt artikel 2.3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 (11).

Artikel 10

Områden med naturbetingade och demografiska nackdelar

I operativa program som samfinansieras av Eruf i områden med svåra och beständiga naturbetingade och demografiska nackdelar som avses i artikel 121.4 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska särskild uppmärksamhet inriktas på de specifika svårigheterna i de områdena.

Artikel 11

De nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet

Artikel 4 är inte tillämplig på det särskilda tilläggsanslaget för de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet. Det anslaget ska tilldelas de tematiska mål som fastställs i artikel 9 första stycket punkterna 1, 2, 3, 4 och 7 i förordning (EU) nr1303/2013.

Artikel 12

De yttersta randområdena

1.   Artikel 4 är inte tillämplig på de särskilda tilläggsanslagen för regionerna i de yttersta randområdena. Det anslaget ska användas för att kompensera för extrakostnader som är kopplade till de speciella egenskaper och begränsningar som avses i artikel 349 i EUF-fördraget och som uppkommer i de yttersta randområdena i samband med stöd till

a)

de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket i förordning (EU) nr 1303/2013,

b)

godstransporter och startstöd för transporttjänster,

c)

insatser rörande begränsade lagringsmöjligheter, en överdimensionerad produktionsapparat och underhåll av denna, samt arbetskraftsbristen på den lokala marknaden.

2.   De särskilda tilläggsanslag som avses i punkt 1 får också användas som ett bidrag till finansieringen av driftsstöd och utgifter för allmännyttiga skyldigheter och avtal i de yttersta randområdena.

3.   Det belopp för vilket samfinansieringsandelen gäller ska stå i proportion till de extra kostnader som avses i punkt 1 och som stödmottagaren ådragit sig bara när det gäller driftsstöd och utgifter endast för allmännyttiga skyldigheter och avtal men kan omfatta de totala stödberättigande kostnaderna för utgifter för investering.

4.   De särskilda tilläggsanslag som avses i punkt 1 i denna artikel får inte användas för

a)

stöd av insatser som rör sådana varor som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget,

b)

stöd för transport av personer enligt artikel 107.2 a i EUF-fördraget,

c)

undantag från skatteplikt och undantag från sociala avgifter.

5.   Genom undantag från artikel 3.1 a och 3.1 b, får Eruf stödja produktiv investering i företag i de yttersta randområdena, oavsett storleken på de företagen.

6.   Artikel 4 är inte tillämplig på Erufs andel av anslaget för Mayotte i egenskap av yttersta randområde i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget, och minst 50 % av den Eruf-andelen ska tilldelas de tematiska mål som anges i artikel 9 första stycket punkterna 1, 2, 3, 4 och 6 i förordning (EU) nr 1303/2013.

KAPITEL III

Slutbestämmelser

Artikel 13

Övergångsbestämmelser

1.   Denna förordning ska inte påverka det fortsatta genomförandet eller ändringar, inklusive helt eller delvis annullering, av stöd som har godkänts av kommissionen på grundval av förordning (EG) nr 1080/2006 eller någon annan lagstiftning som är tillämplig på detta stöd den 31 december 2013. Den förordningen och annan tillämplig lagstiftning ska fortsätta att tillämpas efter den 31 december 2013 på det stödet eller på de berörda insatserna fram till dess att de avslutas. I denna punkt ska stöd omfatta operativa program och större projekt.

2.   Ansökningar om stöd som gjorts eller godkänts enligt förordning (EG) nr 1080/2006 ska fortsätta att vara giltiga.

Artikel 14

Utövande av delegering

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4 och 8.3 ska ges till kommissionen från och med den 21 december 2013 till och med den 31 december 2020.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.4 och 8.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.4 och 8.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet före utgången av denna period har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 15

Upphävande

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 i den här förordningen ska förordning (EG) nr 1080/2006 upphöra att gälla med verkan från och med den 1 januari 2014.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 16

Översyn

Europaparlamentet och rådet ska se över denna förordning senast den 31 december 2020 i enlighet med artikel 177 i EUF-fördraget.

Artikel 17

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12.6 ska tillämpas med verkan från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

R. SADZIUS

Ordförande


(1)  EUT C 191, 29.6.2012, s. 44.

(2)  EUT C 225, 27.7.2012, s. 114.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (Se sidan 320 i detta nummer av EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (Se sidan 281 i detta nummer av EUT).

(6)  Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (EGT L 142, 14.5.1998, s. 1).

