Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991L0680.pdf

31991L0680

Rådets direktiv 91/680/EEG av den 16 december 1991 med tillägg till det gemensamma systemet för mervärdesskatt och med ändring av direktiv 77/388/EEG med sikte på avskaffandet av fiskala gränserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 376 , 31/12/1991 s. 0001 - 0019

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0033

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0033RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 med tillägg till det gemensamma systemet för mervärdesskatt och med ändring av direktiv 77/388/EEG med sikte på avskaffandet av fiskala gränser (91/680/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(),

och med beaktande av följande:

Artikel 8a i fördraget definierar den inre marknaden som ett område utan interna gränser inom vilket den fria rörligheten av varor, personer, tjänster och kapital är säkerställd i enlighet med bestämmelserna i fördraget.

Genomförandet av den inre marknaden kräver att alla fiskala gränser mellan medlemsstaterna undanröjs och att för den sakens skull påförande av skatt på import och restitution av skatt vid export i handeln mellan medlemsstater slutgiltigt avskaffas.

Alla fiskala kontroller vid inre gränser kommer att vara slutgiltigt avskaffade från och med den 1 januari 1993 för alla transaktioner mellan medlemsstater.

Införande av skatt på import och restitution av skatt vid export skall följaktligen tillämpas endast på transaktioner som berör territorier som inte omfattas av det gemensamma systemet för mervärdesskatt.

Med beaktande av de konventioner och fördrag som är tillämpliga på Monaco och ön Man, skall emellertid transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för dessa behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Frankrike respektive Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

Upphävandet av principen om påförande av skatt på import i relationerna mellan medlemsstater kommer att göra bestämmelser om skattebefrielse och tull- och skattefri tilldelning överflödiga i relationerna mellan medlemsstater. Följaktligen bör dessa bestämmelser upphöra att gälla och de relevanta direktiven anpassas i överensstämmelse därmed.

För att uppnå det mål som avses i artikel 4 i rådets första direktiv av den 11 april 1967(), senast ändrat genom rådets sjätte direktiv 77/388/EEG(), måste beskattningen av handel mellan medlemsstater bygga på principen att tillhandahållna varor och tjänster beskattas i sin ursprungsmedlemsstat utan att detta, vad beträffar gemenskapshandel mellan skattskyldiga personer, påverkar principen att skatt som påförs i konsumtionsledet bör tillfalla den medlemsstat där den slutliga förbrukningen sker.

Utformningen av det slutgiltiga system som kommer att uppfylla syftena med det gemensamma systemet för mervärdesskatt på varor och tjänster som tillhandahålls mellan medlemsstater kräver dock betingelser som inte kan åstadkommas helt och hållet före den 31 december 1992.

Åtgärder bör därför vidtas för en övergångsfas, som börjar den 1 januari 1993 och varar en begränsad tid, under vilken bestämmelser införs som underlättar övergången till det slutliga system för beskattning av handel mellan medlemsstater som fortfarande är målet på medellång sikt.

Under övergångsperioden bör transaktioner inom gemenskapen, utförda av skattskyldiga personer som inte är skattebefriade, beskattas i destinationsmedlemsstaterna, med dessas skattesatser och på dessas villkor.

Skattebefriade personers förvärv inom gemenskapen av varor intill ett visst värde eller icke skattskyldiga juridiska personers förvärv och viss distansförsäljning och tillhandahållande inom gemenskapen av nya transportmedel till enskilda personer eller skattebefriade eller icke skattskyldiga personer bör under övergångsperioden likaså beskattas i destinationsmedlemsstaterna, med dessa medlemsstaters skattesatser och på dessas villkor, i den mån transaktionerna eljest skulle kunna befaras vålla betydande konkurrenssnedvridningar mellan medlemsstater.

Den nödvändiga strävan att minska administrativa och statistiska formaliteter för i synnerhet små och medelstora företag måste förenas med genomförandet av verksamma kontrollåtgärder och hänsyn till behovet att, av såväl ekonomiska som skattemässiga skäl, upprätthålla kvaliteten på gemenskapens statistiska instrument.

Övergångsperioden för beskattningen av handel mellan medlemsstater måste utnyttjas för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att hantera både sociala återverkningar i berörda branscher och regionala svårigheter som särskilt i gränsregioner skulle kunna följa på upphävandet av beskattningen av import och av restitutionen av skatt på export i handeln mellan medlemsstater. Medlemsstaterna bör därför, fram till den 30 juni 1999, tillåtas att inom vissa gränser skattebefria tillhandahållande av varor i butiker för skattefri försäljning i samband med flyg- och båtresande mellan medlemsstater.

Övergångsbestämmelserna kommer att vara i kraft i fyra år och kommer följaktligen att tillämpas till och med den 31 december 1996. De kommer att ersättas av ett slutligt system för beskattning av handel mellan medlemsstater som bygger på principen att beskatta tillhandahållandet av varor och tjänster i ursprungsmedlemsstaten, så att den målsättning som avses i artikel 4 i rådets första direktiv av den 11 april 1967 uppnås.

I detta syfte kommer kommissionen att avge en rapport till rådet före den 31 december 1994 om hur övergångsbestämmelserna fungerar och lämna förslag om detaljerna i det slutliga systemet för beskattning av handel mellan medlemsstater. Om rådet finner att villkoren för en övergång till det slutliga systemet är tillfredsställande uppfyllda, kommer rådet att före den 31 december 1995 besluta om de regler som är nödvändiga för det slutliga systemets ikraftträdande och funktion, varvid övergångsbestämmelserna automatiskt fortsätter att gälla till dess att det slutliga systemet har trätt i kraft och i varje fall till dess att rådet har fattat beslut om det slutliga systemet.

Direktiv 77/388/EEG, senast ändrat genom direktiv 89/465/EEG(), bör ändras i överensstämmelse härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- en medlemsstats territorium: landets territorium såsom det definieras med avseende på varje medlemsstat i punkterna 2 och 3.

- gemenskapen och gemenskapens territorium: medlemsstaternas territorium såsom detta definieras med avseende på varje medlemsstat i punkterna 2 och 3.

- tredje territorium och tredje land: varje annat territorium än de som i punkterna 2 och 3 definieras som någon medlemsstats territorium.

2. I detta direktiv avses med "landets territorium" det område där Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen tillämpas, såsom det definieras med avseende på varje medlemsstat i artikel 227.

3. Följande enskilda medlemsstaters territorier skall inte inräknas i landets territorium:

- Förbundsrepubliken Tyskland: ön Helgoland, territoriet Büsingen.

- Spanien: Ceuta, Melilla.

- Italien: Livigno, Campione d'Italia, de italienska delarna av Luganosjön.

Följande enskilda medlemsstaters territorier skall likaså undantas från landets territorium:

- Spanien: Kanarieöarna.

- Frankrike: de utomeuropeiska departementen.

- Grekland: ¶ãéï ¼ñïò.

4. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att

- transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Furstendömet Monaco behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Frankrike,

- transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för ön Man behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland.

5. Om kommissionen finner att de bestämmelser som fastställs i punkterna 3 och 4 inte längre har något berättigande, särskilt i fråga om sund konkurrens eller egna medel, skall den framlägga lämpliga förslag inför rådet."

2. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

Import

1. Med varuinförsel avses

a) införsel till gemenskapen av varor som inte uppfyller villkoren i artiklarna 9 och 10 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen eller, om varorna omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, inte får fritt omsättas,

b) införsel till gemenskapen av varor från något av de territorier som anges i artikel 3.3 andra stycket eller från Kanalöarna.

2. Med importstat skall avses den medlemsstat inom vars territorium varorna befinner sig när de ankommer till gemenskapen.

3. Utan hinder av punkt 2 gäller för varor enligt 1 a som vid införseln till gemenskapen omfattas av något av de regelverk som avses i artikel 16.1 B eller regler för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtull eller av reglerna för yttre transitering, att importstaten för varorna skall vara den medlemsstat inom vars territorium de befinner sig när de upphör att omfattas av dessa regler.

På samma sätt skall, när sådana varor som avses i punkt 1 b vid införsel till gemenskapen placeras under de gemenskapsförfaranden för inre transitering som föreskrivs i artikel 33a.1 b, importstaten anses vara den medlemsstat inom vars territorium varorna befinner sig när dessa transiteringsregler upphör att gälla."

3. I artikel 8.1 a skall "i ett annat land än" ersättas med "i en annan medlemsstat än", och "den medlemsstat till vilken varorna införs" skall ersättas med "den medlemsstat inom vars territorium installationen eller sammansättningen sker".

4. Följande stycke skall läggas till i artikel 8.1:

"c) När det gäller varor som tillhandahålls ombord på fartyg, flygplan eller tåg under transport, vilkas avgångs- och destinationsorter är belägna inom gemenskapens territorium: den plats där varorna befinner sig när transporten avgår."

