Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992L0111.pdf

31992L0111

Rådets direktiv 92/111/EEG av den 14 december 1992 om ändring av direktiv 77/388/EEG och införande av förenklande åtgärder för mervärdesskattEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 384 , 30/12/1992 s. 0047 - 0057

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0119

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0119RÅDETS DIREKTIV 92/111/EEG av den 14 december 1992 om ändring av direktiv 77/388/EEG och införande av förenklande åtgärder för mervärdesskatt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Artikel 3 i rådets direktiv 91/680/EEG av den 16 december 1991, som kompletterar det gemensamma systemet för mervärdesskatt och ändrar direktiv 77/388/EEG i syfte att avskaffa fiskala gränser(), sätter den 1 januari 1993 som det datum då dessa bestämmelser skall träda i kraft i alla medlemsstater.

För att förenkla användningen av de bestämmelserna och införa nödvändiga förenklingar är det nödvändigt att komplettera det gemensamma system för mervärdesskatt som börjar gälla den 1 januari 1993, detta för att klargöra hur skatten skall tillämpas på vissa transaktioner som genomförs med territorier utanför gemenskapen och vissa transaktioner som genomförs inom gemenskapen samt för att definiera åtgärder för övergången mellan de bestämmelser som är i kraft den 31 december 1992 och dem som kommer att träda i kraft den 1 januari 1993.

För att säkerställa opartiskheten i det gemensamma systemet för omsättningsskatt vad gäller varornas ursprung måste begreppet tredje territorium och definitionen av varuimport kompletteras.

Vissa territorier som utgör en del av gemenskapens tullterritorium betraktas som tredje territorier när det gäller att tillämpa det gemensamma systemet för mervärdesskatt; uttag av mervärdesskatt görs därför vid handel mellan medlemsstaterna och dessa territorier i enlighet med samma principer som tillämpas vid varje transaktion mellan gemenskapen och tredje land. Det är nödvändigt att se till att sådan handel är underkastad tull- och skattebestämmelser som är likvärdiga med dem som skulle tillämpas vid transaktioner som genomförs under samma förutsättningar med territorier som inte är en del av gemenskapens tullterritorium. Som en följd av dessa bestämmelser förlorar rådets sjuttonde direktiv 85/362/EEG av den 16 juli 1985 om harmonisering av medlemsstaternas lagar om omsättningsskatter befrielse från mervärdesskatt vid tillfällig införsel av andra varor än transportmedel() sin giltighet.

Det är nödvändigt att exakt ange hur de skattebefrielser som hänför sig till vissa exporttransaktioner eller likvärdiga transaktioner skall genomföras. Det är nödvändigt att anpassa de andra berörda direktiven på motsvarande sätt.

Det är nödvändigt att klargöra definitionen av orten för beskattningen av vissa transaktioner som genomförs ombord på fartyg, flygplan eller tåg som transporterar passagerare inom gemenskapen.

Övergångsreglerna för beskattning av handeln medlemsstaterna emellan måste kompletteras för att ta hänsyn till såväl gemenskapens bestämmelser om punktskatter som behovet av att klargöra och förenkla de närmare reglerna för beskattning av vissa av de transaktioner mellan medlemsstaterna som kommer att genomföras från och med den 1 januari 1993.

I rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattebelagda varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor() fastställs särskilda förfaranden och skyldigheter rörande deklarationer då sådana varor sänds till en annan medlemsstat. Som en följd härav kan metoderna för att beskatta vissa tillhandahållanden och förvärv inom gemenskapen av varor som skall punktbeskattas förenklas till fördel för både de skattskyldiga och de behöriga myndigheterna.

Det är nödvändigt att definiera räckvidden av de undantag som nämns i artikel 28 c i direktiv 77/388/EEG(). Det är också nödvändigt att komplettera bestämmelserna om skattepliktens inträde och metoderna för att bestämma beskattningsunderlaget vid vissa transaktioner inom gemenskapen.

För skattepliktiga transaktioner på hemmamarknaden med anknytning till den varuhandel inom gemenskapen som genomförs under den tid som fastställs i artikel 28 l i direktiv 77/388/EEG av skattskyldiga personer som inte har etablerat sig i den medlemsstat som nämns i artikel 28 b A 1 i nämnda direktiv är det nödvändigt att vidta förenklande åtgärder som säkerställer likvärdig behandling i alla medlemsstater. För den skull måste bestämmelserna för beskattningssystemet och de skattskyldiga harmoniseras med avseende på sådana transaktioner.

För att ta hänsyn till de bestämmelser som gäller den som är skyldig att betala skatt på hemmamarknaden och för att undvika vissa former av skatteflykt eller skatteundandragande är det nödvändigt att beträffande skattskyldiga som inte är etablerade i det land där mervärdesskatt tas ut klargöra gemenskapens regler om återbetalning enligt artikel 17.3 i direktiv 77/388/EEG i dess lydelse enligt artikel 28 f i samma direktiv.

