Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 95/7/EG av den 10 april 1995 om ändring av direktiv 77/388/EEG och om införande av nya förenklingsåtgärder avseende mervärdeskatt - tillämpningsområde för vissa undantag från beskattning och praktiska åtgärder för genomförandetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 102 , 05/05/1995 s. 0018 - 0024RÅDETS DIREKTIV 95/7/EG av den 10 april 1995 om ändring av direktiv 77/388/EEG och om införande av nya förenklingsåtgärder avseende mervärdeskatt - tillämpningsområde för vissa undantag från beskattning och praktiska åtgärder för genomförandet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Den inre marknadens effektivitet kan förbättras genom att gemensamma regler införs som klargör tillämpningsområdet och de närmare reglerna för genomförandet av några av de undantag från beskattning som behandlas i artiklarna 14.1, 15.2 och 16.1 i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (1). Fastställandet av sådana gemensamma regler föreskrivs i direktivet, särskilt i artiklarna 14.2 och 16.3.

Enligt artikel 3 i rådets direktiv 92/111/EEG av den 14 december 1992 om ändring av direktiv 77/388/EEG och om vidtagande av åtgärder för att förenkla mervärdeskatten (2), skall särskilda regler för beskattning av kedjetransaktioner mellan skattskyldiga antas. Dessa regler skall garantera såväl att principen om det allmänna mervärdeskattesystemets neutralitet med avseende på varors och tjänsters ursprung respekteras som att de principer som valts för mervärdeskatten och kontrollsystemet under övergångsperioden respekteras.

Alla omkostnader som avser transport av varor till destinationsorten inom gemenskapen, i de fall då orten är känd vid den tidpunkt då importen görs, bör inkluderas i skatteunderlaget avseende import. Dessa tjänster skall därför undantas från beskattning enligt vad som föreskrivs i artikel 14.1 i) i direktiv 77/388/EEG.

I artikel 15.2 i det nämnda direktivet föreskrivs att kommissionen skall lägga fram förslag för rådet att fastställa gemensamma skatteregler som klart anger tillämpningsområdet och de praktiska åtgärderna vid genomförandet av de undantag från beskattning vid export som är tillämpliga på leveranser av varor som medförs med resandes personliga bagage.

Den period som ligger till grund för den beräkning av jämkningen som anges i artikel 20.2 i nämnda direktiv bör av medlemsstaterna kunna förlängas till 20 år när det gäller fasta anläggningstillgångar, med hänsyn till dessas ekonomiska livslängd.

Medlemsstater som den 1 januari 1993 tillämpade den skattesats som gäller för varor som framställs genom beställningsarbete bör få fortsätta att göra det.

Reglerna om leveransort och beskattning på området för tillhandahållande av transporttjänster inom gemenskapen fungerar smidigt och tillfredsställande både för företagarna och myndigheterna i medlemsländerna.

Om transporter av varor inom ett medlemsland, som är direkt anknutna till transporter mellan medlemsländerna jämställs med transporter inom gemenskapen, blir det möjligt att förenkla principerna och reglerna för beskattning inte bara av dessa inre transporttjänster utan också för andra tjänster som är knutna till dessa, liksom för de tjänster som utförs av mellanhänder.

Förfarandet att anse vissa arbeten på lös egendom som beställningsarbeten har givit upphov till vissa svårigheter, varför det bör upphöra.

För att underlätta handeln inom gemenskapen på området för arbete på lösegendom bör beskattningsformerna för dessa arbeten ändras när de utförs för kunder som är registrerade för mervärdeskatt i en annan medlemsstat än den där arbetet faktiskt utförs.

Bestämmelserna i artikel 16.1 punkterna B-E i direktivet jämförda med bestämmelserna i artikel 22.9, som rör viss skattebefrielse, gör det möjligt att lösa de problem som företagare möter när de deltar i kedjetransaktioner som avser egendom som har placerats och lagrats i enlighet med ett upplagsförfarande.

I detta sammanhang är det nödvändigt att säkerställa att den skattemässiga behandling som tillämpas på leveranser av varor och på till vissa varor knutna tillhandahållanden av tjänster, som kan hänföras till ett tullupplagsförfarande, också kan gälla för transaktioner rörande varor som är föremål för annat upplagsförfarande än tullupplagsförfarande.

Eftersom dessa transaktioner framför allt avser råvaror och andra varor som inköpts på de internationella terminsmarknaderna bör det upprättas en förteckning över alla varor som omfattas av dessa bestämmelser.

Förutsatt att samrådsförfarandet med Rådgivande kommittén för mervärdeskatt iakttas, ankommer det på medlemsstaterna att ange vilka dessa andra lagringsförfaranden är. Icke desto mindre är det nödvändigt att utesluta varor, som är avsedda för leverans i detaljhandelsledet, från sådana förfaranden.

