Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0465.pdf

31989L0465

Rådets artonde direktiv 89/465/EEG av den 18 juli 1989 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning avseende omsättningsskatter-Upphävande av vissa undantag som föreskrivs i artikel 28.3 i rådets sjätte direktiv, 77/388/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 03/08/1989 s. 0021 - 0022

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0014

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0014RÅDETS ARTONDE DIREKTIV av den 18 juli 1989 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning avseende omsättningsskatter Upphävande av vissa undantag som föreskrivs i artikel 28.3 i rådets sjätte direktiv, 77/388/EEG (89/465/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(),

och med beaktande av följande:

Artikel 28.3 i rådets sjätte direktiv, 77/388/EEG, av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning avseende omsättningsskatter Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund(), senast ändrat genom Spaniens och Portugals anslutningsakt, tillåter medlemsstaterna att under en övergångsperiod vidta åtgärder som avviker från de normala reglerna i det gemensamma systemet för mervärdesskatt. Denna period var ursprungligen bestämd till fem år. Rådet åtog sig, på kommissionens förslag, att före utgången av denna period vid behov verka för upphävandet av en del av eller alla dessa undantag.

Många av dessa undantag leder i gemenskapernas eget inkomstsystem till svårigheter vid beräkningen av ersättning enligt rådets förordning (EEC, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt(). För att se till att detta system fungerar effektivare finns det anledning att avskaffa dessa undantag.

Upphävandet av dessa undantag kommer även att bidra till bättre neutralitet i mervärdesskattesystemet på gemenskapsnivå.

En del av de nämnda undantagen bör upphävas från och med den 1 januari 1990, andra den 1 januari 1991, den 1 januari 1992 och den 1 januari 1993.

Med beaktande av bestämmelserna i Portugals anslutningsakt, får Portugal fram till senast den 1 januari 1994 uppskjuta upphävandet av undantagen beträffande de transaktioner som avses i punkterna 3 och 9 i bilaga F till direktiv 77/338/EEG.

Det är lämpligt att rådet före den 1 januari 1991 på grundval av en rapport från kommissionen granskar läget med hänsyn till de övriga undantag som föreskrivs i artikel 28.3 i direktiv 77/388/EEG, däribland det som avses i artikel 1 punkt 1 andra stycket i det här direktivet, och att det på grundval av ett förslag från kommissionen fattar beslut om upphävande av dessa undantag, med beaktande av all snedvridning av konkurrensen som kan ha blivit följden av deras tillämpning eller som kan uppstå i samband med att den inre marknaden i en framtid genomförs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. Med verkan från och med den 1 januari 1990 skall de transaktioner som avses i punkterna 1, 3 6, 8, 9, 10, 12, 13 och 14 i bilaga E upphävas.

De medlemsstater som den 1 januari 1989 belade de transaktioner som är förtecknade i bilaga E, punkterna 4 och 5, med mervärdesskatt bemyndigas att tillämpa villkoren i artikel 13A 2 a sista strecksatsen även på utförda tjänster och levererade varor på det sätt som avses i artikel 13A 1 punkterna m och n, då dessa verksamheter utförs av offentligrättsliga organ.

2. I bilaga F görs följande ändringar:

a) De transaktioner som avses i punkt 3, 14 och 18 22 skall upphävas med verkan från och med den 1 januari 1990.

b) De transaktioner som avses i punkt 4, 13, 15 och 24 skall upphävas med verkan från och med den 1 januari 1991.

c) Den transaktion som avses i punkt 9 skall upphävas med verkan från och med den 1 januari 1992.

d) Den transaktion som avses i punkt 11 skall upphävas med verkan från och med den 1 januari 1993.

Artikel 2

Portugal får längst till den 1 januari 1994 uppskjuta de datum som avses i artikel 1 punkterna 2 a och 2 c beträffande slopande av punkt 3 respektive 9 i bilaga F.

Artikel 3

Före den 1 januari 1991 skall rådet, på grundval av en rapport från kommissionen, granska läget med hänsyn till de övriga undantag som fastställs i artikel 28.3 i direktiv 77/388/EEG, däribland det som avses i artikel 1 punkt 1 andra stycket i det här direktivet, och, på grundval av ett förslag från kommissionen, besluta huruvida dessa undantag skall upphävas, med beaktande av konkurrenssnedvridningar som kan ha blivit följden av att de har tillämpats eller som skulle kunna uppstå till följd av åtgärder för att fullfölja den inre marknaden.

Artikel 4

Med avseende på de transaktioner som avses i artiklarna 1, 2 och 3 får medlemsstaterna vidta åtgärder beträffande avdrag av mervärdesskatt för att helt eller delvis hindra skattskyldiga från att skaffa sig omotiverade fördelar eller drabbas av omotiverade nackdelar.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast de datum som fastställs i artiklarna 1 och 2.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juli 1989.

På rådets vägnar

R. DUMAS

Ordförande

() EGT nr C 347, 29.12.1984, s. 3, EGT nr C 183, 11.7.1987, s. 9.

() EGT nr C 125, 11.5.1987, s. 27.

() EGT nr C 218, 29.8.1985, s. 11.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.

() EGT nr L 155, 7.6.1989, s. 9.