Avskaffandet från och med den 1 januari 1993 av skatt på import och skattelättnad på export för handel medlemsstaterna emellan gör det nödvändigt att ha övergångsregler för att säkerställa neutraliteten i det gemensamma systemet för mervärdesskatt och för att undvika situationer med dubbelbeskattning eller utebliven beskattning.

Det är därför nödvändigt att fastställa särskilda bestämmelser för de fall då ett gemenskapsförfarande, inlett före den 1 januari 1993 för ett tillhandahållande som verkställs före den dagen av en skattskyldig person som handlar i egenskap av sådan vad gäller varor som har skickats eller transporterats till en annan medlemsstat, inte fullbordas förrän efter den 31 december 1992.

Sådana bestämmelser bör också gälla skattepliktiga transaktioner genomförda före den 1 januari 1993 där beskattningen uppskjutits till följd av särskilda regler om undantag.

Det är också nödvändigt att fastställa särskilda regler för transportmedel som utan att ha förvärvats eller importerats enligt de allmänna inhemska beskattningsvillkoren i en medlemsstat har undantagits från skatt enligt nationella regler på grund av att de har importerats tillfälligt från en annan medlemsstat.

Tillämpningen av dessa övergångsregler både vid handel medlemsstaterna emellan och för transaktioner med tredje territorier förutsätter en komplettering av definitionen av de transaktioner som skall beskattas från och med den 1 januari 1993 samt ett klargörande i sådana fall av platsen för skattepliktiga transaktioner, skattskyldighetens inträde och uttag av skatt.

På grund av rådande ekonomiska läge har Spanien och Italien begärt att som övergångsåtgärd få tillämpa bestämmelser som gör undantag från den princip om omedelbart avdrag som fastställs i artikel 18.2 första stycket i direktiv 77/388/EEG; denna begäran bör beviljas under en tidrymd av två år vilken inte får förlängas.

Detta direktiv fastställer gemensamma bestämmelser för att förenkla behandlingen av vissa transaktioner inom gemenskapen; i flera fall kommer det an på medlemsstaterna att avgöra hur dessa bestämmelser skall tillämpas. Vissa medlemsstater kommer inte att kunna fullborda den lagstiftningsprocedur som behövs för att anpassa sin lagstiftning om mervärdesskatt inom den fastställda tiden; extra tid bör därför tillåtas för genomförandet av detta direktiv; en längsta tid om tolv månader är tillräckligt för detta ändamål.

Det är därför nödvändigt att ändra direktiv 77/388/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.4 skall ersättas med följande:

"4. Med avvikelse från punkt 1 skall Monaco och Isle of Man, med hänsyn till de konventioner och de avtal som de har ingått med Frankrike respektive Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland vid tillämpningen av detta direktiv inte behandlas som tredje territorium.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att transaktioner med ursprung i eller avsedda för

- Furstendömet Monaco behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Frankrike,

- Isle of Man behandlas som transaktioner med ursprung i eller avsedda för Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland."

2. Artikel 7.1 b skall ersättas med följande:

"b. införsel i gemenskapen av andra varor från ett tredje territorium än de varor som omfattas av a."

3. i artikel 7.3 skall

- i första stycket "a, b, c och d" läggas till efter "Artikel 16.1 B",

- andra stycket ersättas med följande:

"På samma sätt skall, när sådana varor som avses i punkt 1 b vid införsel till gemenskapen hänförs till ett av de förfaranden som avses i artikel 33a 1 b eller c importstaten anses vara den medlemsstat inom vars territorium detta förfarande upphör att gälla."

4. Artikel 8.1 c skall ersättas med följande:

"c) när det gäller varor som tillhandahålls ombord på fartyg, flygplan eller tåg under den del av en passagerartransport som genomförs i gemenskapen: på avreseorten.

I denna föreskrift används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- del av en passagerartransport som genomförs i gemenskapen: den del av en passagerartransport som utan uppehåll utanför gemenskapen genomförs mellan avreseorten och ankomstorten.

- passagerartransportens avreseort: den första ort för påstigning av passagerare som förutses inom gemenskapen, i förekommande fall efter en etapp utanför gemenskapen.

- passagerartransportens ankomstort: den sista ort för avstigning av passagerare som förutses inom gemenskapen i fråga om passagerare som steg på inom gemenskapen, i förekommande fall före en etapp utanför gemenskapen.

När det gäller resa tur och retur skall återresan betraktas som en separat transport.

Kommissionen skall senast den 30 juni 1993 till rådet överlämna en rapport som om nödvändigt åtföljs av lämpliga förslag i fråga om beskattningsort för varor som tillhandahålls för förbrukning och tjänster, inklusive restaurangtjänster, för passagerare ombord på fartyg, flyg eller tåg.

Senast den 31 december skall rådet efter att ha samrått med Europaparlamentet enhälligt besluta om kommissionens förslag.