Det är nödvändigt att närmare ange vissa beskattningsregler enligt de i artikel 16.1 punkterna B-E i direktivet nämnda förfarandena, särskilt såvitt avser beräkningen av avgiftsbeloppen.

Det är nödvändigt att närmare ange innebörden av bestämmelserna i artikel 17.2 a) i direktivet om vilka åtgärder som kan användas under den i artikel 28 l nämnda övergångsperioden.

Följaktligen bör direktiv 77/388/EEG ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1) Artikel 5.5 skall ersättas med följande text:

"5. Medlemsstaterna får betrakta överlämnandet av vissa byggnadsarbeten som en leverans i den betydelse som begreppet har enligt punkt 1."

2) Artikel 11B.3b), tredje stycket, skall ersättas med följande:

"De bikostnader som avses ovan skall också inkluderas i det beskattningsunderlaget på de härrör från transport till en annan bestämmelseort inom gemenskapens territorium om denna är känd när skattskyldigheten inträder."

3) Artikel 15.2, andra och tredje styckena, skall ersättas med följande tre stycken:

"I fall leveransen avser varor som medförs i resenärers personliga bagage skall detta undantag tillämpas förutsatt att:

- resenären inte är etablerad inom gemenskapen,

- varorna transporteras ut ur gemenskapen före utgången av den tredje månaden efter den månad då leveransen genomförs,

- leveransen sammanlagda värde inklusive mervärdeskatt överstiger motvärdet i nationell valuta av 175 ecu, fastställt i enlighet med artikel 7.2 i direktiv 69/169/EEG (*). Medlemsstaterna får emellertid undanta en leverans vars sammanlagda värde är lägre än detta belopp.

För tillämpningen av andra stycket gäller följande:

- med en resenär som inte är etablerad inom gemenskapen avses en resenär vars hemvist eller stadigvarande vistelseort inte är belägen inom gemenskapen. I denna bestämmelse avses med "hemvist eller stadigvarande vistelseort" den plats som anges som sådan i pass, identitetskort eller någon annan identitetshandling som den medlemsstat, inom vilken leveransen äger rum, godkänner som identitetshandling,

- bevis om utförsel skall framläggas i form av fakturan eller jämförbar handling som skall vara påtecknad av det tullkontor där varorna lämnade gemenskapen.

Varje medlemsstat skall till kommissionen översända prov på de stämplar som den använder för det påtecknande som anges i tredje stycket andra strecksatsen. Kommissionen skall vidarebefordra denna information till skattemyndigheterna i de övriga medlemsstaterna.

(*) EGT nr L 133, 4.6.1969, s. 6, senast ändrat genom direktiv 94/4/EG (EGT nr L 60, 3.3.1994, s. 14)."4) I artikel 20.2 skall det sista stycket ersättas med följande text:

"När det gäller fast egendom förvärvad som anläggningstillgångar kan jämkningsperioden förlängas till högst 20 år."

5) I artikel 28.2h) skall följande led läggas till:

"h) Medlemsstaterna som den 1 januari 1993 använde sig av den i artikel 5.5a) i dess dåvarande lydelse angivna möjligheten får på leveranser enligt avtal om beställningsarbete tillämpa den skattesats som är tillämplig på den vara som frambringas genom beställningsarbetet.

För tillämpningen av denna bestämmelse avses med leveranser enligt ett avtal leverans av beställningsarbete att den som har åtagit sig arbetet till sin kund levererar lös egendom som han har gjort färdigt eller satt samman med hjälp av material eller föremål som kunden i detta syfte har ställt till hans förfogande, oavsett om den som har åtagit sig arbetet har levererat en del av det använda materialet eller inte."

6) Artikel 28a.5 skall ändras på följande sätt:

- den inledande meningen skall ersättas med följande:

"Följande skall betraktas som leverans av varor mot vederlag:",

- a) skall utgå,

- fjärde strecksatsen i andra stycket av b) skall utgå,

- femte strecksatsen i andra stycket av b) skall erstättas med följande text:

"- tillhandahållande av en tjänst som utförts åt den skattskyldiga personen och som innebär att arbete på varorna faktiskt har utförts i den medlemsstat dit de skickats eller transporterats förutsatt att varorna sedan arbetet utförts återsänds till den skattskyldige i den medlemsstat från vilken de ursprungligen avsändes eller transporterades".

7) Artikel 28b skall ändras på följande sätt:

- i den första strecksatsen i C 1 skall följande stycke införas:

"Transport av varor där avgångsorten och ankomstorten är belägna inom landets territorium skall jämställas med transport av varor inom gemenskapen när sådan transport är direkt förbunden med en transport av varor där avgångsorten och ankomstorten är belägna inom två olika medlemsstaters territorier."

