Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005L0093.pdf

29.12.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/16


RÅDETS DIREKTIV 2005/93/EG

av den 21 december 2005

om ändring av direktiv 69/169/EEG vad avser den tillfälliga kvantitativa restriktionen för import av öl till Finland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I artiklarna 4 och 5 i rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (3) ges möjlighet att bevilja skattebefrielse för punktskattepliktiga varor som resande, som kommer från tredjeländer, medför i sitt personliga bagage, förutsatt att importen inte har kommersiell karaktär.

(2)

Direktiv 69/169/EEG ger Finland rätt att till och med den 31 december 2005 på privatpersoners import av öl tillämpa en begränsning på som lägst 6 liter per person, på grund av de allvarliga ekonomiska svårigheterna för den finska detaljhandeln i gränsområdet samt det stora inkomstbortfallet för staten till följd av den ökade importen av öl från tredjeländer. Finland har endast tillämpat undantaget i begränsad utsträckning och har begränsat importen av öl till högst 16 liter per person.

(3)

Anslutningen av nya medlemsstater har inneburit nya möjligheter för personer som reser från någon medlemsstat, i synnerhet från Estland, och som vill föra in öl i Finland. Finland har reagerat på denna situation genom att sänka skatten på alkoholhaltiga drycker generellt med i genomsnitt 33 %, vilket är den klart största förändringen på 40 år.

(4)

Den sänkta alkoholskatten har inte bara lett till ett stort intäktsbortfall vad avser punktskatterna utan även till ökade alkohol-, social- och hälsopolitiska problem. Dessutom har det uppstått problem med den allmänna ordningen och en ökning av alkoholrelaterade brott.

(5)

Finland har begärt ett undantag från artikel 4.1 i direktiv 69/169/EEG för att få tillämpa en högsta gräns på som lägst 16 liter per person för import av öl av resande från tredjeländer.

(6)

Hänsyn bör tas till Finlands geografiska läge, de ekonomiska svårigheterna för den finska detaljhandeln i gränsområdena och det stora inkomstbortfallet för staten på grund av den ökade importen av öl från tredjeländer.

(7)

Av dessa skäl och mot bakgrund av att man för närvarande överväger en allmän översyn av de värden och kvantiteter av varor som fastställts i direktiv 69/169/EEG bör Finland tillåtas att tillämpa det begärda undantaget under ytterligare en period, till och med den 31 december 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.9 i direktiv 69/169/EEG skall ersättas med följande:

”9.   Genom avvikelse från artikel 4.1 skall Finland tillåtas att till och med den 31 december 2007 tillämpa en högsta kvantitativ gräns på som lägst 16 liter för import av öl från tredjeländer.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2005. De skall genast till kommissionen överlämna texterna till sådana lagar och andra författningar tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2005.

På rådets vägnar

B. BRADSHAW

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 13 december 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrandet avgivet den 14 december 2005 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EGT L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/47/EG (EGT L 193, 29.7.2000, s. 73).