Till och med den 31 december 1993 får medlemsstaterna undanta eller fortsätta att undanta varor som tillhandahålls för förbrukning ombord och vars beskattningsort bestäms i enlighet med ovan nämnda bestämmelser, med rätt att dra av den mervärdesskatt som har erlagts i tidigare led."

5. Artikel 11 B 1 skall ersättas med följande:

"1. Beskattningsunderlaget skall vara tullvärdet, bestämt i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser; detta skall även tillämpas vid import av varor som avses i artikel 7.1 b."

6. Artikel 12.1 b skall ersättas med följande:

"b) I de fall som avses i artikel 10.3 andra och tredje stycket skall den tillämpliga skattesatsen vara den som är i kraft vid det tillfälle då skatten tas ut."

7. Artikel 12.3 a skall ersättas med följande:

"3a) Grundskattesatsen för mervärdesskatt skall fastställas av varje medlemsstat som en procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för varor och tjänster. Från och med den 1 januari 1993 till och med den 31 december 1993 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

På grundval av rapporten om hur övergångsreglerna har fungerat och de förslag till slutgiltiga regler som kommissionen skall överlämna i överensstämmelse med artikel 28 l skall rådet före den 31 december 1995 enhälligt fatta beslut om den miniminivå för grundskattesatsen som skall tillämpas efter den 31 december 1996.

Medlemsstaterna får dessutom använda en eller två reducerade skattesatser. Dessa skall fastställas som en procentsats av beskattningsunderlaget vilken inte får vara lägre än 5 % och skall tillämpas bara på det slags varor och tjänster som anges i bilaga H."

8. I artikel 14.1 skall

- punkt c utgå,

följande läggas till efter d:

"Detta undantag skall också tillämpas på sådan import av varor som anges i artikel 7.1 b vilka skulle kunna komma i åtnjutande av den befrielse som ovan fastställs om de hade importerats i den mening som anges i artikel 7.1 a."

9. I artikel 15 skall

- följande stycken läggas till efter punkt 2:

"Kommissionen skall snarast möjligt föreslå rådet skatteregler för gemenskapen och precisera räckvidden och de praktiska åtgärderna för att genomföra detta undantag för leveranser i detaljhandelsledet av varor som medförs i resandes personliga bagage. Till dess sådana bestämmelser träder i kraft

- skall för beviljande av detta undantag krävas att faktura eller likvärdig handling företes, som har bestyrkts av det tullkontor där varorna lämnade gemenskapen,

- får medlemsstaterna fastställa gränser för tillämpningen av detta undantag, vägra att undanta leveranser till resande med bosättning eller stadigvarande hemvist i gemenskapen samt utvidga undantaget för sina invånare.

I andra stycket avses med "bosättning eller stadigvarande hemvist" den ort som anges såsom sådan i ett pass, identitetskort eller andra identifikationshandlingar som erkänns som giltiga av den medlemsstat inom vars territorium leveransen äger rum. "

- i punkt 3 orden "etablerad i ett tredje land" ersättas med "inte är etablerad inom landets territorium",

- i punkt 4 andra stycket ersättas med följande:

"Kommissionen skall snarast möjligt föreslå rådet skatteregler för gemenskapen och precisera räckvidden och de praktiska åtgärderna för att genomföra detta undantag liksom de undantag som avses i punkt 5 9. Till dess att dessa regler träder i kraft får medlemsstaterna begränsa omfattningen av det undantag som avses i den här punkten.",

- i punkt 10 andra stycket orden "villkor och begränsningar" ersättas med "begränsningar",

- i punkt 10 tredje stycket ersättas med följande:

"När det gäller varor som inte skickas eller transporteras ut ur landet, och när det gäller tjänster, får befrielsen ges i form av återbetalning av skatten."

- punkt 13 ersättas med följande:

"13. Tillhandahållande av tjänster, inbegripet transporter och anknytande verksamhet men med undantag av tillhandahållande av tjänster som är undantagna i enlighet med artikel 13, om de är direkt förbundna med utförsel eller införsel av varor som omfattas av bestämmelserna i artikel 7.3 eller artikel 16.1 A"

10. I artikel 28a skall

- punkt 1 a andra stycket ersättas med följande:

"Trots första stycket skall ett varuförvärv inom gemenskapen som sker på de villkor som fastställs i punkt 1 a av en skattskyldig person eller icke skattskyldig juridisk person inte vara föremål för mervärdesskatt."

- ett nytt led läggas till i punkt 1 med följande lydelse:

"c) Förvärv inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor vilket görs mot ersättning inom landets territorium av en skattskyldig person eller icke skattskyldig juridisk person som kan komma ifråga för det undantag som avses i punkt a andra stycket och för vilka varor punktskatten blir påförbar inom landets territorium i kraft av direktiv 92/12/EEG(1).

