Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R0336.pdf

4.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 336/2006

av den 15 februari 2006

om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (nedan kallad ”ISM-koden”) antogs 1993 av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Denna kod har successivt blivit tvingande för de flesta fartyg som används på internationella resor med antagandet i maj 1994 av kapitel IX, ”Organisation för säker drift av fartyg”, i 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS).

(2)

IMO ändrade ISM-koden genom resolution MSC.104 (73), som antogs den 5 december 2000.

(3)

Riktlinjer för administrationers genomförande av ISM-koden antogs genom IMO:s resolution A.788 (19) den 23 november 1995. Riktlinjerna har ändrats genom resolution A.913 (22), som antogs den 29 november 2001.

(4)

Genom rådets förordning (EG) nr 3051/95 av den 8 december 1995 om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg) (3) blev ISM-koden obligatorisk på gemenskapsnivå med verkan från och med den 1 juli 1996 för alla ro-ro-passagerarfartyg i reguljär trafik till eller från hamnar i medlemsstaterna på både inrikes och internationella resor, oberoende av flagg. Detta var ett första steg mot ett enhetligt och samstämmigt genomförande av ISM-koden i alla medlemsstater.

(5)

Enligt kapitel IX i SOLAS blev ISM-koden den 1 juli 1998 obligatorisk för företag som använder passagerarfartyg, inklusive höghastighetspassagerarfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, bulkfartyg och höghastighetslastfartyg på 500 bruttoton eller mer på internationella resor.

(6)

Den 1 juli 2002 blev ISM-koden obligatorisk för företag som använder andra lastfartyg och flyttbara oljeborrplattformar till sjöss på 500 bruttoton eller mer på internationella resor.

(7)

Säkerheten för människoliv till sjöss och miljöskyddet kan effektivt förbättras genom en strikt och obligatorisk tillämpning av ISM-koden.

(8)

Det är önskvärt att direkt tillämpa ISM-koden på fartyg som för en medlemsstats flagg samt på fartyg, oberoende av flagg, som uteslutande används på inrikes resor eller går i reguljär linjetrafik till eller från hamnar i medlemsstaterna.

(9)

Genom antagandet av en ny förordning, som är direkt tillämplig, bör ISM-kodens efterlevnad säkerställas, varvid det överlämnas åt medlemsstaterna att bestämma om de vill genomföra koden för fartyg som går i trafik endast i hamnområden, oberoende av flagg.

(10)

Till följd av detta bör förordning (EG) nr 3051/95 upphävas.

(11)

Om en medlemsstat anser att det i praktiken är svårt för företag att följa specifika bestämmelser i del A av ISM-koden när det gäller vissa fartyg eller kategorier av fartyg som uteslutande används på inrikes resor i den medlemsstaten, kan den göra undantag helt eller delvis från dessa bestämmelser genom att införa åtgärder som säkerställer att kodens mål uppnås på motsvarande sätt. Den får för dessa fartyg och företag fastställa alternativa förfaranden för certifiering och verifiering.

(12)

Det är nödvändigt att beakta rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll av fartyg (4).

(13)

Det är också nödvändigt att beakta rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (5) när det gäller definitionen av erkänd organisation i förordningen respektive rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (6) för att fastställa förordningens tillämpningsområde i fråga om passagerarfartyg som används på inrikes resor.

(14)

De åtgärder som krävs för att ändra bilaga II bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(15)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att förbättra fartygs säkerhetsorganisation och öka säkerheten vid driften av dem samt att förhindra förorening från fartyg, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför kan uppnås bättre på gemenskapsnivå, får gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är att förbättra fartygs säkerhetsorganisation och öka säkerheten vid driften av dem samt att förhindra förorening från fartyg, när det gäller de fartyg som avses i artikel 3.1, genom att det säkerställs att företag som har sådana fartyg i trafik följer ISM-koden genom att

a)

företagen upprättar, genomför och på lämpligt sätt upprätthåller ombordbaserade och landbaserade säkerhetsorganisationssystem, och att

b)

administrationerna i flagg- och hamnstaterna kontrollerar dessa.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.

ISM-koden: de internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening som antogs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) genom församlingens resolution A.741 (18) av den 4 november 1993, ändrad genom sjösäkerhetskommitténs resolution MSC.104 (73) av den 5 december 2000, och som i sin aktuella version återges i bilaga I till denna förordning.

2.

erkänd organisation: ett organ som är erkänt i enlighet med direktiv 94/57/EG.

3.

företag: fartygets ägare eller en annan organisation eller person, till exempel redaren eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift och som därvid gått med på att överta de skyldigheter och det ansvar som ISM-koden föreskriver.

4.

passagerarfartyg: ett fartyg, inklusive höghastighetsfartyg, som medför fler än tolv passagerare, eller ett undervattenspassagerarfartyg.

5.

passagerare: varje person med undantag av

a)

befälhavaren och besättningsmedlemmarna, eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov, och

b)

barn under ett år.

6.

höghastighetsfartyg: höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel nr X-1/2 i SOLAS, i dess aktuella version. De begränsningar som anges i artikel 2 f i direktiv 98/18/EG skall tillämpas på höghastighetspassagerarfartyg.

7.

lastfartyg: ett fartyg, inklusive höghastighetsfartyg, som inte är ett passagerarfartyg.

8.

internationell resa: en sjöresa från en medlemsstats eller varje annan stats hamn till en hamn utanför den staten, eller omvänt.

9.

inrikes resa: en resa i fartområden från en medlemsstats hamn till samma eller en annan hamn i den medlemsstaten.

10.

reguljär linjetrafik: en serie av resor med ett fartyg som upprätthåller trafik mellan två eller flera platser, antingen

a)

enligt en offentliggjord tidtabell, eller

b)

med resor som företas så regelbundet eller så ofta att de utgör en uppenbar, systematisk serie.

11.

ro-ro-passagerarfartyg: ett havsgående passagerarfartyg enligt definitionen i kapitel II-1 i SOLAS i dess aktuella version.

12.

undervattenspassagerarfartyg: ett passagerarfartyg som huvudsakligen framförs i undervattensläge och är beroende av stöd från ytan, t.ex. från ett fartyg på ytan eller från landbaserade inrättningar, för övervakning och för en eller flera av följande uppgifter:

a)

Omladdning av kraftkälla.

b)

Återfyllning av högtrycksluft.

c)

Försörjning med livsuppehållande funktioner.

13.

flyttbar oljeborrplattform till sjöss: ett fartyg som kan användas vid borrning för att prospektera eller utvinna resurser under havsbottnen, till exempel flytande eller gasformiga kolväten, svavel eller salt.