5. Artikel 8.2 skall ersättas med följande:

"2. Med avsteg från punkt 1 a skall, när avgångsorten för försändelsen eller transporten av varor ligger i ett tredje territorium, platsen för importörens tillhandahållande såsom den definieras i artikel 21.2 och platsen för efterföljande tillhandahållanden anses ligga inom varornas importmedlemsstat."

6. Artikel 10.3 skall ersättas med följande:

"3. Skattskyldigheten inträder och skatten kan tas ut när varorna införts. Om varor omfattas av något av de förfaranden som avses i artikel 7.3 vid införseln till gemenskapen, inträder skattskyldigheten och skatten kan tas ut först när varorna upphör att omfattas av dessa förfaranden.

Då de importerade varorna är föremål för tullar, jordbruksavgifter eller avgifter med likvärdig verkan som har fastställts enligt en gemensam politik, inträder emellertid skattskyldigheten och skatten kan tas ut när den skattegrundande händelsen för dessa gemenskapsavgifter inträffar och dessa tullar och avgifter blir påförbara.

Om de importerade varorna inte är föremål för någon av dessa gemenskapsavgifter, skall medlemsstaterna tillämpa gällande tullbestämmelser vad beträffar skattskyldighetens inträde och den tidpunkt då skatten kan tas ut."

7. I artikel 11 B görs följande ändringar:

- Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Beskattningsunderlaget skall vara tullvärdet, fastställt i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser."

- Punkt 2 skall utgå.

8. Artikel 11 B 3 skall ersättas med följande:

"3. Beskattningsunderlaget skall omfatta följande poster, i den mån de inte redan ingår:

a) skatter, tullar, avgifter och övriga pålagor som påförs utanför importmedlemsstaten och sådana som påförs grund av införseln, med undantag för den mervärdesskatt som skall utgå,

b) bikostnader såsom provisions-, emballage-, transport- och försäkringskostnader, som uppstår fram till den första destinationsorten inom importmedlemsstatens territorium.

Med första destinationsort skall avses den ort som nämns på fraktsedeln eller någon annan handling med vars hjälp varorna införs till importmedlemsstaten. Om ingen sådan anvisning finns, skall den första destinationsorten anses vara platsen för första omlastningen i importmedlemsstaten.

Likaså får medlemsstaterna i beskattningsunderlaget inräkna sådana bikostnader som avses ovan då de beror på transport till en annan destinationsort inom importmedlemsstatens territorium, om denna plats är känd när skattskyldigheten inträder."

9. I artikel 11 B 5 skall orden "från gemenskapen" tillfogas efter "tillfälligt utförda", ordet "utomlands" skall ersättas med "utanför gemenskapen" och orden "och återinförsel inte är undantagen enligt bestämmelserna i artikel 14.1 f" skall utgå.

10. Artikel 11 C 2 skall ersättas med följande:

"2. Då uppgifter till ledning för bestämning av skatteunderlaget vid införsel uttrycks i en annan valuta än den medlemsstats i vilken bestämningen sker, skall valutakursen bestämmas i enlighet med de gemenskapsbestämmelser som reglerar beräkning av värdet för tulländamål.

Då uppgifter till ledning för bestämning av skatteunderlaget för någon annan transaktion än införsel uttrycks i en annan valuta än den medlemsstats där bestämningen sker, skall tillämplig valutakurs vara den senaste säljkurs som vid den tidpunkt då skatten kan tas ut har registrerats på den eller de mest representativa valutamarknaderna i medlemsstaten i fråga, eller en kurs som bestäms genom hänvisning till denna eller dessa i enlighet med de bestämmelser som fastställts av den medlemsstaten. På vissa transaktioner eller vissa kategorier av skattskyldiga får dock medlemsstaterna fortsätta att tillämpa den valutakurs som fastställts i enlighet med gemenskapens gällande bestämmelser för beräkningen av värdet för tulländamål."

11. I artikel 14.1 görs följande ändringar:

- Punkt b skall utgå.

- Punkt c skall ersättas med följande:

"c) Varor importerade för eventuell försäljning enligt artikel 29 i direktiv 85/362/EEG(*), senast ändrat genom direktiv 90/237/EEG(**).(*)EGT nr L 192, 24.7.1985, s. 20.(**)EGT nr L 133, 24.5.1990, s. 91.".

- I punkt d skall orden "eller som skulle berättiga härtill om de vore importerade från ett tredje land" och "på hemmamarknaden" utgå.

- I punkt e skall orden "eller skulle ha gjort det om de vore importerade från tredje land" utgå.

- Punkt f skall utgå.

- I punkt g skall orden "eller som skulle berättiga härtill om de vore importerade från ett tredje land" utgå.

12. Rubriken till artikel 15 skall ersättas med följande:

"Undantag för export från gemenskapen och liknande transaktioner och internationell transport".

13. I artikel 15.1 och 15.2 skall orden "utanför landets territorium såsom det definieras i artikel 3" ersättas med "utanför gemenskapen".

14. Artikel 15.3 skall ersättas med följande:

"3. Tillhandahållande av tjänster bestående av arbete på lös egendom som förvärvats eller införts för att undergå sådant arbete inom gemenskapens territorium och som skickats eller transporterats ut från gemenskapen av den som tillhandahåller tjänsterna eller av kunden, om denne är etablerad i ett tredje land, eller för någonderas räkning".

15. Följande strecksats skall läggas till i artikel 15.10 första stycket:

"- Tillhandahållandet sker till en annan medlemsstat och är avsett för de väpnade styrkorna i en medlemsstat som är medlem i Atlantpakten, bortsett från destinationsmedlemsstaten, eller för den civilpersonal som medföljer dem eller för deras mässar och marketenterier, när dessa styrkor deltar i gemensamma försvarsansträngningar".

16. I artikel 15.10 andra stycket skall orden "om inte annat sägs i de villkor och begränsningar som fastställs av medlemsstaterna" ersättas med "om inte annat sägs i de villkor och begränsningar som fastställs av värdmedlemsstaten".

17. I artikel 15.12 skall orden "från gemenskapen" tillfogas efter "som exporterar dem", och "utomlands" skall ersättas med "utanför gemenskapen".

18. Artikel 15.13 skall ersättas med följande:

"13. Tillhandahållande av tjänster inklusive transport och dithörande transaktioner men exklusive tillhandahållande av tjänster som är undantagna i kraft av artikel 13, när de är direkt kopplade till

- extern transitering eller export av varor från gemenskapen eller till import av varor som kan omfattas av artiklarna 14.1 c eller 16.1 A,

- varor som avses i artikel 7.1 b som omfattas av gemenskapsreglerna för inre transitering enligt artikel 33a.1 b."

19. I artikel 15.14 skall orden "utanför landets territorium såsom detta definieras i artikel 3" ersättas med "utanför gemenskapen".

20. I artikel 16.1 görs följande ändringar:

- A skall ersättas med följande:

"A. införsel av varor som skall placeras under andra lagerförfaranden än tullager".

- B skall ersättas med följande:

"B. Leverans av varor som avses att

a) uppvisas för tullen och, i tillämpliga fall, placeras i tillfälligt lager,

b) placeras i en frizon eller i ett frilager,

c) hänföras till förfarandet för tullager eller aktiv förädling,

d) släppas in i territorialvattnen

- för att ingå som en del i borr- eller produktionsplattformar, för byggnads-, reparations-, underhålls-, ändrings- eller utrustningsarbeten på sådana plattformar, eller för att förbinda sådana borr- eller produktionsplattformar med fastlandet,

- för bunkring och proviantering av borr- eller produktionsplattformar,

e) placeras under andra lagerförfaranden än tullager.

De platser som avses i punkterna a d skall vara de som definieras genom gemenskapens gällande tullbestämmelser".

- C skall ersättas med följande:

"C. Tillhandahållande av tjänster i samband med leverans av varor som avses i B".

- D skall ersättas med följande:

"D. Tillhandahållande av varor och av tjänster som utförs på de platser som är förtecknade i B och som fortfarande omfattas av något av de förfaranden som anges där".

- Följande led E skall tillfogas:

"E. Leverans av

- sådana varor som avses i artikel 7.1 a som fortfarande omfattas av regler om tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar eller externt transiteringsförfarande.

- sådana varor som avses i artikel 7.1 b som fortfarande omfattas av gemenskapsreglerna för inre transitering enligt artikel 33a,

liksom också tillhandahållande av tjänster i samband med sådana inköp."

21. Följande punkt skall införas i artikel 28:

"3a. I avvaktan på ett beslut av rådet, som, enligt artikel 3 i direktiv 89/465/EEG(*), har att verka för upphävande av de övergångsundantag som föreskrivs i punkt 3, skall Spanien ges rätt att undanta de transaktioner som avses i punkt 2 i bilaga F avseende tjänster som utförs av författare och de transaktioner som avses i punkterna 23 och 25 i bilaga F.(*)EGT nr L 226, 3.8.1989, s. 21".

