Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) NR 837/95 av den 10 april 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3381/94 om inrättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområdenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 090 , 21/04/1995 s. 0001 - 0001RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 837/95 av den 10 april 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3381/94 om inrättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Rådes förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om inrättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden (1) och rådets beslut 94/942/GUSP av den 19 december 1994 om en gemensam åtgärd, antagen av rådet på grundval av artikel J.3 i Fördraget om Europeiska unionen, om kontroll av export av varor med dubbla användningsområden (2), utgör en helhet.

Det var meningen att dessa rättsakter skulle tillämpas från och med den 1 mars 1995. Det nummer av officiella tidningen i vilket dessa rättsakter skulle offentliggöras var emellertid inte tillgängligt vid den tidpunkten. För att säkerställa att dessa rättsakter börjar tillämpas på ett riktigt sätt bör ifrågavarande datum ändras och förordning (EG) nr 3381/94 ändras i konsekvens med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 24 i förordning (EG) nr 3381/94 skall ersättas med följande text:

"Artikel 24

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1995."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 april 1995.

På rådets vägnar

A. JUPPÉ

Ordförande

(1) EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 1.

(2) EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 8.