(1) EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1."- följande stycke läggas till:

"1a. Följande förvärv skall åtnjuta det undantag som fastställs i punkt 1.a andra stycket:

a) Förvärv inom gemenskapen av varor vars tillhandahållande inom landets territorium skulle vara undantaget enligt artikel 15.4 15.10.

b) Förvärv inom gemenskapen av andra varor än dem som avses i a och som görs

- av en skattskyldig person för dennes jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeriföretag enligt schablonreglerna i artikel 25, av en skattskyldig person som enbart tillhandahåller varor eller tjänster för vilka mervärdesskatt inte är avdragsgill eller av en icke skattskyldig juridisk person,

- till ett sammanlagt belopp som under kalenderåret inte överstiger ett tröskelvärde som medlemsstaterna skall fastställa men som inte får vara lägre än motvärdet i nationell valuta till 10 000 ecu, och

- förutsatt att det sammanlagda beloppet för varuförvärv inom gemenskapen inte under närmast föregående kalenderår översteg det tröskelvärde som avses i andra strecksatsen.

Det tröskelvärde som tjänar som referens för tillämpningen av ovanstående skall bestå av det sammanlagda beloppet undantaget mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats i den medlemsstat från vilken varorna har skickats eller transporterats av förvärv inom gemenskapen av andra varor än nya transportmedel och icke punktskattepliktiga varor."

- följande stycke läggas till punkt 5 b:

"När ett av villkoren för ovanstående undantag inte längre uppfylls, skall varorna emellertid anses ha överförts till en destinationsort i en annan medlemsstat. I detta fall äger överföringen rum i det ögonblick då villkoren inte längre är uppfyllda."

- följande stycke läggas till punkt 6:

"Anskaffning av varor som inte skett enligt de vanliga skattereglerna i en medlemsstat, avsedda för de väpnade styrkorna i en stat som är medlem i Atlantpakten eller för den civilpersonal som åtföljer dem skall även anses vara förvärv av varor inom gemenskapen mot ersättning när införsel av dessa varor inte skulle omfattas av undantaget i artikel 14.1 g."

11. I artikel 28b A 2 skall följande stycke läggas till:

"Vid tillämpningen av första stycket skall varuförvärvet inom gemenskapen anses ha varit föremål för beskattning i enlighet med punkt 1 när följande villkor är uppfyllda:

- Förvärvaren styrker att han har gjort detta förvärv inom gemenskapen för en följande leverans i den medlemsstat som avses i punkt 1 och för vilken mottagaren har angivits som skattskyldig enligt artikel 28c E 3.

- De deklarationsskyldigheter som är angivna i artikel 22.6 b sista stycket har uppfyllts av kunden."

12. I artikel 28c A skall

- punkt c ersättas med följande:

"c) Leverans av punktskattepliktiga varor som av säljaren, eller köparen eller för deras räkning skickats eller transporterats till köparen ut ur det territorium som avses i artikel 3 men inom gemenskapen, vilket verkställts för skattskyldiga personer eller icke skattskyldiga juridiska personer som uppfyller villkoren för det undantag som fastställs i artikel 28a.1 a andra stycket när sändningen eller transporten av varorna verkställs i enlighet med artikel 7.4 och 7.5 eller artikel 16 i direktiv 92/12/EEG.

Detta undantag skall inte gälla för leverans av punktskattepliktiga varor som verkställs av skattskyldiga personer som åtnjuter skattelättnad enligt artikel 24.",

- följande läggas till:

"d) Leverans av varor i den mening som avses i artikel 28a.5 b som skulle omfattas av de skattelättnader som fastställs ovan om de hade gjorts för en annan skattskyldig persons räkning."

13. Artikel 28c E skall ersättas med följande:

"E. Övriga undantag

1. Följande punkt skall läggas till artikel 16:

"1a. När medlemsstaterna använder det alternativ som avses i punkt 1 skall de vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att förvärv mellan medlemsstaterna av varor som är avsedda att hänföras till något av de förfaranden eller situationer som avses i artikel 16.1 B omfattas av samma bestämmelser som leverans av varor verkställda inom landets territorium under samma förhållanden."

2. I artikel 16.2 skall

- orden "varuförvärv inom gemenskapen gjort av en skattskyldig person och" läggas till efter "välja att undanta" och orden "utanför gemenskapen" läggas till efter "exportera dem",

- följande stycken läggas till:

"När medlemsstaterna använder detta alternativ skall de, med förbehåll för det samråd som regleras i artikel 29, utvidga detta undantag till varuförvärv inom gemenskapen av en skattskyldig person, import och leverans av varor till en skattskyldig person som avser att tillhandahålla dem i det skick de är eller efter bearbetning på de villkor som fastställs i artikel 28c A samt därmed sammanhängande tjänster, intill värdet på dennes varuleveranser under de närmast föregående tolv månaderna på de villkor som fastställs i artikel 28c A.

Medlemsstaterna får fastställa ett gemensamt högsta belopp för transaktioner som de undantar enligt första och andra stycket."

