Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/24/EG av den 14 april 2003 om ändring av rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartygEuropeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 17/05/2003 s. 0018 - 0021Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/24/EG

av den 14 april 2003

om ändring av rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Genom rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg(4) införs en enhetlig säkerhetsnivå för människoliv och egendom på nya och existerande passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg när dessa typer av fartyg används på inrikes resor, och fastställs förfaranden för förhandlingar på internationell nivå i syfte att harmonisera bestämmelserna för passagerarfartyg som används på internationella resor.

(2) Definitionen av fartområden är avgörande för hur direktiv 98/18/EG skall tillämpas på olika passagerarfartygsklasser. Direktivet innehåller ett förfarande för offentliggörandet av förteckningar av fartområden som visat sig vara svårt att genomföra. Det är därför nödvändigt att skapa ett praktiskt genomförbart och öppet förfarande som möjliggör en effektiv övervakning av direktivets genomförande.

(3) I syfte att harmonisera säkerhetsnivån för passagerarfartyg i hela gemenskapen bör det undantag som beviljats Grekland när det gäller tidtabellen för tillämpningen av säkerhetsbestämmelserna upphävas.

(4) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg(5) införs skärpta stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg som går i internationell trafik till och från hamnar i gemenskapen; dessa krav bör även omfatta vissa kategorier av fartyg som går i inrikes trafik under motsvarande sjöförhållanden. Ro-ro-passagerarfartyg som inte uppfyller dessa stabilitetskrav bör tas ur trafik efter ett visst antal år i drift.

(5) Med tanke på de ombyggnader av existerande ro-ro-passagerarfartyg som kan vara nödvändiga för att de skall uppfylla de särskilda stabilitetskraven, bör dessa krav införas successivt under ett antal år, så att den del av branschen som berörs får tillräcklig tid att uppfylla kraven. En tidtabell för infasning av existerande fartyg bör därför fastställas. Denna tidtabell för infasning bör inte påverka tillämpningen av de särskilda stabilitetskraven i de fartområden som omfattas av bilagorna till Stockholmsöverenskommelsen av den 28 februari 1996.

(6) Ändringar i relevanta internationella texter, t.ex. Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konventioner, protokoll, koder och resolutioner, måste kunna beaktas på ett flexibelt och snabbt sätt.

(7) Enligt direktiv 98/18/EG är den internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg - fastställd i IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC 36 (63) av den 20 maj 1994 - tillämplig på alla höghastighetspassagerarfartyg som går i inrikes trafik. IMO har antagit en ny kod för höghastighetsfartyg - Internationella säkerhetskoden för höghastighetsfartyg 2000 (HSC-koden 2000), fastställd i IMO:s sjösäkerhetskommittés resolution MSC 97 (73) av den 5 december 2000 - som är tillämplig på alla höghastighetsfartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare. Det är viktigt att se till att direktiv 98/18/EG kan uppdateras på ett flexibelt sätt så att sådan utveckling på internationell nivå kan tillämpas, även på höghastighetspassagerarfartyg som går i inrikes trafik.

(8) Det är viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att garantera att personer med nedsatt rörlighet under säkra former kan ta sig ombord på passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i inrikes trafik i medlemsstaterna.

(9) Direktiv 98/18/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 98/18/EG ändras enligt följande:

1. I artikel 2 skall följande punkter läggas till:

"ea) ro-ro-passagerarfartyg: ett fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller lastutrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I."

"ha) ålder: fartygets ålder uttryckt i antal år efter dess leveransdatum."

"w) personer med nedsatt rörlighet: alla personer som har särskilda problem med att använda allmänna transportmedel, inbegripet äldre, personer med funktionshinder, personer med sensoriska funktionshinder och rullstolsburna, gravida, och personer i sällskap med små barn."

2. I artikel 4 skall punkt 2 ersättas med följande:

"2. Varje medlemsstat skall

a) fastställa och vid behov uppdatera en förteckning över de fartområden som omfattas av deras jurisdiktion och fastställa zonerna för åretrunttrafik och, i förekommande fall, begränsad periodisk trafik för de olika fartygsklasserna enligt klassificeringskriterierna i punkt 1,

b) offentliggöra förteckningen i en offentlig databas som är tillgänglig på den behöriga sjöfartsmyndighetens webbplats på Internet, och

c) till kommissionen anmäla var denna information finns och när förteckningen senast ändrades.".

3. Följande artiklar skall införas:

"Artikel 6a

Stabilitetskrav för och utfasning av ro-ro-passagerarfartyg

1. Ro-ro-passagerarfartyg i klasserna A-C som kölsträcks eller är på motsvarande byggnadsstadium den 1 oktober 2004 eller senare skall uppfylla artiklarna 6, 8 och 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg(6).

