Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994L0076.pdf

31994L0076

Rådets direktiv 94/76/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 77/388/EEG genom införande av övergångsbestämmelser rörande mervärdesskatt i samband med utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 1995Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 365 , 31/12/1994 s. 0053 - 0055

Finsk specialutgåva Område 9 Volym 3 s. 0010

Svensk specialutgåva Område 9 Volym 3 s. 0010RÅDETS DIREKTIV 94/76/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktiv 77/388/EEG genom införande av övergångsbestämmelser rörande mervärdesskatt i samband med utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 1995

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av 1994 års anslutningsfördrag, särskilt artiklarna 2 och 3 i detta, och 1994 års anslutningsakt, särskilt artikel 169 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna i kapitel IX i bilaga XV till anslutningsakten skall det gemensamma systemet för mervärdesskatt tillämpas på de nya medlems-staterna från och med den dag då anslutningsfördraget träder i kraft.

Till följd av avskaffandet den dagen av skatt vid införsel och återbetalning vid utförsel i handeln mellan gemenskapen i dess nuvarande sammansättning och de nya medlemsstaterna och mellan de nya medlemsstaterna inbördes är övergångs-bestämmelser nödvändiga för att säkerställa neutraliteten i det gemensamma systemet för mervärdesskatt och förhindra situationer med dubbelbeskattning eller ingen beskattning.

Sådana bestämmelser måste i detta avseende ta hänsyn till liknande omständigheter som ledde fram till de bestämmelser som antogs vid genomförandet av den inre marknaden den 1 januari 1993, särskilt bestämmelserna i artikel 28n i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräknings-grund(1).

På tullområdet anses varor befinna sig i fri omsättning i den utvidgade gemenskapen om det kan visas att de var i fri omsättning i gemenskapen i dess nuvarande sammansättning eller i en av de nya medlemsstaterna vid tidpunkten för anslut-ningen. Slutsatser bör dras av detta, särskilt i fråga om artikel 7.1 och 7.3 och artikel 10.3 i direktiv 77/388/EEG.

Det är särskilt nödvändigt att de situationer omfattas då varor före anslutningen har hänförts till ett förfarande som anges i artikel 16.1 B a d, till ett tillfälligt införselförfarande med fullständig befrielse från importavgifter eller till ett liknande förfarande i de nya medlemsstaterna.

Det är också nödvändigt att fastställa särskilda bestämmelser för de fall då ett särskilt export- eller transiteringsförfarande har påbörjats i samband med en leverans från en avgiftsskyldig person, inom ramen för handeln mellan gemenskapen i dess nuvarande sammansättning och de nya medlemsstaterna och mellan dessa inbördes, före anslutningsfördragets ikraftträdande men inte avslutas förrän efter anslutnings-dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I direktiv 77/388/EEG skall följande avdelning och artikel införas:

"AVDELNING XVIc

Övergångsbestämmelser i samband med Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning till Europeiska unionen

Artikel 28p

1. Vid tillämpningen av denna artikel avses med

- gemenskapen: gemenskapens territorium enligt definitionen i artikel 3 före anslutningen,

- de nya medlemsstaterna: territoriet i de nya medlemsstater som ansluter sig till Europeiska unionen genom det fördrag som undertecknades den 24 juni 1994, enligt definitionen för var och en av dessa medlemsstater enligt artikel 3 i detta direktiv,

- den utvidgade gemenskapen: gemenskapens territorium enligt definitionen i artikel 3 efter anslutningen.

2. När varor

- förts in i gemenskapen eller i en av de nya medlemsstaterna före anslutningsdagen, och

- vid införseln till gemenskapens territorium eller till en av de nya medlemsstaternas territorium hänförts till ett tillfälligt införselförfarande med fullständig befrielse från importavgifter, till ett förfarande som avses i artikel 16.1 B a d eller till ett liknande förfarande i en av de nya medlemsstaterna, och

- inte har lämnat detta förfarande före anslutnings-dagen

skall de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då varorna hänfördes till detta förfarande fortsätta att gälla till dess varorna lämnar förfarandet efter anslutnings-dagen.