3. Medlemsstaterna skall vidta särskilda åtgärder för att se till att mervärdesskatt inte tas ut på varuförvärv inom gemenskapen gjorda i den mening som avses i artikel 28b A 1 inom respektive stats territorium när följande villkor är uppfyllda:

- varuförvärvet inom gemenskapen görs av en skattskyldig person som inte är etablerad i landets territorium men som har registrerats för mervärdesskatt i en annan medlemsstat,

- varuförvärvet inom gemenskapen görs för vidare leverans av varor av en skattskyldig person inom landets territorium,

- de varor som sålunda har förvärvats av denna skattskyldiga person skickas eller transporteras direkt från en annan medlemsstat än den där han har registrerats för mervärdesskatt och är adresserade till den för vars räkning han gör den påföljande leveransen,

- den person till vilken den påföljande leveransen görs är en skattskyldig person eller icke skattskyldig juridisk person som har registrerats för mervärdesskatt inom landets territorium,

- den person för vars räkning den påföljande leveransen görs har i enlighet med artikel 21.1 a tredje stycket angivits som den person som skall betala skatten för de leveranser som har gjorts av den skattskyldiga person som inte är etablerad inom landets territorium."

14. Artikel 28d.3 skall ersättas med följande:

"3. Trots punkt 2 skall skatt tas ut vid utställandet av den faktura eller jämförlig handling som avses i artikel 22.3 a första stycket, då denna utställs på köparen före den femtonde dagen i den månad som följer efter den månad då skattskyldigheten inträdde."

15. Artikel 28d.4 andra stycket skall ersättas med följande:

"Skatt skall dock påföras vid utställandet av den faktura eller jämförlig handling som avses i artikel 22.3 a första stycket då denna utställs före den femtonde dagen i den månad som följer efter den månad då skattskyldigheten inträdde."

16. I artikel 28e 1 skall

- första styckets andra mening ersättas med:

"Särskilt skall, när det gäller förvärv inom gemenskapen av varor som avses i artikel 28a.6, det skattepliktiga beloppet fastställas i enlighet med artikel 11.A 1 b och punkterna 2 och 3."

- i andra stycket följande mening läggas till:

"När kunden så snart varuförvärvet inom gemenskapen har genomförts, erhåller återbetalning av de punktskatter som erlagts i den medlemsstat varifrån varorna skickades eller transporterades, skall det skattepliktiga beloppet nedsättas i motsvarande mån i den medlemsstat där varuförvärvet inom gemenskapen ägde rum."

17. I artikel 28e skall punkt 2 och 3 omnumreras till 3 och 4, och en ny punkt 2 skall inskjutas enligt följande:

"2. För varuleveranser som avses i artikel 28c A d skall det skattepliktiga beloppet fastställas i enlighet med artikel 11.A 1 b och punkterna 2 och 3."

18. I artikel 28f skall

- i artikel 17.3 b "28c A" ersättas med "28c A och C",

- följande stycke läggas till artikel 17.4:

"Vid tillämpningen av ovanstående skall

a) de skattskyldiga personer som avses i artikel 1 i direktiv 79/1072/EEG även vid tillämpningen av nämnda direktiv anses vara skattskyldiga personer som inte är etablerade i landet när de inom landets territorium endast har tillhandahållit varor och tjänster till personer som enligt artikel 21.1 a är betalningsskyldiga för mervärdesskatt,

b) de skattskyldiga personer som avses i artikel 1 i direktiv 86/560/EEG även vid tillämpningen av nämnda direktiv anses vara skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapen när de inom landets territorium endast har tillhandahållit varor och tjänster till personer som enligt artikel 21.1 a är betalningsskydliga för mervärdesskatt,

c) direktiv 79/1072/EEG och 86/560/EEG inte tillämpas på tillhandahållanden av varor som är eller kan bli undantagna enligt artikel 28c A när varorna skickas eller transporteras av kunden eller för dennes räkning."

19. I artikel 28g skall

- Artikel 21.1 a ersättas med följande:

"a) Den skattskyldiga person som verkställer det skattepliktiga tillhandahållandet av andra varor eller tjänster än sådana tjänster som avses i b.

När det skattepliktiga tillhandahållandet av varor eller tjänster verkställs av en skattskyldig person som inte är etablerad inom landets territorium, får medlemsstaterna införa regler varigenom skatten betalas av någon annan. Bland andra får ett skatteombud eller den för vars räkning det skattepliktiga tillhandahållandet av varor eller tjänster verkställs utses att vara denna andra person.

Dock skall skatten betalas av den till vilken varorna levereras när följande omständigheter föreligger:

- Den skattepliktiga verksamheten utgörs av varuleveranser enligt artikel 28c E 3.

- Den till vilken varorna levereras är en annan skattskyldig person eller en icke skattskyldig juridisk person som har registrerats för mervärdesskatt inom landets territorium.

- Den faktura som har utställts av den skattskyldiga person som inte är etablerad inom landets territorium överensstämmer med artikel 22.3.

