Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R1207.pdf

32001R1207

Rådets förordning (EG) nr 1207/2001 av den 11 juni 2001 om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande av varucertifikat EUR.1, upprättande av fakturadeklarationer och EUR.2-formulär och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer och om upphävande av förordning (EEG) nr 3351/83Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 165 , 21/06/2001 s. 0001 - 0012Rådets förordning (EG) nr 1207/2001

av den 11 juni 2001

om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande av varucertifikat EUR.1, upprättande av fakturadeklarationer och EUR.2-formulär och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer och om upphävande av förordning (EEG) nr 3351/83

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EEG) nr 3351/83 av den 14 november 1983 om förfarandet för att underlätta utgivandet av varucertifikaten EUR.1 och utformningen av blanketterna EUR.2 enligt de bestämmelser som kontrollerar förmånshandel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och vissa länder(1), fastställdes regler för en korrekt tillämpning av reglerna om förmånsberättigat ursprung med avseende på export från gemenskapen till vissa tredje länder.

(2) Det har skett många förändringar på tullområdet sedan förordning (EEG) nr 3351/83 antogs.

(3) Det har inom ramen för den inre marknaden konstaterats att företag som exporterar varor från en eller flera andra medlemsstater än den medlemsstat de är etablerade i och som önskar använda förenklade förfaranden för utfärdande av ursprungsintyg ibland är tvungna att ansöka om ett separat tillstånd för varje exportmedlemsstat. Det är önskvärt att denna situation förenklas, samtidigt som systemet med förmånsbehandling skall kunna fortsätta att fungera på ett korrekt sätt.

(4) De myndigheter som ansvarar för utfärdande eller kontroll av ursprungsintyg bör vara i stånd att inom föreskrivna tidsfrister fullgöra gemenskapens åtaganden inom ramen för förmånsavtalen.

(5) Förordning (EEG) nr 3351/83 bör i klarhetens intresse upphävas och ersättas med denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs regler som är avsedda att

a) underlätta för medlemsstaternas myndigheter att utfärda varucertifikat EUR.1 och för gemenskapsexportörerna att upprätta fakturadeklarationer och EUR.2-formulär,

b) underlätta utfärdande av tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer, som är giltiga i flera medlemsstater, och

c) förbättra metoderna för administrativt samarbete mellan medlemsstaterna.

Artikel 2

Leverantörsdeklarationer och deras användning

1. Leverantörer skall i en deklaration tillhandahålla uppgifter om produkters status med avseende på gemenskapens regler om förmånsberättigat ursprung.

2. Leverantörsdeklarationer skall användas av exportörer som bevis, särskilt som stöd för ansökningar om utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller som grundval för upprättande av fakturadeklarationer eller EUR.2-formulär.

Artikel 3

Upprättande av leverantörsdeklarationer

Leverantören skall, utom i sådana fall som avses i artikel 4, tillhandahålla en separat deklaration för varje varusändning.

Leverantören skall ange deklarationen på den faktura som rör sändningen eller på en följesedel eller någon annan kommersiell handling i vilken de berörda varorna beskrivs tillräckligt väl för att de skall kunna identifieras.

Leverantören får tillhandahålla deklarationen när som helst, även efter det att varorna har levererats.

Artikel 4

Leverantörsdeklarationer för längre tid

1. Om en leverantör regelbundet förser en viss kund med varor vars status med avseende på reglerna om förmånsberättigat ursprung förutses bli bestående under avsevärd tid, får leverantören tillhandahålla en enda leverantörsdeklaration - nedan kallad "leverantörsdeklaration för längre tid" som omfattar flera varusändningar. En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas för en tid av upp till ett år från och med dagen för utfärdandet av deklarationen.

2. En leverantörsdeklaration för längre tid får utfärdas med retroaktiv verkan. I sådana fall får deklarationens giltighetstid inte överstiga ett år från och med den första giltighetsdagen.

