Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992L0079.pdf

31992L0079

Rådets direktiv 92/79/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 31/10/1992 s. 0008 - 0009

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0087

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0087RÅDETS DIREKTIV av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av skatt på cigaretter (92/79/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Direktiv 72/464/EEG() lägger fast allmänna bestämmelser rörande punktskatt på tobaksvaror och särskilda bestämmelser som rör strukturen på de punktskatter som är tillämpliga på cigaretter.

Direktiv 79/32/EEG() fastställer definitioner för olika slag av tobaksvaror.

För att en inre marknad utan gränser skall kunna förverkligas den 1 januari 1993 är det nödvändigt att införa en gemensam minimipunktskatt på cigaretter.

Spanien behöver en övergångsperiod av två år för att uppnå denna gemensamma lägsta punktskatt.

Portugal bör beviljas möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats för cigaretter som tillverkas av småskaliga producenter och som konsumeras i de mest avlägsna områdena av Azorerna och Madeira.

Ett förfarande bör införas som gör det möjligt att vartannat år göra de justeringar som krävs för att ta hänsyn till den inre marknadens korrekta funktion och fördragets vidare syften, vad beträffar den totala utformningen liksom strukturen av punktskatterna på cigaretter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Senast den 1 januari 1993 skall medlemsstaterna tillämpa minimiskattesatser på cigarettkonsumtion i enlighet med de regler som anges i detta direktiv.

2. Punkt 1 skall tillämpas på de skatter som i överensstämmelse med direktiv 72/464/EEG tas ut på cigaretter och som omfattar

a) en särskild punktskatt per varuenhet

b) en proportionell punktskatt beräknad på grundval av det högsta detaljhandelspriset

c) en mervärdesskatt som är proportionell mot detaljhandelspriset.

Artikel 2

Senast den 1 januari 1993 skall varje medlemsstat tillämpa en sammanlagd minimipunktskatt plus värderelaterad skatt exklusive mervärdesskatt som tas ut med 57 % av detaljhandelspriset inklusive samtliga skatter för cigaretter i den mest efterfrågade priskategorin.

Den sammanlagda minimipunktskatten på cigaretter skall bestämmas på grundval av priset på cigaretter i den mest efterfrågade priskategorien enligt uppgifter som sammanställs per den 1 januari varje år, med början den 1 januari 1993.

Artikel 3

1. Spanien har en övergångsperiod om två år, med början den 1 januari 1993, för att uppnå den sammanlagda minimipunktskatt som fastställs i artikel 2.

2. Portugal får tillämpa en reducerad skattesats som är upp till 50 % lägre än den som fastställs i artikel 2 på cigaretter som förbrukas i de mest avlägsna områdena av Azorerna och Madeira och är tillverkade av småskaliga tillverkare vars årsproduktion var för sig inte överstiger 500 ton.

Artikel 4

Vartannat år med början före utgången av år 1994, skall rådet på grundval av en rapport och, vid behov, ett förslag från kommissionen granska den sammanlagda minimipunktskatt som fastställs i artikel 2, bestämmelserna i artikel 3.2 samt punktskattestrukturerna såsom de definieras i artikel 10.b i direktiv 72/464/EEG och därpå, efter samråd med Europaparlamentet, vidta nödvändiga åtgärder. Kommissionens rapport och rådets granskning skall ta hänsyn till den inre marknadens korrekta funktion och fördragets vidare syften.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992. De skall genast underrätta kommissionen härom.

När medlemsstaterna vidtar dessa åtgärder, skall besluten innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av sådan hänvisning i samband med publiceringen. Metoderna för denna hänvisning beslutas av medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1992.

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 12, 18.1.1990, s. 4.

() EGT nr C 94, 13.4.1992, s. 35.

() EGT nr C 225, 10.9.1990, s. 56.

() EGT nr L 303, 31.12.1972, s 1, senast ändrat genom direktiv 92/78/EEG, (se s. 5 i denna tidning).

() EGT nr L 10, 16.1.1979, s. 8.