14.

bruttodräktighet: ett fartygs bruttodräktighet fastställd enligt 1969 års internationella skeppsmätningskonvention, eller, i fråga om fartyg som uteslutande används på inrikes resor, och om fartyget inte har mätts enligt den konventionen, bruttodräktigheten fastställd enligt nationella regler om mätning av dräktighet.

Artikel 3

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning skall tillämpas på följande typer av fartyg och på företag som har sådana fartyg i trafik:

a)

Lastfartyg och passagerarfartyg som för en medlemsstats flagg och som används på internationella resor.

b)

Lastfartyg och passagerarfartyg som används uteslutande på inrikes resor, oberoende av flagg.

c)

Lastfartyg och passagerarfartyg i reguljär linjetrafik till eller från hamnar i medlemsstaterna, oberoende av flagg.

d)

Flyttbara oljeborrplattformar till sjöss som går i trafik under en medlemsstats myndighet.

2.   Denna förordning skall inte tillämpas på följande typer av fartyg eller på de företag som har sådana fartyg i trafik:

a)

Krigsfartyg, trupptransportfartyg och andra fartyg som en medlemsstat äger eller har i trafik och som endast används för offentliga, icke-kommersiella ändamål.

b)

Fartyg som inte framdrivs på mekanisk väg, enkelt byggda träfartyg samt nöjes- och fritidsbåtar, om de inte har eller kommer att ha en besättning och inte medför eller kommer att medföra fler än tolv passagerare i kommersiellt syfte.

c)

Fiskefartyg.

d)

Lastfartyg och flyttbara oljeborrplattformar till sjöss med en bruttodräktighet under 500 ton.

e)

Passagerarfartyg, utom ro-ro-passagerarfartyg, i fartområden av klass C och D enligt definitionen i artikel 4 i direktiv 98/18/EG.

Artikel 4

Efterlevnad

Medlemsstaterna skall se till att alla företag som har fartyg i trafik som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde följer bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 5

Krav på säkerhetsorganisation

De fartyg som avses i artikel 3.1 och de företag som har sådana fartyg i trafik skall uppfylla kraven i del A i ISM-koden.

Artikel 6

Certifiering och verifiering

Vid certifiering och verifiering skall medlemsstaterna följa bestämmelserna i del B i ISM-koden.

Artikel 7

Undantag

1.   Om en medlemsstat anser att det i praktiken är svårt för företag att följa punkterna 6, 7, 9, 11 och 12 i del A av ISM-koden när det gäller vissa fartyg eller kategorier av fartyg som uteslutande används på inrikes resor i den medlemsstaten, får den medge undantag helt eller delvis från dessa bestämmelser genom att införa åtgärder som säkerställer att kodens mål uppnås på motsvarande sätt.

2.   En medlemsstat får fastställa alternativa förfaranden för certifiering och verifiering, om den anser att det i praktiken är svårt att följa de krav som anges i artikel 6 när det gäller fartyg och företag som har beviljats undantag med stöd av punkt 1.

3.   Under de omständigheter som anges i punkt 1 och, i förekommande fall punkt 2, skall följande förfarande tillämpas:

a)

Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen anmäla undantaget och de åtgärder som den avser att besluta om.

b)

Om det inom sex månader efter anmälan, i enlighet med förfarandet i artikel 12.2, beslutas att det föreslagna undantaget inte är motiverat eller att de föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga, skall medlemsstaten åläggas att ändra eller att avstå från att anta de föreslagna bestämmelserna.

c)

Medlemsstaten skall offentliggöra alla antagna åtgärder med en direkt hänvisning till punkt 1 och i förekommande fall punkt 2.

4.   Efter att ha beviljat ett undantag enligt punkt 1 och i förekommande fall punkt 2 skall den berörda medlemsstaten utfärda ett certifikat i enlighet med punkt 5 andra stycket i del B i bilaga II, med angivande av tillämpliga operativa begränsningar.

Artikel 8

Giltighet, godkännande och erkännande av certifikat

1.   Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation skall gälla i högst fem år räknat från den dag det utfärdades. Certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation skall gälla i högst fem år räknat från den dag det utfärdades.

2.   Vid förnyelse av dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och av certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation skall relevanta bestämmelser i del B i ISM-koden tillämpas.

3.   Medlemsstaterna skall godta dokument om godkänd säkerhetsorganisation, interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation, certifikat om godkänd säkerhetsorganisation och interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats av administrationen i en annan medlemsstat eller av en erkänd organisation som handlar på dess vägnar.

4.   Medlemsstaterna skall godta dokument om godkänd säkerhetsorganisation, interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation, certifikat om godkänd säkerhetsorganisation och interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats av administrationerna i tredjeländer, eller för deras räkning.

För fartyg i reguljär linjetrafik skall emellertid dokument om godkänd säkerhetsorganisation, interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation, certifikat om godkänd säkerhetsorganisation och interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats på tredjelandsadministrationers vägnar på lämpligt sätt verifieras av de berörda medlemsstaterna eller på deras vägnar med avseende på överensstämmelse med ISM-koden, såvida de inte har utfärdats av en medlemsstats administration eller av en erkänd organisation.

Artikel 9

Sanktioner

Medlemsstaterna skall fastställa regler för sanktioner för överträdelser av denna förordning och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de verkställs. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Artikel 10

Rapportering

1.   Medlemsstaterna skall vartannat år rapportera till kommissionen om genomförandet av denna förordning.

2.   Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel 12.2, ta fram en harmoniserad mall för sådana rapporter.

3.   Inom sex månader efter det att kommissionen har mottagit medlemsstaternas rapporter skall den med Europeiska sjösäkerhetsbyråns bistånd sammanställa dessa till en rapport om förordningens genomförande och vid behov föreslå åtgärder. Rapporten skall tillställas Europaparlamentet och rådet.

Artikel 11

Ändringar

1.   Ändringar i ISM-koden får undantas från denna förordnings tillämpningsområde i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) (8).

2.   Ändringar i bilaga II skall göras i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

Artikel 12

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS), inrättad genom artikel 3 i förordning (EG) nr 2099/2002.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Upphävande

1.   Förordning (EG) nr 3051/95 skall upphöra att gälla från och med den 24 mars 2006.

2.   Interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation, interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, dokument om godkänd säkerhetsorganisation och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats före den 24 mars 2006 skall gälla till dess att deras giltighetstid löpt ut eller till dess att de godkänns på nytt.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

För last- och passagerarfartyg som ännu inte behöver uppfylla kraven i ISM-koden skall förordningen tillämpas från och med den 24 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 15 februari 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

H. WINKLER

Ordförande


(1)  EUT C 302, 7.12.2004, s. 20.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 10 mars 2004 (EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 565), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juli 2005 (EUT C 264 E, 25.10.2005, s. 28) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 december 2005 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  EGT L 320, 30.12.1995, s. 14. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 (EGT L 324, 29.11.2002, s. 1).

