Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995L0059.pdf

31995L0059

Rådets direktiv 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvarorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 06/12/1995 s. 0040 - 0045RÅDETS DIREKTIV 95/59/EG av den 27 november 1995 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

(1) Rådets direktiv 72/464/EEG av den 19 december 1972 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (3) och rådets andra direktiv 79/32/EEG av den 18 december 1978 om andra skatter än omsättningsskatter som påverkar förbrukningen av tobaksvaror (4), har vid ett flertal tillfällen ändrats på väsentliga punkter. Av effektivitets- och tydlighetsskäl bör därför dessa direktiv kodifieras så att de ställs samman till en enda text.

(2) Fördragets syfte är att upprätta en ekonomisk union inom vilken det råder sund konkurrens och vars egenskaper liknar en hemmamarknads. Vad beträffar tobaksvaror kan detta mål uppnås endast under förutsättning att medlemsstaternas uttag av skatter som påverkar konsumtionen av produkter inom denna sektor inte snedvrider konkurrensbetingelserna och inte hindrar produkternas fria rörlighet inom gemenskapen.

(3) Vad gäller punktskatter måste harmoniseringen av strukturerna särskilt leda till att konkurrensen inom de olika kategorierna av tobaksvaror som hör till samma grupp inte snedvrids genom skatteuttaget och följaktligen till att medlemsstaternas nationella marknader öppnas.

(4) Strukturen för punktskatt på cigaretter måste, förutom en särskild komponent som beräknas per produktenhet, innefatta en proportionell komponent som grundas på detaljhandelspriset inklusive alla skatter. Omsättningsskatten på cigaretter har samma verkan som en proportionell punktskatt, och detta måste tas med i beräkningen när relationstalet mellan punktskattens särskilda komponent och den totala skattebelastningen fastställs.

(5) Vad beträffar cigaretter uppnås ovanstående syfte bäst genom ett system för nedtrappning av skattenivån. För detta ändamål bör den skatt som belastar dessa produkter bestå av en proportionell punktskatt i kombination med en särskild punktskatt, vars belopp bestäms av varje medlemsstat i överensstämmelse med gemenskapskriterierna.

(6) Harmoniseringen av punktskattesystemen för tobaksvaror bör ske i etapper.

(7) Konkurrensen kräver ett system med fri prisbildning på alla grupper av tobaksvaror.

(8) Det finns flera slag av tobaksvaror, som skiljer sig åt inbördes genom sina egenskaper och genom sitt avsedda användningssätt.

(9) Dessa olika slag av tobaksvaror bör definieras.

(10) Av ekonomiska skäl bör tillfälliga undantag medges vissa medlemsstater.

(11) Det bör göras åtskillnad mellan finskuren röktobak för cigarettrullning och annan röktobak.

(12) Tillverkare bör definieras som den fysiska eller juridiska person som faktiskt bereder tobaksprodukter och sätter det högsta detaljhandelspriset för var och en av de medlemsstater där produkterna i fråga skall släppas för konsumtion.

(13) Ett flertal av medlemsstaterna beviljar undantag från eller återbetalar punktskatt för vissa typer av tobaksvaror, beroende på deras användning. Dessa undantag eller återbetalningar för särskilda ändamål bör närmare anges i detta direktiv.

(14) Tobaksrullar som går att röka som de är efter enkel hantering bör också anses vara cigaretter så att dessa varor beskattas lika.

(15) Förbundsrepubliken Tyskland bör tillåtas beskatta sådana rullar med åtminstone samma skattesats eller belopp som tillämpas på finskuren röktobak för rullning av cigaretter längst till den 31 december 1998.

(16) Detta direktiv bör inte få påverka medlemsstaternas skyldigheter att genomföra direktiven inom de tidsfrister som anges i bilaga I del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Allmänna principer

Artikel 1

1. Strukturen för den punktskatt som medlemsstaterna lägger på tobaksprodukter skall harmoniseras i flera etapper.

2. Detta direktiv lägger fast allmänna principer för denna harmonisering och de speciella kriterier som är tillämpliga under harmoniseringsetapperna.

