Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 31/10/1992 s. 0012 - 0015

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0091

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0091RÅDETS DIREKTIV 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,()med beaktande av Europaparlamentets yttrande,()med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,()och med beaktande av följande:

Direktiv 92/12/EEG() fastställer bestämmelser om de allmänna villkoren rörande produkter som är underkastade punktskatt.

Direktiv 92/82/EEG() fastställer bestämmelser rörande miniminivåer för punktskatt på vissa mineraloljor.

För att den inre marknaden skall fungera riktigt är det viktigt att bestämma gemensamma definitioner för alla mineraloljeprodukter som skall underkastas det allmänna systemet för övervakning av punktskatter.

Det är praktiskt att grunda sådana definitioner på den Kombinerade nomenklaturen som gäller vid den tidpunkt då detta direktiv antas.

Det är nödvändigt att lägga fast vissa obligatoriska regler om skattebefrielse på gemenskapsnivå.

Det är emellertid lämpligt att tillåta medlemsstater som så önskar att frivilligt tillämpa vissa andra regler om skattebefrielse eller nedsatta skattesatser inom sitt eget territorium, såvida detta inte leder till konkurrenssnedvridningar.

Det är nödvändigt att utforma ett förfarande för att bevilja införandet av ytterligare regler om skattebefrielse eller nedsatta skattesatser.

Det är nödvändigt att utforma ett förfarande för översyn av alla de regler om skattebefrielse och nedsatta skattesatser som föreskrivs i detta direktiv i syfte att övervaka att de förblir förenliga med den inre marknadens korrekta funktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

I. Räckvidd

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall ta ut en harmoniserad punktskatt på mineraloljor i enlighet med detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall bestämma sina skattesatser i enlighet med direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på mineraloljor.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med mineralolja:

a) produkter som omfattas av KN-nummer 2706,

b) produkter som omfattas av KN-nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 och 2707 99 (utom 2707 99 30, 2707 99 50 och 2707 99 70),

c) produkter som omfattas av KN-nummer 2709,

d) produkter som omfattas av KN-nummer 2710,

e) produkter som omfattas av KN-nummer 2711, inklusive kemiskt ren metan och butan men exklusive naturgas,

f) produkter som omfattas av KN-nummer 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 och 2712 90 90,

g) produkter som omfattas av KN-nummer 2713 med undantag av hartsartade produkter, använd blekjord, syraåterstoder och alkaliska återstoder,

h) produkter som omfattas av KN-nummer 2715,

i) produkter som omfattas av KN-nummer 2901,

j) produkter som omfattas av KN-nummer 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44,

k) produkter som omfattas av KN-nummer 3403 11 00 och 3403 19,

l) produkter som omfattas av KN-nummer 3811,

m) produkter som omfattas av KN-nummer 3817.

2. Andra mineraloljor än sådana för vilka en skattenivå specificeras i direktiv 92/82/EEG skall vara föremål för punktskatt om de är avsedda att användas som, utbjuds till försäljning som eller används som brännolja eller motorbränsle. Den skattesats som uttas skall vara samma som den som gäller för motsvarande brännolja eller motorbränsle, beroende på användningen.

3. Förutom de skattepliktiga produkter som är upptagna i punkt 1 skall varje produkt som är avsedd att användas som, bjuds ut till försäljning som eller används som motorbränsle, eller som tillsats till motorbränsle eller som medel för att öka motorbränslets volym beskattas som motorbränsle. Varje annat kolväte, utom stenkol, brunkol, torv eller andra liknande fasta kolväten eller naturgas som är avsett att användas för, bjuds ut till försäljning eller används för uppvärmningsändamål skall beskattas enligt skattesatsen för motsvarande mineralolja.

Stenkol, lignit, torv eller liknande fasta kolväten eller naturgas får dock beskattas i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 92/12/EEG.

4. Hänvisningarna i punkt 1 ovan till nummer i Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen avser dem som ingår i den version som är i kraft när detta direktiv införs.

II. Fastställande av punktskatten

Artikel 3

1. I varje medlemsstat skall mineraloljor belastas med en specifik punktskatt, som beräknas per 1 000 liter av varan vid en temperatur av 15°C. För varor förtecknade i artikel 2.1 som används som tjock eldningsolja, samt för gasol och metan skall den specifika skatten dock beräknas per 1 000 kilogram.