22. Följande avdelning XVIa samt artiklarna 28a 28m skall införas:

"AVDELNING XVIa

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR BESKATTNING AV HANDELN MELLAN MEDLEMSSTATERNA

Artikel 28a

Räckvidd

1. Följande skall också beläggas med mervärdesskatt:

a) Förvärv inom gemenskapen av varor mot ersättning inom landets territorium av en skattskyldig person som agerar i denna egenskap eller av en icke skattskyldig juridisk person, om säljaren är en skattskyldig person som agerar i denna egenskap och som inte omfattas av undantag enligt artikel 24 eller av reglerna i artikel 8.1 a andra meningen eller i artikel 28b.B 1.

Med avvikelse från första stycket skall mervärdesskatt inte tas ut på förvärv inom gemenskapen av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor som gjorts

- av en skattskyldig person som schablonbeskattas enligt artikel 25, av en skattskyldig person som endast tillhandahåller varor eller tjänster som inte är avdragsgilla, eller av en icke skattskyldig juridisk person,

- för ett sammanlagt belopp, exklusive förfallen eller erlagd mervärdesskatt i den medlemsstat från vilken varorna skickas eller transporteras, som under det aktuella kalenderåret inte överstiger ett tröskelvärde som medlemsstaterna skall bestämma men som inte får vara mindre än motvärdet i nationell valuta till 10 000 ecu, och

- om det sammanlagda beloppet, exklusive förfallen eller erlagd mervärdesskatt i den medlemsstat från vilken varorna skickas eller transporteras, av förvärv inom gemenskapen av andra varor än nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor under föregående kalenderår inte överskridit det tröskelvärde som avses i andra strecksatsen.

Medlemsstaterna skall ge skattskyldiga personer och icke skattskyldiga juridiska personer som kan omfattas av bestämmelserna i andra stycket rätt att välja det allmänna regelsystem som anges i första stycket. Medlemsstaterna skall bestämma de närmare reglerna för att utöva denna valmöjlighet, vilka skall gälla under två kalenderår.

b) Förvärv inom gemenskapen av nya transportmedel som sker mot vederlag inom landet av skattskyldiga personer eller icke skattskyldiga juridiska personer som kan komma i fråga för det undantag som föreskrivs i andra stycket punkt a eller av någon annan icke skattskyldig person.

2. I denna avdelning används följande beteckningar i de betydelser som här anges:

a) transportmedel: fartyg som är längre än 7,5 meter, flygplan vars startvikt överstiger 1 550 kg och motordrivna landfordon vars cylindervolym överstiger 48 kubikcentimeter eller vars effekt är större än 7,2 kilowatt och som är avsedda för transport av personer eller gods, utom de fartyg och flygplan som avses i artikel 15.5 och 15.6.

b) De transportmedel som avses i punkt a skall inte betraktas som nya om följande villkor båda är uppfyllda:

- de tillhandahölls mer än tre månader efter det att de först tagits i bruk,

- de har körts mer än 3 000 kilometer i fråga om landfordon, seglats mer än 100 timmar i fråga om fartyg eller flugits mer än 40 timmar i fråga om flygplan.

Medlemsstaterna skall fastställa de betingelser under vilka ovanstående omständigheter kan anses vara fastställda.

3. Med förvärv av varor inom gemenskapen avses förvärv av rätten att såsom ägare förfoga över materiell lös egendom som av säljaren eller för säljarens räkning har skickats eller transporterats till en annan medlemsstat än den från vilken varorna utgick till förvärvaren.

Då varor som förvärvats av en icke skattskyldig juridisk person skickas eller transporteras från ett tredje territorium och av denne införs i en annan medlemsstat än den dit varorna skickats eller transporterats, skall varorna anses ha skickats eller transporterats från importmedlemsstaten. Denna medlemsstat skall bevilja importören enligt definitionen i artikel 21.2 återbetalning av den mervärdesskatt som har erlagts i samband med varuinförseln, i den mån importören kan visa att hans förvärv var belagt med mervärdesskatt i den medlemsstat dit de skickats eller transporterats.

4. Var och en som tillfälligtvis levererar ett nytt transportmedel på de villkor som fastställs i artikel 28c.A skall också anses som skattskyldig person.

Den medlemsstat inom vars territorium leveransen sker skall bevilja den skattskyldiga personen rätt till avdrag på grundval av följande bestämmelser:

- Avdragsrätten skall uppstå och får endast utövas vid tidpunkten för leveransen.

- Den skattskyldiga personen kan dra av den mervärdesskatt som ingår i inköpspriset eller som erlagts vid införseln eller förvärvet av transportmedlet inom gemenskapen, dock högst med det belopp han skulle vara skyldig att erlägga om leveransen inte vore undantagen från skatt.

Medlemsstaterna skall fastställa närmare regler för genomförandet av dessa bestämmelser.

5. Följande skall behandlas som leverans av varor mot vederlag:

a) Leverans till en annan skattskyldig person av beställningsarbete, såsom detta definieras i artikel 5.5 a, som faktiskt utförs inom en annan medlemsstat än den inom vars territorium kunden är registrerad för mervärdesskatt, om följande villkor är uppfyllda:

- Det material som används av den som har åtagit sig arbetet har skickats eller transporterats av kunden eller för dennes räkning från den medlemsstat där kunden är registrerad för mervärdesskatt.

- Det arbete som är färdiggjort eller sammansatt av den person som har åtagit sig arbetet transporteras eller skickas till kunden i den medlemsstat där kunden är registrerad för mervärdesskatt.

b) En skattskyldig persons överföring av varor från hans företag till en annan medlemsstat.

Följande skall anses ha överförts till en annan medlemsstat: lös egendom som för hans företags räkning har skickats eller transporterats av den skattskyldiga personen eller för dennes räkning ut ur det territorium som definieras i artikel 3 men inom gemenskapen, såvida det inte gäller någon av följande transaktioner:

- Leverans av varorna av den skattskyldiga person till vars medlemsstats territorium försändelsen eller transporten anländer på de villkor som fastställs i andra meningen i artikel 8.1 a och i artikel 28b B 1,

- Leverans av varorna av den skattskyldiga personen på de villkor som fastställs i artikel 8.1 c,

- Leverans av varorna av den skattskyldiga personen inom landets territorium på de villkor som fastställs i artikel 15 eller artikel 28c A,

- Leverans till den skattskyldiga personen, på de villkor som angivits i punkt a, av beställningsarbete som utförts i den medlemsstat dit varorna skickats eller transporterats.

- Tillhandahållande av en tjänst som utförts åt den skattskyldiga personen och som innebär att arbete på varorna faktiskt har utförts i den medlemsstat dit de skickats eller transporterats.

- Tillfälligt bruk av varorna inom den medlemsstats territorium dit varorna skickats eller transporterats för tillhandahållande av tjänster av den skattskyldiga person som är etablerad inom den medlemsstats territorium varifrån varorna skickats eller transporterats,

- Tillfälligt bruk av varorna under högst 24 månader, inom en annan medlemsstats territorium i vilken samma varor vid införsel från ett tredje land för tillfällig användning enligt reglerna om temporär införsel skulle vara helt undantagna från importtullar.

6. Förvärv inom gemenskapen av varor mot vederlag skall omfatta en skattskyldig persons användning för hans företag av varor som skickats eller transporterats av honom eller för hans räkning från en annan medlemsstat inom vars territorium varorna producerats, utvunnits, bearbetats, inköpts, förvärvats enligt definitionen i punkt 1 eller importerats av den beskattningsbara personen inom ramen för hans företag till den andra medlemsstaten.

7. Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att säkerställa att transaktioner som skulle ha klassats som "leverans av varor" såsom detta definierats i punkt 5 eller artikel 5 om de hade genomförts inom landets territorium av en skattskyldig person som agerar i denna egenskap klassas som "förvärv av varor inom gemenskapen".

Artikel 28b

Transaktionsplats

A. Platsen för förvärv av varor inom gemenskapen

1. Platsen för förvärv av varor inom gemenskapen skall anses vara den plats där varorna befinner sig vid den tidpunkt när transporten till den person som förvärvar dem slutar.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, skall dock platsen för förvärv inom gemenskapen av varor som avses i artikel 28a.1 a anses ligga inom den medlemsstats territorium som utfärdade det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket den person som förvärvat varorna gjorde förvärvet, om inte den person som förvärvat varorna visar att detta förvärv har beskattats i enlighet med punkt 1.

Om förvärvet har beskattats i enlighet med punkt 1 i den medlemsstat där försändelsen eller transporten av varorna anländer efter att ha beskattats i enlighet med första stycket, skall beskattningsunderlaget minskas i motsvarande mån i den medlemsstat som utfärdade det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket personen förvärvade varorna.

B. Platsen för tillhandahållande av varor

1. Med avvikelse från artikel 8.1 a och 8.2, skall platsen för tillhandahållande av varor som skickas eller transporteras av leverantören eller för dennes räkning från en annan medlemsstat än den dit försändelsen eller transporten anländer anses vara den där varorna befinner sig när transporten till köparen slutar, om följande villkor är uppfyllda:

- Varorna tillhandahålls en skattskyldig person som kan komma i fråga för det undantag som föreskrivs i artikel 28a.1 a andra stycket, en icke skattskyldig juridisk person som kan komma i fråga för samma undantag eller någon annan icke skattskyldig person.

