Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994L0005.pdf

31994L0005

Rådets direktiv 94/5/EEG av den 14 februari 1994 om tillägg till det gemensamma mervärdesskattesystemet och om ändring av direktiv 77/388/EEG - Särskilda föreskrifter för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 060 , 03/03/1994 s. 0016 - 0024

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0153

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 2 s. 0153RÅDETS DIREKTIV av den 14 februari 1994 om tillägg till det gemensamma mervärdesskattesystemet och om ändring av direktiv 77/388/EEG Särskilda föreskrifter för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter(94/5/EEG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 32 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (), skall rådet införa ett system för hela gemenskapen för beskattning av begagnade varor, konstverk, antikviteter och samlarföremål.

Den nuvarande situationen, där det inte finns någon gemenskapslagstiftning, kännetecknas fortfarande av tillämpningen av olika vitt skilda system, som orsakar snedvridning av konkurrensen och störning i handeln både internt och medlemsstaterna emellan. I dessa skillnader ingår också en brist på harmonisering i avgiftsuttaget av gemenskapens egna resurser. Följaktligen är det nödvändigt att så snart som möjligt få ett slut på denna situation.

Domstolen har i ett antal domar noterat behovet av en harmonisering varigenom dubbelbeskattning i handeln mellan medlemsstaterna skulle undvikas.

Det är nödvändigt att inom bestämda områden föreskriva övergångsbestämmelser som gör det möjligt att gradvis anpassa lagstiftningen.

Inom den inre marknaden krävs gemenskapsregler som har till syfte att undvika dubbelbeskattning och snedvridning av konkurrensen mellan skattskyldiga personer för att mervärdesskattesystemet skall fungera tillfredsställande.

Därför är det nödvändigt att ändra direktiv 77/388/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 11 skall

a) följande punkt läggas till under A:

"4. Med avvikelse från punkt 1 3 får de medlemsstater som den 1 januari 1993 inte utnyttjade den valmöjlighet som anges i artikel 12.3 a tredje stycket föreskriva, om de utnyttjar valmöjligheten enligt B 6, att beskattningsunderlaget för de transaktioner som avses i artikel 12.3 c andra stycket skall motsvara en andel av det belopp som fastställs i enlighet med punkt 1 3.

Denna andel skall fastställas på så sätt att den mervärdesskatt som skall betalas i vart fall utgör minst 5 % av det belopp som fastställs i enlighet med punkt 1 3."

b) följande punkt läggas till under B:

"6. Med avvikelse från punkt 1 4 får de medlemsstater som den 1 januari 1993 inte utnyttjade den valmöjlighet som anges i artikel 12.3 a tredje stycket föreskriva att beskattningsunderlaget för import av konstverk, samlarföremål och antikviteter som definieras i artikel 26a A a c skall motsvara en andel av det belopp som fastställs i enlighet med punkt 1 4.

Denna andel skall fastställas på så sätt att den mervärdesskatt som skall betalas i vart fall utgör minst 5 % av det belopp som fastställs i enlighet med punkt 1 4."

2. I artikel 12 skall

a) punkt 3 c ersättas med följande:

"c) Medlemsstaterna får föreskriva att den reducerade skattesatsen, eller en av de reducerade skattesatserna, som de tillämpar i enlighet med tredje stycket i a också skall tillämpas vid import av sådana konstverk, samlarföremål och antikviteter som avses i artikel 26a A a c.

När de utnyttjar denna valmöjlighet får medlemsstaterna även tillämpa den reducerade skattesatsen för leveranser av konstverk enligt definitionen i artikel 26a A a

- som företas av upphovsmannen eller hans efterföljande rättsinnehavare,

- som tillfälligt företas av en skattskyldig person som inte är en skattskyldig återförsäljare, när dessa konstverk har importerats av den skattskyldiga personen själv eller när de har levererats till honom av upphovsmannen eller hans efterföljande rättsinnehavare eller när de har gett honom rätt till fullt avdrag av mervärdesskatten."

b) punkt 5 ersättas med följande:

"5. Om inte annat följer av punkt 3 c, skall den skattesats som tillämpas på import av varor vara den som tillämpas på leverans av liknande varor inom det landets territorium."

3. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 26a

Särskilda bestämmelser för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter

A. Definitioner

Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser avses i denna artikel med

a) konstverk: de föremål som anges i bilaga 1 punkt a.

