Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978L0583.pdf

31978L0583

Rådets direktiv 78/583/EEG av den 26 juni 1978 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 19/07/1978 s. 0016 - 0016

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0071

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0096

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0071

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0102

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0102RÅDETS DIREKTIV av den 26 juni 1978 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter (78/583/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

I artikel 1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund() - fastställs den 1 januari 1978 som den senaste dag då artikelns bestämmelser skall vara genomförda i medlemsstaterna.

I direktiv 77/388/EEG fastställs gemensamma bestämmelser för alla områden som omfattas av mervärdeskatt. I många fall åligger det medlemsstaterna att bestämma vilka förutsättningar som skall gälla för dessa bestämmelser. Eftersom direktiv 77/388/EEG har så stor räckvidd att det omfattar ett mycket stort antal nationella författningar, har flera medlemsstater inte hunnit genomföra nödvändiga anpassningar i tid för att rätta sig efter direktiv 77/388/EEG. Dessa medlemsstater har således inte kunnat fullfölja det lagstiftningsförfarande som är nödvändigt för att anpassa sin lagstiftning om mervärdeskatt inom den tidsfrist som har fastställts.

Medlemsstaterna i fråga har begärt förlängning av tidsfristen för ikraftträdandet av direktiv 77/388/EEG. I detta sammanhang torde en förlängning med högst tolv månader vara tillräcklig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utan hinder av artikel 1 i direktiv 77/388/EEG ges härmed Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg och Nederländerna rätt att genomföra nämnda direktiv senast den 1 januari 1979.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg och Nederländerna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 1978.

På rådets vägnar

K.B. ANDERSEN

Ordförande

() EGT nr C 163, 10.7.1978, s. 68.

() Yttrande avgivet den 20/21 juni 1978 (ännu inte offentliggjort i EGT).

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.