- Tillhandahållandet avser andra varor än nya transportmedel eller varor som med eller utan provkörning tillhandahålls efter sammansättning eller installation, av leverantören eller för hans räkning.

Då varor som på så sätt tillhandahållits skickas eller transporteras från ett tredje territorium och importeras av leverantören till en annan medlemsstat än den medlemsstat dit varorna skickats eller transporterats, skall de anses ha skickats eller transporterats från importmedlemsstaten.

2. Om leveransen av varor avser annat än punktskattepliktiga varor, skall punkt 1 dock inte tillämpas på leverans av varor som skickats eller transporterats till samma medlemsstat dit försändelsen eller transporten ankommer,

- om det sammanlagda värdet av sådana leveranser, utan mervärdesskatt, under ett kalenderår inte överstiger motvärdet i nationell valuta till 100 000 ecu och

- om det sammanlagda värdet, före mervärdesskatt, av inköpen av annat än punktskattebelagda varor som skett på de villkor som fastställs i punkt 1 under föregående kalenderår inte översteg motvärdet i nationell valuta till 100 000 ecu.

Den medlemsstat där varorna befinner sig när transporten till köparen slutar får sänka de tröskelvärden som avses ovan till motvärdet i nationell valuta till 35 000 ecu, om medlemsstaten befarar att ett tröskelvärde om 100 000 ecu skulle leda till allvarlig snedvridning av konkurrensbetingelserna. De medlemsstater som utnyttjar denna valmöjlighet skall vidta nödvändiga åtgärder för att underrätta de berörda myndigheterna i den medlemsstat varifrån varorna avsänts eller transporterats.

Före den 31 december 1994 skall kommissionen rapportera till rådet om hur de särskilda tröskelvärdena på 35 000 ecu som föreskrivs i föregående stycke fungerar. I den rapporten får kommissionen underrätta rådet om att upphävandet av de särskilda tröskelvärdena inte kommer att leda till allvarlig snedvridning av konkurrensbetingelserna. Till dess att rådet fattar ett enhälligt beslut på grundval av ett förslag från kommissionen skall föregående stycke gälla.

3. Den medlemsstat där varorna befinner sig vid den tidpunkt då försändelsen eller transporten avgår skall bevilja sådana skattskyldiga personer som tillhandahåller varor som kan komma i fråga enligt punkt 2 rätt att välja att platsen för sådana inköp skall bestämmas i enlighet med punkt 1.

Medlemsstaterna i fråga skall bestämma de närmare reglerna beträffande utövandet av denna valmöjlighet, som under alla förhållanden skall gälla i två kalenderår.

C. Platsen för tillhandahållande av tjänster vid transport av varor inom gemenskapen

1. Med avvikelse från artikel 9.2 b skall platsen för tillhandahållandet av tjänster vid transport av varor inom gemenskapen bestämmas i enlighet med punkt 2 4. I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- transport av varor inom gemenskapen: transport där avgångs- och ankomstort är belägna inom två olika medlemsstaters territorier.

- avgångsort: den ort där transporten av varor faktiskt börjar, utan hänsyn till det avstånd som faktiskt tillryggalagts till den plats där varorna befinner sig.

- ankomstort: den ort där varutransporten faktiskt slutar.

2. Platsen för tillhandahållande av tjänster vid transport av varor inom gemenskapen skall vara avgångsorten.

3. Med avvikelse från punkt 2 skall dock platsen för tillhandahållande av tjänster vid transport inom gemenskapen av varor som överlämnats till kunder som är registrerade för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den från vilken transporten avgår, anses ligga inom den medlemsstats territorium som försett kunden med det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket tjänsten tillhandahölls honom.

4. Medlemsstaterna behöver inte beskatta den del av transporten som görs över farvatten som inte utgör någon del av gemenskapens territorium enligt artikel 3.

D. Platsen för tillhandahållande av tjänster med anknytning till transport av varor inom gemenskapen

Med avvikelse från artikel 9.2 c skall platsen för tillhandahållande av tjänster som innefattar verksamheter som anknyter till transport inom gemenskapen av varor som överlämnas till kunder som är registrerade för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den inom vars territorium tjänsterna faktiskt utförs, anses ligga inom den medlemsstats territorium som har försett kunden med det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket tjänsten utfördes åt honom.

E. Platsen för mellanhänders tillhandahållande av tjänster

1. Med avvikelse från artikel 9.1 skall platsen för tillhandahållande av tjänster, som utförs av mellanhänder i andra personers namn och för deras räkning, om de utgör en del av tillhandahållandet av tjänster vid varutransport inom gemenskapen, vara avgångsorten.

Om mottagaren av de tjänster som mellanhanden utför är registrerad för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den där transporten avgår, skall dock platsen för tillhandahållandet av tjänster som utförs av en mellanhand anses ligga inom den medlemsstat som utfärdade det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket tjänsten utfördes åt kunden.

2. Med avsteg från artikel 9.1 skall platsen för tillhandahållandet av tjänster som utförs av mellanhänder i andra personers namn och för deras räkning, vara den plats där de anknytande tjänsterna fysiskt utförs, då dessa tjänster utgör en del av ett tillhandahållande av tjänster som syftar till verksamheter som anknyter till varutransport inom gemenskapen.

Om mottagaren av de tjänster som mellanhanden utför är registrerad för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den inom vars territorium den anknytande tjänsten faktiskt utförs, skall dock platsen för mellanhandens tillhandahållande anses ligga inom den medlemsstat som utfärdade det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket mellanhanden utförde tjänsten åt kunden.

3. Med avvikelse från artikel 9.1 skall platsen för tillhandahållandet av tjänster som utförs av mellanhänder i andra personers namn och för deras räkning, då dessa tjänster utgör en del av andra transaktioner än de som avses i punkt 1 eller 2 eller i artikel 9.2 e vara den plats där dessa transaktioner sker.

Om kunden är registrerad för mervärdesskatt i en annan medlemsstat än den inom vars territorium transaktionerna genomförs, skall dock platsen för mellanhandens tillhandahållande av tjänster anses ligga inom den medlemsstat som för kunden utfärdade det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket mellanhanden utförde tjänsten åt honom.

Artikel 28c

Undantag från skatteplikt

A. Undantag för leverans av varor

Utan att det påverkar tillämpningen av övriga gemenskapsbestämmelser och om inte annat följer av de villkor som medlemsstaterna skall fastställa för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning av de undantag som föreskrivs nedan och för att förhindra skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk, skall medlemsstaterna undanta följande från skatteplikt:

a) Leverans av varor, såsom det definieras i artiklarna 5 och 28a.5 a, som skickas eller transporteras av säljaren eller för dennes räkning eller av den som förvärvar varorna ut ur det territorium som avses i artikel 3 men inom gemenskapen, åt en annan skattskyldig person eller en icke skattskyldig juridisk person i denna egenskap i en annan medlemsstat än den varifrån försändelsen eller transporten av varorna avgår.

Detta undantag skall inte tillämpas på leverans av varor av skattskyldiga personer som är befriade från skatt enligt artikel 24 eller på leverans av varor åt skattskyldiga personer eller icke skattskyldiga juridiska personer som omfattas av undantaget i artikel 28a.1 a andra stycket.

b) Leverans av nya transportmedel, som skickas eller transporteras till köparen av säljaren eller för dennes räkning eller av köparen ut ur det territorium som avses i artikel 3 men inom gemenskapen, åt skattskyldiga personer eller icke skattskyldiga juridiska personer som omfattas av undantaget i artikel 28a.1 a andra stycket eller åt någon annan icke-skattskyldig person.

c) Leverans av varor som avses i artikel 28a.5 b som skulle omfattas av undantaget enligt a om den utförts åt någon annan skattskyldig person.

B. Undantagna förvärv av varor inom gemenskapen

Utan att det påverkar tillämpningen av övriga gemenskapsbestämmelser och om inte annat följer av de villkor som staterna skall fastställa för att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning av de undantag som föreskrivs nedan och förhindra skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk, skall medlemsstaterna undanta följande:

a) Förvärv inom gemenskapen av varor när leverans av sådana varor av skattskyldiga personer under alla förhållanden skulle vara undantagen från skatteplikt inom landets territorium.

b) Förvärv inom gemenskapen av varor vilkas införsel under alla förhållanden skulle vara undantagen från skatteplikt enligt artikel 14.1.

c) Förvärv inom gemenskapen av varor då den som förvärvar varorna under alla förhållanden, i enlighet med artikel 17.3 och 17.4, skulle ha rätt till full återbetalning av den mervärdesskatt som är påförd enligt artikel 28a.1.

C. Undantagna transporttjänster

Medlemsstaterna skall undanta transport av varor inom gemenskapen till och från de öar som utgör de självständiga regionerna Azorerna och Madeira, liksom också transport av varor mellan dessa öar.

