Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31975L0786.pdf

31975L0786

Rådets direktiv 75/786/EEG av den 18 december 1975 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 330 , 24/12/1975 s. 0051 - 0051

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0026

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0046

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0026

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0051

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0051RÅDETS DIREKTIV av den 18 december 1975 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (75/786/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Enligt rådsdirektiv 72/464/EEG() av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror, ändrat genom direktiv 74/318/EEG(), måste rådet senast den 30 juni 1975 anta ett direktiv som lägger fast de särskilda kriterier som är tillämpliga efter det första stadiet, som enligt artikel 7.1 skall omfatta en tid av 36 månader från och med den 1 juli 1973, med förbehåll för vad som föreskrivs i artikel 1.4.

Kommissionen har lämnat ett förslag till rådet om nödvändiga åtgärder för att besluta hur tobaksvaror skall definieras och indelas i grupper i enlighet med artikel 3.2 i ovannämnda direktiv.

För att fastställa de särskilda kriterier som är tillämpliga på de följande stadierna måste en ytterligare undersökning av förhållandena på marknaden för tobaksvaror inom den utvidgade gemenskapen göras.

Följaktligen behöver det första stadiet förlängas med ytterligare 12 månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 7.1 i direktiv 72/464/EEG skall orden "period av 36 månader" ersättas med "period av 48 månader".

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1975.

På rådets vägnar

M. TOROS

Ordförande

() EGT nr C 239, 20.10.1975, s. 21.

() Yttrande avgivet den 29.10.1975. Ännu inte offentliggjort i EGT.

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

() EGT nr L 180, 3.7.1974, s. 30.