Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991R3925.pdf

31991R3925

Rådets förordning (EEG) nr 3925/91 av den 19 december 1991 om avskaffande av de kontroller och formaliteter som gäller för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen, samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 374 , 31/12/1991 s. 0004 - 0006

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0064

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0064RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3925/91 av den 19 december 1991 om avskaffande av de kontroller och formaliteter som gäller för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen, samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

i samarbete med Europaparlamentet (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Artikel 8a i fördraget fastställer att den inre marknaden skall utgöra ett område utan inre gränser och med fri rörlighet för bland annat varor. I detta sammanhang har hamnar och flygplatser en särskild ställning, då de kan utgöra både en yttre och en inre gräns. Tillämpningen av principen om fri rörlighet borde dock leda till att kontroller avskaffas för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen.

En flygresa kan omfatta en följd av etapper där vissa går inom gemenskapens område och andra utanför det. Vissa flyg måste ta hänsyn till praktiska behov i samband med organisationen av kontroller och till den internationella konkurrensen. Särskilda bestämmelser bör fastställas för att täcka sådana fall.

Sjötransport kan omfatta flera typer av resor. Särskilda bestämmelser bör fastställas för att täcka vissa särskilda fall av sjötransporter.

Sådana särskilda bestämmelser måste tillämpas utan att detta inverkar på säkerhetskontroller.

Medlemsstaterna måste dock ha möjlighet att vidta särskilda åtgärder, vilka är förenliga med gemenskapens lagstiftning, för att företa särskilda kontroller, bl.a. för att förhindra kriminell verksamhet särskilt i samband med terrorism, narkotika och olovlig handel med konstverk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Om inte annat följer av artikel 3, 4 och 5 skall det inte företas några kontroller eller formaliteter i följande fall:

- För handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen.

- För bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen.

2. Denna förordning skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av följande:

- De säkerhetskontroller av bagage som medlemsstaternas myndigheter, de ansvariga i hamnar, på flygplatser eller i transportföretag genomför.

- Kontroller i samband med förbud eller restriktioner, som medlemsstaterna fastställer, förutsatt att de är i enlighet med de tre fördragen om upprättandet av de europeiska gemenskaperna.

Artikel 2

I denna förordning avses med

1. gemenskapsflygplats: en flygplats belägen inom gemenskapens tullområde,

2. internationell gemenskapsflygplats: en gemenskapsflygplats som efter tillstånd från de berörda myndigheterna godkänts för flygtrafik med tredje länder,

3. flygresa inom gemenskapen: förflyttningen av ett flygplan mellan två gemenskapsflygplatser utan mellanlandningar, utan att börja eller sluta på en icke-gemenskapsflygplats,

4. gemenskapshamn: en hamn belägen inom gemenskapens tullområde,

5. fartygsresa inom gemenskapen: direkt förflyttning mellan två gemenskapshamnar av ett fartyg som regelbundet trafikerar två eller flera namngivna gemenskapshamnar,

6. fritidsbåt: en privat båt avsedd för resor vars rutt beror på användarens önskemål,

7. turist- eller affärsflygplan: ett privat flygplan avsett för resor vars rutt beror på användarens önskemål.

Artikel 3

1. För handbagage och incheckat bagage som tillhör personer vilka kommer från en icke-gemenskapsflygplats och som, efter en mellanlandning på en gemenskapsflygplats fortsätter till en annan gemenskapsflygplats, skall tillämpliga kontroller och formaliteter utföras på den sistnämnda flygplatsen, förutsatt att detta är en internationell gemenskapsflygplats.

2. För handbagage och incheckat bagage som tillhör personer vilka reser med ett flygplan som mellanlandar på en gemenskapsflygplats innan det fortsätter till en icke-gemenskapsflygplats, skall tillämpliga kontroller och formaliteter utföras på avreseflygplatsen, förutsatt att detta är en internationell gemenskapsflygplats.