- följande avsnitt skall införas:

"F. Platsen för utförande av tjänster i fråga om värderingar av eller arbete på lösegendom

Genom undantag från artikel 9.2c) skall platsen för utförande av tjänster som innefattar värderingar eller arbete på lös egendom som tillhandahålls kunder som är registrerade för mervärdeskatt i en annan medlemsstat än den där dessa tjänster faktiskt utförs vara belägen i den medlemsstat som till kunden utfärdade det registreringsnummer för mervärdeskatt under vilket tjänsterna utfördes för denne.

Detta undantag skall inte tillämpas när varorna inte sänds eller transporteras ut ur den medlemsstat där tjänsterna utfördes."

8) I artikel 28c.Aa) första punkten skall orden "såsom det definieras i artikel 28a.5a)" utgå.

9) Artikel 28c.E första stycket skall ersättas med följande:

"1) I artikel 16,

- skall punkt 1 ersättas med följande:

'1. Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens övriga skattebestämmelser får medlemsstaterna efter det samråd som föreskrivs i artikel 29 vidta särskilda åtgärder i syfte att undanta alla eller några av följande transaktioner, om de inte syftar till slutlig användning och/eller konsumtion och att summan av den mervärdeskatt som förfaller till betalning när varorna lämnar de i A och E uppräknade förfarandena eller ordningarna motsvarar det skattebelopp som skulle ha betalats om var och en av dessa transaktioner skulle ha beskattats inom landets territorium:

A. Införsel av varor som är avsedda att placeras i andra lager än tullager,

B. Leveranser av varor som är avsedda att:

a) visas upp för tullen och, i tillämpliga fall, placeras i tillfällig förvaring,

b) placeras i en frizon eller ett frilager,

c) placeras i tullagerförfarande eller aktivt förädlingsförfarande,

d) släppas in i territorialvattnen:

- för att införlivas i borrnings- eller produktionsplattformar i avsikt att konstruera, reparera, underhålla, ändra eller utrusta sådana plattformar, eller för att förbinda sådana borrnings- eller produktionsplattformar med fastlandet,

- för bunkring eller proviantering för borrnings- eller produktionsplattformar,

e) inom landets territorium behandlas enligt annat lagringsförfarande än tull-lagring.

Vid tillämpningen av denna artikel avses med andra lager än tullager:

- för punktskattepliktiga varor, de platser som definieras skatteupplag i artikel 4b) i rådets direktiv 92/12/EEG,

- för andra varor än punktskattepliktiga varor, de platser som av medlemsstaterna definieras som sådana. Medlemsstaterna får emellertid inte föreskriva om något annat lagringsförfarande än tullagring när de ifrågavarande varorna är avsedda att levereras till detaljhandelsledet.

Medlemsstaterna får ändå föreskriva om ett sådant förfarande för varor som är avsedda för:

- skattskyldiga personer med avseende på leveranser som genomförs enligt de villkor som anges i artikel 28k,

- butiker för skattefri försäljning i den betydelse som begreppet har enligt artikel 28k, och som är avsedda för tillhandahållande till resenärer som med flyg eller sjövägen beger sig till ett tredje land, och som är undantagna enligt artikel 15,

- skattskyldiga personer med avseende på leverans av varorna ombord på flygplan eller fartyg under en flygning eller överfart till en ankomstort som är belägen utanför gemenskapen,

- skattskyldiga personer såvitt avser skattefria leveranser som genomförs i enlighet med artikel 15.10.

De platser som avses i a), b), c) och d) skall vara de som definieras i gemenskapens gällande tullbestämmelser.

C. Tillhandahållande av tjänster som hänför sig till de leveranser av varor som avses i B,

D. leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster som utförs:

a) på de platser som anges i B a), b), c) och d) som fortfarande omfattas av en av de situationer som anges där,

b) på de platser som anges i B e), inom landets territorium, omfattas av den situation som anges däri.

I den mån som de använder den möjlighet som anges i a) för transaktioner som genomförs i tullager skall medlemsstaterna vidta de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att de har definierat begreppet annat lagringsförfarande än tullagring på ett sätt som gör det möjligt att tillämpa bestämmelserna i b) på samma transaktioner avseende de varor som räknas upp i bilaga J och som genomförs i sådana lager som inte är tullager.