3. Leverantören skall omedelbart underrätta köparen när en leverantörsdeklaration för längre tid inte längre är giltig för de varor som levereras.

Artikel 5

Blankett och ifyllande av leverantörsdeklarationer

1. Leverantörsdeklarationer för produkter som har förmånsberättigad ursprungsstatus skall utformas i enlighet med bilaga I eller, när det gäller leverantörsdeklarationer för längre tid, i enlighet med bilaga II.

2. Leverantörsdeklarationer för produkter som genomgått bearbetning eller förädling i gemenskapen utan att ha erhållit förmånsberättigad ursprungsstatus skall utformas i enlighet med bilaga III eller, när det gäller leverantörsdeklarationer för längre tid, i enlighet med bilaga IV.

3. Leverantörsdeklarationer skall vara försedda med leverantörens egenhändiga namnteckning och får upprättas på förtryckta blanketter. Om fakturor och leverantörsdeklarationer upprättas med hjälp av dator, behöver deklarationerna dock inte undertecknas, under förutsättning att leverantören lämnar ett skriftligt åtagande till köparen, i vilket han förklarar sig ta det fulla ansvaret för varje leverantörsdeklaration i vilken han identifieras så som om deklarationen hade undertecknats av honom.

Artikel 6

INF 4-informationscertifikat

1. Tullmyndigheterna får i syfte att kontrollera en leverantörsdeklarations riktighet eller äkthet vända sig till exportören och begära att denne av leverantören skall få ett INF 4-informationscertifikat enligt förlagan i bilaga V.

2. INF 4-informationscertifikatet skall utfärdas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad. Dessa myndigheter skall ha rätt att kräva att varje slag av bevis uppvisas samt ha rätt att utföra alla sådana inspektioner av leverantörens räkenskaper eller alla andra kontroller som de anser nödvändiga.

3. Tullmyndigheterna skall utfärda INF 4-informationscertifikatet inom tre månader efter mottagandet av ansökan som ingivits till dem av leverantören och skall i certifikatet ange om leverantörens deklaration var korrekt.

4. Det ifyllda certifikatet skall lämnas till leverantören, som skall vidarebefordra det till exportören så att denne kan överlämna det till den behöriga tullmyndigheten.

Artikel 7

Bevarande av deklarationer och styrkande handlingar

1. En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration skall under minst tre år bevara alla handlingar som styrker att deklarationen är korrekt.

2. En tullmyndighet till vilken en ansökan om utfärdande av ett INF 4-informationscertifikat lämnats in skall bevara ansökningshandlingen under minst tre år.

Artikel 8

Tillstånd att fungera som godkänd exportör

1. En exportör som ofta exporterar varor från en annan medlemsstat än den där han är etablerad kan få ställning som godkänd exportör beträffande sådan export.

För detta ändamål skall han lämna in en ansökan till de behöriga tullmyndigheterna i den medlemsstat där han är både etablerad och bevarar sådana handlingar som styrker varornas ursprung.

2. Om myndigheterna i punkt 1 är övertygade om att villkoren i ursprungsprotokollen till de berörda avtalen eller i gemenskapslagstiftningen rörande de autonoma förmånsordningarna är uppfyllda och utfärdar ett tillstånd, skall de underrätta tullförvaltningarna i de berörda medlemsstaterna.

Artikel 9

Ömsesidigt administrativt bistånd

Medlemsstaternas tullmyndigheter skall bistå varandra vid kontroller av riktigheten hos uppgifterna i leverantörsdeklarationer samt vid tillsynen av att systemet med tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer fungerar tillfredsställande.

Artikel 10

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1. Om en exportör inte kan inkomma med ett INF 4-informationscertifikat inom fyra månader från tullmyndigheternas begäran, kan exportmedlemsstatens tullmyndigheter be myndigheterna i den medlemsstat där leverantören är etablerad att bekräfta de berörda produkternas status med avseende på reglerna om förmånsberättigat ursprung.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i exportmedlemsstaten sända alla för dem tillgängliga uppgifter till tullmyndigheterna i den medlemsstat till vilken begäran riktas, samt ange de formella och sakliga skälen för sin förfrågan.