Medlemsstaterna har emellertid möjlighet att underlåta att anse de föremål som anges i de tre sista strecksatserna i bilaga 1 punkt a som "konstverk".

b) samlarföremål: de föremål som anges i bilaga 1 punkt b.

c) antikviteter: de föremål som anges i bilaga 1 punkt c.

d) begagnade varor: lös egendom som är lämplig för vidare användning i befintligt skick eller efter reparation, med undantag av konstverk, samlarföremål eller antikviteter och med undantag för ädla metaller eller ädelstenar enligt medlemsstaternas definition.

e) skattskyldig återförsäljare: en skattskyldig person som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet köper eller förvärvar för sitt företag, eller importerar i syfte att sälja vidare, begagnade varor eller konstverk, samlarföremål eller antikviteter, vare sig denna skattskyldiga person handlar i eget namn eller för en annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket provision skall betalas vid köp eller försäljning.

f) auktionsförrättare: varje skattskyldig person som inom ramen för sin ekonomiska verksamhet erbjuder varor till försäljning vid en offentlig auktion i syfte att överlåta dem till högstbjudande.

g) uppdragsgivare: varje person som överlämnar varor till en auktionsförrättare som ett led i ett avtal enligt vilket provision skall betalas på följande villkor:

- Auktionsförrättaren erbjuder varorna till försäljning i eget namn men för uppdragsgivarens räkning.

- Auktionsförrättaren överlåter varorna i eget namn men för uppdragsgivarens räkning till den högstbjudande vid den offentliga auktionen.

B. Särskilda bestämmelser för skattskyldiga återförsäljare

1. För leveranser av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som görs av skattskyldiga återförsäljare skall medlemsstaterna tillämpa särskilda bestämmelser för uttag av skatt på den skattskyldiga återförsäljarens vinstmarginal enligt reglerna nedan.

2. De leveranser av varor som avses i punkt 1 skall vara leveranser gjorda av en skattskyldig återförsäljare av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som levereras till honom inom gemenskapen

- av en icke skattskyldig person, eller

- av en annan skattskyldig person, om den personens varuleverans är undantagna från skatt enligt artikel 13 B c, eller

- av en annan skattskyldig person om den personens varuleverans omfattas av det undantag från beskattning som anges i artikel 24 och gäller anläggningstillgångar, eller

- av en annan skattskyldig återförsäljare, till den del dennes varuleverans beskattats enligt dessa särskilda bestämmelser.

3. Beskattningsunderlaget för de varuleveranser som avses i punkt 2 skall utgöras av den skattskyldiga återförsäljarens vinstmarginal efter avdrag för den mervärdesskatt som belöper på själva vinstmarginalen. Denna vinstmarginal skall motsvara skillnaden mellan försäljningspriset som återförsäljaren tar ut för varorna och inköpspriset.

I denna punkt avses med:

- försäljningspris: hela den ersättning som återförsäljaren har erhållit eller kommer att erhålla från köparen eller tredje man, inbegripet subventioner direkt kopplade till transaktionen, skatter, tullar, avgifter och övriga pålagor samt bikostnader som t.ex. provisions-, emballage-, frakt- och försäkringskostnader som den skattskyldiga återförsäljaren debiterar köparen, men med undantag av de belopp som avses i artikel 11 A 3.

- inköpspris: hela den ersättning som anges i första strecksatsen, som leverantören har erhållit eller skall erhålla av den skattskyldiga återförsäljaren.

4. Medlemsstaterna skall ge skattskyldiga återförsäljare rätt att välja att tillämpa de särskilda bestämmelserna för leveranser av följande föremål:

a) Konstverk, samlarföremål eller antikviteter som de själva importerar.

b) Konstverk som levereras till dem av upphovsmännen till dessa eller av deras efterföljande rättsinnehavare.

c) Konstverk som levereras till dem av en skattskyldig person som inte är en skattskyldig återförsäljare i fall där leveransen omfattas av reducerad skattesats enligt artikel 12.3 c.

Medlemsstaterna skall fastställa närmare bestämmelser angående utnyttjandet av denna valmöjlighet som under alla omständigheter skall omfatta en tid på minst två kalenderår.

Om denna valmöjlighet utnyttjas skall beskattningsunderlaget fastställas i enlighet med punkt 3. För leveranser av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som den skattskyldiga återförsäljaren själv importerar, skall det inköpspris som skall beaktas för beräkning av vinstmarginalen motsvara beskattningsunderlaget vid importen, fastställt enligt artikel 11 B, med tillägg av den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats vid importen.

