Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974L0318.pdf

31974L0318

Rådets direktiv 74/318/EEG av den 25 juni 1974 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 180 , 03/07/1974 s. 0030 - 0030

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0025

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0041

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0025

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0045

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0045RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1974 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (74/318/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, i synnerhet artikel 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Enligt rådets direktiv 72/464/EEG() av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror, skall rådet senast den 30 juni 1974 införa ett direktiv som fastställer de särskilda kriterier som är tillämpliga efter den första etappen, som enligt artikel 7.1 skall omfatta en tid av 24 månader från och med den 1 juli 1973, med förbehåll för vad som föreskrivs i artikel 1.4.

Enligt artikel 1.4 i ovannämnda direktiv kan övergången från en etapp av harmoniseringen till nästa uppskjutas.

För att fastställa de särskilda kriterier som är tillämpliga under den eller de följande etapperna är det av tekniska skäl nödvändigt att rådet, i enlighet med artikel 3.2 i ovannämnda direktiv, på kommissionens förslag först antar nödvändiga regler för att bestämma hur tobaksvaror skall definieras och klassificeras i olika grupper.

Dessa bestämmelser har nu sammanställts i ett förslag från kommissionen.

De särskilda kriterier som skall tillämpas under den eller de följande etapperna måste föregås av ytterligare överväganden om förhållandena på marknaden för tobaksvaror inom den utvidgade gemenskapen.

Följaktligen behöver den första etappen förlängas med 12 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7.1 i direktiv 72/464/EEG skall uttrycket "en period av 24 månader" ersättas med "en period av 36 månader".

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1974.

På rådets vägnar

H.D. GENSCHER

Ordförande

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.