(4)  EGT L 157, 7.7.1995, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53).

(5)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2002/84/EG.

(6)  EGT L 144, 15.5.1998, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/75/EG (EUT L 190, 30.7.2003, s. 6).

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EGT L 324, 29.11.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 415/2004 (EUT L 68, 6.3.2004, s. 10).


BILAGA I

Internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (Internationella säkerhetsorganisationskoden – ISM-koden)

Del A

Genomförande

1.

Allmänt

1.1

Definitioner

1.2

Mål

1.3

Tillämpning

1.4

Funktionskrav avseende ett säkerhetsorganisationssystem

2.

Säkerhets- och miljöskyddspolicy

3.

Företags ansvar och befogenheter

4.

Personer med tilldelat ansvar

5.

Befälhavares ansvar och befogenheter

6.

Resurser och personal

7.

Utveckling av planer för funktionerna ombord

8.

Beredskap för nödsituationer

9.

Rapporter och analyser av avvikelser, olyckor och olyckstillbud

10.

Underhåll av fartyget och dess utrustning

11.

Dokumentation

12.

Av företaget utförd verifiering, översyn och utvärdering

Del B

Certifiering och verifiering

13.

Certifiering och periodisk verifiering

14.

Interimistisk certifiering

15.

Verifiering

16.

Certifikatens utformning

INTERNATIONELLA ORGANISATIONSREGLER FÖR SÄKER DRIFT AV FARTYG OCH FÖR FÖRHINDRANDE AV FÖRORENING

(INTERNATIONELLA SÄKERHETSORGANISATIONSKODEN – ISM-KODEN)

DEL A – GENOMFÖRANDE

1.   Allmänt

1.1   Definitioner

I delarna A och B i denna kod används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1.1.1

Internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden): de internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening som antagits av församlingen, med de ändringar som IMO kan komma att anta.

1.1.2

företag: fartygets ägare eller någon annan organisation eller person, såsom redaren eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift och som därvid gått med på att överta de skyldigheter och det ansvar som koden föreskriver.

1.1.3

administration: regeringen i det land vars flagg fartyget har rätt att föra.

1.1.4

säkerhetsorganisationssystem: ett strukturerat och dokumenterat system som gör det möjligt för företagets personal att effektivt genomföra företagets säkerhets- och miljöskyddspolicy.

1.1.5

dokument om godkänd säkerhetsorganisation: ett dokument som utfärdats till ett företag som uppfyller kraven enligt denna kod.

1.1.6

certifikat om godkänd säkerhetsorganisation: ett dokument som utfärdats till ett fartyg, vilket innebär att företaget och dess fartygsledning arbetar i enlighet med det godkända säkerhetsorganisationssystemet.

1.1.7

sakliga bevis: en kvantitativ eller kvalitativ information, protokoll eller uppgifter om sakförhållanden som gäller säkerhet eller förekomst och genomförande av en del av säkerhetsorganisationssystemet, grundad på observation, mätning eller test och som kan verifieras.

1.1.8

observation: ett yttrande om sakförhållanden som gjorts under en inspektion av säkerhetsorganisationen och som är underbyggt av sakliga bevis.

1.1.9

avvikelse: en noterad situation där sakliga bevis påvisar att ett specificerat krav inte uppfyllts.

1.1.10

allvarlig avvikelse: en identifierbar avvikelse som utgör ett allvarligt hot mot personalens eller fartygets säkerhet eller en betydande miljörisk, vilken kräver omedelbara korrigerande åtgärder. Avsaknaden av ett effektivt och systematiskt genomförande av ett av kodens krav skall också betraktas som en allvarlig avvikelse.

1.1.11

harmoniseringsdatum: den dag och månad varje år som motsvarar det datum då aktuellt dokument eller certifikat upphör att gälla.

1.1.12

konvention: 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, med senare ändringar.

1.2   Mål

1.2.1

Målen med koden är att säkerställa säkerheten till sjöss, förhindra att människor skadas eller omkommer samt undvika skador på miljön, i synnerhet på den marina miljön, och på egendom.

1.2.2

Företagets mål för säkerhetsorganisationen bör bl.a.

1.2.2.1

sörja för säkra rutiner för fartygs drift och en säker arbetsmiljö,

1.2.2.2

fastställa skydd mot alla identifierade risker, och

1.2.2.3

kontinuerligt öka den landbaserade personalens och sjöpersonalens kompetens i säkerhetsledning, inklusive beredskap för nödsituationer både vad gäller säkerhet och miljöskydd.

1.2.3

Säkerhetsorganisationssystemet bör säkerställa

1.2.3.1

att obligatoriska regler och föreskrifter följs, och

1.2.3.2

att tillämpliga koder, riktlinjer och standarder, rekommenderade av IMO, administrationer, klassificeringssällskap och andra organisationer inom sjöfartsbranschen beaktas.

1.3   Tillämpning

Kraven i denna kod får tillämpas på alla fartyg.

1.4   Funktionskrav avseende säkerhetsorganisationssystem

Alla företag bör utarbeta, genomföra och upprätthålla ett säkerhetsorganisationssystem som innefattar följande funktionskrav:

1.4.1

säkerhets- och miljöskyddspolicy,

1.4.2

instruktioner och förfaranden för att säkerställa säker drift av fartyg samt skydd av miljön i enlighet med relevant internationell lagstiftning och flaggstatens lagstiftning,

1.4.3

klar ansvarsfördelning och bestämda kommunikationskanaler mellan landbaserad personal och sjöpersonal samt inom dessa grupper,

1.4.4

rutiner för rapportering av olyckor och avvikelser från bestämmelserna i denna kod,

1.4.5

handlingsplan för nödsituationer, och

1.4.6

rutiner för interna kontroller och översyn av organisationen.

2.   Säkerhets- och miljöskyddspolicy

2.1

Företaget bör fastställa en säkerhets- och miljöskyddspolicy som beskriver hur målen i punkt 1.2 kommer att uppnås.

2.2

Företaget bör säkerställa att denna policy genomförs och upprätthålls på alla nivåer i organisationen, både på land och till sjöss.

3.   Företags ansvar och befogenheter

3.1

Om den enhet som ansvarar för driften av fartyget är en annan än ägaren, måste ägaren anmäla enhetens fullständiga namn och annan relevant information om den till administrationen.