D. Undantagen varuinförsel

Om varor som skickas eller transporteras från ett tredje territorium införs till en annan medlemsstat än den där försändelsen eller transporten avslutas, skall medlemsstaterna undanta denna införsel om leverans av varor av importören, såsom denne definieras i artikel 21.2, är undantagen i enlighet med punkt A.

Medlemsstaterna skall fastställa de villkor som reglerar detta undantag i syfte att säkerställa en korrekt och enkel tillämpning och förhindra skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk.

E. Övriga undantag

a) Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att förvärv inom gemenskapen av varor som hänförs till något av de förfaranden som avses i artikel 16.1 B omfattas av samma bestämmelser som leveranser enligt samma villkor inom landets territorium.

b) Artikel 16.2 skall ersättas med följande:

"2. Med förbehåll för sådant samråd som föreskrivs i artikel 29, får medlemsstaterna bevilja undantag från skatteplikt för följande transaktioner:

a) Förvärv inom gemenskapen av varor av en skattskyldig person, liksom import och leverans av varor till en skattskyldig person i exportsyfte, som de är eller efter bearbetning, till tredje territorier samt tillhandahållande av tjänster som avser hans exportverksamheter, dock högst motsvarande värdet av hans export under de senaste tolv månaderna.

b) Förvärv inom gemenskapen av varor av en skattskyldig person, liksom import och leverans av varor till en skattskyldig person i syfte att leverera dem till en annan medlemsstat på de villkor som fastställs i artikel 28c.A, samt tillhandahållande av tjänster som avser sådan leverans till en annan medlemsstat, dock högst motsvarande värdet av hans leverans av varor på de villkor som fastställs i artikel 28c.A, under de senaste tolv månaderna.

Medlemsstaterna får tillsammans fastställa ett högsta värde för transaktioner som de undantar från skatteplikt enligt punkterna a och b."

Artikel 28d

Skattskyldighetens inträde och uttag av skatt

1. Skyldigheten att betala skatt inträder då varor förvärvas inom gemenskapen. Detta skall anses ske vid den tidpunkt då leverans av liknande varor anses ske inom landets territorium.

2. Då varor förvärvas inom gemenskapen skall skatt tas ut den femtonde dagen i den månad som följer på den under vilken skattskyldigheten inträder.

3. Om faktura till köparen utställs före den i punkt 2 angivna tidpunkten skall skatten med avvikelse från punkt 2, tas ut när fakturan utställs.

4. Med avvikelse från artikel 10.2 skall skatten för leverans av varor enligt artikel 28c.A betalas den femtonde dagen i den månad som följer på den under vilken skattskyldigheten inträtt.

Skatten skall dock betalas då fakturan utställs, om detta sker före den femtonde dagen i den månad som följer på den under vilken skattskyldigheten inträtt.

Artikel 28e

Beskattningsunderlag och tillämplig skattesats

1. Vid förvärv av varor inom gemenskapen skall beskattningsunderlaget fastställas på grundval av samma faktorer som används i enlighet med artikel 11 A för att bestämma beskattningsunderlaget för leverans av samma varor inom landets territorium. Därvid skall för sådant förvärv som avses i artikel 28a.6 beskattningsunderlaget bestämmas i enlighet med artikel 11 A 1 b.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att punktskatt, som är förfallen eller erlagd av den som inom gemenskapen förvärvar en punktskattepliktig vara, inräknas i beskattningsunderlaget i enlighet med artikel 11 A 2 a.

2. Den skattesats som är tillämplig på förvärv av varor inom gemenskapen skall vara den som är i kraft när skatten kan tas ut.

3. Den skattesats som är tillämplig på förvärv av varor inom gemenskapen skall vara den som tillämpas på tillhandahållande av motsvarande varor inom landets territorium.

Artikel 28f

Avdragsrätt

1. Artikel 17.2, 17.3 och 17.4 skall ersättas med följande:

"2. I den mån varorna och tjänsterna används för den skattskyldiga personens skattepliktiga transaktioner, skall denne ha rätt att från den skatt som han är skyldig att betala dra av följande:

a) Mervärdesskatt som är förfallen eller erlagd med avseende på varor eller tjänster som tillhandahållits eller som kommer att tillhandahållas honom av någon annan skattskyldig person som är skyldig att betala denna skatt inom landets territorium.

b) Mervärdesskatt som är förfallen eller erlagd med avseende på importerade varor inom landets territorium.

c) Mervärdesskatt som är förfallen i enlighet med artiklarna 5.7 a, 6.3 och 28a.6.

d) Mervärdesskatt som är förfallen i enlighet med artikel 28a.1 a.

3. Medlemsstaterna skall också bevilja varje skattskyldig person rätt till avdrag eller återbetalning av den mervärdesskatt som avses i punkt 2 i den mån varorna eller tjänsterna används för följande ändamål:

a) Transaktioner som avser de näringsgrenar som anges i artikel 4.2, som utförs i ett annat land, och som skulle vara avdragsgilla om de hade utförts inom landets territorium.

b) Transaktioner som är undantagna från skatt enligt artiklarna 14.1 i, 15, 16.1 B E, 16.2 eller 28c.A.

c) Transaktioner som är undantagna från skatt i enlighet med artikel 13 B a och 13 B d 1 5, om kunden är etablerad utanför gemenskapen eller om dessa transaktioner är direkt kopplade till varor som skall exporteras till ett land utanför gemenskapen.

4. Den återbetalning av mervärdesskatt som avses i punkt 3 skall ske

- till skattskyldiga personer som inte är etablerade inom landets territorium men som är etablerade i en annan medlemsstat, i enlighet med de genomföranderegler som fastställs i direktiv 79/1072/EEG(*),

- till skattskyldiga personer som inte är etablerade inom gemenskapens territorium, i enlighet med de genomföranderegler som fastställs i direktiv 86/560/EEG(**).(*)EGT nr L 331, 27.12.1979, s. 11.(**)EGT nr L 326, 21.11.1986, s. 40."

2. Artikel 18.1 skall ersättas med följande:

"1. För att kunna utnyttja sin rätt till avdrag, skall en skattskyldig person

a) för avdrag enligt artikel 17.2 a inneha en faktura som utställts i enlighet med artikel 22.3,

b) för avdrag enligt artikel 17.2 b inneha en införselhandling som uppger honom som mottagare eller importör och anger eller medger beräkning av det förfallna skattebeloppet,

c) för avdrag enligt artikel 17.2 c iaktta de regler som har fastställts av varje medlemsstat,

d) när han skall betala skatt såsom kund eller köpare enligt artikel 21.1 iaktta de regler som har fastställts av varje medlemsstat,

e) för avdrag enligt artikel 17.2 d i den deklaration som föreskrivs i artikel 22.4 ange alla uppgifter som behövs för att beräkna skatten på hans förvärv av varor inom gemenskapen samt inneha en faktura i enlighet med artikel 22.3."

3. Följande punkt skall införas i artikel 18:

"3a. Medlemsstaterna får tillåta en skattskyldig person som inte innehar någon faktura i enlighet med artikel 22.3 att göra det avdrag som avses i artikel 17.2 d; staterna skall bestämma villkoren och reglerna för att tillämpa denna bestämmelse."

Artikel 28g

Personer som är ansvariga för betalning av skatten

Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Personer som är ansvariga för betalning av skatten till myndigheterna

Följande personer skall vara betalningsskyldiga för mervärdesskatt:

1. Vid omsättning inom landets territorium:

a) Den skattskyldiga person som utför ett skattepliktigt tillhandahållande av varor eller av andra tjänster än de som avses i punkt b.

Om det skattepliktiga tillhandahållandet av varor eller av tjänster utförs av en skattskyldig person som är etablerad utomlands, får medlemsstaterna införa regler varigenom skatten skall betalas av en annan person. Bl.a. får ett skatteombud eller den person åt vilken det skattepliktiga tillhandahållandet av varor eller tjänster utförs utses såsom denna andra person. Medlemsstaterna får även föreskriva att någon annan än den skattskyldige skall vara solidariskt ansvarig för betalning av skatten.

b) Köparen av en sådan tjänst som avses i artikel 9.2 e eller artikel 28b.C E som utförs av en skattskyldig person som är etablerad utomlands.

Medlemsstaterna får dock kräva att leverantören av tjänsterna skall vara solidariskt ansvarig för betalning av skatten.

c) Varje person som anger mervärdesskatten på en faktura eller annan jämförlig handling.

d) Varje person som inom gemenskapen genomför ett skattepliktigt förvärv av varor. Medlemsstaterna får införa regler varigenom skatten skall betalas av en annan person, då varor förvärvas inom gemenskapen av en person som är etablerad utomlands. Bl.a. får ett skatteombud utses såsom denna andra person. Medlemsstaterna får även föreskriva att någon annan än den person som inom gemenskapen genomför förvärvet av varor skall vara solidariskt ansvarig för betalning av skatten.

2. Vid import:

Den eller de personer som har utsetts till eller har godtagits såsom varande ansvariga av den medlemsstat till vilken varorna importeras."

