Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31969L0463.pdf

31969L0463

Rådets tredje direktiv 69/463/EEG av den 9 december 1969 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i medlemsstaternaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 320 , 20/12/1969 s. 0034 - 0035

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0013

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1969(II) s. 0535

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0013

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1969(II) s. 0551

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0025

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0027

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0027RÅDETS TREDJE DIREKTIV av den 9 december 1969 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter - Införande av mervärdeskatt i medlemsstaterna (69/463/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Italien och Belgien har den 14 juli respektive den 12 september 1969 meddelat kommissionen att de inte har möjlighet att iaktta föreskriften om den slutdag för införande av mervärdeskatt, den 1 januari 1970, som föreskrivs i artikel 1 andra stycket i rådets första direktiv av den 11 april 1967() om harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter. Som en följd därav har dessa medlemsstater begärt en tid av ytterligare två respektive ett år för införandet av denna skatt.

Belgien finner sig sakna möjlighet att tillämpa mervärdeskatt från den dag som fastställts, huvudsakligen av konjunkturella och budgetmässiga skäl som är specifika för Belgien.

Italien har påpekat att ett förslag till allmän skattereformering för närvarande har lagts fram för behandling och beslut av parlamentet, som dock ännu inte har behandlat frågan. Enligt förslaget skall lämplig lagstiftning vara införd före den 31 oktober 1970. Som en följd därav kan denna medlemsstat inte tillämpa mervärdeskatt från den dag som fastställts.

En ytterligare tidsfrist får beviljas endast om den sätts till ett minimum.

Under dessa omständigheter får införandet av mervärdeskatt inte fördröjas längre än till den 1 januari 1972.

Ett av de huvudsakliga syftena med det nämnda första direktivet är att genom införande av mervärdeskatt den 1 januari 1970 skapa betingelser som gör det möjligt att undvika att konkurrensen snedvrids av omsättningsskatter.

Detta mål kan inte nås till den 1 januari 1970, i synnerhet inte vad beträffar handel, eftersom dessa medlemsstater kommer att fortsätta att med hjälp av omsättningsskatter göra en schablonutjämning av den inhemska skattebördan.

Medlemsstater som inte kan införa mervärdeskatt senast den 1 januari 1970 bör inte höja de genomsnittliga utjämningsavgifter som tillämpas den 1 oktober 1969.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i rådets första direktiv av den 11 april 1967 skall den 1 januari 1970 ersättas med den 1 januari 1972.

Artikel 2

I detta direktiv avses med genomsnittssatser satserna för de utjämningsavgifter som tas ut vid import och den restitution vid export som införts i syfte att vad beträffar inhemska varor utjämna den belastning som vållas av den kumulativa flerstegsomsättningsskatten som tas ut i de olika produktionsstegen, med undantag för skatten på den slutliga producentens försäljning.

Artikel 3

De genomsnittssatser som är i kraft den 1 oktober 1969 får inte höjas.

Dock skall de genomsnittssatser som tillämpas den dagen anpassas till eventuella senare förändringar av omsättningsskattesatserna.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 1969.

På rådets vägnar

H. J. DE KOSTER

Ordförande

() EGT nr C 139, 28.10.1969, s. 32.

() EGT nr C 144, 8.11.1969, s.13.

() EGT nr 71, 14.4.1967, s. 1301/67.