3.2

Företaget bör definiera och dokumentera ansvar, befogenheter och samverkan för all personal som leder, utför och verifierar arbete som avser och påverkar säkerheten och förhindrandet av föroreningar.

3.3

Företaget ansvarar för och skall tillse att erforderliga resurser och landbaserat stöd ges den eller de personer som tilldelats ansvar, så att de kan utföra sina uppgifter.

4.   Personer med tilldelat ansvar

För att säkerställa säker drift av alla fartyg och för att ha en koppling mellan företaget och de ombordanställda bör alla företag, när så är lämpligt, utse en eller flera personer i land som har direktkontakt med den högsta företagsledningen. I dessa personers skyldigheter och befogenheter bör ingå att övervaka de aspekter som rör säkerhet och förhindrande av förorening vad gäller varje fartygs drift och att se till att erforderliga resurser och landbaserat stöd avdelas efter behov.

5.   Befälhavares ansvar och befogenheter

5.1

Företaget bör klart definiera och dokumentera befälhavarens ansvar när det gäller

5.1.1

att genomföra företagets säkerhets- och miljöpolicy,

5.1.2

att motivera besättningen så att den iakttar denna policy,

5.1.3

att ge lämpliga order och instruktioner på ett tydligt och lättbegripligt sätt,

5.1.4

att kontrollera att specifika krav iakttas, och

5.1.5

att se över säkerhetsorganisationssystemet och rapportera förekommande brister till den landbaserade ledningen.

5.2

Företaget bör se till att befälhavarens befogenheter är klart formulerade i det säkerhetsorganisationssystem som gäller ombord på fartyget. Företaget bör i säkerhetsorganisationssystemet tydligt ange att befälhavaren har det övergripande ansvaret och befogenheten att fatta beslut om säkerhet och förhindrande av förorening och att efter behov begära företagets hjälp.

6.   Resurser och personal

6.1

Företaget bör säkerställa att befälhavaren

6.1.1

är väl kvalificerad att föra befäl,

6.1.2

är helt insatt i företagets säkerhetsorganisationssystem, och

6.1.3

fått nödvändigt stöd så att hans uppgifter kan utföras på ett betryggande sätt.

6.2

Företaget bör säkerställa att varje fartyg är bemannat med kvalificerad, behörig och frisk besättning i enlighet med nationella och internationella krav.

6.3

Företaget bör fastställa rutiner för att säkerställa att ny personal och personal som förflyttats till nya befattningar som berör säkerhet och miljöskydd blir ordentligt insatta i sina uppgifter.

De instruktioner som det är viktigt att de ombordanställda får före avfärden bör fastställas, dokumenteras och överlämnas.

6.4

Företaget bör säkerställa att all personal som berörs av företagets säkerhetsorganisationssystem nöjaktigt förstår relevanta regler, föreskrifter, koder och riktlinjer.

6.5

Företaget bör fastställa och upprätthålla rutiner som gör det möjligt att avgöra vilken utbildning som krävs för säkerhetsorganisationssystemet och se till att all berörd personal får sådan utbildning.

6.6

Företaget bör fastställa rutiner som ger fartygets personal relevant information om säkerhetsorganisationssystemet på ett arbetsspråk eller ett språk som de förstår.

6.7

Företaget bör se till att fartygets personal kan kommunicera effektivt med varandra när de utför sina uppgifter som anknyter till säkerhetsorganisationssystemet.

7.   Utveckling av planer för funktionerna ombord

Företaget bör fastställa rutiner för utarbetandet av planer och instruktioner, även checklistor i tillämpliga fall, för de nyckelfunktioner ombord som rör fartygets säkerhet samt förhindrande av förorening. De olika uppgifterna bör definieras och kvalificerad personal bör tilldelas dessa.

8.   Beredskap för nödsituationer

8.1

Företaget bör fastställa rutiner för att identifiera, beskriva och ingripa vid tänkbara nödsituationer ombord.

8.2

Företaget bör fastställa program för övningar av åtgärder i samband med nödsituationer.

8.3

Säkerhetsorganisationssystemet bör ange åtgärder som säkerställer att företagets organisation alltid kan hantera de faror, olyckor och nödsituationer där dess fartyg är inblandade.

9.   Rapporter och analyser vid avvikelser, olyckor och olyckstillbud

9.1

I säkerhetsorganisationssystemet bör ingå rutiner som säkerställer att avvikelser, olyckor och farliga situationer rapporteras till företaget, utreds och analyseras, i syfte att förbättra säkerheten och förhindra förorening.

9.2

Företaget bör fastställa rutiner för att se till att rättelse görs.

10.   Underhåll av fartyget och dess utrustning

10.1

Företaget bör fastställa rutiner för att säkerställa att fartyget underhålls i enlighet med bestämmelserna i relevanta regler och föreskrifter och enligt de ytterligare krav som kan komma att fastställas av företaget.

10.2

För att uppfylla dessa krav bör företaget se till att

10.2.1

inspektioner genomförs med lämpliga mellanrum,

10.2.2

alla fall av avvikelser rapporteras med angivande av möjlig orsak, om denna är känd,

10.2.3

lämplig rättelse vidtas, och

10.2.4

dessa åtgärder dokumenteras.

10.3

Företaget bör fastställa rutiner i säkerhetsorganisationssystemet för att identifiera sådan utrustning och sådana tekniska system vilka, om de plötsligt upphör att fungera, kan leda till farliga situationer. I säkerhetsorganisationssystemet bör anges specifika åtgärder som syftar till att göra sådan utrustning eller sådana system tillförlitliga. I dessa åtgärder bör ingå regelbunden provning av alternativa förfaranden och av utrustning eller tekniska system som inte är i kontinuerlig drift.

10.4

De inspektioner som nämns i 10.2 liksom åtgärderna i 10.3 bör ingå i fartygets rutinmässiga driftunderhåll.

11.   Dokumentation

11.1

Företaget bör fastställa och vidmakthålla rutiner för kontroll av alla dokument och all information som är relevant för säkerhetsorganisationssystemet.

11.2

Företaget bör se till att

11.2.1

giltiga dokument finns på alla relevanta ställen,

11.2.2

ändringar i dokument granskas och godkänns av behörig personal, och

11.2.3

dokument som inte längre gäller dras in omedelbart.

11.3

Den dokumentation som används för att beskriva och genomföra säkerhetsorganisationssystemet kan kallas ”Handbok för säkerhetsorganisationen”. Dokumentationen bör ske i den form som företaget finner mest effektiv. All dokumentation som är relevant för ett fartyg bör finnas ombord på detta.