Medlemsstaterna får dock göra undantag från denna skyldighet när den skattskyldiga person som inte är etablerad inom landets territorium har utsett ett skatteombud i det landet.

Medlemsstaterna får föreskriva att någon annan än den skattskyldiga personen solidariskt med denne skall svara för betalning av skatten."

- Artikel 21.1 b ersättas med följande:

"b) Köpare av sådana tjänster som avses i artikel 9.2 e eller personer, momsskatteregistrerade inom landets territorium som köper tjänster som avses i artikel 28b C, D eller E, när tjänsten utförs av en skattskyldig person etablerad utomlands; medlemsstaterna får dock kräva att den som tillhandahåller tjänsten solidariskt skall svara för skattens betalning."

20. I artikel 28 h skall

- i artikel 22.1 c första strecksatsen orden "eller andra tillhandahållanden av varor eller tjänster än till en person som har angetts som betalningsskyldig för skatten i enlighet med artikel 21.1 a tredje punkten" läggas till efter "i enlighet med artikel 21.1 b".

- i artikel 22.1 följande strecksats läggas till efter andra strecksatsen:

"- Varje skattskyldig person som inom landets territorium genomför varuförvärv inom gemenskapen för sin verksamhet som har samband med ekonomisk verksamhet enligt artikel 4.2 och som utförs utomlands."

- följande strecksats läggas till i artikel 22.3 b:

"- När bestämmelserna i artikel 28c E 3 tillämpas: en uttrycklig hänvisning till den bestämmelsen och det registreringsnummer för mervärdesskatt under vilket den skattskyldiga personen har gjort förvärvet inom gemenskapen samt den därpå följande varuleveransen samt kundens momsregistreringsnummer."

- andra strecksatsen i artikel 22.4 c ersättas med följande:

"- dels det sammanlagda beloppet exklusive mervärdesskatt för de varuförvärv inom gemenskapen som avses i artikel 28a.1 och 28a.6, som har genomförts inom landets territorium och för vilka skatt har påförts.

Följande skall även läggas till: det sammanlagda värdet exklusive mervärdesskatt för de varuleveranser som avses i artikel 8.1 a andra meningen och i artikel 28b B 1 som har genomförts i landets territorium och för vilka skattskyldighet har inträtt under deklarationsperioden i de fall då avgångsorten för varuförsändelsen eller varutransporten ligger inom en annan medlemsstats territorium samt det sammanlagda beloppet exklusive mervärdesskatt för de varuleveranser inom landets territorium för vilka den skattskyldiga personen har angetts som betalningsskyldig i enlighet med artikel 28c E 3 och för vilka skattskyldighet har inträtt under den period deklarationen omfattar."

- första stycket i artikel 22.6 b ersättas med följande:

"b) Varje skattskyldig person som har registrerats för mervärdesskatt skall också lämna en sammanfattande redogörelse över de mervärdesskatteregistrerade kunder till vilka han har levererat varor under de förutsättningar som anges i artikel 28c A a och d liksom de mervärdesskatteregistrerade mottagare i de förfarande som avses i femte och sjätte stycket."

- i artikel 22.6 b tredje stycket första strecksatsen "artikel 28c A" ersättas med "artikel 28c A a".

- i artikel 22.6 b fjärde stycket första strecksatsen "artikel 28c A c" ersättas med "artikel 28c A d", och "och värdet av varorna, beräknat i enlighet med artikel 28e 1" ersättas med "och det sammanlagda värdet av varorna beräknat i enlighet med artikel 28e 2."

- i artikel 22.6 b följande stycke tilläggas:

"I de fall som avses i artikel 28b A 2 tredje stycket skall den skattskyldiga personen som registrerats för mervärdesskatt i landets territorium tydligt och klart i sin redogörelse ange följande:

- Det nummer under vilket han har registrerats för mervärdesskatt inom landets territorium och under vilket han genomförde förvärvet inom gemenskapen och den efterföljande leveransen.

- Det nummer under vilket mottagaren av den skattskyldiga personens efterföljande leverans registrerats inom den medlemsstats territorium där mottagandet av försändelsen eller transporten ägde rum.

- För varje mottagare det sammanlagda beloppet, exklusive mervärdesskatt, för de leveranser som gjorts av den skattskyldiga personen inom den medlemsstats territorium där mottagandet av försändelsen eller transporten ägde rum. Dessa belopp skall deklareras för det kvartal varunder skattskyldigheten inträdde."

- i artikel 22.11 följande läggas till i punktens början: "11. Vid förvärv inom gemenskapen av sådana punktskattepliktiga varor som avses i artikel 28a.1 c liksom".

21. artikel 28i ersättas med följande:

"Artikel 28i

Särskilda regler för småföretag

Följande stycke skall läggas till i artikel 24.3:

"Under alla förhållanden skall inte leveranser av nya transportmedel gjorda under de förhållanden som fastställs i artikel 28c A eller tillhandahållanden av varor och tjänster gjorda av en skattskyldig person som inte är etablerad i landets territorium omfattas av undantagen under punkt 2.""