(8)  Europeiska rådets beslut av den 11 juli 2012 om ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen (EUT L 204, 31.7.2012, s. 131).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (Se sidan 470 i detta nummer av EUT).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (Se sidan 259 i detta nummer av EUT).


BILAGA I

GEMENSAMMA UTFALLSINDIKATORER FÖR ERUF-STÖD INOM MÅLET INVESTERING FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING (ARTIKEL 6)

 

ENHET

BETECKNING

Produktiv investering

 

företag

Antal företag som får stöd

 

företag

Antal företag som får bidrag.

 

företag

Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag

 

företag

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

 

företag

Antal nya företag som får stöd

 

euro

Privat investering som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)

 

euro

Privat investering som matchar offentligt stöd till företag (annat än bidrag)

 

heltidsekvivalenter

Sysselsättningsökning i företag som får stöd

Hållbar turism

besök/år

Ökning av antalet förväntade besök på kultur- och naturarvsplatser och turistattraktioner som får stöd

IKT-infrastruktur

hushåll

Ytterligare hushåll som har tillgång till bredband på minst 30 Mbps

Transporter

Järnväg

kilometer

Total längd av nya järnvägslinjer varav: TEN-T

kilometer

Total längd av ombyggda eller uppgraderade järnvägslinjer varav: TEN-T

Vägar

kilometer

Total längd av nybyggda vägar varav: TEN-T

kilometer

Total längd av ombyggda eller uppgraderade vägar varav: TEN-T

Stadstransporter

kilometer

Total längd av nya eller förbättrade spårvagns- och tunnelbanelinjer

Inre vattenvägar

kilometer

Total längd av nya eller förbättrade inre vattenvägar

Miljö

Fast avfall

ton/år

Ny kapacitet för avfallsåtervinning

Vattenförsörjning

personer

Antal invånare som fått förbättrad vattenförsörjning

Behandling av avloppsvatten

pe (personekvivalent)

Antal invånare som fått förbättrad avloppsvattenbehandling

Riskförebyggande åtgärder och riskhantering

personer

Befolkning som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning

personer

Befolkning som omfattas av åtgärder för skydd mot skogsbränder

Återställande av mark

hektar

Yta med återställd mark

Natur och biologisk mångfald

hektar

Ytareal av med livsmiljöer som får stöd för att uppnå bättre bevarandestatus

Forskning och innovation

 

heltidsekvivalenter

Antal nya forskare i stödmottagande enheter

 

heltidsekvivalenter

Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur

 

företag

Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

 

euro

Privat investering som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt

 

företag

Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter

 

företag

Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter

Energi och klimatförändringar

Förnybar energi

MW

Extra produktionskapacitet för förnybar energi

Energieffektivitet

hushåll

Antal hushåll med förbättrad energiförbrukningsklass

 

kWh/år

Minskning av den årliga förbrukningen av primärenergi i offentliga byggnader

 

användare

Antal nya energianvändare som är anslutna till smarta elnät

Minskning av växthusgaser

ton koldioxid-ekvivalenter

Uppskattad minskning av växthusgaser per år

Social infrastruktur

Barntillsyn och utbildning

personer

Kapacitet hos barntillsyns- och utbildningsinfrastruktur som får stöd

Hälso- och sjukvård

personer

Befolkning som har tillgång till förbättrade vårdtjänster

Stadsutveckling, specifika indikatorer

 

personer

Befolkning i områden med integrerade strategier för stadsutveckling

 

kvadratmeter

Nyskapade eller återställda grönområden i stadsområden

 

kvadratmeter

Offentliga eller kommersiella byggnader som har byggts eller renoverats i stadsområden

 

bostadsenheter

Återställda bostäder i stadsområden


BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 1080/2006

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 23

Artikel 15

Artikel 24

Artikel 16

Artikel 25

Artikel 17


Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 6 i Eruf-förordningen, artikel 15 i ETS-förordningen och artikel 4 i Sammanhållningsfondsförordningen

Europaparlamentet och rådet konstaterar att kommissionens försäkring till EU-lagstiftaren om att de gemensamma utfallsindikatorerna för Eruf-förordningen, ETS-förordningen och Sammanhållningsfondsförordningen ska tas med i en bilaga till varje förordning, är resultatet av en längre förberedande process som inbegriper utvärderingsexperter från både kommissionen och medlemsstaterna och som i princip förväntas förbli stabil.