12.   Av företaget utförd verifiering, översyn och utvärdering

12.1

Företaget bör genomföra interna säkerhetskontroller för att verifiera om säkerhetsåtgärderna och åtgärderna för att förhindra förorening uppfyller kraven i säkerhetsorganisationssystemet.

12.2

Företaget bör periodiskt utvärdera säkerhetsorganisationssystemets effektivitet och när så krävs revidera det i enlighet med av företaget fastställda förfaranden.

12.3

Kontrollerna och eventuella rättelser bör utföras i enlighet med dokumenterade rutiner.

12.4

Den personal som genomför kontroller bör ha en oberoende ställning i förhållande till de områden som kontrolleras, om detta går att genomföra med hänsyn till företagets storlek eller karaktär.

12.5

All ansvarig personal på det berörda området bör meddelas resultaten av kontrollerna och översynen.

12.6

Personal i ledande ställning med ansvar för det berörda området bör utan dröjsmål rätta till påträffade felaktigheter.

DEL B – CERTIFIERING OCH VERIFIERING

13.   Certifiering och periodisk verifiering

13.1

Fartyget bör drivas av ett företag för vilket ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation eller ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation för det berörda fartyget har utfärdats i enlighet med punkt 14.1.

13.2

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering inom konventionen utfärdas till varje företag som uppfyller kraven enligt denna kod för en av administrationen angiven period, som inte bör vara längre än fem år. Ett sådant dokument bör godtas som ett bevis för att företaget har förmåga att uppfylla kraven enligt denna kod.

13.3

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation gäller endast för de fartygstyper som uttryckligen anges i dokumentet. En sådan angivelse bör grundas på de fartygstyper på vilka den första verifieringen grundades. Andra fartygstyper bör endast läggas till efter verifiering av företagets förmåga att uppfylla de krav enligt denna kod som är tillämpliga på sådana fartygstyper. Fartygstyper innebär i detta sammanhang de typer som avses i regel IX/1 i konventionen.

13.4

Giltigheten för ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation bör grundas på en årlig verifiering som utförs av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering senast tre månader före eller efter harmoniseringsdatumet.

13.5

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör återkallas av administrationen eller, på dess begäran, av den fördragsslutande regering som har utfärdat dokumentet, om den årliga verifiering som krävs enligt punkt 13.4 inte begärs eller om det finns bevis för att allvarlig avvikelse från denna kod föreligger.

13.5.1

Alla certifikat om godkänd säkerhetsorganisation och interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation som hör till dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör också återkallas om dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation återkallas.

13.6

En kopia av dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör finnas ombord, så att fartygets befälhavare på begäran kan visa upp den för administrationen eller en av administrationen erkänd organisation för verifiering, eller vid sådan kontroll som avses i regel IX/6.2 i konventionen. Kopian av dokumentet behöver inte vara försedd med äkthetsbevis eller vara bestyrkt.

13.7

Certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör utfärdas till ett fartyg för en period om högst fem år av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering. Certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör utfärdas efter verifiering av att företaget och fartygsledningen arbetar i enlighet med godkänt säkerhetsorganisationssystem. Ett sådant certifikat bör godtas som bevis för att fartyget uppfyller kraven enligt denna kod.

13.8

Giltigheten för certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör bli föremål för åtminstone en mellanliggande verifiering av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering. Om endast en mellanliggande verifiering skall utföras och giltighetstiden för certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation är fem år bör verifieringen ske mellan certifikatets andra och tredje harmoniseringsdatum.

13.9

Utöver kraven i punkt 13.5.1 bör certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation återkallas av administrationen eller, på administrationens begäran, av den fördragsslutande regering som har utfärdat det, om den mellanliggande verifiering som krävs enligt punkt 13.8 inte har begärts eller om det finns bevis för att det föreligger allvarlig avvikelse från denna kod.

13.10

Trots kraven i punkt 13.2 och 13.7 gäller att om verifieringen för förnyelse är slutförd inom tre månader före den dag det befintliga dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation upphört att gälla, bör det nya dokumentet eller certifikatet gälla från den dag verifieringen för förnyelse är slutförd under högst fem år räknat från den dag det befintliga dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation upphört att gälla.

13.11

Om verifieringen för förnyelse är slutförd mer än tre månader före utgångsdatumet för den dag det befintliga dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller certifikat om godkänd säkerhetsorganisation upphört att gälla, bör det nya dokumentet eller certifikatet gälla från dagen för slutförd verifiering för förnyelse under högst fem år räknat från dagen för slutförd verifiering för förnyelse.

14.   Interimistisk certifiering

14.1

Ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation kan utfärdas för att underlätta det inledande genomförandet av denna kod när

1.

ett företag är nyetablerat, eller

2.

nya fartygstyper skall inkluderas i ett befintligt dokument om godkänd säkerhetsorganisation, efter verifiering av att företaget har ett säkerhetsorganisationssystem som uppfyller målen enligt punkt 1.2.3 i denna kod, förutsatt att företaget kan uppvisa planer på att införa ett säkerhetsorganisationssystem som fullständigt uppfyller kraven enligt denna kod inom giltighetstiden för det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation. Ett sådant interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation bör utfärdas för högst tolv månader av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering. En kopia av det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation bör finnas ombord så att fartygets befälhavare på begäran kan visa upp den för administrationen eller en av administrationen erkänd organisation för verifiering eller vid sådan kontroll som avses i regel IX/6.2 i konventionen. Kopian av dokumentet behöver inte vara försedd med äkthetsbevis eller vara bestyrkt.

14.2

Ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation kan utfärdas i följande fall:

1.

Till nya fartyg vid leverans.

2.

När ett företag övertar ansvaret för driften av ett fartyg som är nytt för företaget.

3.

När ett fartyg byter flagg.

Ett sådant interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation bör inte utfärdas för en längre period än sex månader av administrationen, en av administrationen erkänd organisation eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering.

14.3

En administration eller, på administrationens begäran, en annan fördragsslutande regering, får i särskilda fall förlänga giltighetstiden för ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation under ytterligare en period, vilken inte bör vara längre än sex månader räknat från det att certifikatet upphört att gälla.

14.4

Ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation får utfärdas efter verifiering av följande:

1.

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation, eller det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation gäller det berörda fartyget.

2.

Företagets säkerhetsorganisationssystem för det berörda fartyget inbegriper grundläggande delar av denna kod, och systemet har utvärderats under en inspektion inför utfärdandet av dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation eller demonstrerats inför utfärdandet av det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation.

3.

Företaget har planerat en inspektion av fartyget inom tre månader.

4.

Befälhavaren och övriga befäl är förtrogna med säkerhetsorganisationssystemet och de planerade åtgärderna för dess genomförande.

