Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/40/EG av den 25 juni 1996 för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 07/08/1996 s. 0008 - 0009KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/40/EG av den 25 juni 1996 för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (1), särskilt artikel 12.4 i denna, och

med beaktande av följande:

Direktiv 95/21/EG sörjer för att en gemensam modell fastställs för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll.

Detta identitetskort måste innehålla åtminstone följande uppgifter: den utfärdande myndighetens namn, innehavarens fullständiga namn, ett foto på innehavaren, innehavarens underskrift, samt en försäkran om att innehavaren är bemyndigad att utföra inspektioner enligt de nationella lagar som har antagits i enlighet med detta direktiv.

Identitetskortet skall innehålla en översättning till engelska om detta inte är det huvudspråk som används, för att identifiera inspektören för kaptenen och besättningen.

Identitetskortets exakta format bör överlåtas till medlemsstaterna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som tillsatts i enlighet med artikel 12 i rådets direktiv 93/75/EEG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Identitetskortet till vilket refereras i artikel 12.4 andra stycket i direktiv 95/21/EG skall uppfylla kraven i bilagan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 februari 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 157, 7.7.1995, s. 1.

(2) EGT nr L 247, 5.10.1993, s. 19.

BILAGA

KRAV FÖR IDENTITETSKORT SOM GÄLLER FÖR INSPEKTÖRER SOM UTFÖR HAMNSTATSKONTROLL

(till vilket refereras i artikel 12.4 andra stycket i direktiv 95/21/EG)

Identitetskortet skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) Den utfärdande myndighetens namn.

b) Innehavarens fullständiga namn.

c) Ett aktuellt foto på innehavaren.

d) Innehavarens underskrift.

e) En försäkran om att innehavaren är bemyndigad att utföra inspektioner enligt de nationella lagar som har antagits i enlighet med detta direktiv.

Om huvudspråket på identitetskortet inte är engelska skall det innehålla en översättning till engelska.

Identitetskortets format fastställs av de behöriga myndigheterna.