Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994L0004.pdf

31994L0004

Rådets direktiv 94/4/EG av den 14 februari 1994 om ändring av direktiv 69/169/EEG och 77/388/EEG och om höjning av värdegränserna för skattebefrielse för resande från tredje land samt för skattefria inköp vid resor inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 060 , 03/03/1994 s. 0014 - 0015

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0151

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0151RÅDETS DIREKTIV 94/4/EG av den 14 februari 1994 om ändring av direktiv 69/169/EEG och 77/388/EEG och om höjning av värdegränserna för skattebefrielse för resande från tredje land samt för skattefria inköp vid resor inom gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I artikel 1.1 i rådets direktiv 69/169/EEG av den 28 maj 1969 om harmonisering av lagstiftningen om befrielse från omsättningsskatter och punktskatter på varor som införs av resande () fastställs värdegränsen fär skattebefrielse vad gäller varor i det personliga bagaget för resande som kommer från tredje land när införseln inte har kommersiell karaktär.

Det totala värdet av de varor som befrias från skatter får inte överstiga 45 ecu per person. I enlighet med artikel 1.2 i direktiv 69/169/EEG kan medlemsstaterna sänka värdegränsen till 23 ecu för resande under 15 års ålder.

Hänsyn måste tas till de bestämmelser till fördel för resande som rekommenderas av specialiserade internationella organisationer, särskilt bestämmelserna i bilaga F.3 till internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden.

Dessa mål kan nås genom en höjning av värdegränserna för skattebefrielse.

Det är nödvändigt att under en begränsad tid tillåta ett undantag för Tyskland, mot bakgrund av de ekonomiska svårigheter som skulle kunna orsakas av värdegränsernas storlek, särskilt vad gäller resande som reser in på denna medlemsstats territorium via landsgränserna mellan Tyskland och andra länder som inte är medlemsstater eller EFTA-stater, eller som anländer i fartyg i kusttrafik från sådana länder.

Det finns särskilda band mellan Spaniens kontinentala territorium och Kanarieöarna, Ceuta och Melilla.

Under den tid då försäljning i butiker för skattefri försäljning till resande med flyg eller båt inom gemenskapen är tillåten i enlighet med bestämmelserna i artikel 28k i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (), bör det säkerställas att det reala värdet av de varor som kan förväntas säljas på detta sätt bibehålls.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 69/169/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1.1 skall "45 ecu" ersättas med "175 ecu".

2. I artikel 1.2 skall "23 ecu" ersättas med "90 ecu".

3. Artikel 7b skall ersättas med följande:

"Artikel 7b

1. Trots artikel 1.1 tillåts Spanien att till och med den 31 december 2000 tillämpa en värdegräns för skattebefrielse på 600 ecu för införsel av de berörda varorna av resande som kommer från Kanarieöarna, Ceuta och Melilla och som reser in på Spaniens territorium såsom detta definieras i artikel 3.2 och 3.3 i direktiv 77/388/EEG.

2. Trots artikel 1.2 skall Spanien ha möjlighet att sänka värdegränsen för skattebefrielse till 150 ecu för resande under 15 års ålder."

Artikel 2

Artikel 28k punkt 2 a första stycket i direktiv 77/388/EEG skall ersättas med följande:

"a) Varor vars sammanlagda värde per person och resa inte överskrider 90 ecu.

Trots artikel 28m skall medlemsstaterna bestämma motsvarigheterna i nationell valuta till de ovannämnda beloppen i enlighet med artikel 7.2 i direktiv 69/169/EEG."

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 april 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter för hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Trots punkt 1 får Tyskland sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1998 vad gäller varor som förs in av resande som reser in på tyskt territorium via en landsgräns mellan Tyskland och andra länder som inte är medlemsstater eller EFTA-stater, eller som anländer i fartyg i kusttrafik från sådana länder.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 1994.

På rådets vägar Y. PAPANTONIOU Ordförande

() EGT nr C 102, 14.4.1984, s. 10 och EGT nr C 78, 26.3.1985, s. 9.

() EGT nr C 46, 18.2.1985, s. 75 och yttrande avgivet den 20 januari 1994, ännu inte offentliggjort i EGT.

() EGT nr C 248, 17.9.1984, s. 26.

() EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktivet är senast ändrat genom direktiv 92/111/EEG (EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 47).

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet är senast ändrat genom direktiv 92/111/EEG (EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 47).