5. Leveranser av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som företas under de förhållanden som avses i artikel 15 och omfattas av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen, skall vara undantagna.

6. Skattskyldiga personer skall inte ha rätt att från den skatt som de är skyldiga dra av den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats för varor som har levererats eller kommer att levereras till dem av en skattskyldig leverantör, om leveransen av dessa varor från den skattskyldiga leverantören omfattas av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen.

7. Om varorna används för den skattskyldiga återförsäljarens leveranser och omfattas av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen, skall den skattskyldiga återförsäljaren inte ha rätt att från den skatt som han är skyldig dra av

a) den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats för konstverk, samlarföremål eller antikviteter vilka han själv importerat,

b) den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats för konstverk som har levererats eller skall levereras till honom av upphovsmännen eller av deras efterföljande rättsinnehavare,

c) den mervärdesskatt som har betalats eller skall betalas för konstverk som har levererats eller skall levereras till honom av en annan skattskyldig person än en skattskyldig återförsäljare.

8. Om den skattskyldiga återförsäljaren är tvungen att tillämpa både vanliga mervärdesskatteregler och de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen, skall han, enligt de regler som fastställs av medlemsstaterna, föra separata räkenskaper för transaktioner som omfattas av vart och ett av dessa system.

9. Den skattskyldiga återförsäljaren får inte på de fakturor eller andra jämförliga handlingar han utfärdar särskilt ange den skatt som gäller de leveranser av varor som omfattas av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen.

10. För att förenkla förfarandet med uttag av skatt och med förbehåll för det samråd som föreskrivs i artikel 29, får medlemsstaterna för vissa transaktioner eller vissa kategorier av skattskyldiga återförsäljare föreskriva att beskattningsunderlaget för leveranser av varor som omfattas av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen, skall fastställas för varje skatteperiod för vilken den skattskyldiga återförsäljaren skall lämna in sådan deklaration som avses i artikel 22.4.

I sådant fall skall beskattningsunderlaget för leveranser av varor, för vilka samma mervärdesskattesats tillämpas, vara den skattskyldiga återförsäljarens sammanlagda vinstmarginal efter avdrag för den mervärdesskatt som belöper på denna vinstmarginal.

Den sammanlagda vinstmarginalen utgörs av skillnaden mellan

- det sammanlagda beloppet av varuleveranser enligt de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen som den skattskyldiga återförsäljaren har gjort under den perioden; detta belopp skall motsvara det sammanlagda försäljningspriset, fastställt i enlighet med punkt 3,

och

- det sammanlagda beloppet av inköp av varor som avses i punkt 2 och som under den perioden gjorts av den skattskyldiga återförsäljaren; detta belopp skall motsvara det sammanlagda inköpspriset, fastställt i enlighet med punkt 3.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de berörda skattskyldiga personerna inte uppnår fördelar som de inte är berättigade till eller lider oberättigade förluster.

11. Den skattskyldiga återförsäljaren får tillämpa gängse mervärdesskatteregler för alla leveranser som omfattas av de särskilda bestämmelserna enligt punkt 2 eller 4.

Om den skattskyldiga återförsäljaren tillämpar gängse mervärdesskatteregler för

a) leverans av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som han själv importerat, skall han ha rätt att från den skatt som han är skyldig dra av den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats för importen av dessa varor,

b) leverans av ett konstverk som levererats till honom av upphovsmannen eller dennes efterföljande rättsinnehavare, skall han ha rätt att från den skatt som han är skyldig dra av den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats för det konstverk som har levererats till honom,

c) leverans av ett konstverk som levererats till honom av en annan skattskyldig person än en skattskyldig återförsäljare, skall han ha rätt att från den skatt som han är skyldig dra av den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats för det konstverk som har levererats till honom.

Denna rätt till avdrag inträder när skatten skall betalas för den leverans för vilken den skattskyldiga återförsäljaren väljer att tillämpa gängse mervärdesskatteregler.

