Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31967L0227.pdf

31967L0227

Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 071 , 14/04/1967 s. 1301 - 1303

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0003

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0012

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0003

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0014

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0003

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0003RÅDETS FÖRSTA DIREKTIV av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (67/227/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Fördragets huvudsakliga syfte är att, inom ramen för en ekonomisk union, upprätta en gemensam marknad inom vilken det råder sund konkurrens och vars egenskaper liknar dem som råder på en inhemsk marknad.

Uppnåendet av detta syfte förutsätter att det i medlemsstaterna dessförinnan tillämpas en sådan lagstiftning om omsättningsskatter som inte snedvrider konkurrensbetingelserna eller hindrar den fria rörligheten av varor och tjänster inom den gemensamma marknaden.

Den lagstiftning som för närvarande är i kraft uppfyller inte dessa krav. Det ligger därför i den gemensamma marknadens intresse att åstadkomma en sådan harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter som i möjligaste mån undanröjer faktorer som kan snedvrida konkurrensbetingelserna, på nationell nivå såväl som på gemenskapsnivå, och gör det möjligt att senare uppnå målet att avskaffa beskattning av import och restitution av skatt på export i handeln medlemsstater emellan.

Utredningar har visat att en sådan harmonisering måste leda till att kumulativa skatter avskaffas och till att alla medlemsstater antar ett gemensamt system för mervärdeskatt.

Ett mervärdeskattesystem blir enklast och mest neutralt när skatten tas ut på ett så allmänt sätt som möjligt och när dess räckvidd omfattar alla led av produktion och distribution och tillhandahållande av tjänster. Det ligger därför i den gemensamma marknadens och medlemsstaternas intresse att införa ett gemensamt system som även skall tillämpas på detaljhandeln.

Tillämpningen av denna skatt på detaljhandeln skulle dock i en del medlemsstater kunna leda till praktiska och politiska svårigheter. Medlemsstater bör därför, efter föregående samråd, tillåtas att tillämpa det gemensamma systemet endast till och med partihandelsledet och om så är lämpligt att tillämpa en separat, kompletterande skatt i detaljhandelsledet eller i det närmast föregående ledet.

Det är nödvändigt att gå fram i etapper, eftersom harmoniseringen av omsättningsskatter kommer att leda till avsevärda förändringar i medlemsstaternas skattestruktur och kommer att få betydande konsekvenser på de budgetmässiga, ekonomiska och sociala områdena.

Utbytet av de kumulativa flerstegsskattesystem som är i kraft i flertalet medlemsstater mot det gemensamma systemet för mervärdeskatt måste, även om skattesatser och undantag inte harmoniseras samtidigt, leda till konkurrensneutralitet, genom att inom varje land liknande varor bär samma skattebelastning, oavsett hur lång produktions- och distributionskedjan är, och genom att vid internationell handel skattebelastningen på olika varor är känd till sin storlek vilket gör att en exakt utjämning av detta belopp kan tillförsäkras. Därför bör i första etappen åtgärder vidtas för att det gemensamma systemet för mervärdeskatt skall antas av alla medlemsstater, utan samtidig harmonisering av skattesatser och skattebefrielser.

Det är inte möjligt att för närvarande förutse hur och inom vilken tidsperiod harmoniseringen av omsättningsskatter kan nå målet att avskaffa beskattning av import och restitution av skatt på export i handeln medlemsstater emellan. Det är därför att föredra att andra etappen och de åtgärder som skall vidtas med avseende på den etappen bestäms senare på grundval av kommissionens förslag till rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall ersätta sina nuvarande system av omsättningsskatter med det gemensamma system för mervärdeskatt som definieras i artikel 2.

I varje medlemsstat skall en författningsreglering för att genomföra detta utbyte genomföras så snart som möjligt, så att det nya systemet kan träda i kraft på en dag som medlemsstaten själv bestämmer med hänsyn till konjunkturläget; denna dag skall inte vara senare än den 1 januari 1970.

Sedan denna författningsreglering har trätt i kraft får medlemsstaten inte bibehålla eller införa några åtgärder med bestämmelser om schablonutjämning av omsättningsskatter på import eller export i handeln medlemsstater emellan.

Artikel 2

Principen om det gemensamma systemet för mervärdeskatt innebär tillämpning på varor och tjänster av en allmän skatt på konsumtion som är exakt proportionell mot priset på varorna och tjänsterna, oavsett antalet transaktioner som äger rum under produktions- och distributionsprocessen före det led där skatt tas ut.

På varje transaktion skall mervärdeskatt, beräknad på varornas eller tjänsternas pris enligt den skattesats som är tillämplig på sådana varor eller tjänster, tas ut efter avdrag av det mervärdeskattebelopp som burits direkt av de olika kostnadskomponenterna.

Det gemensamma systemet för mervärdeskatt skall tillämpas till och med detaljhandelsledet.

Till dess att påförandet av beskattning av import och restitution av skatt på export i handeln medlemsstater emellan har avskaffats får dock medlemsstaterna, efter det samråd som föreskrivs i artikel 5, tillämpa detta system endast till och med partihandelsledet och om så är lämpligt tillämpa en separat kompletterande skatt i detaljhandelsledet eller i närmast föregående led.

Artikel 3

Rådet skall på kommissionens förslag utfärda ett andra direktiv om strukturen av det gemensamma systemet för mervärdeskatt och förfarandet för att tillämpa detta.

Artikel 4

För att rådet skall kunna diskutera detta och om möjligt fatta beslut före övergångsperiodens utgång, skall kommissionen före utgången av år 1968 till rådet lämna förslag om hur och inom vilken tidsperiod harmoniseringen av omsättningsskatter kan nå målet att avskaffa påförandet av skatt på införsel och restitution av skatt på utförsel i handeln medlemsstater emellan, samtidigt som dessa skatters neutralitet vad beträffar varornas eller tjänsternas ursprung säkerställs.

I detta sammanhang skall särskild hänsyn tas till sambandet mellan direkta och indirekta skatter, vilket skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna, till verkningarna av en ändring i skattesystemen på medlemsstaternas skatte- och budgetpolitik samt till den inverkan skattesystemen har på konkurrensvillkor och sociala betingelser i gemenskapen.

Artikel 5

Skulle en medlemsstat avse att utnyttja sin rätt enligt artikel 2 sista stycket skall den i god tid underrätta kommissionen om detta, med beaktande av Fördragets artikel 102.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 1967.

På rådets vägnar

R. VAN ELSLANDE

Ordförande