Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980L1275.pdf

31980L1275

Rådets direktiv 80/1275/EEG av den 22 december 1980 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 375 , 31/12/1980 s. 0076 - 0076

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0092

"Grekisk specialutgåva

" Område 09 Volym 2 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0092

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0127

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0127RÅDETS DIREKTIV av den 22 december 1980 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (80/1275/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Enligt rådsdirektiv 72/464/EEG(), senast ändrat genom direktiv 77/805/EEG(), skall övergången från en etapp av harmoniseringen till nästa beslutas av rådet på grundval av ett förslag från kommissionen.

Den andra harmoniseringsetappen, som infördes genom direktiv 77/805/EEG, går ut den 31 december 1980.

De särskilda kriterier som skall tillämpas under den tredje etappen, vilken skulle ha inletts den 1 januari 1981, behandlas i ett direktivförslag från kommissionen().

Rådet kommer inte att ha möjlighet att besluta om detta förslag före den 31 december 1980.

Under dessa omständigheter är det nödvändigt att den andra etappen förlängs med sex månader.

Det undantag som beviljats Förenade Kungariket enligt artikel 10c i rådsdirektiv 72/464/EEG bör likaså förlängas med sex månader.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I artikel 10a.1 i direktiv 72/464/EEG skall "den 31 december 1980" ersättas med "den 30 juni 1981".

2. I artikel 10c första stycket i direktiv 72/464/EEG skall "30 månader" ersättas med "36 månader".

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1980.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

() EGT nr C 311, 29.11.1980, s. 5.

() EGT nr C 346, 31.12.1980, s. 126.

() Yttrande avgivet den 10 december 1980. Ännu inte offentliggjort i EGT.

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

() EGT nr L 338, 20.12.1977, s. 22.

() EGT nr C 264, 11.10.1980, s. 6.