Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 365 , 31/12/1994 s. 0046 - 0051

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 3 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 3 s. 0003RÅDETS DIREKTIV 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, av direktiv 92/81/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor och av direktiv 92/82/EEG om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att undanta tullproceduren för export från uppskovsreglerna för punktskattepliktiga varor för att, inom ramen för flyttningsförfarandet för punktskattepliktiga varor, kunna ställa säkerhet för de risker som är förbundna med flyttning av varor från lastningsplatsen till tullkontoret på utförselplatsen från gemenskapen.

När avsändningen av punktskattepliktiga varor föranleder en deklaration som hänför dessa varor under ett internt transiteringsförfarande respektive TIR- eller ATA-förfaranden är det nödvändigt att fastställa att en sådan deklaration tjänar som ledsagardokument för punktskatteändamål.

Det förenklade ledsagardokumentet i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92(4) skall användas vid flyttning av punktskattepliktiga varor som frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och avses flyttas till den medlemsstaten via en annan medlemsstat.

I ledsagardokumentet bör antecknas alla förluster som uppkommer under flyttningen inom gemenskapen så att detta dokument kan färdigbehandlas korrekt. De närmare reglerna för dessa anteckningar och deras innehåll bör preciseras.

För att begränsa riskerna med varuflyttningar inom gemenskapen är det nödvändigt att, i stället för de nuvarande garantiförbindelserna, införa en frivillig sådan som skall lämnas av avsändaren eller ägaren till varorna.

Möjligheter bör öppnas att medge undantag från kravet på ställande av garantiförbindelse för transport av mineraloljor sjövägen eller genom rörledningar.

En ny mottagare eller ny leveransplats bör kunna anges genom en ändring av ledsagardokumentet.

Det bör fastställas under vilka förutsättningar en avsändare av mineraloljor kan underlåta att ange mottagaren på ledsagardokumentet då denne inte är känd vid avsändandet.

För att öka det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna bör möjligheter tillskapas för att vidta ytterligare åtgärder vad gäller stickprovskontroller.

Uppgifterna i de exemplar av ledsagardokumentet som är avsedda för de behöriga myndigheterna i avsändnings- och mottagarmedlemsstaten bör kunna överföras via datorsystem.

Man bör tillåta att returexemplaret översänds till avsändaren med fax för att säkerställa att transaktionen snabbt kan avslutas i vederbörlig ordning.

Förfarandet för slutbehandling av ledsagardokumentet bör förenklas i de fall punktskattepliktiga varor regelmässigt flyttas mellan skattelager i två medlemsstater.

Det bör fastställas att användningen av skattemärken eller nationella identifieringsmärken inte skall inverka på de föreskrifter medlemsstaterna inför i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av gällande skatteregler och för att motverka bedrägeri, skatteundandragande och missbruk.

Kriterierna bör preciseras för den punktskattebefrielse som kan medges de väpnade styrkorna och andra organisationer.

För att den inre marknaden skall fungera korrekt är det viktigt att definiera vilka produkter som skall hänföras till kategorin mineraloljor.

Det är nödvändigt att definiera vilka produkter inom kategorin mineraloljor som skall omfattas av den allmänna punktskattekontrollen.

Det är nödvändigt att tillåta återbetalning av punktskatt som betalats för förorenade och oavsiktligt sammanblandade mineraloljor som sänds tillbaka till ett skatteupplag för återvinning.

För att undvika snedvridning av konkurrensen på grund av skilda skatteregler i medlemsstaterna bör en obligatorisk skattebefrielse på gemenskapsnivå gälla för mineraloljor som sprutas in i masugnar för kemiska reduktionsändamål.

För att inte hindra den fria rörligheten för personer och varor liksom för att motverka dubbelbeskattning, är det nödvändigt att ange, att mineraloljor som frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och som finns i motorfordons bränsletankar för att användas som bränsle för dessa fordon är undantagna från punktskatt i en annan medlemsstat.

KN-numren för blyad och oblyad bensin måste uppdateras till följd av de ändringar som gjorts i gemenskapens samordnade tulltaxa(5).