C. Särskilda bestämmelser för offentlig auktion

1. Med avvikelse från B får medlemsstaterna, enligt följande bestämmelser, fastställa det beskattningsunderlag för leverans av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som görs av en auktionsförrättare som handlar i eget namn inom ramen för ett avtal enligt vilket provision skall betalas för försäljning av varor på offentlig auktion, på uppdrag av

- en icke skattskyldig person

eller

- en annan skattskyldig person, om sådan leverans av varor som avses i artikel 5.4 c från denna skattskyldiga person är undantagen enligt artikel 13 B c

eller

- en annan skattskyldig person, om sådan leverans av varor som avses i artikel 5.4 c från denna skattskyldiga person omfattas av den befrielse från skatt som anges i artikel 24 och avser anläggningstillgångar

eller

- en skattskyldig återförsäljare om sådan leverans av varor som avses i artikel 5.4 c från denna skattskyldiga återförsäljare beskattas enligt de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen som föreskrivs i B.

2. Beskattningsunderlaget för de varuleveranser som avses i punkt 1 skall vara det sammanlagda beloppet som auktionsförrättaren fakturerar köparen i enlighet med punkt 4, med avdrag för

- det nettobelopp, fastställt enligt punkt 3, som har betalats eller skall betalas av auktionsförrättaren till hans uppdragsgivare,

samt

- den skatt som auktionsförrättaren skall betala för sin leverans.

3. Det nettobelopp som har betalats eller skall betalas av auktionsförrättaren till hans uppdragsgivare skall utgöras av skillnaden mellan

- varans klubbade pris vid offentlig auktion

samt

- det provisionsbelopp som auktionsförrättaren erhållit eller skall erhålla från sin uppdragsgivare enligt det avtal som föreskriver att provision skall betalas för försäljningen.

4. Auktionsförrättaren skall utfärda en faktura eller annan jämförlig handling till köparen som anger

- det klubbade priset för varorna,

- skatter, tullar, importavgifter och andra avgifter

- bikostnader som t.ex. provisions-, emballerings-, frakt- och försäkringskostnader som auktionsförrättaren debiterar köparen av varorna.

I fakturan får inte mervärdesskatten specificeras.

5. En auktionsförrättare som fått varorna inom ramen för ett avtal som föreskriver att provision skall betalas för försäljning vid offentlig auktion, skall upprätta en redogörelse till sin uppdragsgivare.

I denna redogörelse skall beloppet för transaktionen anges, dvs. det klubbade priset för varorna, med avdrag för provisionsbeloppet som har erhållits eller skall erhållas från uppdragsgivaren.

En sådan redogörelse skall tjäna som den faktura vilken uppdragsgivaren, om han är en skattskyldig person, skall utfärda till auktionsförrättaren i enlighet med artikel 22.3.

6. De auktionsförrättare som levererar varor under de förhållanden som anges i punkt 1 skall i sin bokföring ange på ett interimskonto

- belopp som de erhållit eller skall erhålla från köparen av varorna,

- belopp som återbetalats eller skall återbetalas till säljaren av varorna.

Dessa belopp skall kunna redogöras för på ett tillförlitligt sätt.

7. Leverans av varor till en skattskyldig auktionsförrättare skall anses vara genomförd när själva försäljningen av dessa varor på offentlig auktion är genomförd.

D. Övergångsbestämmelser för beskattning av handel mellan medlemsstaterna

Under den tid som avses i artikel 28 l skall medlemsstaterna tillämpa följande föreskrifter:

a) Leveranser av nya transportmedel enligt artikel 28a.2, som genomförs under de villkor som föreskrivs i artikel 28c A, skall inte omfattas av de särskilda bestämmelser som anges under B och C.

b) Med avvikelse från artikel 28a.1 a skall inköp inom gemenskapen av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter inte beskattas i de fall försäljningen görs av en skattskyldig återförsäljare som agerar i den egenskapen och varorna har påförts skatt i den medlemsstat där försändelsen eller transporten påbörjas enligt de särskilda bestämmelserna under B för beskattning av vinstmarginal, eller när säljaren är auktionsförrättare som agerar i den egenskapen och de inköpta varorna har påförts skatt i den medlemsstat där försändelsen eller transporten påbörjas enligt de särskilda bestämmelserna under C.

c) Artiklarna 28b B samt 28c A a, 28c A c och 28c A d skall inte gälla för leveranser av varor som beskattas enligt de särskilda bestämmelserna under B eller C."