3. När varor

- före anslutningsdagen hänförts till det gemensamma transitförfarandet eller till något annat tull-transiteringsförfarande, och

- de inte har lämnat detta förfarande före anslutnings-dagen

skall de bestämmelser som gällde vid den tidpunkt då varorna hänfördes till detta förfarande fortsätta att gälla till dess varorna har lämnat förfarandet efter anslutnings-dagen.

Vid tillämpningen av första strecksatsen avses med gemensamt transiteringsförfarande: de åtgärder för transport av varor i transit mellan gemenskapen och länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) och mellan EFTA-länderna inbördes, i enlighet med konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande(1).

4. Följande skall anses vara införsel av varor enligt artikel 7.1 om det visas att varorna var i fri omsättning i en av de nya medlemsstaterna eller inom gemenskapen:

a) Upphörande, inklusive otillåtna åtgärder, före anslut-ningsdagen i enlighet med villkoren i punkt 2.

b) Upphörande, inklusive otillåtna åtgärder, av något av de förfaranden som avses i artikel 16.1 B a d eller från ett liknande förfarande till vilket varorna hänfördes före anslutningsdagen i enlighet med villkoren i punkt 2.

c) Avbrytande av ett förfarande som avses i punkt 3 och som påbörjats före anslutningsdagen i en av de nya medlemsstaterna i samband med en leverans av varor mot betalning, som företogs före den dagen i den medlemsstaten av en skattskyldig person i denna egenskap.

d) Varje oegentlighet eller överträdelse som begås i samband med något av de förfaranden som avses i punkt 3 och som inletts enligt villkoren i c.

5. En skattskyldig eller icke skattskyldig persons bruk inom en medlemsstat efter anslutningsdagen av varor som levererats till honom inom gemenskapen eller i en av de nya medlemsstaterna före anslutningsdagen skall också betraktas som införsel av varor enligt artikel 7.1 om följande villkor är uppfyllda:

- Leveransen av varor är skattefri eller skulle troligen ha blivit skattebefriad, antingen enligt artikel 15.1 eller 15.2 eller enligt en liknande bestämmelse i den nya medlemsstaten.

- Varorna infördes inte till några av de nya medlems-staterna eller gemenskapen före anslutningsdagen.

6. I de fall som avses i punkt 4 skall införseln enligt artikel 7.3 anses ha skett i den medlemsstat inom vars territorium varorna upphör att omfattas av det förfarande till vilket de hänfördes före anslutningsdagen.

7. Med undantag från bestämmelserna i artikel 10.3 skall införsel av varor i den mening som avses i punkterna 4 och 5 anses ske utan att någon skattskyldighet inträder om

a) de införda varorna skickas eller transporteras till platser utanför den utvidgade gemenskapen, eller

b) de införda varorna i den mening som avses i punkt 4 a är andra varor än transportmedel och skickas eller transporteras till den medlemsstat från vilken utförseln skedde och till den person som verkställde utförseln, eller

c) de införda varorna i den mening som avses i punkt 4 a är transportmedel som anskaffats eller införts före anslutningsdagen i enlighet med de allmänna beskattningsbestämmelserna på den inhemska marknaden i en av de nya medlemsstaterna eller i en av gemenskapens medlemsstater och/eller inte har omfattats av någon befrielse från eller åter-betalning av mervärdesskatt till följd av utförseln.

Detta villkor skall anses vara uppfyllt när dagen för det första ibruktagandet av transportmedlen inföll före den 1 januari 1987 eller när det skattebelopp som skulle ha betalats vid införseln är ringa.

(1) EGT nr L 226, 13.8.1987, s. 2.".

Artikel 2

1. Om inte annat följer av ikraftträdandet av 1994 års anslutningsfördrag skall medlemsstaterna sätta ikraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den dag då det träder i kraft. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som 1994 års anslutningsfördrag.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1994.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande

(1) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/5/EG (EGT nr L 60, 3.3.1994, s. 16).