De i detta direktiv angivna ändringarna av punktskattesystemet, som skall säkerställa att den inre marknaden fungerar korrekt, kan inte genomföras på ett tillfredställande sätt av de enskilda medlemsstaterna utan kräver en harmonisering på gemenskapsnivå av medlemsstaternas lagsstiftning rörande punktskatt.

Som en följd härav bör direktiven 92/12/EEG(6), 92/81/EEG(7) och 92/82/EEG(8) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Direktiv 92/12/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 skall ändras enligt följande:

a) Punkt 2 första strecksatsen skall ersättas med följande:

"- när punktskattebelagda varor kommer från eller är på väg till tredje land respektive de territorier som avses i artikel 2.1-2.3 eller Kanalöarna och omfattas av något av de tulluppskovsförfaranden som anges i artikel 84.1 a i förordning (EEG) nr 2913/92(*) eller placerats i en frizon eller ett frilager,

(*) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1."

b) Punkt 2 andra strecksatsen skall ersättas med följande:

"- när punktskattebelagda varor sänds mellan medlemsstater via EFTA-länder eller mellan en medlemsstat och ett EFTA-land enligt gemenskapens interna transiteringsförfarande eller via ett eller flera tredje länder utanför EFTA med användning av TIR- eller ATA-carnet."

c) I punkt 2 andra stycket skall första delen av första meningen ersättas med följande:

"När det administrativa enhetsdokumentet används"

d) Följande punkt skall läggas till:

"3. De ytterligare uppgifter som skall anges på det transport- eller handelsdokument som tjänar som transiteringsdokument liksom de ändringar som krävs för att anpassa avslutningen av uppskovsförfarandet för de fall då punktskattepliktiga varor flyttas enligt ett förenklat förfarande för intern gemenskapstransitering skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24."

2. I artikel 7 skall följande punkt läggas till:

"7. När punktskattepliktiga varor som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat skall flyttas till en bestämmelseort i samma medlemsstat via en annan medlemsstats territorium skall de åtföljas av ledsagardokument enligt punkt 4 och en lämplig väg skall väljas för transporten.

8. I de fall som avses i punkt 7 skall

a) avsändaren, innan varorna sänds iväg, lämna en deklaration till den skattemyndighet på avsändningsorten som ansvarar för punktskattekontrollen,

b) mottagaren intyga mottagandet av varorna i enlighet med de förskrifter som givits av den skattemyndighet på bestämmelseorten som ansvarar för punktskattekontrollen,

c) avsändaren och mottagaren samtycka till varje kontroll som gör det möjligt för deras respektive skattemyndigheter att förvissa sig om att varorna verkligen har tagits emot.

9. Om punktskattepliktiga varor ofta och regelbundet flyttas på det sätt som anges i punkt 7 kan medlemsstaterna, genom bilaterala avtal, tillåta förenklingar som avviker från punkterna 7 och 8."

3. I artikel 13 skall punkt a ersättas med följande:

"a) om så är nödvändigt lämna en garantiförbindelse som täcker tillverkning, bearbetning och förvaring samt, om inte annat följer av artikel 15.3, en obligatorisk garantiförbindelse som täcker flyttning, med villkor som skall bestämmas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är godkänt."

4. I artikel 14 skall följande punkt läggas till:

"4. De lagerbrister som anges i punkt 3 liksom de förluster som inte är skattebefriade enligt punkt 1 skall alltid antecknas av de behöriga myndigheterna på baksidan av det exemplar av det i artikel 18.1 angivna ledsagardokumentet som skall återsändas till avsändaren.

Detta skall ske enligt följande:

- Då förlusterna eller bristerna uppkommit under transport inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som omfattas av uppskovsförfarande, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förlusterna eller bristerna konstateras göra en anteckning om detta på returexemplaret av ledsagardokumentet.

- Då varorna kommer fram till destinationsmedlemsstaten skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten ange om de beviljar befrielse delvis eller inte alls för de konstaterade förlusterna.

I ovan angivna fall skall de ange beräkningsunderlaget för de skatter som skall tas ut i enlighet med punkt 3. De behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten skall skicka en kopia av ledsagardokumentets returexemplar till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förlusterna konstaterades."

