Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992L0078.pdf

31992L0078

Rådets direktiv 92/78 /EEG av den 19 oktober 1992 med ändring av direktiv 72/464/EEG och 79/32/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 31/10/1992 s. 0005 - 0007

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0084

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0084RÅDETS DIREKTIV 92/78 /EEG av den 19 oktober 1992 med ändring av direktiv 72/464/EEG och 79/32/EEG om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Direktiv 72/464/EEG() fastställer allmänna bestämmelser som rör punktskatter på tobaksvaror och särskilda bestämmelser som rör strukturen för de punktskatter som tillämpas på cigaretter.

Direktiv 79/32/EEG() fastställer definitionerna av de olika grupperna av tobaksvaror.

Tobaksvaror bör inte längre omfatta snus och tuggtobak.

I artikel 3.1 i direktiv 72/464/EEG och artikel 1.1 i direktiv 79/32/EEG behöver det göras åtskillnad mellan finskuren tobak att rulla cigaretter av och annan röktobak.

I artikel 4.1 och 6.2 i direktiv 72/464/EEG behöver begreppet import och frisläppande för konsumtion modifieras i samband med avskaffandet av skattegränser.

I artikel 5.1 i direktiv 72/464/EEG behöver "tillverkare" definieras som en fysisk eller juridisk person som faktiskt bereder tobaksprodukter och sätter det högsta detaljhandelspris för var och en av de medlemsstater där produkterna i fråga släpps för konsumtion.

Ett flertal av medlemsstaterna beviljar undantag från eller återbetalar punktskatt för vissa typer av tobaksvaror, beroende på deras användning. Dessa undantag eller återbetalningar för särskilda ändamål behöver närmare anges i detta direktiv.

Definitionerna av tobaksprodukter är mycket vida, och därför bör hänvisningen till undernummer 24.02 E i Gemensamma tulltaxan utgå i artiklarna 2.3 och 2.4 i direktiv 79/32/EEG.

Tobaksrullar som går att röka som de är efter enkel hantering bör också anses vara cigaretter så att dessa varor beskattas lika.

Tyskland bör tillåtas beskatta sådana rullar med åtminstone samma skattesats eller belopp som tillämpas på finskuren tobak för rullning av cigaretter längst till utgången av år 1998.

Artiklarna 5, 6, 7.3 och 8 i direktiv 79/32/EEG är obsoleta och bör utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 72/464/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall utgå.

2. Artikel 3 ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 c skall ersättas med följande:

"c. röktobak:

- finskuren röktobak för rullning av cigaretter

- annan röktobak".

b) Punkt 1 d och e skall utgå.

3. Artikel 4.1 ändras på följande sätt:

Uttrycket "inhemska och importerade cigaretter" ersätts med "cigaretter som är tillverkade inom gemenskapen och sådana som är importerade från icke medlemsländer".

4. Artikel 5.1 skall ersättas med följande:

"1. Tillverkare som är etablerade inom gemenskapen eller, i förekommande fall, deras företrädare eller auktoriserade agenter inom gemenskapen samt importörer av tobak från icke medlemsländer skall vara fria att bestämma det högsta detaljhandelspriset för var och en av sina varor för varje medlemsstat i vilken varorna i fråga släpps för konsumtion. Denna bestämmelse får emellertid inte hindra genomförandet av de nationella lagstiftningssystemen rörande övervakning av prisnivåer eller efterlevnaden av påbjudna priser, förutsatt att dessa är förenliga med gemenskapslagstiftningen. En fysisk eller juridisk person som bereder tobak till tobaksvaror som är ägnade för detaljhandelsförsäljning skall anses vara tillverkare."

5. I artikel 6.2 skall ordet "inhemska" utgå.

6. Följande artikel skall införas:

"Artikel 6a

Följande varor får undantas från punktskatt eller punktskatt som erlagts för dem får återbetalas:

a) Denaturerade tobaksvaror avsedda för industriella ändamål eller trädgårdsändamål.

b) Tobaksvaror som förstörs under myndighets tillsyn.

c) Tobaksvaror som uteslutande är avsedda för vetenskapliga försök eller för prov rörande varornas kvalitet.

d) Tobaksvaror som vidarebearbetas av producenten.

Medlemsstaterna skall bestämma de villkor och formaliteter som skall gälla för ovannämnda undantag eller återbetalning."

7. Artikel 10b.5 skall ersättas med följande:

"5. Medlemsstaterna får ta ut en minimipunktskatt på cigaretter och finskuren tobak för rullning av cigaretter, vars belopp dock inte får överstiga 90 % av den sammanlagda skatten på den mest populära priskategorin cigaretter respektive den mest populära priskategorin finskuren tobak för rullning av cigaretter."

8. Artikel 12.1 skall ändras på följande sätt:

"Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1973. De skall omedelbart underrätta kommissionen härom."

Artikel 2

Rådets direktiv 79/32/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 ändras enligt följande:

a) Punkt 1 c skall ersättas med följande:

"c. Röktobak:

- finskuren tobak för rullning av cigaretter,

- annan röktobak".

b) Punkt 1 d och e skall utgå.

2. Artikel 2 ändras enligt följande:

a) I punkt 3 skall orden "som omfattas av Gemensamma tulltaxans undernummer 24.02 E" utgå.

b) I punkt 4 skall orden "som omfattas av Gemensamma tulltaxans underrubrik 24.02 E" utgå.

3. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"1. Följande skall anses som cigaretter:

a) Tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i artikel 2.

b) Tobaksrullar som medelst enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör.

c) Tobaksrullar som medelst enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarrettpapper.

Tyskland skall till och med utgången av år 1998 tillåtas beskatta sådana tobaksrullar som avses i punkt b med minst samma skattesats eller belopp som gäller för finskuren tobak för rullning av cigaretter."

4. Följande artikel skall införas:

"Artikel 4a

Röktobak enligt definitionen i artikel 4 i vilken mer än 25 viktprocent av tobakspartiklarna skurits finare än 1 mm skall anses vara finskuren tobak för rullning av cigaretter. Medlemsstater som inte tillämpar denna snittbredd den 1 januari 1993 får dröja till utgången av år 1997 med att rätta sig efter denna bestämmelse.

Medlemsstaterna får även betrakta sådan röktobak där mer än 25 viktprocent av tobakspartiklarna skurits grövre än 1 mm men som sålts eller varit avsedd att säljas för rullning av cigaretter såsom finskuren tobak för rullning av cigaretter."

5. Artiklarna 5, 6, 7.3 och 8 skall utgå.

6. Artikel 9 ändras enligt följande:

a) I punkt 1 skall siffran 1 utgå.

b) Punkterna 2 och 3 skall utgå.

Artikel 3

1.Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före utgången av år 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna inför sådana bestämmelser, skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras beslutas av medlemsstaterna.

2.Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1992.

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 322, 21.12.1990, s. 16.

() EGT nr C 94, 13.9.1992, s. 33.

() EGT nr C 69, 18.3.1991, s. 25.

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1, senast ändrat genom direktiv 86/246/EEG (EGT nr L 164, 20.6.1986, s. 26).

() EGT nr L 10, 16.1.1979, s. 8, ändrat genom direktiv 80/369/EEG, (EGT nr L 90, 3.4.1980, s. 42) och genom Spaniens och Portugals anslutningsakt.