4. Följande punkt skall läggas till artikel 28:

"1a. Till och med den 30 juni 1999 får Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland för import av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som var berättigade till undantag den 1 januari 1993 tillämpa artikel 11 B 6 på så sätt att mervärdesskatten vid import under alla omständigheter utgör 2,5 % av det belopp som fastställs i enlighet med artikel 11 B 1 4."

5. Följande stycke skall läggas till artikel 28.2 e:

"Denna föreskrift gäller inte leveranser av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som beskattas enligt någon av de särskilda bestämmelser som anges i artikel 26a B och 26a C."

6. Artikel 28a.2 b skall ändras på följande sätt:

"b) de transportmedel som avses i a skall inte anses vara "nya" om de samtidigt uppfyller båda villkoren nedan:

- De har levererats mer än tre månader efter det att de först togs i bruk. Denna tid skall emellertid vara sex månader för de motor-drivna landfordon som avses i a.

- De har körts mer än 6 000 km i fråga om landfordon, seglats mer än 100 timmar i fråga om fartyg, eller flugits mer än 40 timmar i fråga om flygplan.

Medlemsstaterna skall fastställa de betingelser under vilka ovanstående omständigheter kan anses vara uppfyllda."

7. Följande avdelning och artikel skall läggas till:

"AVDELNING XVIb

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER FÖR BEGAGNADE VAROR, KONSTVERK, SAMLARFÖREMÅL OCH ANTIKVITETER

Artikel 28o

1. De medlemsstater som den 31 december 1992 tillämpade andra särskilda skattebestämmelser än de som föreskrivs i artikel 26a B för leveranser av begagnade transportmedel som utförs av skattskyldiga återförsäljare, får i fortsättningen tillämpa dessa bestämmelser under den tid som avses i artikel 28l om dessa motsvarar eller anpassas för att motsvara följande villkor:

a) De särskilda bestämmelserna skall endast tillämpas för leveranser av de transportmedel som avses i artikel 28a.2 a och som betraktas som begagnade varor enligt artikel 26a A d, och som utförs av skattskyldiga återförsäljare enligt artikel 26a A e och omfattas av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen enligt vad som föreskrivs i artikel 26a B 1 och 26a B 2. Leveranser av nya transportmedel enligt artikel 28a.2 b som utförs under de förhållanden som anges i artikel 28c A skall inte omfattas av dessa särskilda bestämmelser.

b) Skatten för varje leverans som avses i a motsvarar den skatt som skulle ha betalats om den leveransen hade omfattats av gängse mervärdesskatteregler, med avdrag för den mervärdesskatt som anses ingå i den skattskyldiga återförsäljarens inköpspris för transportmedlet.

c) Den skatt som anses ingå i den skattskyldiga återförsäljarens inköpspris för transportmedlet skall beräknas på följande sätt:

- Det inköpspris som skall användas skall vara det inköpspris som avses i artikel 26a B 3.

- Det inköpspris som betalas av den skattskyldiga återförsäljaren skall anses omfatta den skatt som skulle ha betalats om den skattskyldiga återförsäljarens leverantör hade låtit leveransen omfattas av gängse mervärdesskatteregler.

- Den skattesats som skall användas skall vara den som tillämpas enligt artikel 12.1 i den medlemsstat inom vars område platsen för leveransen till den skattskyldiga återförsäljaren anses vara belägen enligt artikel 8.

d) Den skatt som skall betalas för varje leverans som avses i a och som är beräknad i enlighet med föreskrifterna i b, får inte vara lägre än den skatt som skulle ha betalats om leveransen hade omfattats av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen enligt artikel 26a B 3.

För tillämpningen av bestämmelserna ovan får medlemsstaterna föreskriva att om leveransen hade omfattats av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen, skulle den marginalen inte ha varit lägre än 10 % av försäljningspriset enligt B 3.

e) Den skattskyldiga återförsäljaren skall inte ha rätt att på de fakturor eller andra jämförliga handlingar han utfärdar särskilt ange skatten för de leveranser som omfattas av de särskilda bestämmelserna.

f) Skattskyldiga personer skall inte ha rätt att från den skatt som de är skyldiga dra av den skatt som skall betalas eller har betalats för begagnade transportmedel som levererats till dem av en skattskyldig återförsäljare, om den skattskyldiga återförsäljarens leverans av dessa varor omfattas av de skattebestämmelser som avses i a.

g) Med avvikelse från artikel 28a.1 a skall inköp av transportmedel mellan medlemsstater inte beskattas om de säljs av en skattskyldig återförsäljare som agerar i den egenskapen, och det begagnade transportmedlet har beskattats i den medlemsstat där försändelsen eller transporten påbörjades enligt a.

h) Artiklarna 28b B och 28c A a samt 28c A d skall inte tillämpas för leveranser av be-gagnade transportmedel som beskattas enligt a.