5. Artikel 15 skall ändras enligt följande:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5.2, 16, 19.4 och 23.1a skall flyttningen av punktskattepliktiga produkter med punktskatteuppskov ske från ett skatteupplag till ett annat.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas på flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor med nollskattesats som inte har frisläppts för konsumtion."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. De risker som är förknippade med flyttning inom gemenskapen skall täckas av den garantiförbindelse som den avsändande godkända lagerhavaren skall lämna enligt artikel 13 eller, om så behövs, av en garantiförbindelse som avsändaren och transportören är solidariskt ansvariga för. De ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna får medge transportören eller ägaren till varorna att lämna en garantiförbindelse i stället för den som den avsändande godkända lagerhavaren lämnar. Om det är lämpligt kan medlemsstaterna även kräva att mottagaren ställer säkerhet.

Vid transport av punktskattepliktiga mineraloljeprodukter till sjöss eller via rörledningar inom gemenskapen kan medlemsstaterna befria den avsändande godkända lagerhavaren från skyldigheten att ställa den säkerhet som anges i första stycket.

Detaljregler för garantiförbindelsen skall fastställas av medlemsstaterna. Garantin skall vara giltig i hela gemenskapen."

c) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. En avsändande godkänd lagerhavare eller dennes företrädare får ändra innehållet i fält 4, 7, 7a, 13, 14 och/eller 17 i ledsagardokumentet så att det visar en annan mottagare, som skall vara en godkänd lagerhavare eller registrerad näringsidkare, eller en ny leveransplats. Den behöriga avsändarmyndigheten skall genast underrättas och den nya mottagaren eller leveransplatsen skall genast anges på baksidan av ledsagardokumentet."

d) Följande punkt skall läggas till:

"6. När flyttning av mineraloljeprodukter äger rum till sjöss eller på inre vattenvägar inom gemenskapen behöver den avsändande godkända lagerhavaren inte fylla i fälten 4, 7, 7a, 13 och 17 i ledsagardokumentet om mottagaren inte är slutligt känd vid avsändandet under förutsättning att:

- den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten i förväg godkänner att avsändaren inte behöver fylla i fälten,

- samma myndigheter informeras om mottagarens namn och adress, punktskattenummer och destinationsland så snart som detta blir känt eller senast när varorna når sin slutliga bestämmelseort."

6. Följande artikel skall införas:

"Artikel 15b

1. Beträffande de stickprovskontroller som behandlas i artikel 19.6 kan de behöriga myndigheterna i en medlemsstat begära information utöver vad som framgår av artikel 15a av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat. Bestämmelserna om datasäkerhet i direktiv 77/799/EEG(*) skall tillämpas på sådant utbyte.

2. När information utbyts i enlighet med punkt 1 och nationell lagstiftning i en medlemsstat föreskriver att de personer som berörs måste tillfrågas får den lagstiftningen fortsätta att tillämpas.

3. Sådan information som krävs för att utföra stickprovskontroller enligt punkt 1 skall utbytas genom en enhetlig kontrollblankett. Blankettens form och innehåll skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24.

(*) EGT nr L 336, 27.12.1977, s. 15.".

7. Följande punkt skall läggas till artikel 18:

"6. Denna artikel skall även gälla punktskattepliktiga varor som flyttas under skatteuppskov mellan två skatteupplag i samma medlemsstat via en annan medlemsstats territorium."

8. Artikel 19 skall ändras enligt följande:

a) I punkt 1 skall följande stycke införas efter det andra stycket:

"De behöriga myndigheterna i avsändar- och mottagarmedlemsstaten kan bestämma, att innehållet i de exemplar av ledsagardokumentet som är avsedda för dem skall sändas via datorsystem."

b) I punkt 2 skall följande två stycken införas efter det första stycket:

"Utan hinder av ovanstående regler kan avsändarmedlemsstaten tillåta att en kopia av returexemplaret omedelbart sänds med fax till avsändaren för att påskynda att säkerheten kan lyftas. Förfarandet skall inte påverka skyldigheten att återsända ledsagardokumentet i original på sätt som anges i första stycket.