Artikel 28h

Skyldigheter för personer som är ansvariga för betalning

Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

Skyldigheter enligt det interna systemet:

1. a) Varje skattskyldig person skall uppge när hans verksamhet som skattskyldig person inleds, förändras eller upphör.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av a skall varje skattskyldig person som avses i artikel 28a.1 a andra stycket uppge att han genomför förvärv av varor inom gemenskapen när villkoren för tillämpning av det undantag som föreskrivs i den artikeln inte är uppfyllda.

c) Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att med hjälp av ett regeristreringsnummer identifiera följande personer:

- Varje skattskyldig person, med undantag av dem som avses i artikel 28a.4, som inom landets territorium tillhandahåller varor eller tjänster som medför rätt till avdrag men som inte är tjänster för vilka skatt skall betalas uteslutande av kunden i enlighet med artikel 21.1 b. Medlemsstaterna kan dock underlåta att registrera vissa skattskyldiga personer som avses i artikel 4.3.

- Varje skattskyldig person som avses i punkt 1 b och varje skattskyldig person som utnyttjar den valmöjlighet som föreskrivs i artikel 28a.1 a tredje stycket.

d) Varje registreringsnummer skall ha ett prefix i enlighet med internationell standard nr ISO 3166 alpha 2 genom vilket den utfärdande medlemsstaten kan identifieras.

e) Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att deras registreringssystem särskiljer de skattskyldiga personer som avses i punkt c och för att övergångsbestämmelserna för beskattning av transaktioner inom gemenskapen skall tillämpas korrekt såsom de fastställs i denna avdelning.

2. a) Varje skattskyldig person skall föra tillräckligt detaljerade räkenskaper för att mervärdesskatt skall kunna tillämpas och kontrolleras av skattemyndigheten.

b) Varje skattskyldig person skall föra ett register över de varor han har skickat eller transporterat eller som för hans räkning har blivit skickade eller transporterade ut ur det territorium som definieras i artikel 3 men inom gemenskapen för sådana transaktioner som avses i artikel 28a.5 b fjärde, femte, sjätte och sjunde strecksatserna.

Varje skattskyldig person skall föra ett register över material som skickats till honom från någon annan medlemsstat av en skattskyldig person som är registrerad för mervärdesskatt i den medlemsstaten, eller för dennes räkning, i avsikt att tillhandahålla denne beställningsarbete.

3. a) Varje skattskyldig person skall utställa en faktura eller annan jämförlig handling beträffande varor och tjänster som han har tillhandahållit eller utfört åt någon annan skattskyldig person eller icke skattskyldig juridisk person. Varje skattskyldig person skall även utfärda en faktura eller annan jämförlig handling beträffande sådan leverans av varor som avses i artikel 28b.B 1 och beträffande varor som levererats på de villkor som fastställs i artikel 28c.A. Den skattskyldige skall behålla ett exemplar av varje handling som utfärdats.

Varje skattskyldig person skall likaledes utställa en faktura beträffande varje betalning a conto som har gjorts till honom före leverans av varor som avses i första stycket har levererats och beträffande varje betalning a conto som gjorts till honom av någon annan skattskyldig person eller av en icke skattskyldig juridisk person innan tillhandahållandet av tjänsten har genomförts.

b) Fakturan skall tydligt ange priset exklusive skatt samt skatten för varje skattesats liksom också alla eventuella skattebefrielser.

Fakturan skall också innehålla följande:

- Vid sådana transaktioner som avses i artikel 28b.C E: det nummer under vilket den skattskyldiga personen är registrerad inom landets territorium och det nummer under vilket kunden är registrerad och under vilket tjänsten har utförts åt honom.

- Vid sådana transaktioner som avses i artikel 28c.A a: det nummer under vilket den skattskyldiga personen är registrerad inom landets territorium och det nummer under vilket den kund som förvärvar varorna är registrerad i en annan medlemsstat.

- Vid tillhandahållande av nya transportmedel: de uppgifter som anges i artikel 28a.2.

c) Medlemsstaterna skall fastställa de kriterier som avgör huruvida ett dokument kan betraktas som faktura.

4. a) Varje skattskyldig person skall inge en deklaration inom en av medlemsstaterna fastställd tidsperiod. Denna får inte vara längre än två månader efter utgången av varje beskattningsperiod. Beskattningsperioden skall av medlemsstaterna bestämmas till en månad, två månader eller tre månader. Medlemsstaterna kan dock fastställa andra perioder, så länge dessa inte överskrider ett år.

b) Deklarationen skall innehålla alla uppgifter som behövs för att beräkna den skatt som skall tas ut och de avdrag som skall göras, däribland i förekommande fall och i den mån det anses nödvändigt för att fastställa beräkningsgrunden det sammanlagda värdet av de transaktioner som hänför sig till ifrågavarande skatt och avdrag samt värdet av skattefria transaktioner.

c) Deklarationen skall också innehålla

- dels det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de varuleveranser som avses i artikel 28c.A för vilka skatt skall tas ut under perioden,

därutöver skall också anges det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de varuleveranser som avses i artikel 8.1 a andra meningen och i artikel 28b.B 1 som skett inom en annan medlemsstats territorium och för vilka skatt skall tas ut under deklarationsperioden samt avgångsplatsen för varuförsändelsen eller varutransporten ligger inom landets territorium,

- dels det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de förvärv inom gemenskapen av varor som avses i artikel 28a.1 och 28a.6 på vilka skatt skall tas ut.

Härutöver skall anges det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de leveranser som avses i artikel 8.1 a andra meningen och i artikel 28b.B 1, som skett inom landets territorium och för vilka skatt skall tas ut under deklarationsperioden, samt där avgångsplatsen ligger inom en annan medlemsstats territorium.

5. Varje skattskyldig person skall betala nettobeloppet av mervärdesskatten när deklarationen för perioden inlämnas. Medlemsstaterna kan dock fastställa ett annat datum för betalning av detta belopp eller begära interimsbetalning.

6. a) Medlemsstaterna kan kräva att en skattskyldig person inger en sammanställning, med alla de uppgifter som anges i punkt 4, rörande samtliga transaktioner som har utförts under föregående år. Denna sammanställning skall även innehålla alla uppgifter som behövs för eventuella justeringar.

b) Varje skattskyldig person som är registrerad för mervärdesskatt skall även lämna in en förteckning över alla de mervärdesskatteregistrerade personer åt vilka han har levererat varor på de villkor som anges i artikel 28c.A.

Förteckningen skall upprättas för varje kvartal inom en tidsperiod och i enlighet med de förfaranden, som fastställs av medlemsstaterna, som skall vidta nödvändiga åtgärder för att de bestämmelser som gäller administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning skall respekteras fullt ut.

Förteckningen skall innehålla följande:

- Det nummer under vilket den skattskyldiga personen är registrerad för mervärdesskatt inom landets territorium och under vilket han har tillhandahållit varor på de villkor som anges i artikel 28c.A.

- Det nummer under vilket varje person som förvärvat varor är registrerad för mervärdesskatt i en annan medlemsstat och under vilket varorna levererats till honom liksom, i förekommande fall, uppgift om att leverans av varor som definieras i artikel 28a.5 a har skett.

- För varje person som förvärvar varor, det sammanlagda värdet av de leveranser som utförts av den skattskyldiga personen. Dessa belopp skall deklareras det kalenderkvartal under vilket skatten skall tas ut.

Förteckningen skall även innehålla följande:

- För de leveranser som omfattas av artikel 28c.A c, det nummer under vilket den skattskyldiga personen är registrerad för mervärdesskatt i landets territorium, det nummer under vilken han är registrerad i ankomstmedlemsstaten samt värdet av varorna, beräknat i enlighet med artikel 28e.1.

- Beloppen av de korrigeringar som gjorts i enlighet med artikel 11 C 1. Dessa belopp skall anges för det kvartal under vilket den som förvärvar varorna underrättas om korrigeringen.

Om varor skickas eller transporteras av den skattskyldiga personen eller för dennes räkning ut från det territorium som definieras i artikel 3 men inom gemenskapen, i syfte att tillhandahålla beställningsarbete åt den skattskyldiga personen på de villkor som anges i artikel 28a.5 a, skall den förteckning som upprättas för det kvartal under vilket varorna skickades eller transporterades innehålla följande:

- Det nummer under vilket den skattskyldiga personen är registrerad för mervärdesskatt i den medlemsstat där försändelsen eller transporten av varorna avgår.

- Det nummer under vilket den skattskyldiga person till vilken varorna har skickats för beställningsarbete är registrerad för mervärdesskatt i den medlemsstat dit försändelsen eller transporten av varorna anländer.

