Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31984L0386.pdf

31984L0386

Rådets tionde direktiv 84/386/EEG av den 31 juli 1984 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter, med ändring av direktiv 77/388/EEG - Tillämpning av mervärdeskatt på uthyrning av materiell lös egendomEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 , 03/08/1984 s. 0058 - 0058

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0122

Spansk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0170

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0122

Portugisisk specialutgåva: Område 09 Volym 1 s. 0170RÅDETS TIONDE DIREKTIV av den 31 juli 1984 om harmonisering av medlemsstaternas lagar rörande omsättningsskatter, med ändring av direktiv 77/388/EEG - Tillämpning av mervärdeskatt på uthyrning av materiell lös egendom (84/386/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund(),

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 4.2 i nyssnämnda direktiv kan uthyrning av materiell lös egendom utgöra näringsverksamhet som är underkastad mervärdeskatt.

Tillämpning av artikel 9.1 i nyssnämnda direktiv på uthyrning av materiell lös egendom kan leda till väsentliga konkurrenssnedvridningar då uthyraren och hyresmannen är etablerade i olika medlemsstater och skattesatserna i dessa stater skiljer sig åt.

Det är därför nödvändigt att fastställa att platsen där en tjänst tillhandahålls är den där kunden har etablerat sin verksamhet eller har ett fast driftsställe för vilket tjänsten har blivit tillhandahållen eller, i avsaknad av detta, den ort där han är bosatt eller stadigvarande vistas.

Dock bör artikel 9.1 av övervakningsskäl tillämpas strikt på uthyrning av transportmedel och den plats där leverantören har etablerat sin verksamhet behandlas som platsen för tillhandahållande av sådana tjänster.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 9.2 d utgår.

2. I artikel 9.2 e tillfogas följande strecksats:

- "Uthyrning av materiell lös egendom med undantag för alla former av transportmedel."

3. I artikel 9.3 skall "och uthyrning av materiell lös egendom" ersättas med "och uthyrning av transportmedel".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1985.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som de inför i syfte att tillämpa detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 1984.

På rådets vägnar

J. O'KEEFE

Ordförande

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.

() EGT nr C 116, 9.5.1979, s. 4.

() EGT nr C 4, 7.1.1980, s. 63.

() EGT nr C 297, 28.11.1979, s. 16.