När punktskattepliktiga varor ofta och regelbundet flyttas mellan två medlemsstater under skatteuppskov kan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna efter överenskommelse tillåta ett förenklat förfarande för slutbehandling av ledsagardokumentet i form av en sammanfattning eller en automatisk påskrift."

c) Punkt 4 skall ersättas av följande:

"4. Punktskattepliktiga varor som sänds för export av en godkänd lagerhavare, etablerad i en medlemsstat, via en eller flera andra medlemsstater skall kunna flyttas enligt de uppskovsregler som anges i artikel 4 c. Uppskovsförfarandet skall avslutas genom ett intyg som upprättas av tullkontoret på avsändningsplatsen från gemenskapen och som bekräftar att varorna verkligen har lämnat gemenskapen. Detta kontor måste till avsändaren återsända den bestyrkta kopian av ledsagardokumentet som är avsedd för honom."

9. I artikel 21.2 skall andra stycket ersättas med följande:

"Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som kan införas i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning av denna artikel och för att förhindra bedrägeri, skatteundandragande eller missbruk, se till att dessa märken inte skapar hinder för den fria rörligheten för punktskattebelagda varor."

10. I artikel 23 skall följande punkt införas:

"1a. De väpnade styrkor och organisationer som avses i punkt 1 skall tillåtas att från andra medlemsstater ta emot varor med skatteuppskov med användning av det ledsagardokument som avses i artikel 18, under förutsättning att dokumentet åtföljs av ett intyg om undantag. Intygets form och innehåll skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 24."

11. Artikel 24 skall ändras enligt följande:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av artiklarna 5, 7, 15b, 18, 19 och 23 skall införas i enlighet med de förfaranden som fastställs i punkterna 3 och 4."

b) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. Förutom de åtgärder som avses i punkt 2 skall kommittén granska de frågor rörande tillämpningen av gemenskapens punktskattesystem som dess ordförande hänskjuter till den, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat."

Artikel 2

Direktiv 92/81/EEG ändras enligt följande:

1. Artikel 2 skall ändras enligt följande:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Med mineraloljor skall för tillämpningen av detta direktiv avses följande:

a) Produkter enligt KN-nummer 2706.

b) Produkter enligt KN. nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 och 2707 99 19.

c) Produkter enligt KN-nummer 2709.

d) Produkter enligt KN-nummer 2710.

e) Produkter enligt KN-nummer 2711, inräknat kemiskt ren metan och propan men med undantag för naturgas.

f) Produkter enligt KN-nummer 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 och 2712 90 90.

g) Produkter enligt KN-nummer 2715.

h) Produkter enligt KN-nummer 2901.

i) Produkter enligt KN-nummer 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44.

j) Produkter enligt KN-nummer 3403 11 00 och 3403 19.

k) Produkter enligt KN-nummer 3811.

l) Produkter enligt KN-nummer 3817."

b) Punkt 4 skall ersättas med följande:

"4. Hänvisningarna i detta direktiv till nummer i Kombinerade nomenklaturen avser de nummer som är i kraft den 1 oktober 1994."

2. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 2a

1. Bestämmelserna i direktiv 92/12/EEG om kontroll och flyttning gäller endast för följande mineraloljor:

a) Produkter enligt KN-nummer 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50.

b) Produkter enligt KN-nummer 2710 00 11-2710 00 78. För produkter enligt KN-nummer 2710 00 21, 2710 00 25 och 2710 00 59 skall dock kontroll- och flyttningsbestämmelserna endast gälla kommersiella bulkleveranser.

c) Produkter enligt KN-nummer 2711 (med undantag för 2711 11 00 och 2711 21 00).

d) Produkter enligt KN-nummer 2901 10.

e) Produkter enligt KN-nummer 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44.

2. Om en medlemsstat konstaterar att andra mineraloljor än de i punkt 1 angivna avses att användas som, bjuds ut till försäljning som eller används som brännolja eller motorbränsle eller på annat sätt medför skatteundandragande eller missbruk skall den underrätta kommissionen härom. Kommissionen skall inom en månad från mottagandet underrätta övriga medlemsstater. Därefter skall beslutas, i enlighet med förfarandet i artikel 24 i direktiv 92/12/EEG, om dessa produkter skall omfattas av kontroll- och flyttningsbestämmelserna i samma direktiv.