2. Medlemsstater får beräkna den specifika punktskatten för tjock eldningsolja, gasol och metan på annat sätt än det som anges i första stycket. I så fall måste de beräkna den i förhållande till kvantitet.

Artikel 4

1. Förutom då det följer av allmänna bestämmelser om skattskyldighetens inträde och om betalning av punktskatter i direktiv 92/12/EEG, skall punktskatt på mineraloljor också betalas när någon av de händelser inträffar som enligt artikel 2.3 i detta direktiv föranleder att skattskyldighet inträder.

2. Medlemsstater får också föreskriva att punktskatt på mineraloljor skall betalas när det har konstaterats att ett slutanvändningsvillkor som fastställts i de nationella reglerna för en reducerad skattesats eller skattebefrielse inte är eller har upphört att vara uppfyllt.

3. Förbrukningen av mineraloljor inom ett inhägnat anläggningsområde där mineraloljor framställs skall inte betraktas som en händelse som föranleder att skattskyldighet inträder, under förutsättning att förbrukningen sker i samband med sådan framställning.

Om förbrukningen däremot inte har samband med sådan framställning och särskilt om den sker för fordonsdrift, skall den betraktas som en händelse som föranleder att skattskyldighet inträder.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6, skall en anläggning där de i artikel 2.1 förtecknade produkterna tillverkas eller genomgår en särskild process i den betydelse som anges i tilläggsnot 4 till kapitel 27 i Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen betraktas som en anläggning för framställning av mineraloljor.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av de regler om rörlighet som fastställs i direktiv 92/12/EEG, behöver medlemsstater inte betrakta sådana anläggningar som endast tillverkar mineraloljor för vilka någon skattenivå inte anges i direktiv 92/82/EEG som "anläggningar för framställning av mineraloljor".

Artikel 6

Medlemsstaterna behöver inte behandla följande som "framställning av mineraloljor":

a) Förfaranden varigenom små mängder mineraloljor erhålls tillfälligtvis.

b) Förfaranden varigenom den som förbrukar en mineralolja möjliggör dess återanvändning i sitt eget företag, förutsatt att den punktskatt som redan har betalats på oljan inte är lägre än den punktskatt som skulle utgå om den återanvända oljan på nytt vore punktskattepliktig.

c) Förfaranden som består i att utanför en produktionsanläggning eller ett tullupplag blanda mineraloljor med andra mineraloljor eller andra ämnen, under förutsättning att:

i) punktskatt på beståndsdelarna tidigare har erlagts, och

ii) det erlagda beloppet uppgår till lägst det punktskattebelopp som skulle utgå på blandningen.

Det första villkoret skall inte tillämpas när blandningen är skattebefriad för ett visst användningsområde.

Artikel 7

När en eller flera punktskattesatser ändras, får punktskatten på oljelager i konsumtionsledet höjas eller sänkas.

Artikel 8

1. Förutom de allmänna bestämmelser som anges i direktiv 92/12/EEG om skattebefriade användningsområden för skattepliktiga produkter, och utan att det påverkar tillämpningen av andra av gemenskapens bestämmelser, skall medlemsstaterna undanta följande från den harmoniserade punktskatten, på villkor som de skall fastställa i syfte att säkerställa en riktig och okomplicerad tillämpning av dessa undantag samt förebygga skattefusk, skatteundandragande eller missbruk:

a) mineraloljor som används för andra ändamål än som motorbränsle eller för uppvärmning,

b) mineraloljor som tillhandahålls för användning som flygbränsle med undantag för privat nöjesflygning.

I detta direktiv avses med privat nöjesflygning de fall då luftfartyg används av sin ägare eller av annan fysisk eller juridisk person som fått nyttjanderätt till det genom hyresavtal eller på något annat sätt, för annat än kommersiella ändamål och särskilt för annat ändamål än passagerar- eller godsbefordran eller för att tillhandahålla tjänster mot ersättning eller i offentlig myndighets verksamhet.

