Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31977L0805.pdf

31977L0805

Rådets direktiv 77/805/EEG av den 19 december 1977 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 338 , 28/12/1977 s. 0022 - 0023

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0069

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0093

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0069

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0100

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0100RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1977 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (77/805/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I enlighet med rådets direktiv 72/464/EEG av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(), ändrat genom direktiven 74/318/EEG(), 75/786/EEG() och 76/911/EEG(), skall rådet minst sex månader före utgången av första harmoniseringsetappen införa ett direktiv som fastställer de särskilda kriterier som skall tillämpas under andra etappen.

Första etappen går ut den 31 december 1977. En ytterligare förlängning av denna har visat sig nödvändig.

De särskilda kriterier som har tillämpats under första etappen har möjliggjort en inledande tillnärmning av punktskattesystemen för cigaretter i sju av de nio medlemsstaterna, utan att medlemsstaternas skatteintäkter eller marknadsbetingelser märkbart påverkats.

Strukturen för punktskatt på cigaretter måste, förutom en särskild komponent som beräknas per varuenhet, innefatta en proportionell komponent som är baserad på detaljhandelspriset, inklusive alla skatter. Omsättningsskatten på cigaretter har samma verkan som en proportionell punktskatt, och detta måste tas med i beräkningen när relationstalet mellan punktskattens särskilda komponent och den totala skattebelastningen fastställs.

De särskilda bestämmelser som skall tillämpas under andra etappen bör utformas så, att medlemsstaternas punktskatter på cigaretter inriktas mot en gemensam struktur.

Danmark bör få rätt att avstå från att genomdriva bestämmelserna i artikel 12.1 i direktiv 72/464/EEG på Grönland, med hänsyn till detta territoriums speciella situation.

Ett införande av det harmoniserade beskattningssystemet i Förenade kungariket utan några därmed sammanhängande anpassningsåtgärder skulle kunna strida mot den hälsopolitik som Förenade kungarikets regering för.

Förenade kungariket bör därför få rätt att utan hinder av artikel 4.2 i direktiv 72/464/EEG belägga de skadligaste cigaretterna med en extra punktskatt under en tid av 30 månader räknat från tiden för andra etappens ikraftträdande.

Strukturen för punktskatt på andra tobaksvaror än cigaretter kommer att bestämmas senare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4.3 i direktiv 72/464/EEG skall ersättas med följande:

"3. I sista etappen av strukturharmoniseringen skall alla medlemsstater beträffande cigaretter ha fastställt samma relationstal mellan den särskilda punktskatten och summan av den proportionella punktskatten och omsättningsskatten, så att skillnader i detaljhandelspriser återspeglar skillnaden i tillverkarnas leveranspriser."

Artikel 2

I artikel 7.1 i direktiv 72/464/EEG skall orden "period av 54 månader" ersättas med orden "period av 60 månader".

Artikel 3

Följande avdelning skall införas i direktiv 72/464/EEG:

"AVDELNING IIa

Särskilda bestämmelser som är tillämpliga under harmoniseringens andra etapp

Artikel 10a

1. Utan att det påverkar genomförandet av artikel 1.4 skall andra etappen av harmoniseringen av punktskattesystemen för tobaksvaror löpa från och med den 1 juli 1978 till och med den 31 december 1980.

2. Under denna andra harmoniseringsetapp skall artikel 10b gälla.

Artikel 10b

1. Beloppet av den särskilda punktskatten på cigaretter skall fastställas med utgångspunkt från priset på cigaretter i den populäraste priskategorin enligt de uppgifter som är tillgängliga den 1 januari varje år, med början den 1 januari 1978.

2. Punktskattens särskilda komponent får inte understiga 5 % eller överstiga 55 % av den totala skattebelastningen på dessa cigaretter bestående av den proportionella och den särskilda punktskatten liksom omsättningsskatten.

Irland får dock till och med den 31 december 1978 tillämpa en särskild skattekomponent om högst 60 % av den sammanlagda skattebelastningen.

3. Om den punktskatt eller omsättningsskatt som belastar cigaretter i den ovan nämnda priskategorin ändras efter den 1 januari 1978, skall den särskilda punktskattesatsen fastställas med utgångspunkt från den nya sammanlagda skattebelastningen på de cigaretter som avses i punkt 1.

4. Utan hinder av artikel 4.1 får varje medlemsstat undanta tullar från beräkningsunderlaget för den proportionella punktskatten på cigaretter.

5. Medlemsstaterna får belasta cigaretter med en minimipunktskatt, vars belopp inte får överstiga 90 % av summan av den proportionella punktskatt och den särskilda punktskatt som de lägger på cigaretter som avses i punkt 1.

Artikel 10c

Utan hinder av artikel 4.2 tillåts Förenade kungariket att under 30 månader från tiden för andra etappens ikraftträdande ta ut en extra punktskatt på cigaretter med ett tjärinnehåll av 20 mg eller mer.

Den sammanlagda skattebelastningen på de cigaretter som omfattas av denna extra punktskatt får inte med mer än 20 % överstiga den sammanlagda skattebelastning som skulle ha gällt om den extra punktskatten inte hade tagits ut. Relationstalet mellan de särskilda punktskattekomponenterna och den sammanlagda skattebelastningen måste ligga inom de gränser som bestäms genom detta direktiv.

Före ikraftträdandet av andra etappen skall Förenade kungariket underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om det förfarande och de kriterier som används för att bestämma tjärinnehållet i cigaretter."

Artikel 4

Följande mening skall läggas till i artikel 12.1 i direktiv 72/464/EEG:

"Danmark får avstå från att genomdriva dessa bestämmelser på Grönland."

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1977.

På rådets vägnar

G. GEENS

Ordförande

() EGT nr C 178, 2.8.1976, s. 11.

() EGT nr C 204, 30.8.1976, s. 1.

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

() EGT nr L 180, 3.7.1974, s. 30.

() EGT nr L 330, 24.12.1975, s. 51.

() EGT nr L 354, 24.12.1976, s. 33.