Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resandeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 133 , 04/06/1969 s. 0006 - 0008

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0010

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0218

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0010

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1969(I) s. 0232

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0017

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0019

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0019RÅDETS DIREKTIV av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande (69/169/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Även efter förverkligandet av tullunionen, som omfattar avskaffandet av tullar och huvuddelen av de avgifter som har likvärdig effekt på handeln mellan medlemsstater, är det nödvändigt, till dess att harmoniseringen av indirekta skatter har nått ett framskridet stadium, att behålla beskattning på införsel och restitution av skatt på utförsel vid sådan handel.

Det är önskvärt att invånarna i medlemsländerna redan före denna harmonisering blir mer påtagligt medvetna om den gemensamma marknadens existens. För detta ändamål bör åtgärder vidtas för en större liberalisering av systemet med skatter på införsel av varor vid resor mellan medlemsstater. Behovet av sådana åtgärder har upprepade gånger betonats av medlemmar av parlamentet.

Skattelättnader av detta slag för resetrafiken utgör ett ytterligare steg i riktning mot det ömsesidiga öppnandet av medlemsstaternas marknader och skapandet av betingelser som liknar dem på en inhemsk marknad.

Sådana skattelättnader måste begränsas till resandes icke-kommersiella införsel av varor. Eftersom sådana varor i allmänhet endast kan erhållas redan beskattade i det land från vilket de kommer (utreselandet), kan dubbelbeskattning undvikas om inreselandet inom givna gränser avstår från att ta ut omsättningsskatt och punktskatt på införda varor utan att detta leder till att varorna undgår beskattning.

Ett för gemenskapen gemensamt system för skattelättnader på införsel av varor har även visat sig nödvändigt med hänsyn till resande mellan tredje land och gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Vid resor mellan tredje land och gemenskapen skall befrielse från omsättningsskatt och punktskatt på införsel gälla för varor i de resandes personliga bagage, om varuinförseln inte har kommersiell karaktär och varornas samlade värde inte överstiger 25 beräkningsenheter per person.

2. Medlemsstaterna får sänka denna skattebefrielse till 10 beräkningsenheter för resande under femton års ålder.

3. Om det samlade värdet per person av flera artiklar överstiger 25 beräkningsenheter eller alternativt det belopp som bestämts enligt punkt 2, skall i förekommande fall skattebefrielse upp till dessa belopp beviljas för de av artiklarna som, om de hade införts separat, skulle ha fått skattebefrielse, varvid värdet av en enskild artikel dock inte kan delas upp.

Artikel 2

1. Vid resor mellan medlemsstaterna skall befrielse från omsättningsskatt och punktskatt på införsel gälla för de varor i de resandes personliga bagage som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 9 och 10 i fördraget, om införseln inte har kommersiell karaktär och det sammanlagda värdet av varorna inte överstiger 75 beräkningsenheter per person. Denna skattebefrielse skall även beviljas när resan innefattar transitering genom territorium som inte tillhör någon medlemsstat.

2. Medlemsstaterna får sänka denna skattebefrielse till 20 beräkningsenheter för resande under femton års ålder.

3. Om det samlade värdet per person av flera artiklar överstiger 75 beräkningsenheter eller alternativt det belopp som bestämts enligt punkt 2, skall skattebefrielse upp till dessa belopp beviljas för de artiklar som, om de hade införts separat, skulle ha skattebefriats, varvid värdet av en enskild artikel dock inte kan delas upp.

Artikel 3

Vid tillämpningen av detta direktiv gäller följande:

1. Värdet av personliga tillhörigheter som införs tillfälligt eller återinförs efter tillfällig utförsel skall inte beaktas vid fastställandet av den skattebefrielse som avses i artikel 1 och 2.

2. Införsel skall anses vara av icke-kommersiell karaktär om den

a) äger rum tillfälligt,

b) uteslutande består av varor för de resandes och deras familjers bruk, eller av varor som är avsedda som gåvor; varornas beskaffenhet eller kvantitet får inte vara sådan att det tyder på att de införs av kommersiella skäl.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser tillämpliga på resande bosatta utanför Europa, skall varje medlemsstat uppställa följande begränsningar för undantag från omsättningsskatt och punktskatt för nedan uppräknade varor:

a) Tobaksvaror:

200 cigaretter

eller 100 cigariller (cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck)

eller 50 cigarrer

eller 250 gram röktobak.

b) Alkoholdrycker:

- destillerade drycker och spritdrycker med en alkoholhalt högre än 22°, 1 standardbutelj (0,70 till 1 liter)

eller

- destillerade drycker och spritdrycker, aperitifer på vin- eller spritbasis med en alkoholhalt av högst 22° samt mousserande vin och starkvin, sammanlagt högst 2 liter

och

- icke-mousserande vin, sammanlagt högst 2 liter.

c) Parfymer: 50 gram

och

luktvatten: ¼ liter.

d) Kaffe: 500 gram

eller

kaffeextrakt och kaffeessenser: 200 gram.

e) Te: 100 gram

eller

teextrakt och teessenser: 40 gram.

2. Skattebefrielse för de varor som nämns i punkt 1 a, b och c skall inte medges resande under femton års ålder.

3. Inom de kvantitativa gränser som fastställs i punkt 1 och med hänsyn tagen till restriktionerna i punkt 2, skall värdet av de varor som är förtecknade i punkt 1 inte beaktas vid bestämningen av den skattebefrielse som avses i artikel 1 och 2.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna får fastställa lägre gränser beträffande värde och kvantitet för skattebefrielse av varor som införs

- vid gränstrafik,

- av besättningen på transportmedel som används vid internationellt resande,

- av medlemmar i en medlemsstats väpnade styrkor, inklusive civil personal, som är stationerade i en annan medlemsstat, liksom av deras makar och hemmavarande barn.

2. Medlemsstaterna får undanta från skattebefrielse varor under nummer 71.07 och 71.08 i Gemensamma tulltaxan.

3. Medlemsstaterna får sänka kvantiteterna av de varor som avses i artikel 4.1 a och d för resande från ett tredje land.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att undvika att skatterestitution beviljas resande vilkas bosättningsort, stadigvarande vistelseort eller tjänstgöringsort är belägen i en medlemsstat och som omfattas av de regler som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 7

Medlemsstaterna får avrunda de belopp i nationell valuta som blir resultatet av omvandlingen från de belopp i beräkningsenheter som nämns i artikel 1 och 2.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1970 sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2. Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om de åtgärder som den inför för att tillämpa detta direktiv.

Kommissionen skall överlämna denna information till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 maj 1969.

På rådets vägnar

G. THORN

Ordförande