Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992L0077.pdf

31992L0077

Rådets direktiv 92/77/EEG av den 19 oktober 1992 med tillägg till det gemensamma systemet för mervärdesskatt och med ändring av direktiv 77/388/EEG (harmonisering av mervärdesskattesatser)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 31/10/1992 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0080

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0080RÅDETS DIREKTIV 92/77/EEG av den 19 oktober 1992 med tillägg till det gemensamma systemet för mervärdesskatt och med ändring av direktiv 77/388/EEG (harmonisering av mervärdesskattesatser)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Fullbordandet av den inre marknaden, vilket är ett av de grundläggande målen för gemenskapen, kräver som ett första steg att tull- och skattekontrollerna vid gränserna avskaffas.

För att snedvridningar skall undvikas förutsätter avskaffandet av dessa kontroller vad gäller mervärdesskatt inte endast en enhetlig skattebas utan även att ett flertal skattesatser och skattenivåer ligger tillräckligt nära varandra mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att ändra direktiv 77/388/EEG().

Under övergångstiden bör vissa undantag från reglerna beträffande skatternas antal och nivå vara möjliga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 12.3 skall ersättas med följande:

"3. a) Från och med den 1 januari 1993 skall medlemsstaterna tillämpa en normalskattesats, vilken till och med den 31 december 1996 inte får vara lägre än 15%.

På grundval av den rapport om hur övergångsbestämmelserna har fungerat och de förslag till slutgiltiga bestämmelser som kommissionen skall lägga fram i överensstämmelse med artikel 281, skall rådet före den 31 december 1995 enhälligt besluta om den lägsta skattesatsnivå som efter den 31 december 1996 skall tillämpas såsom normalskattesats.

Medlemsstaterna får även tillämpa en eller två reducerade skattesatser. Dessa får inte vara lägre än 5 % och får endast avse tillhandahållande av sådana varor och tjänster som anges i bilaga H.

b) Medlemsstaterna får tillämpa en reducerad skattesats på tillhandahållande av naturgas och elektricitet, under förutsättning att ingen risk för snedvridande verkningar på konkurrensen föreligger. En medlemsstat som avser att tillämpa en sådan skattesats skall underrätta kommissionen innan så sker. Kommissionen skall fatta beslut beträffande förekomsten av risk för snedvridning av konkurrensen. Om kommissionen inte har gjort detta inom tre månader efter mottagandet av sådan underrättelse, anses någon risk för snedvridning av konkurrensen inte föreligga.

c) Regler om vilka skattesatser som skall tillämpas på konstverk, antikviteter och samlarföremål fastställs genom direktivet med specialbestämmelser för begagnade varor, konstverk, antikviteter och samlarföremål. Rådet skall anta detta direktiv före den 31 december 1992.

d) Regler om beskattningen av andra jordbruksprodukter än sådana som tillhör kategori 1 i bilaga H skall enhälligt antas av rådet före den 31 december 1994 på grundval av kommissionens förslag.

Intill dess kan de medlemsstater som för närvarande tillämpar reducerad skattesats fortsätta att göra det; de som för närvarande tillämpar normalskattesats kan däremot inte tillämpa reducerad skattesats. Detta medger ett tvåårigt uppskov med införandet av normalskattesatsen.

e) De regler och skattesatser som skall tillämpas på guld skall fastställas genom ett direktiv med specialbestämmelser om guld. Kommissionen skall lägga fram ett förslag härom i sådan tid att det kan enhälligt antagas av rådet före den 31 december 1992.

Medlemsstaterna kommer från och med den 1 januari 1993 att vidta alla nödvändiga åtgärder för att bekämpa bedrägeri och annan oredlighet på detta område. Dessa åtgärder får inbegripa införandet av ett system för redovisning av mervärdesskatt på tillhandahållande av guld mellan skattskyldiga personer inom samma medlemsstat, vilket låter köparen betala skatt för säljarens räkning och samtidigt ger köparen rätt till avdrag med samma belopp som ingående skatt."

2. Första meningen i artikel 12.4 skall utgå.

3. Följande stycke läggs till i artikel 12.4:

"På grundval av kommissionens rapport skall rådet vartannat år, med början 1994, granska omfattningen av de reducerade skattesatserna. Rådet kan på kommissionens förslag enhälligt besluta att ändra i förteckningen över varor och tjänster i bilaga H."