Medlemsstaterna får begränsa räckvidden av detta undantag till tillhandahållande av jetbränsle (KN-nr 2710 00 51).

c) mineraloljor som tillhandahålls för användning som bränsle vid sjöfart i gemenskapens farvatten (inklusive fiske), förutom i privata nöjesfartyg,

I detta direktiv avses med privat nöjesfartyg fartyg som används av sin ägare eller av annan fysisk eller juridisk person som fått nyttjanderätt till det genom hyresavtal eller på något annat sätt, för annat än kommersiella ändamål och särskilt för annat ändamål än passagerar- eller godsbefordran eller för att tillhandahålla tjänster mot ersättning eller i offentlig myndighets verksamhet.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra av gemenskapens bestämmelser får medlemsstater i följande fall helt eller delvis tillämpa regler om skattebefrielse eller nedsatta skattesatser för mineraloljor som under skattekontroll används:

a) för framställning av elektricitet och i kombinerade kraftvärmeverk,

b) för annan sjöfart på inre vattenvägar än med privata nöjesfartyg,

c) i fråga om passagerartrafik och godsbefordran på järnväg,

d) i fråga om pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter, särskilt när det gäller bränslen från förnybara källor.

e) i fråga om tillverkning, utveckling, provning och underhåll av luftfartyg och fartyg,

f) uteslutande inom jordbruks- och trädgårdsnäringarna samt inom skogsbruk och vid insjöfiske,

g) i samband med muddring i farbara vattenleder och hamnar.

3. Medlemsstater får även beträffande samtliga eller vissa av följande industriella och kommersiella användningsområden tillämpa en reducerad skattesats på dieselbrännolja, gasol, metan och fotogen som används under skattekontroll, förutsatt att den skattesats som uttas inte understiger den minimiskattesats som fastställs i direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatserna för mineraloljor:

a) stationära motorer,

b) anläggningar och maskiner som används vid byggnadsarbeten, väg- och vattenbyggnad och offentliga arbeten,

c) fordon som är avsedda att användas utanför allmän väg eller som inte fått tillstånd att användas huvudsakligen på allmän väg.

4. Rådet får genom enhälligt beslut på kommissionens förslag tillåta en medlemsstat att införa ytterligare regler om skattebefrielse eller nedsättning av skatten som motiveras av speciella hänsyn.

En medlemsstat som önskar införa en sådan åtgärd skall meddela kommissionen härom och även förse kommissionen med alla relevanta eller nödvändiga uppgifter. Kommissionen skall inom en månad underrätta de övriga medlemsstaterna om den föreslagna åtgärden.

Rådet skall anses ha godkänt den föreslagna skattebefrielsen eller skattereduktionen om, inom två månader efter det att de övriga medlemsstaterna underrättats enligt andra stycket, varken kommissionen eller någon medlemsstat har begärt att ärendet skall behandlas av rådet.

5. Om kommissionen finner att de regler om skattebefrielse eller skattenedsättning som anges i punkt 4 inte längre kan upprätthållas, särskilt med hänsyn till sund konkurrens eller snedvridande effekter på den inre marknaden eller på gemenskapens målsättning inom miljöskyddsområdet, skall den lägga fram lämpliga förslag till rådet. Rådet skall enhälligt fatta beslut på grundval av dessa förslag.

6. Under alla omständigheter skall rådet senast den 31 december 1996 på grundval av en rapport från kommissionen ompröva läget avseende de regler om skattebefrielse och skattenedsättning som införts med stöd av punkt 4 samt på kommissionens förslag, efter samråd med Europaparlamentet, enhälligt bestämma om vissa eller samtliga av dem skall upphävas, ändras eller förlängas.

7. Senast den 31 december 1997 skall rådet på grundval av en rapport från kommissionen ompröva de regler om skattebefrielse som anges i punkterna 1b och 2b, och med beaktande av de yttre kostnader som är förenade med sådana transportmedel och av följderna för miljön samt på grundval av ett förslag från kommissionen enhälligt besluta om dessa undantag skall upphävas eller ändras.

8. Medlemsstaterna skall ha möjlighet att tillämpa skattebefrielse eller skattenedsättning som anges i punkt 4 på så sätt att inbetalad punktskatt återbetalas.

III. Kontrollåtgärder

Artikel 9

Senast den 31 december 1992 skall rådet genom enhälligt beslut på kommissionens förslag införa gemenskapens regler för färgning eller märkning av sådana mineraloljor som är undantagna från punktskatt eller föremål för reducerad skattesats såsom bränsle eller motorbränsle.

IV. Avslutande bestämmelser

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före utgången av år 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstater beslutar om dessa åtgärder skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 1992

På rådets vägnar

J. COPE

Ordförande

() EGT nr C 322, 21.12.1990, s. 18

() EGT nr C 183, 15.7.1991, s. 289

() EGT nr C 69, 18.3.1991, s. 25

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1

() EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19.