Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986L0246.pdf

31986L0246

Rådets direktiv 86/246/EEG av den 16 juni 1986 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 164 , 20/06/1986 s. 0026 - 0026

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0129

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 1 s. 0129RÅDETS DIREKTIV av den 16 juni 1986 med ändring av direktiv 72/464/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (86/246/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 99 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Enligt direktiv 72/464/EEG(), senast ändrat genom direktiv 84/217/EEG(), skall övergången från en harmoniseringsetapp till nästa beslutas av rådet på grundval av ett förslag från kommissionen.

Den andra etappen av harmoniseringen, införd den 1 juli 1978 genom direktiv 77/805/EEG(), gick ut den 31 december 1985.

De särskilda kriterier som skall tillämpas under den tredje etappen behandlas i ett förslag till direktiv som kommissionen har lämnat(). Rådet har ännu inte tagit ställning till detta förslag.

Under dessa omständigheter är en ytterligare förlängning av den andra etappen nödvändig. Ingen bestämd tidsfrist bör sättas för denna förlängning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Artikel 10a.1 i direktiv 72/464/EEG skall ersättas med följande text:

"1. Den andra etappen av harmoniseringen av punktskattesystemen för tobaksvaror skall löpa från och med den 1 juli 1978."

Artikel 2

Detta direktiv gäller från och med den 1 januari 1986.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 16 juni 1986.

På rådets vägnar

H. RUDING

ordförande

() EGT nr C 88, 14.4.1986, s. 114.

() EGT nr C 75, 3.4.1986, s. 11.

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1.

() EGT nr L 104, 17.4.1984, s. 18.

() EGT nr L 338, 20.12.1977, s. 22.

() EGT nr C 264, 11.10.1980, s. 6.