4. Artikel 28.2 ersätts med följande:

"2. Utan hinder av artikel 12.3 skall följande bestämmelser gälla under den övergångsperiod som nämns i artikel 28l:

a) Undantag med återbetalning av skatt som erlagts i föregående led, och reducerade skattesatser som är lägre än den minimiskattesats som lagts fast i artikel 12.3 vad gäller de reducerade skattesatser som var i kraft den 1 januari 1991 och som står i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen och uppfyller de villkor som stadgas i artikel 17 sista strecksatsen i rådets andra direktiv av den 11 april 1967, får bibehållas.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa bestämningen av egna resurser i samband med dessa operationer.

I händelse av att bestämmelserna i denna punkt för Irlands del skulle skapa snedvridning av konkurrensen när det gäller tillhandahållande av energiprodukter för uppvärmning och belysning, kan kommissionen på särskild begäran ge Irland rätt att tillämpa en reducerade skattesats på sådant tillhandahållande, i enlighet med artikel 12.3. I sådant fall skall Irland inlämna sin begäran till kommissionen tillsammans med alla nödvändiga upplysningar. Om kommissionen inte har fattat något beslut inom tre månader efter mottagandet av denna begäran, skall Irland anses ha fått rätt att tillämpa den föreslagna reducerade skattesatsen.

b) Medlemsstater som den 1 januari 1991 på andra varor och tjänster än sådana som anges i bilaga H i överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen tillämpade regler om undantag med återbetalning av skatt som erlagts i föregående led eller reducerade skattesatser som var lägre än det minimum som lagts fast i artikel 12.3 vad gäller reducerade skattesatser får tillämpa den reducerade skattesatsen eller den ena av de två reducerade skattesatser som nämns i artikel 12.3 på sådana varor eller tjänster.

c) Medlemsstater som enligt villkoren i artikel 12.3 måste höja den normalskattesats som gällde den 1 januari 1991 med mer än 2 %, får tillämpa en reducerad skattesats som är lägre än det minimum som fastlagts i artikel 12.3 vad gäller den reducerade skattesatsen på sådana kategorier av varor och tjänster som specificeras i bilaga H. Vidare får dessa medlemsstater tillämpa en sådan skattesats på restaurangtjänster, barnkläder, barnskor och bostäder. Medlemsstaterna får inte med stöd av detta stycke införa regler om undantag med återbetalning av skatten i föregående led.

d) Medlemsstater som den 1 januari 1991 tillämpade en reducerad skattesats på restaurangtjänster, barnkläder, barnskor och bostäder får fortsätta att tillämpa denna på dessa områden.

e) Medlemsstater som den 1 januari 1991 tillämpade en reducerad skattesats på andra varor och tjänster än sådana som specificeras i bilaga H får tillämpa denna reducerade skattesats eller en av de två reducerade skattesatser som nämns i artikel 12.3 på dessa områden, förutsatt att skattesatsen inte understiger 12 %.

f) Grekland får tillämpa mervärdesskattesatser som är intill 30 % lägre än motsvarande skattesatser på det grekiska fastlandet i departementen Lesbos, Chios, Samos, Dodekaneserna och Cykladerna, liksom på följande öar i Egeiska havet: Thasos, Norra Sporaderna, Samothrake och Skiros.

g) Rådet skall på grundval av en rapport från kommissionen före den 31 december 1994 på nytt granska bestämmelserna i a-f ovan med särskild hänsyn till den inre marknadens riktiga funktion. I den händelse betydande snedvridning av konkurrensen uppstår, skall rådet på kommissionens förslag enhälligt besluta om lämpliga åtgärder."

5. Bilaga H i bilagan till detta direktiv skall bifogas.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992. De skall genast underrätta kommissionen härom.

När medlemsstaterna antar dessa åtgärder, skall besluten innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1992.

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 176, 17.7.1990, s. 8.

() EGT nr C 324, 24.12.1990, s. 104.

() EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 1.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1 senast ändrat genom direktiv 91/680/EEG (EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 1).

BILAGA

"BILAGA H

FÖRTECKNING ÖVER OMSÄTTNING AV VAROR OCH TJÄNSTER PÅ VILKA REDUCERADE MERVÄRDESSKATTESATSER KAN TILLÄMPAS

När medlemsstaterna överför nedanstående varukategorier till inhemsk lagstiftning får de använda Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen för att fastställa den exakta täckningen av respektive kategori.

>Plats för tabell>

"