Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31976L0911.pdf

31976L0911

Rådets direktiv 76/911/EEG av den 21 december 1976 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 354 , 24/12/1976 s. 0033 - 0033

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0027

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0047

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0027

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0053

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0053RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1976 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (76/911/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, i synnerhet artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 72/464/EEG av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(), ändrat genom direktiv 75/786/EEG(), föreskriver att rådet senast den 30 juni 1976 skall införa ett direktiv som fastställer de särskilda kriterier som är tillämpliga efter den första etappen, som enligt artikel 7.1 och med förbehåll för vad som föreskrivs i artikel 1.4 skall omfatta en tid av 48 månader från och med den 1 juli 1973. Rådet har ännu inte antagit något sådant direktiv.

Under dessa omständigheter är det nödvändigt att ytterligare förlänga den första etappen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 72/464/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.3 skall orden "minst sex månader" ersätta orden "minst ett år".

2. I artikel 7.1 skall orden "period av 54 månader" ersätta orden "period av 48 månader".

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1976.

På rådets vägnar

A.P.L.M.M. van der STEE

Ordförande

() EGT nr C 259, 4.11.1976, s. 44.

() EGT nr C 278, 24.11.1976, s. 11.

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

() EGT nr 330, 24.12.1975, s. 51.