2. Med avvikelse från första meningen i punkt 1 skall Danmark ha rätt att tillämpa de särskilda skatte-bestämmelser som föreskrivs i punkt 1 a 1 h under den tid som avses i artikel 28l.

3. I de fall där medlemsstaterna tillämpar de särskilda bestämmelserna för försäljning vid offentlig auktion som föreskrivs i artikel 26a C, skall de också tillämpa dessa särskilda bestämmelser vid leveranser av begagnade transportmedel som utförs av en auktionsförrättare som handlar i eget namn, inom ramen för ett avtal enligt vilket provision skall betalas för försäljning av dessa varor vid offentlig auktion, för den skattskyldiga återförsäljarens räkning, om leveransen av det begagnade transportmedlet enligt artikel 5.4 c som utförs av denna skattskyldiga återförsäljare omfattas av skatt i enlighet med punkterna 1 och 2.

4. För de leveranser som görs av en skattskyldig återförsäljare av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som har levererats till honom under de villkor som föreskrivs i artikel 26a B 2, skall Tyskland till och med den 30 juni 1999 ha rätt att tillåta skattskyldiga återförsäljare att antingen tillämpa särskilda bestämmelserna för skattskyldiga återförsäljare eller gängse mervärdesskattebestämmelser, enligt följande regler:

a) Om de särskilda bestämmelserna tillämpas av skattskyldiga återförsäljare för dessa leveranser av varor, skall beskattningsunderlaget fastställas i enlighet med artikel 11 A 1 3.

b) Till den del varorna används i samband med transaktioner som beskattas enligt a skall den skattskyldiga återförsäljaren ha rätt att från den skatt han skall betala dra av

- den mervärdesskatt som skall betalas eller har betalats för konstverk, samlarföremål eller antikviteter som har levererats eller skall levereras till honom av en annan skattskyldig återförsäljare, om denna skattskyldiga åter-försäljares leverans har beskattats enligt a,

- den mervärdesskatt som anses ingå i inköpspriset för de konstverk, samlarföremål eller antikviteter som har levererats eller skall levereras till honom av en annan skattskyldig återförsäljare, om denna skattskyldiga åter -försäljares leverans har beskattats i enlighet med de särskilda bestämmelser för beskattning av vinstmarginalen som föreskrivs i artikel 26a B, i den medlemsstat inom vars område platsen för leveransen, fastställd i enlighet med artikel 8, anses vara belägen.

Rätten till avdrag uppstår vid den tidpunkt när skatten för den leverans som beskattas i enlighet med a kan tas ut.

c) För tillämpningen av de bestämmelser som föreskrivs i b andra strecksatsen skall inköpspriset för konstverk, samlarföremål eller antikviteter som vid leverans av en skattskyldig återförsäljare beskattas enligt a, fastställas i enlighet med artikel 26a B 3 och den skatt som anses ingå i detta inköpspris skall beräknas enligt följande:

- Inköpspriset skall anses inbegripa den mervärdesskatt som skulle ha betalats om leverantörens skattepliktiga marginal hade motsvarat 20 % av inköpspriset.

- Den skattesats som skall användas skall vara den som enligt artikel 12.1 tillämpas i den medlemsstat inom vars område platsen för den leverans som omfattas av de särskilda bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen, enligt artikel 8, anses vara belägen.

d) Om den skattskyldiga återförsäljaren tillämpar gängse mervärdesskatteregler för leveranser av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som har levererats till honom av en annan skattskyldig återförsäljare och om varorna har beskattas enligt a, får han från den skatt han är skyldig dra av den mervärdesskatt som avses i b.

e) De skattesatser som är tillämpliga för dessa leveranser av varor skall vara de som gällde den 1 januari 1993.

f) Vid tillämpning av artikel 26a B 2 fjärde strecksatsen, artikel 26a C 1 fjärde strecksatsen och artikel 26a D b och 26a D c, skall leveranser av konstverk, samlarföremål eller antikviteter som beskattas enligt a betraktas av medlemsstaterna som leveranser som beskattas i enlighet med de särskilda bestämmelser för beskattning av vinstmarginalen som föreskrivs i artikel 26a B.

g) Om leveranser av konstverk, samlarföremål eller antikviteter, beskattade enligt a, genomförs under de förhållanden som föreskrivs i artikel 28c A, skall den faktura som utfärdas enligt artikel 22.3 innehålla en anteckning om att de särskilda bestämmelser för beskattning av vinstmarginalen som föreskrivs i artikel 28o.4 har tillämpats."