22. följande artikel läggas till:

"Artikel 28n

Övergångsbestämmelser

1. När varor

- före den 1 januari 1993 kom in i landets territorium i den mening som avses i artikel 3,

och

- vid ankomsten till det landets territorium hänfördes till något av de förfarande som avses i artikel 14.1 b eller c eller artikel 16.1 A,

och

- inte har lämnat detta förfarande före den 1 januari 1993 skall de bestämmelser som gällde när varorna härfördes till detta förfarande fortsätta att vara tillämpliga under den tid, fastställd enligt de bestämmelserna, då varorna omfattas av detta förfarande.

2. Följande skall anses vara import av varor i den mening som avses i artikel 7.1:

a) Uttag, inklusive otillåtet uttag, av varor från det förfarande som avses i artikel 14.1 c till vilket varorna hänfördes före den 1 januari 1993 och under de förhållanden som beskrivs i punkt 1.

b) Uttag, inklusive otillåtet uttag, av varor från det förfarande som avses i artikel 16.1 A till vilket varorna hänfördes före den 1 januari 1993 och under de förhållanden som beskrivs i punkt 1.

c) Avbrytande av en transitering inom gemenskapen påbörjad före den 1 januari 1993 i gemenskapen i syfte att leverera varor mot ersättning före den 1 januari 1993 i gemenskapen av en skattskyldig person i denna egenskap.

d) Avbrytande av en yttre transitering som påbörjats före den 1 januari 1993.

e) Varje oegentlighet eller överträdelse som begåtts under en extern transitering som påbörjats under de förhållanden som beskrivs i c eller under en extern transitering av det slag som avses i d.

f) En skattskyldig eller icke skattskyldig persons bruk inom landet av varor som har levererats till honom före den 1 januari 1993 inom en annan medlemsstat, då följande förutsättningar är uppfyllda:

- Leveransen har blivit skattebefriad eller skulle sannolikt ha blivit skattebefriad enligt artikel 15.1 och 15.2.

- Varorna importerades inte till landet före den 1 januari 1993.

Vid tillämpningen av c avses med transitering inom gemenskapen avsändandet eller transporten av varor enligt gemenskapens interna transitordning, eller med användning av ett T 2 L dokument eller gemenskapens flyttningsdokument.

3. I de fall som avses i punkt 2.a e skall importstaten i den mening som avses i artikel 7.2 vara den medlemsstat inom vars territorium varorna upphör att omfattas av det förfarande till vilket de hänfördes före den 1 januari 1993.

4. Med avvikelse från artikel 10.3 skall importen av varor i den mening som avses i punkt 2 i den här artikeln upphöra utan att någon skattegrundande händelse inträffar när

a) de importerade varorna skickas eller transporteras utanför gemenskapen i den mening som avses i artikel 3,

eller

b) de importerade varorna i den mening som avses i punkt 2.a är andra än transportmedel och skickas eller transporteras till den medlemsstat varifrån de exporterades och till den person som exporterade dem,

eller

c) de importerade varorna i den mening som avses i punkt 2.a är transportmedel vilka förvärvades eller importerades före den 1 januari 1993 i enlighet med de allmänna beskattningsvillkor som gällde på den inhemska marknaden i en medlemsstat i den mening som avses i artikel 3 eller på grund av utförseln inte blivit föremål för något undantag från eller återbetalning av mervärdesskatt.

Detta villkor skall anses vara uppfyllt när dagen för transportmedlets första användning inföll före den 1 januari 1985 eller när beloppet för skatten på grund av importen är ringa."

23. Artikel 33a.1 och 33a.2 skall ersättas med följande:

"1. Varor av det slag som avses i artikel 7.1 b vilka införs i gemenskapen från ett territorium som utgör en del av gemenskapens tullterritorium men som när det gäller det här direktivet anses som tredje territorium skall omfattas av följande bestämmelser:

a) De formaliteter som berör införseln av sådana varor till gemenskapen skall vara desamma som de som har fastställts i gemenskapens tullbestämmelser för import av varor till gemenskapens tullterritorium.

b) När ankomstplatsen för sändningen eller transporten av dessa varor är belägen utanför den medlemsstat där de förs in i gemenskapen, skall de förflyttas i gemenskapen under gemenskapens interna transitförfarande, fastställt i gemenskapens gällande tullbestämmelser, om de blivit föremål för en deklaration som hänför dem till detta förfarande när varorna fördes in i gemenskapen.

c) När varorna vid tiden för införseln i gemenskapen befinns vara i någon av de situationer som, om de importerades i den mening som avses i artikel 7.1 a, skulle omfattas av något av de förfaranden som avses i artikel 16.1 B a, b, c och d, eller vara hänförliga till reglerna om tillfällig införsel som ger full befrielse från importavgifter, skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att varorna kan vara kvar i gemenskapen på samma villkor som de som har fastställts för tillämpningen av sådana regelverk.

