Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31979L0032.pdf

31979L0032

Rådets andra direktiv 79/32/EEG av den 18 december 1978 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 010 , 16/01/1979 s. 0008 - 0010

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0080

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0106

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0080

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0111

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0111RÅDETS ANDRA DIREKTIV av den 18 december 1978 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (79/32/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/464/EEG av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror(), ändrat genom direktiv 74/318/EEG(), 75/786/EEG(), 76/911/EEG() och 77/805/EEG(),

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Det finns flera slag av tobaksvaror, som åtskiljs genom sina egenskaper och genom sitt användningssätt.

Dessa olika slag av tobaksvaror bör definieras.

Av ekonomiska skäl bör tillfälliga undantag medges vissa medlemsstater.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Vid tillämpningen av artikel 3.2 i direktiv 72/464/EEG skall följande varor, så som de definieras i artikel 2 6, anses vara tobaksvaror:

a) cigarrer och cigariller

b) cigaretter

c) röktobak

d) snus

e) tuggtobak.

2. Trots gemenskapens befintliga bestämmelser skall de definitioner som avses i artikel 2 6 inte påverka valet av vare sig system eller nivå för den beskattning som skall gälla för de olika varugrupper som dessa artiklar avser.

Artikel 2

Följande skall anses vara cigarrer eller cigariller, om de går att röka som de är:

1. Tobakssträngar gjorda enbart av naturtobak.

2. Tobakssträngar med yttre täckblad av naturtobak.

3. Tobakssträngar med yttre täckblad av cigarrers normala färg och omblad av homogeniserad tobak, som omfattas av Gemensamma tulltaxans undernummer 24.02 E, om minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,75 mm och om täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30° mot cigarrens längdaxel.

4. Tobakssträngar med yttre täckblad av cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, som omfattas av Gemensamma tulltaxans undernummer 24.02 E, om styckevikten förutom filter eller mun- stycke är minst 2,3 g och om minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,75 mm och om omkretsen är minst 34 mm över minst en tredjedel av längden.

Artikel 3

1. Tobakssträngar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i artikel 2 skall anses vara cigaretter.

2. En sådan tobakssträng som avses i punkt 1 skall i fråga om punktskatt betraktas som två cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är mer än 9 cm men högst 18 cm, som tre cigaretter om den är mer än 18 cm men högst 27 cm osv.

Artikel 4

Följande skall anses vara röktobak:

1. Tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan ytterligare industriell beredning.

2. Tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, som inte ryms inom artiklarna 2 och 3 och som går att röka.

Artikel 5

Tobak i form av strängar, stänger, remsor, tärningar eller kakor, som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som särskilt behandlats för att tuggas men inte rökas, skall anses vara tuggtobak.

Artikel 6

Tobak i form av pulver eller korn som särskilt behandlats för att användas som snus men inte rökas skall anses vara snus.

Artikel 7

1. Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i artikel 2 behandlas som cigarrer eller cigariller, förutsatt att de har

- täckblad av naturtobak,

- täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad tobak, eller

- täckblad av homogeniserad tobak.

2. Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i artiklarna 3 och 4 behandlas som cigaretter respektive röktobak.

Utan hinder av första stycket behandlas produkter som inte innehåller någon tobak och som används uteslutande för medicinska ändamål inte som tobaksprodukter.

3. Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i artiklarna 5 och 6 behandlas som tuggtobak respektive snus.

Artikel 8

1. Utan hinder av artikel 2 tillåts Förbundsrepubliken Tyskland att behandla följande varor på samma sätt som cigarrer: dels tobakssträngar utan omblad, vilkas yttre täckblad har anbringats i spiralform i mindre än 30° vinkel mot längdaxeln men som i övrigt uppfyller de krav som anges i artikel 2.3, dels tobakssträngar vars omkrets inte är minst 34 mm över minst en tredjedel av längden men som i övrigt uppfyller de krav som anges i artikel 2.4.

2. Utan hinder av artikel 2.3 tillåts Danmark att behandla tobakssträngar som cigarrer, om minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,19 mm men inte bredare och längre än 1,75 mm och om de i övrigt uppfyller de krav som anges i artikel 2.3.

3. Utan hinder av artikel 3.2 tillåts Danmark att behandla en cigarett som är högst 10 cm lång, förutom filter eller munstycke, som en enda cigarett.

4. Vid utgången av den andra etappen av den harmonisering av strukturerna för punktskatt på tobaksvaror som definieras i direktiv 77/805/EEG, dock senast den 31 december 1981, skall de medlemsstater som avses i punkterna 1, 2 och 3 avskaffa de undantag som medges genom dessa punkter.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1980. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Danmark behöver inte tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på Grönland.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1978.

På rådets vägnar

H.-D. GENSCHER

Ordförande

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

() EGT nr L 180, 3.7.1974, s. 30.

() EGT nr L 330, 24.12.1975, s. 51.

() EGT nr L 354, 24.12.1976, s. 33.

() EGT nr L 338, 28.12.1977, s. 22.

() EGT nr C 72, 27.6.1974, s. 15.

() EGT nr C 155, 9.12.1974, s.73.

() EGT nr C 125, 16.10.1974, s. 38.