8. Det undantag som föreskrivs i artikel 28.3 e vad gäller artikel 5.4 c skall utgå.

9. Artikel 32 skall utgå.

10. Bilagan till detta direktiv skall bifogas som bilaga 1.

Artikel 2

Medlemsstaterna får vidta åtgärder beträffande rätten att dra av mervärdesskatt för att undvika att de skattskyldiga återförsäljarna uppnår fördelar som de inte är berättigade till eller lider oberättigade förluster.

Artikel 3

Rådet kan enhälligt, på förslag av kommissionen, tillåta att en medlemsstat inför särskilda åtgärder i syfte att bekämpa bedrägeri, genom att föreskriva att den skatt som skall betalas vid tillämpning av bestämmelserna för beskattning av vinstmarginalen enligt artikel 26a B inte kan vara lägre än det skattebelopp som skulle betalas om vinstmarginalen motsvarade en viss procent av försäljningspriset. Detta procenttal skall fastställas med hänsyn till de vinstmarginaler som normalt uppnås i den berörda sektorn.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anpassa sitt nuvarande mervärdesskattesystem till detta direktiv.

De skall sätta i kraft sådana lagar och andra författningar som är nödvändiga för att deras system, anpassade på detta sätt, skall träda i kraft senast den 1 januari 1995.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som de antar för att följa detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser inom sin nationella lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

4. När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om dessa hänvisningar skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 1994.

På rådets vägnar Y. PAPANTONIU Ordförande

() EGT nr C 323, 27.12.1989, s. 120.

() EGT nr C 201, 7.8.1989, s. 6.

() EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/111/EEG (EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 47).

BILAGA

"BILAGA 1

KONSTVERK, SAMLARFÖREMÅL OCH ANTIKVITETER

I detta direktiv avses med

a) konstverk:

- tavlor, collage och liknande dekorativa målningar och teckningar, som är utförda helt för hand av konstnären, med undantag för planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitektoniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt topografiskt eller liknande ändamål, föremål dekorerade för hand, teaterkulisser, ateljéfonder o.d. målade på textilvävnad (KN-nummer 9701),

- konstgrafiska originalblad, avtryck och litografier, tryckta i begränsat antal direkt i svartvitt eller färg från en eller flera tryckformar som konstnären framställt helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som använts, dock med undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden (KN-nummer 9702 00 00),

- originalskulpturer oavsett materialet, under förutsättning att de är helt utförda av konstnären; avgjutningar vars utförande är begränsat till åtta stycken och övervakat av konstnären eller hans efterföljande rättsinnehavare (KN-nummer 9703 00 00), i undantagsfall som fastställs av medlemsstaterna får detta antal utökas för skulpturer som utförts före den 1 januari 1989,

- handvävda tapisserier (KN-nummer 5805 00 00) och väggbonader (KN-nummer 6304 00 00) handgjorda efter originalritningar av konstnären, under förutsättning att det finns högst åtta exemplar av varje,

- unika exemplar av föremål i keramik helt utförda av konstnären och signerade av honom,

- emaljer på koppar, utförda helt för hand, begränsade till åtta numrerade exemplar signerade av konstnären eller verkstaden, med undantag för smycken samt guld- och silverföremål,

- fotografier tagna av konstnären, tryckta av honom eller under hans tillsyn, signerade och numrerade samt begränsade till 30 exemplar, oavsett storlek och underlag,

b) samlarföremål:

- frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar, förstadagsbrev, kuvert, brevkort, kortbrev o.d. försedda med frimärke, makulerade, eller om de är omakulerade, inte gångbara och inte avsedda som lagligt betalningsmedel (KN-nummer 9704 00 00),

- samlingar och föremål för samlingar av zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse (KN-nummer 9705 00 00),

c) antikviteter:

föremål, andra än konstverk, med en ålder av mer än 100 år (KN-nummer 9706 00 00)."