2. Ro-ro-passagerarfartyg i klasserna A och B som kölsträcks eller är på motsvarande byggnadsstadium före den 1 oktober 2004 skall uppfylla artiklarna 6, 8 och 9 i direktiv 2003/25/EG före den 1 oktober 2010 såvida de inte har tagits ur trafik den dagen eller vid en senare tidpunkt vid vilken de har uppnått en ålder av 30 år, dock senast den 1 oktober 2015.

Artikel 6b

Säkerhetskrav för personer med nedsatt rörlighet

1. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga åtgärder vidtas, när så är praktiskt möjligt på grundval av riktlinjerna i bilaga III, för att passagerare med nedsatt rörlighet skall kunna ta sig ombord under säkra former på alla passagerarfartyg i klasserna A-D och alla höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter och som kölsträcks eller befinner sig på motsvarande byggnadsstadium den 1 oktober 2004 eller senare.

2. Medlemsstaterna skall samarbeta och samråda med organisationer som företräder personer med nedsatt rörlighet när det gäller genomförandet av riktlinjerna i bilaga III.

3. När det gäller ombyggnaden av passagerarfartyg i klasserna A-D och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter och som kölsträcks eller befinner sig på motsvarande byggnadsstadium före den 1 oktober 2004, skall medlemsstaterna tillämpa riktlinjerna i bilaga III, i den mån det är rimligt och praktiskt möjligt i ekonomiskt hänseende.

Medlemsstaterna skall utarbeta nationella handlingsplaner för hur riktlinjerna skall tillämpas på sådana fartyg. Medlemsstaterna skall till kommissionen översända dessa handlingsplaner senast den 17 maj 2005.

4. Medlemsstaterna skall senast den 17 maj 2006 rapportera till kommissionen om genomförandet av denna artikel beträffande alla passagerarfartyg som avses i punkt 1, de passagerarfartyg som avses i punkt 3 och som är certifierade för fler än 400 passagerare samt alla höghastighetspassagerarfartyg."

4. Bilagan till detta direktiv skall läggas till som bilaga III.

Artikel 2

Artikel 6.3 g i direktiv 98/18/EG skall utgå med verkan från och med den 1 januari 2005.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 17 november 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2003.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

A. Giannitsis

Ordförande

(1) EGT C 20 E, 28.1.2003, s. 51.

(2) Yttrandet avgivet den 11 december 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) Europaparlamentets yttrande av den 7 november 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 17 mars 2003.

(4) EGT L 144, 15.5.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).

(5) Se sidan 22 i detta nummer av EUT.

(6) EUT L 123, 17.5.2003, s. 22.

BILAGA

"BILAGA III

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSKRAV FÖR PASSAGERARFARTYG OCH HÖGHASTIGHETSPASSAGERARFARTYG NÄR DET GÄLLER PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET

(enligt artikel 6b)

Vid tillämpningen av riktlinjerna i denna bilaga skall medlemsstaterna följa IMO:s cirkulär MSC/735 av den 24 juni 1996 med titeln "Rekommendation om passagerarfartygs konstruktion och drift för att de skall svara mot äldre och funktionshindrade personers behov".

1. Embarkering

Fartygen bör vara byggda och utrustade på ett sådant sätt att en person med nedsatt rörlighet kan stiga ombord och gå i land på ett enkelt och säkert sätt, och kan förflytta sig mellan däcken, antingen på egen hand eller med hjälp av ramper eller hissar. Anvisningar om fartygets tillgänglighet bör anslås vid alla ingångar och på andra lämpliga platser ombord på hela fartyget.

2. Skyltar

De skyltar som finns ombord på ett fartyg till hjälp för passagerarna bör vara lättillgängliga och lätta att läsa för personer med nedsatt rörlighet (inklusive personer med sensoriska funktionshinder) och vara placerade på strategiska platser.

3. Kommunikation av meddelanden

Operatören bör ha möjlighet att ombord på fartyget kunna tillhandahålla visuella och verbala meddelanden (om t.ex. förseningar, tidtabellsändringar och de tjänster som finns att tillgå ombord) till personer med olika former av nedsatt rörlighet.

4. Alarm

Alarmsystem och signalknappar måste vara utformade så att de lätt kan nås av och varna alla personer med nedsatt rörlighet, inklusive personer med sensoriska funktionshinder och personer med nedsatt inlärningsförmåga.

5. Ytterligare krav för att garantera rörligheten inne i fartyget

Ledstänger, gångar, passager, dörröppningar och dörrar skall vara konstruerade så att de passar rullstolsburna. Hissar, bildäck, passagerarutrymmen, bostadsutrymmen och tvättrum skall vara konstruerade så att de på ett rimligt och proportionerligt sätt är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet."