Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 72/464/EEG av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 303 , 31/12/1972 s. 0001 - 0033

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0022

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(31.12)L303 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0022

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0035

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0039

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0039RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (72/464/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, i synnerhet artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Fördragets syfte är att upprätta en ekonomisk union inom vilken det råder sund konkurrens och vars egenskaper liknar en hemmamarknads. Vad beträffar tobaksvaror kan detta mål uppnås endast under förutsättning att medlemsstaternas uttag av skatter som påverkar konsumtionen av varor inom denna sektor inte snedvrider konkurrensbetingelserna och inte hindrar varornas fria rörlighet inom gemenskapen.

De skatter som för närvarande påverkar konsumtionen av tobaksvaror uppfyller inte dessa krav, eftersom de inte är konkurrensneutrala och ofta utgör allvarliga hinder mot en ömsesidig marknadspenetration.

Därför ligger det i den gemensamma marknadens intresse att reglerna för de skatter som påverkar konsumtionen av tobaksprodukter harmoniseras, så att de faktorer som kan befaras hindra den fria rörligheten och snedvrida konkurrensvillkoren, såväl på nationell nivå som på gemenskapsnivå, successivt kan elimineras från nuvarande system.

Rådets direktiv av den 11 april 1967() behandlar harmoniseringen av omsättningsskatter.

Vad gäller punktskatter måste harmoniseringen av strukturerna bland annat leda till att konkurrensen inom de olika kategorierna av tobaksvaror som hör till samma grupp inte snedvrides genom skatteuttaget och följaktligen till att medlemsstaternas nationella marknader öppnas.

Vad beträffar cigaretter uppnås ovanstående syfte bäst genom ett system för nedtrappning av skattenivån. För detta ändamål bör den skatt som belastar dessa produkter bestå av en proportionell punktskatt i kombination med en särskild punktskatt, vars belopp bestäms av varje medlemsstat i överensstämmelse med gemenskapens kriterier.

Harmoniseringen av punktskattesystemen för tobaksvaror bör ske i etapper.

Konkurrensens bjudande behov innebär krav på ett system med fri prisbildning på alla grupper av tobaksvaror.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Allmänna principer

Artikel 1

1. Strukturen för den punktskatt som medlemsstaterna lägger på tobaksprodukter skall harmoniseras i flera etapper.

2. Detta direktiv lägger fast allmänna principer för denna harmonisering och de speciella kriterier som är tillämpliga under den första harmoniseringsetappen.

3. På grundval av fördragets artiklar 99 och 100 skall rådet minst ett år före utgången av den i artikel 7.1 föreskrivna perioden anta ett direktiv som lägger fast de speciella kriterier som skall tillämpas under följande etapp eller etapper.

4. Övergången från en harmoniseringsetapp till nästa beslutas av rådet på kommissionens förslag, med beaktande av verkningarna under den pågående etappen av de åtgärder som medlemsstaterna har infört i sina punktskattesystem för att följa de bestämmelser som gällde under den etappen. Övergången från en etapp till nästa kan få uppskjutas, i synnerhet om den sannolikt skulle innebära oproportionella intäktsförluster för en medlemsstat.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall avstå från att underkasta tobaksvaror någon annan skatt än den punktskatt som avses i artikel 1 och den mervärdeskatt som föreskrivs i rådets direktiv av den 11 april 1967().

Artikel 3

1. Följande skall betraktas som tobaksvaror:

a) cigaretter

b) cigarrer och cigariller

c) röktobak

d) snus

e) tuggtobak.

2. Rådet skall, på kommissionens förslag, införa de bestämmelser som är nödvändiga för att bestämma hur tobaksvaror skall definieras och indelas i grupper.

Artikel 4

1. I varje medlemsstat skall inhemska och importerade cigaretter underkastas en proportionell punktskatt, som beräknas på det högsta detaljhandelspriset inklusive tull, samt en särskild punktskatt, som beräknas per varuenhet.

2. Skattesatsen för den proportionella punktskatten liksom beloppet av den särskilda punktskatten måste vara lika för alla cigaretter.