- Upplysning om att varorna har skickats eller transporterats på ovannämnda villkor för att ingå i beställningsarbete som utförs i den medlemsstat dit försändelsen eller transporten anländer.

c) Med undantag från punkt b kan medlemsstaterna kräva

- att förteckningarna inlämnas månadsvis,

- att förteckningarna innehåller ytterligare uppgifter.

d) För leverans av nya transportmedel enligt villkoren i artikel 28c A b av en skattskyldig person som är registrerad till mervärdesskatt till en köpare som inte är registrerad till mervärdesskatt eller av en skattskyldig person enligt definitionen i artikel 28a.4, skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att säljaren meddelar alla uppgifter som behövs för att mervärdesskatt skall kunna tillämpas och övervakas av skattemyndigheten.

e) Medlemsstaterna kan kräva att skattskyldiga personer som inom landets territorium förvärvar varor inom gemenskapen enligt definitionen i artikel 28a.1 a och 28a.6 lämnar in sammanställningar som anger detaljerna angående dessa förvärv. Sådana sammanställningar får dock inte krävas för en kortare period än en månad.

Medlemsstaterna kan även kräva att personer som inom gemenskapen förvärvar nya transportmedel enligt artikel 28a.1 b lämnar alla uppgifter som behövs för att mervärdesskatt skall kunna tillämpas och övervakas av skattemyndigheten när de lämnar in den deklaration som avses i punkt 4.

7. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att de som i enlighet med artikel 21 1 a och b anses skyldiga att betala skatten i stället för någon skattskyldig person som är etablerad utomlands eller som är solidariskt betalningsskyldiga skall uppfylla ovanstående skyldigheter vad gäller deklaration och betalning.

8. Medlemsstaterna kan införa andra skyldigheter som de finner nödvändiga för en riktig uppbörd av skatten och för förebyggande av undandragande av skatt, med förbehåll för kravet på likabehandling av inhemska transaktioner och transaktioner som genomförs mellan medlemsstater av skattskyldiga personer och på villkor att dessa skyldigheter i handeln mellan medlemsstater inte leder till formaliteter i samband med gränspassage.

9. a) Medlemsstaterna kan befria följande från vissa eller alla skyldigheter:

- Skattskyldiga personer som endast utför tillhandahållande av varor eller tjänster som är undantagna enligt artiklarna 13 och 15.

- Skattskyldiga personer som har rätt till befrielse från skatt enligt artikel 24 och omfattas av det undantag som föreskrivs i artikel 28a.1 a andra stycket.

- Skattskyldiga personer som inte utför någon av de transaktioner som avses i artikel 4 c.

b) Medlemsstaterna kan befria andra skattskyldiga personer än sådana som avses i punkt a från vissa av de skyldigheter som avses i punkt 2 a.

c) Medlemsstaterna kan befria skattskyldiga personer från betalning av resterande del av den skatt som är förfallen när beloppet är ringa.

10. Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att se till att icke skattskyldiga juridiska personer, som är ansvariga för den skatt som skall betalas beträffande förvärv inom gemenskapen av varor som omfattas av artikel 28a.1 a första stycket, iakttar ovanstående villkor avseende deklaration och betalning och att de tilldelas ett registeringsnummer såsom anges i punkt 1 c e.

11. Vid förvärv inom gemenskapen av nya transportmedel som omfattas av artikel 28a.1 b skall medlemsstaterna införa regler för deklaration och betalning.

12. Rådet får enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga en medlemsstat att genomföra särskilda åtgärder för att förenkla de skyldigheter som fastställs i punkt 6 b. Sådana förenklingsåtgärder, som inte får äventyra den behöriga övervakningen av transaktioner inom gemenskapen, kan omfatta följande åtgärder:

a) Medlemsstaterna får tillåta skattskyldiga personer som uppfyller följande tre villkor att ge in årliga förteckningar innehållande registreringsnummer på de skattskyldiga personer i andra medlemsstater till vilka de har levererat varor enligt artikel 28c A:

- Det sammanlagda årsvärdet exklusive mervärdesskatt av deras tillhandahållande av varor eller tjänster, såsom detta definieras i artiklarna 5, 6 och 28a.5, får inte med mer än 35 000 ecu överstiga den årsomsättning som används som referensnivå vid tillämpningen av befrielse från skatt enligt artikel 24.

- Det sammanlagda årsvärdet exklusive mervärdesskatt av varuleveranser som utförts av dem på de villkor som fastställs i artikel 28c.A får inte överstiga motvärdet i nationell valuta till 15 000 ecu.

- De varuleveranser som utförts av dem på de villkor som fastställs i artikel 28c A avser andra varor än nya transportmedel.

b) Medlemsstater som fastställer den skatteperiod för vilken skattskyldiga personer skall lämna de deklarationer som föreskrivs i punkt 4 till längre tid än tre månader kan tillåta dessa personer att lämna förteckningarna för samma period om de skattskyldiga personerna uppfyller följande tre villkor:

- Det sammanlagda årsvärdet, exklusive mervärdesskatt, av de varor och tjänster de tillhandahåller enligt definitionerna i artiklarna 5, 6 och 28a.5 får inte överstiga motvärdet i nationell valuta till 200 000 ecu.

- Det sammanlagda årsvärdet, exklusive mervärdesskatt, av varuleveranser som utförts av dem på de villkor som fastställs i artikel 28c A får inte överstiga motvärdet i nationell valuta till 15 000 ecu.

- De varuleveranser som utförts av dem på de villkor som fastställs i artikel 28c A avser andra varor än nya transportmedel."

Artikel 28i

Särskilda regler för små företag

Följande stycke skall läggas till i artikel 24.3:

"Leveranser av nya transportmedel som sker på de villkor som fastställs i artikel 28c A, kan inte under några omständigheter omfattas av skattebefrielsen enligt punkt 2".

Artikel 28j

Gemensamma regler om schablonbeskattning av jordbrukare

1. Följande stycke skall läggas till i artikel 25.4:

"När de utnyttjar denna möjlighet skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att övergångsbestämmelserna för beskattningen av transaktioner inom gemenskapen enligt avdelning XVIa skall tillämpas riktigt."

2. Artikel 25.5 och 25.6 skall ersättas med följande:

"5. De kompensationstal som föreskrivs i punkt 3 skall tillämpas på priserna, exklusive skatt, på följande varor:

a) Jordbruksprodukter som av schablonbeskattade jordbrukare tillhandahålls andra skattskyldiga personer än sådana som inom landets territorium omfattas av reglerna om schablonbeskattning i denna artikel.

b) Jordbruksprodukter som av schablonbeskattade jordbrukare på de villkor som fastställs i artikel 28c A tillhandahålls icke skattskyldiga juridiska personer som i den medlemsstat dit jordbruksprodukterna sänds eller transporteras inte omfattas av undantaget i artikel 28a.1 a andra stycket.

c) Jordbrukstjänster som av schablonbeskattade jordbrukare tillhandahålls andra skattskyldiga personer än sådana som inom landets territorium omfattas av reglerna om schablonbeskattning i denna artikel.

Denna kompensation skall utesluta alla övriga former av avdrag.

6. Vid sådant tillhandahållande av jordbruksprodukter och jordbrukstjänster som avses i punkt 5, skall medlemsstaterna föreskriva att kompensationen betalas av någon av de följande:

a) Köparen eller kunden. I detta fall äger den skattskyldiga köparen eller kunden rätt att, såsom föreskrivs i artikel 17 och i enlighet med de förfaranden som fastställs av medlemsstaterna, från den skatt för vilken han är ansvarig inom landets territorium dra av den kompensation som han har betalat till jordbrukarna.

Medlemsstaterna skall till köparen eller kunden återbetala den kompensation som han har betalat till jordbrukarna när det gäller någon av följande transaktioner:

- Leverans av jordbruksprodukter som skett på de villkor som fastställs i artikel 28c A till skattskyldiga personer eller till icke skattskyldiga juridiska personer i denna egenskap i en annan medlemsstat där de inte omfattas av undantaget i artikel 28a.1 a andra stycket.

- Leverans av jordbruksprodukter som skett på de villkor som fastställs i artikel 15 och i artikel 16.1 B E till skattskyldiga köpare som är etablerade utanför gemenskapen, om produkterna används av dessa köpare för transaktioner som avses i artikel 17.3 a och b eller för tjänster som anses tillhandahållna inom landets territorium och för vilka skatt skall betalas uteslutande av kunderna enligt artikel 21.1 b.

- Tillhandahållande av jordbrukstjänster till skattskyldiga kunder som är etablerade inom gemenskapen men i andra medlemsstater eller till skattskyldiga kunder som är etablerade utanför gemenskapen, om tjänsterna används av dessa kunder för de transaktioner som avses i artikel 17.3 a och b eller för tjänster som anses tillhandahållas inom landets territorium och för vilka skatt skall betalas uteslutande av kunderna enligt artikel 21.1 b.

Medlemsstaterna skall bestämma det förfarande genom vilket återbetalningarna skall göras; de kan därvid tillämpa artikel 17.4.

b) Av myndigheterna."

3. Följande stycke skall läggas till i artikel 25.9:

"Närhelst medlemsstaterna utnyttjar den möjlighet som föreskrivs i denna artikel, skall de vidta alla nödvändiga åtgärder för att samma metod för beskattning skall tillämpas på tillhandahållande av jordbruksprodukter som skett på de villkor som fastställs i artikel 28b B 1, vare sig tillhandahållandet görs av en schablonbeskattad eller icke schablonbeskattad jordbrukare."