5.

De instruktioner som bedömts vara nödvändiga tillhandahålls före avseglingen.

6.

Relevant information om säkerhetsorganisationssystemet har tillhandahållits på ett arbetsspråk eller ett språk som fartygets personal förstår.

15.   Verifiering

15.1

Alla verifieringar som krävs enligt denna kod bör utföras i enlighet med förfaranden som är godtagbara för administrationen med beaktande av de riktlinjer som utarbetats av IMO (1).

16.   Certifikatens utformning

16.1

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation, certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation, det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och det interimistiska certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation bör utformas i enlighet med de mallar som finns i tillägget till denna kod. Om det språk som används varken är engelska eller franska bör texten innehålla en översättning till något av dessa språk.

16.2

Utöver kraven i punkt 13.3 kan det i påskriften som gäller fartygstyperna enligt dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation anges begränsningar i driften av de fartyg som beskrivs i säkerhetsorganisationssystemet.


(1)  Med hänvisning till de ändrade riktlinjer för administrationers genomförande av ISM-koden som antagits genom IMO:s resolution A.913 (22).

Tillägg

Formulär för dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation, certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation, det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och det interimistiska certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation

DOKUMENT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna i

INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974, med senare ändringar

Enligt bemyndigande av regeringen i…

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Företagets namn och adress:

(se punkt 1.1.2 i ISM-koden)

HÄRMED INTYGAS ATT en inspektion av företagets säkerhetsorganisationssystem har genomförts och att det uppfyller kraven i Internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-koden) för de fartygstyper som anges nedan (stryk det som ej är tillämpligt):

 

Passagerarfartyg

 

Höghastighetspassagerarfartyg

 

Höghastighetslastfartyg

 

Bulkfartyg

 

Oljetankfartyg

 

Kemikalietankfartyg

 

Gastankfartyg

 

Flyttbara oljeborrplattformar till sjöss

 

Andra typer av lastfartyg

Detta dokument om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den ..., med förbehåll för periodisk verifiering.

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar dokumentet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

Certifikatnummer

PÅSKRIFT FÖR ÅRLIG VERIFIERING

HÄRMED INTYGAS ATT säkerhetsorganisationssystemet, vid den periodiska verifieringen enligt regel IX/6.1 i konventionen och punkt 13.4 i ISM-koden, befanns uppfylla kraven i ISM-koden.

FÖRSTA ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

ANDRA ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

TREDJE ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

FJÄRDE ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

CERTIFIKAT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna i

INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974, med senare ändringar

Enligt bemyndigande av regeringen i …

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Fartygets namn: …

Registreringsnummer eller signalbokstäver: …

Hemmahamn: …

Typ av fartyg (1): …

Bruttotonnage: …

IMO-nummer: …

Företagets namn och adress: …

(se punkt 1.1.2 i ISM-koden)

HÄRMED INTYGAS ATT en inspektion av fartygets säkerhetsorganisationssystem har genomförts och att det uppfyller kraven i Internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-koden), efter verifiering av att företagets dokument om godkänd säkerhetsorganisation är tillämpligt för denna fartygstyp.

Detta certifikat om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den ..., med förbehåll för periodisk verifiering och under förutsättning att dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation förblir giltigt.

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar certifikatet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

Certifikatnummer

PÅSKRIFT FÖR MELLANLIGGANDE VERIFIERING OCH YTTERLIGARE VERIFIERING (OM SÅ KRÄVS)

HÄRMED INTYGAS ATT säkerhetsorganisationssystemet, vid den periodiska verifieringen enligt regel IX/6.1 i konventionen och punkt 13.8 i ISM-koden, befanns uppfylla kraven i ISM-koden.

MELLANLIGGANDE VERIFIERING (som skall göras mellan det andra och det tredje harmoniseringsdatumet)

Undertecknad: …

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

Ort: …

Datum: …

YTTERLIGARE VERIFIERING (2)

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

YTTERLIGARE VERIFIERING (2)

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

YTTERLIGARE VERIFIERING (2)

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

INTERIMISTISKT DOKUMENT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna i

INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974, med senare ändringar

Enligt bemyndigande av regeringen i

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Företagets namn och adress: …

(se punkt 1.1.2 i ISM-koden)

HÄRMED INTYGAS ATT företagets säkerhetsorganisationssystem har erkänts uppfylla målen i punkt 1.2.3 i Internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-koden), för de fartygstyper som anges nedan (stryk det som ej är tillämpligt):

 

Passagerarfartyg

 

Höghastighetspassagerarfartyg

 

Höghastighetslastfartyg

 

Bulkfartyg

 

Oljetankfartyg

 

Kemikalietankfartyg

 

Gastankfartyg

 

Flyttbara oljeborrplattformar till sjöss

 

Andra typer av lastfartyg

Detta interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den:

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar dokumentet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

INTERIMISTISKT CERTIFIKAT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna i

INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974,

med senare ändringar

Enligt bemyndigande av regeringen i …

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Fartygets namn: …

Registreringsnummer eller signalbokstäver: …

Hemmahamn: …

Typ av fartyg (3): …

Bruttotonnage: …

IMO-nummer: …

Företagets namn och adress: …

(se punkt 1.1.2 i ISM-koden)

HÄRMED INTYGAS ATT bestämmelserna i punkt 14.4 i ISM-koden har uppfyllts och att företagets dokument om godkänd säkerhetsorganisation/interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation (4) avser det berörda fartyget.

Detta interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den ...

Under förutsättning att dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation/det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation (4) förblir giltigt.

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar certifikatet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

Certifikatnummer

Giltigheten för detta interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation förlängs till den …

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som förlänger giltighetstiden)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)


(1)  Ange någon av följande fartygstyper: passagerarfartyg, höghastighetspassagerarfartyg, höghastighetslastfartyg, bulkfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, flyttbar oljeborrplattform till sjöss eller annan typ av lastfartyg.

(2)  Om tillämpligt. Med hänvisning till punkt 3.4.1 i riktlinjerna för administrationers genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden) (IMO:s resolution A.913 (22)).

(3)  Ange någon av följande fartygstyper: passagerarfartyg, höghastighetspassagerarfartyg, höghastighetslastfartyg, bulkfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, flyttbar oljeborrplattform till sjöss eller annan typ av lastfartyg.

(4)  Stryk det som ej är tillämpligt.


BILAGA II

BESTÄMMELSER FÖR ADMINISTRATIONEN OM GENOMFÖRANDET AV INTERNATIONELLA SÄKERHETSORGANISATIONSKODEN (ISM)

Del A

Allmänna bestämmelser

Del B

Certifiering och standarder

2.