3. Medlemsstaterna kan genom bilaterala avtal undanta vissa eller alla ovannämnda produkter, helt eller delvis, från de kontrollåtgärder som anges i direktiv 92/12/EEG, förutsatt att de inte omfattas av artikel 2 i direktiv 92/82/EEG. Ett sådant avtal gäller inte för medlemsstater som inte biträtt avtalet. Alla bilaterala avtal skall anmälas för kommissionen som underrättar de övriga medlemsstaterna."

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 7a

Medlemsstaterna kan återbetala punktskatt som betalats för förorenade eller oavsiktligt sammanblandade mineraloljor vilka sänds tillbaka till skatteupplag för återvinning."

4. Artikel 8 ändras enligt följande:

a) I punkt 1 skall följande led läggas till:

"d) Mineraloljor som sprutas in i masugnar för kemiska reduktionsändamål och som utgör en tillsats till den koks som är det huvudsakliga bränslet."

b) I punkt 2 skall första meningen ersättas med följande:

"2. Medlemsstater kan, utan att det påverkar övriga gemenskapsbestämmelser, tillämpa hel eller delvis skattebefrielse eller skattereduktion för punktskatten på mineraloljor eller andra produkter vars användning är underkastade skattemyndigheternas kontroll."

5. Följande artikel skall införas:

"Artikel 8a

1. Mineraloljor som frisläppts för konsumtion i en medlemsstat och som finns i standardtankar på kommersiella motorfordon för att användas som bränsle i dessa fordon eller som medförs i specialcontainrar för att under transporten användas för att driva de system som hör till dessa containrar skall inte beläggas med punktskatt i en annan medlemsstat.

2. I detta direktiv avses med

standardtankar:

- tankar som av tillverkaren är fast monterade i alla motorfordon av samma typ som fordonet i fråga och vars fasta installation gör det möjligt att använda bränslet direkt, både för framdrivning och, i tillämpliga fall, för drift av kylsystem och övriga system.

Gastankar som är installerade i motorfordon och avsedda för direkt användning av gas som bränsle och tankar anslutna till andra system som fordonet kan utrustas med skall också anses vara standardtankar.

- tankar som av tillverkaren är fast monterade i alla containrar av samma typ som containern i fråga och vars fasta installation gör det möjligt att använda bränslet direkt för att under transporten driva kylsystem och övriga system som specialcontainrar är utrustade med.

specialcontainrar: containrar som är försedda med en särskilt utformad anordning för kylsystem, syrsättningssystem, system för termisk isolering eller andra system."

Artikel 3

I direktiv 92/82/EEG skall artikel 2 ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Följande mineraloljor omfattas av detta direktiv:

- Blyad bensin enligt KN-nummer 2710 00 26, 2710 00 34 och 2710 00 36.

- Oblyad bensin enligt KN-nummer 2710 00 27, 2710 00 29 och 2710 00 32.

- Dieselbrännolja enligt KN-nummer 2710 00 69.

- Tjock eldningsolja enligt KN-nummer 2710 00 74-2710 00 78.

- Gasol enligt KN-nummer 2711 12 11-2711 19 00.

- Metan enligt KN-nummer 2711 29 00.

- Fotogen enligt KN-nummer 2710 00 51 och 2710 00 55.

2. Hänvisningarna i första stycket till nummer i Kombinerade nomenklaturen skall avse de nummer som är i kraft den 1 oktober 1994."

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1995. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1994.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande

(1) EGT nr C 215, 5.8.1994, s. 19.

(2) Yttrande avgivet den 16 december 1994.

(3) Yttrande avgivet den 20 oktober 1994.

(4) EGT nr L 369, 18.12.1992, s. 17.

(5) EGT nr C 143A, 24.5.1993, s. 560.

(6) EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1. Senast ändrat genom direktiv 92/108/EEG (EGT nr L 390, 31.12.1992, s. 124).

(7) EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 12. Senast ändrat genom direktiv 92/108/EEG (EGT nr L 390, 31.12.1992, s. 124).

(8) EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19.