Artikel 28k

Diverse bestämmelser

Följande bestämmelser skall tillämpas till och med den 30 juni 1999:

1. Medlemsstaterna får skattebefria tillhandahållande i butiker för skattefri försäljning av varor avsedda att utföras i det personliga bagaget av resande med flyg eller båt till andra medlemsstater.

I denna artikel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) butik för skattefri försäljning: Inrättning belägen inom en flygplats eller hamn som uppfyller de villkor som fastställs av behöriga myndigheter, särskilt i enlighet med punkt 5.

b) resande till annan medlemsstat: passagerare som har en resehandling för flyg- eller sjöresa som utvisar att den omedelbara destinationen är en flygplats eller hamn i någon annan medlemsstat.

c) flyg- eller båtresa inom gemenskapen: transport med flyg eller till sjöss som börjar inom landets territorium såsom detta definieras i artikel 3 och vars faktiska ankomstort är belägen inom en annan medlemsstat.

Med tillhandahållande av varor som utförs av butiker för skattefri försäljning skall jämställas tillhandahållande av varor som sker ombord på flygplan eller fartyg under passagerarbefordran inom gemenskapen.

Denna befrielse skall även tillämpas på tillhandahållande av varor som sker av butiker för skattefri försäljning i någon av de båda Kanaltunnelterminalerna till passagerare med giltig biljett för resan mellan de båda terminalerna.

2. Befrielse enligt punkt 1 kan endast omfatta:

a) Varor vars sammanlagda värde per person och resa inte överskrider de begränsningar som fastställs av gemenskapens gällande bestämmelser om passagerartrafik mellan tredje land och gemenskapen.

Om det sammanlagda värdet av flera artiklar eller av flera tillhandahållanden av varor per person och resa överskrider dessa begränsningar, skall befrielse beviljas upp till dessa belopp, med förbehåll att värdet av en vara inte får delas.

b) Sådana kvantiteter per person och resa som inte överskrider de gränser som fastställs av gemenskapens gällande bestämmelser om passagerartrafik mellan tredje land och gemenskapen.

Vid tillämpningen av punkt a skall hänsyn inte tas till värdet av sådant tillhandahållande av varor som sker inom de kvantitativa begränsningar som fastställs i föregående stycke.

3. Medlemsstaterna skall ge varje skattskyldig person rätt till avdrag eller återbetalning av den mervärdesskatt som avses i artikel 17.2, i den mån varorna och tjänsterna används för hans leverans av varor som är skattebefriade enligt denna artikel.

4. Medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som föreskrivs i artikel 16.2 skall även tillämpa den bestämmelsen på import, förvärv och tillhandahållande inom gemenskapen av varor till en skattskyldig person för hans leverans av varor som är skattebefriade i överensstämmelse med denna artikel.

5. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de befrielser som föreskrivs i denna artikel skall tillämpas riktigt och enkelt och för att skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk skall förhindras.

Artikel 28l

Tillämpningsperiod

De övergångsbestämmelser som föreskrivs i denna avdelning träder i kraft den 1 januari 1993. Kommissionen skall senast den 31 december 1994 rapportera till rådet om hur övergångsbestämmelserna fungerar och lägga fram förslag till ett slutligt system.

Övergångsbestämmelserna skall ersättas av ett slutligt system för beskattning av handeln medlemsstater emellan i princip grundat på beskattning i den medlemsstat där de varor eller tjänster som tillhandahålls har sitt ursprung.

För detta ändamål skall rådet, när det efter att ha gjort en utförlig granskning av rapporten anser att villkoren för en övergång till det slutliga systemet är tillfredsställande uppfyllda, enhälligt på kommissionens förslag och efter samråd med Europaparlamentet, före den 31 december 1995 besluta om de regler som är nödvändiga för att det slutliga systemet skall träda i kraft och fungera.

Övergångsreglerna skall gälla i fyra år och skall följaktligen tillämpas till och med den 31 december 1996. Perioden för tillämpning av övergångsbestämmelserna skall förlängas automatiskt fram till tidpunkten för det slutliga systemets ikraftträdande och i vart fall till dess att rådet har beslutat om det slutliga systemet.

Artikel 28m

Omräkningskurs

För att bestämma motsvarigheterna i nationell valuta till belopp uttryckta i ecu i denna avdelning skall medlemsstaterna använda den växelkurs som är tillämplig den 16 december 1991*.* EGT nr C 328, 17. 12. 1991, s. 4."

23. Artikel 33 skall ersättas med följande:

"Artikel 33

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser, särskilt dem som fastställs i gällande allmänna gemenskapsbestämmelser om innehav, flyttning och övervakning av punktskattepliktiga varor, får detta direktiv inte hindra en medlemsstat från att behålla eller införa skatter på försäkringsavtal, skatter på vadslagning och spel, punktskatter, stämpelskatter och, mer generellt, alla skatter, tullar eller avgifter som inte kan karakteriseras som omsättningsskatter, under förutsättning att dessa skatter, tullar eller avgifter inte leder till gränsformaliteter i handeln medlemsstater emellan.

2. Alla hänvisningar i detta direktiv till punktskattepliktiga varor gäller för följande varor, såsom de definieras av aktuella gemenskapsbestämmelser:

- Mineraloljor.

- Alkohol och alkoholdrycker.

- Tobaksvaror."

24. Följande artikel skall införas:

"Artikel 33a

1. För varor som kommer in till gemenskapen från något av de territorier som anges i andra stycket i artikel 3.3 eller från Kanalöarna gäller följande bestämmelser:

a) De formaliteter som avser införandet av sådana varor till gemenskapen skall genomföras i enlighet med förordning (EEG) nr 717/91(*).

b) Gemenskapens regler för inre transitering skall tillämpas när dessa varor vid införandet till gemenskapen

- är avsedda för en annan medlemsstat än den inom vars territorium de befinner sig vid tidpunkten för införandet till gemenskapen,

- är avsedda för återutförsel från gemenskapen efter reparation, ändring, justering, beställningsarbete eller bearbetning inom gemenskapen,

- placeras under regler om tillfällig införsel i den betydelse som avses i direktiv 85/362/EEG.

2. Följande bestämmelser skall gälla för varor som har sitt ursprung i gemenskapen och som skickas eller transporteras till något av de territorier som anges i artikel 3.3 andra stycket eller till Kanalöarna:

a) De formaliteter som avser utförsel av sådana varor från gemenskapen skall genomföras i enlighet med förordning (EEG) nr 717/91.

b) Gemenskapens regler om inre transitering skall tillämpas när dessa varor tillhandahålls för utförsel i en annan medlemsstat än den från vilken de lämnar gemenskapen.(*)EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 1."

Artikel 2

1. Följande direktiv skall upphöra att gälla den 31 december 1992 vad beträffar relationerna mellan medlemsstater:

- Direktiv 83/181/EEG(), senast ändrat genom direktiv 89/219/EEG().

- Direktiv 85/362/EEG.

2. De bestämmelser om mervärdesskatt som intagits i följande direktiv skall upphöra att gälla den 31 december 1992:

- Direktiv 74/651/EEG(), senast ändrat genom direktiv 88/663/EEG().

- Direktiv 83/182/EEG().

- Direktiv 83/183/EEG(), ändrat genom direktiv 89/604/EEG().

3. De bestämmelser i direktiv 69/169/EEG(), senast ändrat genom direktiv 91/191/EEG(), som avser mervärdesskatt skall upphöra att gälla den 31 december 1992 vad beträffar relationerna mellan medlemsstater.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anpassa sina nuvarande mervärdesskattesystem efter detta direktiv.

De skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att deras regler, anpassade efter artikel 1.1 20 och 1. 22 24 samt artikel 2 i detta direktiv, skall kunna träda i kraft den 1 januari 1993.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som de antar för att tillämpa detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

4. När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning då de offentliggörs. Varje medlemsstat får själv bestämma på vilket sätt sådana hänvisningar skall göras.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 1991.

På rådets vägnar

W. KOK

Ordförande

() EGT nr C 252, 22.9.1987, s. 2,

EGT nr C 176, 17.7.1990, s. 8 och

EGT nr C 131, 22.5.1991, s. 3.

() EGT nr C 324, 24.12.1990, s. 97.

() EGT nr C 237, 12.9.1988, s. 19

och EGT nr 332, 31.12.1990, s. 121.

() EGT nr 71, 14.4.1967, s. 1301/67.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.

() EGT nr L 226, 3.8.1989, s. 21.

() EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 38.

() EGT nr L 92, 5.4.1989, s. 13.

() EGT nr L 354, 30.12.1974, s. 6.

() EGT nr L 382, 31.12.1988, s. 40.

() EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 59.

() EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 64.

() EGT nr L 348, 29.11.1989, s. 28.

() EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6.

() EGT nr L 94, 16.4.1991, s. 24.