3. I den sista etappen av strukturharmoniseringen skall beträffande cigaretter alla medlemsstater ha fastställt samma relationstal mellan den proportionella punktskatten och den särskilda punktskatten, så att skillnader i detaljhandelspriser rättvist återspeglar skillnader i tillverkarnas leveranspriser.

4. När så är nödvändigt får punktskatten på cigaretter innefatta en minimiskattekomponent. Taket för denna skall för varje etapp bestämmas av rådet på grundval av ett förslag från kommissionen.

Artikel 5

1. Tillverkare och importörer är fria att bestämma det högsta detaljhandelspriset för var och en av sina produkter. Denna bestämmelse får emellertid inte hindra genomförandet av de nationella lagstiftningssystemen rörande övervakning av prisnivåer eller efterlevnaden av påbjudna priser.

2. I syfte att underlätta uttaxeringen av punktskatten får dock medlemsstaterna fastställa en skala av detaljhandelspriser för varje grupp av tobaksvaror, på villkor att varje skala har tillräckligt omfång och variation för att motsvara den faktiska varuvariationen inom gemenskapen. Varje skala skall vara giltig för alla produkter som hör till den grupp av tobaksprodukter som den avser, utan åtskillnad på grundval av kvalitet, presentation, produkternas eller materialets ursprung, företagens kännetecken eller något annat kriterium.

Artikel 6

1. Senast under den sista etappen skall reglerna för uppbörd av punktskatten harmoniseras. Under de föregående etapperna skall punktskatten i princip tas ut med hjälp av skattemärken. Medlemsstater som tar ut punktskatten med hjälp av skattemärken måste göra dessa tillgängliga för tillverkare och handelsidkare i de andra medlemsstaterna. Om de tar ut punktskatten på något annat sätt skall medlemsstaterna se till att inget hinder, vare sig administrativt eller tekniskt, för den skull påverkar handeln medlemsstaterna emellan.

2. Importörer och inhemska tillverkare av tobaksvaror skall underkastas samma detaljregler för uttag och erläggande av punktskatten.

AVDELNING II Särskilda bestämmelser som äger tillämpning under den första etappen av harmonisering

Artikel 7

1. Enligt artikel 1.4 skall den första etappen av harmoniseringen av strukturerna för punktskatt på tobaksvaror omfatta en period om 24 månader från och med den 1 juli 1973.

2. Under denna första harmoniseringsetapp skall artikel 8 10 äga tillämpning.

Artikel 8

1. Beloppet för den särskilda punktskatten på cigaretter skall första gången fastställas med utgångspunkt från cigaretter i den populäraste priskategorin enligt de uppgifter som är tillgängliga den 1 januari 1973.

2. Utan att detta påverkar vilken lösning som slutligen kommer att införas beträffande relationstalet mellan den särskilda punktskatten och den proportionella komponenten av punktskatten, får detta belopp varken understiga 5 % eller överstiga 75 % av summan av den proportionella skatt och den särskilda punktskatt som belastar dessa cigaretter.

3. Om punktskatten på den ovan nämnda prisklassen ändras efter den 1 januari 1973, skall den särskilda punktskatten fastställas genom jämförelse med den nya skatten på sådana cigaretter som avses i punkt 1.

Artikel 9

Utan hinder av artikel 4.1 får varje medlemsstat utesluta tullar från beräkningsgrunden för den proportionella punktskatten på cigaretter.

Artikel 10

Medlemsstaterna får belasta cigaretter med en minimipunktskatt, vars belopp dock inte får överstiga 90 % av det sammanlagda beloppet av den proportionella punktskatt och den särskilda punktskatt som de lägger på sådana cigaretter som nämns i artikel 8.1.

AVDELNING III Slutbestämmelser

Artikel 11

Vid behov skall rådet, på kommissionens förslag, införa bestämmelser om tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar, som krävs för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1973 samt omedelbart underrätta kommissionen om att så har skett.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1972.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande

() EGT nr L 71, 14.4.1967, s. 1301/67 och 1303/67.

() EGT nr L 71, 14.4.1967, s. 1301/67.