3. För bagage som tillhör personer vilka reser flera sträckor som företas med samma fartyg, vilket påbörjar resan, anlöper eller avslutar resan i en icke-gemenskapshamn, skall tillämpliga kontroller och formaliteter utföras i den hamn där bagaget i fråga lastas eller lossas beroende på omständigheterna.

Artikel 4

Tillämpliga kontroller och formaliteter för bagage som tillhör personer som reser med

1. fritidsbåt skall utföras i någon gemenskapshamn oavsett båtens ursprungshamn eller destination,

2. turist- eller affärsflyg, skall utföras på följande ställen:

- På den första flygplatsen som flygplanet ankommer till och som är en internationell gemenskapsflygplats, för flygplan som kommer från en icke-gemenskapsflygplats och som efter en mellanlandning fortsätter till en annan gemenskapsflygplats.

- På den sista internationella gemenskapsflygplatsen för flygplan som kommer från en gemenskapsflygplats där flygplanet, efter en mellanlandning, fortsätter till en icke-gemenskapsflygplats.

Artikel 5

Bortsett från särskilda fall, som fastställs enligt det förfarande som beskrivs i artikel 8, gäller följande:

1. För incheckat bagage som anländer till en gemenskapsflygplats med ett flygplan som kommer från en icke-gemenskapsflygplats och som på den gemenskapsflygplatsen omlastas till ett annat flygplan för en resa inom gemenskapen, skall tillämpliga kontroller och formaliteter utföras på den flygplats till vilken flygplanet anländer på sin resa inom gemenskapen förutsatt att denna flygplats är en internationell gemenskapsflygplats.

2. För incheckat bagage som lastas på ett flygplan på en gemenskapsflygplats, som företar en flygning inom gemenskapen och som sedan på en annan gemenskapsflygplats omlastas till ett flygplan som flyger till en icke-gemenskapsflygplats, skall tillämpliga kontroller och formaliteter utföras på avgångsflygplatsen för flygningen inom gemenskapen förutsatt att denna flygplats är en internationell gemenskapsflygplats.

3. För bagage som anländer till en gemenskapsflygplats ombord på ett reguljär- eller charterflyg från en icke-gemenskapsflygplats och som på den gemenskapsflygplatsen omlastas till ett turist- eller affärsflygplan för en flygning inom gemenskapen, skall tillämpliga kontroller och formaliteter utföras på den flygplats dit reguljär eller charterflyget anländer.

4. För bagage som på en gemenskapsflygplats lastas ombord på ett turist- eller affärsflygplan som flyger inom gemenskapen för att på en annan gemenskapsflygplats omlastas till ett reguljär- eller charterflygplan som flyger till en icke-gemenskapsflygplats, skall kontroller och formaliteter utföras på avgångsflygplatsen för reguljär- eller charterflyget.

Artikel 6

1. En kommitté för den fria rörligheten för flyg- och fartygspassagerares bagage, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 7

Kommittén skall ha rätt att behandla alla frågor om tillämpningen av denna förordning som föreläggs den av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

Artikel 8

1. De bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning skall antas enligt det förfarande som avses i punkterna 2 och 3.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som avses i artikel 148.2 i fördraget.

3. a) Kommissionen skall anta förslaget till åtgärder om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 9

1. Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1993.

2. Före den 1 oktober 1992 skall rådet göra en översyn av denna förordning utifrån en lägesrapport från kommissionen om de uppnådda resultaten i samband med harmoniseringen av de bestämmelser om genomförandet av den inre marknaden, som är nödvändiga för att denna förordning skall tillämpas korrekt, och särskilt bestämmelserna om upphävande av begränsningar av valutaransoner för resande inom gemenskapen. Rapporten skall åtföljas av eventuella förslag, om vilka rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

() EGT nr C 212, 25.8.1990, s. 8.

() EGT nr C 106, 22.4.1991, s. 80 och EGT nr C 326, 16.12.1991.

() EGT nr C 60, 8.3.1991, s. 12.