2. Varor som inte avses i artikel 7.1 a och som har skickats eller transporterats från en medlemsstat till en destinationsort i ett territorium som utgör del av gemenskapens tullterritorium men som vid tillämpningen av det här direktivet betraktas som tredje territorium, skall omfattas av följande bestämmelser:

a) De bestämmelser som gäller export av dessa varor utanför gemenskapens territorium skall vara desamma som gemenskapens gällande tullbestämmelser för export av varor utanför gemenskapens tullterritorium.

b) För varor som tillfälligt exporteras utanför gemenskapen för att åter importeras skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sådana varor vid återimporten till gemenskapen kan åtnjuta samma villkor som om de tillfälligt hade exporterats utanför gemenskapens tullterritorium."

24. Direktiv 85/362/EEG() skall upphöra att gälla den 31 december 1992.

25. Artikel 6 i direktiv 69/169/EEG() skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1993.

Artikel 2

1. Från och med den 1 januari 1993 och under en tid av två år, som inte får förlängas, skall Spanien och Italien ha rätt att tillämpa bestämmelser som avviker från den princip om omedelbart avdrag som fastslås i artikel 18.2 första stycket. Dessa bestämmelser får inte med mer än en månad fördröja den tid under vilken rätten till avdrag, om den har uppstått, får utövas enligt artikel 18.1.

För skattskyldiga personer som lämnar de deklarationer som föreskrivs i artikel 22.4 för kvartalsskatteperioder skall Spanien och Italien ha rätt att föreskriva att den rätt till avdrag som har uppstått och som under artikel 18.1 skulle kunna utnyttjas under ett visst kvartal inte får utnyttjas förrän under kvartalet därefter. Denna bestämmelse skall bara tillämpas om Spanien eller Italien ger sådana skattskyldiga personer rätt att välja att lämna in månadsvisa redovisningar.

2. Med avvikelse från artikel 15.10 tredje stycket skall Portugal, Frankrike, Nederländerna och Tyskland ha rätt att senast den 1 oktober 1993 upphäva återbetalningsförfarandet för kontrakt ingångna efter den 31 december 1992 där det är förbjudet enligt detta direktiv.

Artikel 3

Rådet skall på förslag av kommissionen och före den 30 juni 1993 enhälligt fatta beslut om antagande av närmare regler för beskattning av kedjetransaktioner mellan skattskyldiga personer, så att sådana regler kan träda i kraft den 1 januari 1994.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anpassa sina nuvarande mervärdesskattesystem till bestämmelserna i detta direktiv.

De skall anta nödvändiga lagar och andra författningar för sina anpassade system så att de träder i kraft den 1 januari 1993.

En medlemsstat får dock föreskriva att uppgifter som rör transaktioner som avses i artikel 22.6 b sista stycket för vilka skatten skall betalas under de tre första kalendermånaderna 1993 måste tas med senast i den sammanfattning som undertecknas för andra kvartalet 1993.

2. Med avvikelse från punkt 1 andra stycket skall medlemsstaterna ha rätt att anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att senast den 1 januari 1994 tillämpa de bestämmelser som fastställs i följande punkter i artikel 1

- punkt 11,

- punkt 13 i den mån den hänför sig till artikel 28c.E 3,

- punkt 19 i den mån den hänför sig till artikel 21.1 a tredje stycket, och

- punkt 20 i den mån den hänför sig till skyldigheter beträffande de transaktioner som avses i föregående strecksatser.

Medlemsstater som den 1 januari 1993 tillämpar åtgärder som är likvärdiga med de ovan nämnda skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de principer som fastställs i artikel 22.6 och i gällande gemenskapsbestämmelser för administrativt samarbete inom området indirekt beskattning obetingat följs från och med den 1 januari 1993.

3. Med avvikelse från punkt 1 andra stycket skall Tyskland ha rätt att anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att senast den 1 oktober 1993 tillämpa de bestämmelser som fastställs i artikel 1.10 vad gäller artikel 28a.1a a.

4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som de antar för att tillämpa detta direktiv.

5. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de bestämmelser i inhemsk lag som de antar på det område som omfattas av detta direktiv.

6. När medlemsstaterna antar dessa bestämmelserna skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1992.

På rådets vägnar

N. LAMONT

Ordförande

() EGT nr C 337, 21.12.1992.

() Yttrande avgett den 24 november 1992 (ännu inte publicerat i Europeiska gemenskapernas officiella tidning).

() EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 1.

() EGT nr L 192, 24.7.1985, s. 20, senast ändrat genom direktiv 90/237/EEG (EGT nr L 133, 24.5.1990, s. 91).

() EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 92/77/EEG (EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 1.)

() EGT nr L 192, 24.7.1985, s. 20. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/237/EEG (EGT nr L 133, 24.5.1990, s. 91).

() EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/680/EEG (EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 1).