Certifieringsförfarande

3.

Ledningsstandard

4.

Kompetensstandarder

5.

Formulär för dokument om godkänd säkerhetsorganisation och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation

DEL A – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1

Vid genomförande av den verifiering och den certifiering som krävs enligt bestämmelserna i ISM-koden för fartyg som omfattas av denna förordning skall medlemsstaterna uppfylla de krav och standarder som fastställs i del B av denna avdelning.

1.2

Dessutom skall medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i de omarbetade riktlinjer för administrationers genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden som har antagits av IMO genom resolution A.913 (22) av den 29 november 2001, i den mån de inte omfattas av del B av denna avdelning.

DEL B – CERTIFIERING OCH STANDARDER

2.   Certifieringsförfarande

2.1

Det certifieringsförfarande som gäller för utfärdandet av ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation till ett företag och av ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation för varje fartyg skall tillämpas med beaktande av följande bestämmelser.

2.2

Certifieringsförfarandet skall normalt omfatta

1.

en första verifiering,

2.

en årlig eller mellanliggande verifiering,

3.

verifiering för förnyelse, och

4.

ytterligare verifiering.

Verifieringarna skall utföras på företagets begäran ställd till administrationen eller den erkända organisation som handlar på dess vägnar.

2.3

Verifieringarna skall inbegripa en inspektion av säkerhetsorganisationen.

2.4

En huvudinspektör och, vid behov, en inspektionsgrupp, skall utses för att genomföra inspektionen.

2.5

Den utsedda huvudinspektören skall upprätthålla kontakterna med företaget och utarbeta en inspektionsplan.

2.6

En inspektionsrapport skall utarbetas under ledning av huvudinspektören, som ansvarar för dess riktighet och fullständighet.

2.7

Inspektionsrapporten skall inbegripa inspektionsplanen, namn på de personer som ingår i inspektionsgruppen, datum, namn på företaget, förteckning över eventuella iakttagelser och avvikelser samt iakttagelser om säkerhetsorganisationssystemets effektivitet vad gäller uppfyllandet av de angivna målen.

3.   Ledningsstandard

3.1

Inspektörerna eller den inspektionsgrupp som kontrollerar att ISM-koden uppfylls skall ha behörighet i fråga om

1.

säkerställande av att regler och föreskrifter, inbegripet certifiering av sjöfolk, följs för alla fartygstyper som drivs av företaget,

2.

den godkännande-, tillsyns- och certifieringsverksamhet som är relevant för sjöfartscertifikaten,

3.

de instruktioner som enligt ISM-koden måste beaktas inom ramen för säkerhetsorganisationssystemet, och

4.

praktisk erfarenhet av fartygsdrift.

3.2

Vid verifiering av överensstämmelsen med bestämmelserna i ISM-koden skall det säkerställas att den personal som tillhandahåller konsulttjänster har en oberoende ställning i förhållande till dem som är inblandade i certifieringsförfarandet.

4.   Kompetensstandarder

4.1

Grundläggande kompetens för genomförande av kontroller:

4.1.1

Personal som skall delta i kontrollen av att ISM-koden uppfylls skall uppfylla de minimikrav för inspektörer som fastställs i punkt 2 i bilaga VII till rådets direktiv 95/21/EG.

4.1.2

De skall ha genomgått utbildning för att säkerställa att de har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna kontrollera att ISM-kodens krav uppfylls, särskilt vad gäller

a)

kunskap om och förståelse av ISM-koden,

b)

tvingande bestämmelser och föreskrifter,

c)

de instruktioner som företagen skall ta hänsyn till enligt ISM-koden,

d)

bedömningsteknik för undersökning, utfrågning, utvärdering och rapportering,

e)

tekniska eller operationella synpunkter på säkerhetsorganisation,

f)

grundläggande kunskap om sjöfart och funktionerna ombord, och

g)

deltagande i minst en fartygsrelaterad inspektion av organisationssystem.

4.2

Kompetens för en första verifiering och verifiering för förnyelse

4.2.1

För att kunna göra en fullständig bedömning av om företaget eller varje fartygstyp uppfyller kraven i ISM-koden måste den personal som skall genomföra en första verifiering eller verifiering för förnyelse av ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation och ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, förutom den grundläggande kompetens som angivits ovan, även vara kompetent att

a)

avgöra om säkerhetsorganisationssystemets olika delar stämmer överens med ISM-koden,

b)

bedöma hur effektivt företagets eller varje fartygstyps säkerhetsorganisationssystem är för att säkerställa att regler och föreskrifter följs såsom det framgår av lagstadgade protokoll och protokoll från klassningsinspektioner,

c)

bedöma hur effektivt säkerhetsorganisationssystemet dels säkerställer att andra regler och föreskrifter som inte omfattas av lagstadgade inspektioner och klassningsinspektioner följs, dels gör det möjligt att verifiera att dessa regler och föreskrifter följs, och

d)

bedöma om de säkra rutiner som rekommenderas av IMO, administrationer, klassificeringssällskap och organisationer inom sjöfartsbranschen har beaktats.

4.2.2

Denna kompetens kan uppnås genom att det upprättas grupper bestående av personer som tillsammans innehar den totala kompetens som krävs.

5.   Formulär för dokument om godkänd säkerhetsorganisation och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation

När fartyg går i trafik i endast en medlemsstat, skall medlemsstaterna antingen använda de formulär som bifogas ISM-koden eller det dokument om godkänd säkerhetsorganisation, det certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, det interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation och det interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation i den form som följer nedan.

Vid undantag med stöd av artikel 7.1 och i förekommande fall artikel 7.2 skall det utfärdade certifikatet skilja sig från ovan nämnda certifikat, och det skall klart framgå att det har beviljats undantag med stöd av artikel 7.1 och i förekommande fall artikel 7.2 i denna förordning med angivande av tillämpliga operativa begränsningar.

DOKUMENT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna [i INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974, med senare ändringar, och] (1) i förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen

Enligt bemyndigande av regeringen i …

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Företagets namn och adress: …

(se punkt 1.1.2 i del A av bilaga I till förordning (EG) nr .336/2006)

HÄRMED INTYGAS ATT en inspektion av företagets säkerhetsorganisationssystem har genomförts och att det uppfyller kraven i Internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-koden) för de fartygstyper som anges nedan (stryk det som ej är tillämpligt):

 

Passagerarfartyg

 

Höghastighetspassagerarfartyg

 

Höghastighetslastfartyg

 

Bulkfartyg

 

Oljetankfartyg

 

Kemikalietankfartyg

 

Gastankfartyg

 

Flyttbar oljeborrplattform till sjöss

 

Annan typ av lastfartyg

 

Ro-ro-passagerarfartyg

Detta dokument om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den …, med förbehåll för periodisk verifiering.

