Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L0369.pdf

31980L0369

Rådets direktiv 80/369/EEG av den 26 mars 1980 om tillstånd för Frankrike att i de franska utomeuropeiska departementen underlåta att tillämpa direktiv 72/464/EEG och 79/32/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 090 , 03/04/1980 s. 0042 - 0042

Finsk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0004

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 1 s. 0121

Svensk specialutgåva Område 1 Volym 2 s. 0004

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0126

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0126RÅDETS DIREKTIV av den 26 mars 1980 om tillstånd för Frankrike att i de franska utomeuropeiska departementen underlåta att tillämpa direktiv 72/464/EEG och 79/32/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (80/369/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 227.2 tredje stycket i fördraget skall gemenskapens institutioner inom ramen för den ordning som anges i fördraget sörja för att den ekonomiska och sociala utvecklingen i de franska utomeuropeiska departementen möjliggörs.

I överensstämmelse med domstolens dom av den 10 oktober 1978 i mål 148-77 tillämpas fördraget och härledd lagstifting på de franska utomeuropeiska departementen, såvida inte gemenskapens institutioner beslutar om särskilda åtgärder som är anpassade till de ekonomiska och sociala villkoren i dessa departement.

Av hänsyn till de geografiska, ekonomiska och sociala förhållandena i dessa departement bör Frankrike ges möjligheten att i de utomeuropeiska departementen underlåta att tillämpa de gemenskapsbestämmelser om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror, som fastställs i rådets direktiv 72/464/EEG () och 79/32/EEG ().

Genomförandet av detta direktiv medför inga ändringar i medlemsstaternas lagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande mening skall läggas till i artikel 12.1 i direktiv 72/464/EEG och i artikel 9.2 i direktiv 79/32/EEG:"Frankrike får underlåta att tillämpa bestämmelserna i detta direktiv i de franska utomeuropeiska departementen."

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 mars 1980.

På rådets vägnar

G. MARCORA

Ordförande

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

() EGT nr L 10, 16.1.1979, s. 8.