De skall till stöd för sin begäran tillhandahålla alla sådana handlingar eller uppgifter som de erhållit som talar för att leverantörsdeklarationen är oriktig.

3. Kontrollen skall utföras av tullmyndigheterna i den medlemsstat i vilken leverantörsdeklarationen utfärdats. Myndigheterna i fråga får kräva att varje slag av bevis uppvisas och får utföra alla sådana inspektioner av tillverkarens räkenskaper eller alla andra kontroller som de anser lämpliga.

4. De tullmyndigheter som har begärt kontrollen skall, med hjälp av ett INF 4-informationscertifikat, så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna.

5. Om det inte kommit in något svar inom fem månader från och med den dag då kontrollen begärdes eller om uppgifterna i svaret inte är tillräckliga för att styrka produkternas faktiska ursprung, skall tullmyndigheterna i exportlandet ogiltigförklara de varucertifikat EUR.1 som utfärdats och fakturadeklarationer och EUR.2-formulär som upprättats på grundval av det berörda dokumentet.

Artikel 11

Upphävande

Förordning (EEG) nr 3351/83 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 12

Övergångsbestämmelser

1. Leverantörsdeklarationer, inbegripet leverantörsdeklarationer för längre tid, som upprättats före ikraftträdandet av denna förordning skall fortsätta att gälla.

2. Leverantörsdeklarationer som överensstämmer med förlagorna i förordning (EEG) nr 3351/83 får fortsätta att utfärdas under tolv månader från och med ikraftträdandet av denna förordning.

3. INF 4-informationscertifikatformulär som överensstämmer med förlagan i bilaga V till förordning (EEG) nr 3351/83 får fortsätta att användas under tolv månader från och med ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 13

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2001.

På rådets vägnar

M. Sahlin

Ordförande

(1) EGT L 339, 5.12.1983, s. 19.

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2001165SV.000402.TIF">

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001165SV.000502.TIF">

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2001165SV.000602.TIF">

BILAGA IV

>PIC FILE= "L_2001165SV.000702.TIF">

BILAGA V

INF 4-informationscertifikat och ansökan om ett INF 4-informationscertifikat

1. TRYCKNINGSANVISNINGAR

1.1 Det formulär på vilket INF 4-informationscertifikatet utfärdas skall vara vitt, träfritt, limmat skrivpapper med en vikt av mellan 40 och 65 gram/m2.

1.2 Formuläret skall ha formatet 210 x 297 mm.

1.3 Medlemsstaterna ansvarar för tryckningen av formulären, vilka skall vara försedda med ett löpnummer genom vilket de kan identifieras. Formuläret skall tryckas på ett av gemenskapens officiella språk.

>PIC FILE= "L_2001165SV.000901.TIF">

Anmärkningar

1. Certifikaten får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Eventuella ändringar skall göras genom att felaktiga uppgifter stryks och nödvändiga rättelser tillfogas. Ändringarna skall signeras av den person som upprättat certifikatet och påtecknas av det utfärdande landets eller territoriets tullmyndigheter.

2. Inget utrymme får lämnas mellan de varuposter som anges i certifikatet och varje varupost skall föregås av ett varupostnummer. Ett horisontellt streck skall dras omedelbart under den sista varuposten. Oanvänt utrymme skall strykas över för att förhindra att tillägg görs i efterhand.

3. Varorna skall beskrivas i enlighet med handelsbruket och tillräckligt noggarant för att möjliggöra identifiering av varorna.

4. Formuläret skall fyllas i på att av gemenskapens officiella språk. Tullmyndigheterna i den medlemsstat som skall lämna eller som begär att få upplysningarna får begära en översättning av upplysningarna i dokumenten till den medlemsstatens officiella språk.

>PIC FILE= "L_2001165SV.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2001165SV.001201.TIF">