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar dokumentet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

Certifikatnummer

PÅSKRIFT FÖR ÅRLIG VERIFIERING

HÄRMED INTYGAS ATT säkerhetsorganisationssystemet, vid den periodiska verifieringen enligt [regel IX/6.1 i konventionen och punkt 13.4 i ISM-koden och] (2) artikel 6 i förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen, befanns uppfylla kraven i ISM-koden.

FÖRSTA ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

ANDRA ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

TREDJE ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

FJÄRDE ÅRETS VERIFIERING

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

CERTIFIKAT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna i [INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974, med senare ändringar, och] (3) i förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen

Enligt bemyndigande av regeringen i …

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Fartygets namn: …

Registreringsnummer eller signalbokstäver: …

Hemmahamn: …

Typ av fartyg (4): …

Bruttotonnage: …

IMO-nummer: …

Företagets namn och adress: …

(se punkt 1.1.2 i del A av bilaga I till förordning (EG) nr 336/2006)

HÄRMED INTYGAS ATT en inspektion av fartygets säkerhetsorganisationssystem har genomförts och att det uppfyller kraven i Internationella säkerhetsorganisationskoden för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening (ISM-koden), efter verifiering av att företagets dokument om godkänd säkerhetsorganisation är tillämpligt för denna fartygstyp.

Detta certifikat om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den …, med förbehåll för periodisk verifiering och under förutsättning att dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation förblir giltigt.

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar certifikatet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

Certifikatnummer

PÅSKRIFT FÖR MELLANLIGGANDE VERIFIERING OCH YTTERLIGARE VERIFIERING (OM SÅ KRÄVS)

HÄRMED INTYGAS ATT säkerhetsorganisationssystemet, vid den periodiska återkommande verifieringen enligt [regel IX/6.1 i konventionen och punkt 13.8 i ISM-koden och] (5) artikel 6 i förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen, befanns uppfylla kraven i ISM-koden.

MELLANLIGGANDE VERIFIERING (som skall göras mellan det andra och det tredje harmoniseringsdatumet)

Undertecknad: …

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

Ort: …

Datum: …

YTTERLIGARE VERIFIERING (6)

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

YTTERLIGARE VERIFIERING (6)

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

YTTERLIGARE VERIFIERING (6)

Undertecknad: …

 

(Underskrift av bemyndigad tjänsteman)

 

Ort: …

 

Datum: …

INTERIMISTISKT DOKUMENT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna i [INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974, med senare ändringar, och] (7) förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen

Enligt bemyndigande av regeringen i …

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Företagets namn och adress: …

(se punkt 1.1.2 i del A av bilaga I till förordning (EG) nr 336/2006)

HÄRMED INTYGAS ATT företagets säkerhetsorganisationssystem har erkänts uppfylla målen i punkt 1.2.3 i del A av bilaga I till förordning (EG) nr 336/2006 för de fartygstyper som anges nedan (stryk det som ej är tillämpligt):

 

Passagerarfartyg

 

Höghastighetspassagerarfartyg

 

Höghastighetslastfartyg

 

Bulkfartyg

 

Oljetankfartyg

 

Kemikalietankfartyg

 

Gastankfartyg

 

Flyttbar oljeborrplattform till sjöss

 

Annan typ av lastfartyg

 

Ro-ro-passagerarfartyg

Detta interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den ...

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar dokumentet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

INTERIMISTISKT CERTIFIKAT OM GODKÄND SÄKERHETSORGANISATION

(Officiell stämpel) (Stat)

Certifikatnummer

Utfärdat i enlighet med bestämmelserna i [INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM SÄKERHETEN FÖR MÄNNISKOLIV TILL SJÖSS, 1974, med senare ändringar, och] (8) förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen

Enligt bemyndigande av regeringen i …

(Statens namn)

av …

(Bemyndigad person eller organisation)

Fartygets namn: …

Registreringsnummer eller signalbokstäver: …

Hemmahamn: …

Typ av fartyg (9): …

Bruttotonnage: …

IMO-nummer: …

Företagets namn och adress: …

(se punkt 1.1.2 i del A av bilaga I till förordning (EG) nr 336/2006)

HÄRMED INTYGAS ATT bestämmelserna i punkt 14.4 i del A av bilaga I till förordning (EG) nr 336/2006 har uppfyllts och att företagets dokument om godkänd säkerhetsorganisation/interimistiska dokument om godkänd säkerhetsorganisation (10) avser det berörda fartyget.

Detta interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation är giltigt till och med den …, under förutsättning att dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation/det interimistiska dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation (10) förblir giltigt.

Utfärdat i …

(Ort för dokumentets utfärdande)

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som utfärdar certifikatet)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)

Certifikatnummer

Giltigheten för detta interimistiska certifikat om godkänd säkerhetsorganisation förlängs till den

Utfärdat den …

(Underskrift av den i laga ordning bemyndigade tjänsteman som förlänger giltighetstiden)

(Den utfärdande myndighetens stämpel)


(1)  Får utelämnas för fartyg som endast trafikerar hamnar inom en medlemsstat.

(2)  Får utelämnas för fartyg som endast trafikerar hamnar inom en medlemsstat.

(3)  Får utelämnas för fartyg som endast trafikerar hamnar inom en medlemsstat.

(4)  Ange någon av följande fartygstyper: passagerarfartyg, höghastighetspassagerarfartyg, höghastighetslastfartyg, bulkfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, flyttbar oljeborrplattform till sjöss eller annan typ av lastfartyg, ro-ro-passagerarfartyg.

(5)  Får utelämnas för fartyg som endast trafikerar hamnar inom en medlemsstat.

(6)  Om tillämpligt. Med hänvisning till punkt 13.8 i ISM-koden och punkt 3.4.1 i riktlinjerna för administrationers genomförande av ISM-koden som antagits genom IMO:s resolution A.913 (22).

(7)  Får utelämnas för fartyg som endast trafikerar hamnar inom en medlemsstat.

(8)  Får utelämnas för fartyg som endast trafikerar hamnar inom en medlemsstat.

(9)  Ange någon av följande fartygstyper: Passagerarfartyg, höghastighetspassagerarfartyg, höghastighetslastfartyg, bulkfartyg, oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, flyttbar oljeborrplattform till sjöss, annan typ av lastfartyg eller ro-ro-passagerarfartyg.

(10)  Stryk det som ej är tillämpligt.