E. leveranser:

- av varor som avses i artikel 7.1a) som även i fortsättningen omfattas av förfaranden för tillfällig införsel med total befrielse från importtull eller av externt transiteringsförfarande,

- av varor som avses i artikel 7.1b) som fortfarande omfattas av gemenskapens interna transiteringsförfarande som anges i artikel 33a,

samt tillhandahållande av tjänster som hänför sig till sådana leveranser.

Genom undantag från artikel 21.1.a), första stycket, skall den person som är betalningsskyldig för den skatt som skall erläggas i enlighet med första stycket vara den person som är ansvarig för att varorna upphör att omfattas av de förfaranden eller situationer som anges i denna punkt.

När det förhållandet att varor upphör att omfattas av de förfaranden eller situationer som avses i denna punkt medför att import enligt artikel 7.3 föreligger, skall importmedlemsstaten vidta de nödvändiga åtgärderna för att undvika dubbelbeskattning inom landets territorium.`

- följande punkt skall tilläggas:

'1a. I den mån som de använder den möjlighet som anges i punkt 1 skall medlemsstaterna vidta de nödvändiga åtgärderna för att säkerställa att gemenskapsinterna förvärv av varor som är avsedda att omfattas av ett av de förfaranden eller en av de situationer som avses i punkt 1 B omfattas av samma bestämmelser som leveranser av varor som genomförs inom landet under motsvarande villkor.`"

10) I artikel 28f.1 skall artikel 17.2 a) ersättas med följande:

"a) mervärdeskatt som förfaller till betalning eller betalats inom landets territorium avseende varor eller tjänster som tillhandahållits, eller kommer att tillhandahållas, till honom av en annan skattskyldig person."

11) I artikel 28g skall artikel 21.1 b) ersättas med följande text:

"b) personer till vilka tjänster som avses i artikel 9.2 e) tillhandahålls eller personer som är registrerade för mervärdeskatt inom landets territorium till vilka tjänster som avses i artikel 28 b, C, D, E och F tillhandahålls, om tjänsterna utförs av en skattskyldig person som är etablerad utomlands. Medlemsstaterna får emellertid kräva att den som tillhandahåller tjänsten skall vara solidariskt ansvarig för betalningen av skatten."

12) Artikel 28h skall ändras på följande sätt:

- artikel 22.2 b) skall ersättas med följande:

"b) Varje skattskyldig person skall föra register över de varor som denne har avsänt eller transporterat eller som har avsänts eller transporterats för dennes räkning ut ur det territorium som anges i artikel 3 men inom gemenskapen med avseende på de transaktioner som avses i femte, sjätte och sjunde strecksatserna i artikel 28a.5 b).

Varje skattskyldig person skall föra tillräckligt detaljerade räkenskaper för att göra det möjligt att identifiera varor som avsänts till honom från en annan medlemsstat av en skattskyldig person eller på en skattskyldig persons vägnar, som är registrerad för mervärdeskatt i den andra medlemsstaten, i samband med tillhandahållande av en tjänst som avses i den tredje eller fjärde strecksatsen i artikel 9.2 c)."

- den första strecksatsen i artikel 22.3 b) andra stycket skall ersättas med följande:

"- vad gäller de transaktioner som avses i artikel 28b, C, D, E och F, det nummer under vilket den skattskyldiga personen är registrerad inom landets territorium och det nummer under vilket kunden är registrerad och under vilket tjänsten har överlämnats till denne."

- artikel 22.6 b) första stycket skall ersättas med följande:

"Varje skattskyldig person som är registrerad för mervärdeskatt skall också överlämna en sammanställning över de köpare som är registrerade för mervärdeskatt till vilka han har levererat varor enligt de villkor som anges i artikel 28c.A a) och d) och över varumottagare som är registrerade för mervärdeskatt för de transaktioner som avses i femte stycket."

- andra strecksatsen i artikel 22.6 b) tredje stycket skall ersättas med följande:

"- det nummer under vilket varje person som förvärvar varor registreras för mervärdeskatt i en annan medlemsstat och under vilket varorna levererades till honom",

- femte stycket i artikel 22.6 b) utgår.

13) Bilaga J som finns som bilaga till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 januari 1996. De skall genast underrätta kommissionen om dessa.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Utan hinder av punkt 1 första stycket får medlemsstater vidta åtgärder genom lagar, förordningar och bestämmelser för att sätta i kraft bestämmelserna i artikel 1.3, 1.4 och 1.9 senast den 1 januari 1996.

Tyskland och Luxemburg är emellertid berättigade att vidta åtgärder genom lagar, förordningar och andra bestämmelser för att tillämpa bestämmelserna i artikel 1.9 senast den 1 januari 1997.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 10 april 1995.

På rådets vägnar

A. JUPPÉ

Ordförande

(1) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1, senast ändrat genom direktiv 94/76/EG (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 53).

(2) EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 47.