Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/39/EG av den 19 juni 1996 om ändring av rådets direktiv 93/75/EEG om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 07/08/1996 s. 0007 - 0007KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/39/EG av den 19 juni 1996 om ändring av rådets direktiv 93/75/EEG om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/75/EEG av den 13 september 1993 om minimikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenande gods (1), särskilt artikel 11 i denna, och

med beaktande av följande:

För syftena med direktiv 93/75/EEG föreskriver dess artikel 2 e-2 h att Marpol-konventionen, IMDG-koden och IBC- och IGC-koden gäller, så som de var utformade då direktivet antogs.

Sedan direktiv 93/75/EEG trädde i kraft har Marpol-konventionen, IMDG-koden, IBC- och IGC-koden ändrats. Ändringarna av Marpol-konventionen genom Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) resolution MEPC.55(33) trädde i kraft den 2 augusti 1994. Ändring nr 27-1994 av IMDG-koden skulle ha genomförts av de regeringar som är medlemmar i IMO senast den 1 januari 1995. Ändringarna av IBC-koden genom resolution MEPC.55(33) och MSC.28(61), och av IGC-koden genom resolution MSC.30(61) trädde i kraft den 1 juli 1994.

Det är lämpligt att tillämpa dessa ändringar för direktivets syften.

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 12 i direktiv 93/75/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2 e-2 h i direktiv 93/75/EEG skall orden "så som den är utformad då detta direktiv antas" ersättas med orden "så som den var utformad den 1 januari 1996".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 12 månader efter dess notifiering. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 247, 5.10.1993, s. 19.