3. Övergången från en harmoniseringsetapp till nästa, beslutas av rådet på kommissionens förslag, med beaktande av verkningarna under den pågående etappen av de åtgärder som medlemsstaterna har infört i sina punktskattesystem för att följa de bestämmelser som gällde under den etappen. Övergången från en etapp till nästa kan uppskjutas, exempelvis om den sannolikt skulle innebära oproportionella intäktsförluster för en medlemsstat.

Artikel 2

1. Följande varor, så som de definieras i artiklarna 3-7, skall betraktas som tobaksvaror:

a) Cigaretter.

b) Cigarrer och cigariller.

c) Röktobak, dvs.

- finskuren röktobak för rullning av cigaretter,

- annan röktobak.

2. Rådet skall, på kommissionens förslag, anta de bestämmelser som är nödvändiga för att bestämma hur tobaksvaror skall definieras och indelas i grupper.

3. Trots gemenskapens befintliga bestämmelser skall de definitioner som avses i artiklarna 3-7 varken påverka valet av system eller nivå för den beskattning som skall gälla för de olika produktgrupper som dessa artiklar avser.

Artikel 3

Följande skall anses vara cigarrer eller cigariller, om de går att röka som de är:

1. Tobaksrullar gjorda enbart av naturtobak.

2. Tobaksrullar med yttre täckblad av naturtobak.

3. Tobaksrullar med yttre täckblad av cigarrers normala färg och omblad av homogeniserad tobak, om minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,75 mm och om täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30° mot cigarrens längdaxel.

4. Tobaksrullar med yttre täckblad av cigarrers normala färg, gjort av homogeniserad tobak, om styckevikten förutom filter eller munstycke är minst 2,3 g och om minst 60 viktprocent av tobakspartiklarna är både bredare och längre än 1,75 mm och om omkretsen är minst 34 mm över minst en tredjedel av längden.

Artikel 4

1. Följande skall anses som cigaretter:

a) Tobaksrullar som går att röka som de är och som inte är cigarrer eller cigariller enligt definitionen i artikel 3.

b) Tobaksrullar som medelst enkel, icke-industriell hantering kan införas i cigarettpappersrör.

c) Tobaksrullar som medelst enkel, icke-industriell hantering kan rullas in i cigarettpapper.

Förbundsrepubliken Tyskland får till och med den 31 december 1998 tillåtas beskatta sådana tobaksrullar som avses i punkt b med minst samma skattesats eller belopp som gäller för finskuren röktobak för rullning av cigaretter.

2. En sådan tobaksrulle som avses i punkt 1 skall i fråga om punktskatt betraktas som två cigaretter, om den förutom filter eller munstycke är längre än 9 cm men högst 18 cm lång, som tre cigaretter om den är längre än 18 cm men högst 27 cm lång, osv.

Artikel 5

Följande skall anses vara röktobak:

1) Tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan ytterligare industriell beredning.

2) Tobaksavfall som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, som inte omfattas av artiklarna 3 och 4 och som går att röka.

Artikel 6

Röktobak enligt definitionen i artikel 5 i vilken mer än 25 viktprocent av tobakspartiklarna skurits finare än 1 mm skall anses vara finskuren röktobak för rullning av cigaretter. Medlemsstater som inte tillämpar denna snittbredd om 1 mm den 1 januari 1993 får dröja till den 31 december 1997 med att rätta sig efter denna bestämmelse.

Medlemsstaterna får även betrakta sådan röktobak där mer än 25 viktprocent av tobakspartiklarna skurits grövre än 1 mm och som sålts eller varit avsedd att säljas för rullning av cigaretter såsom finskuren röktobak för rullning av cigaretter.

Artikel 7

1. Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i artikel 3 skall behandlas som cigarrer eller cigariller, förutsatt att de har

- täckblad av naturtobak,

- täckblad och omblad av tobak, som båda är gjorda av homogeniserad tobak, eller

- täckblad av homogeniserad tobak.

2. Produkter som helt eller delvis består av andra ämnen än tobak men som i övrigt uppfyller kriterierna i artiklarna 4 och 5 skall likställas med cigaretter respektive röktobak.

Utan hinder av första stycket behandlas produkter som inte innehåller någon tobak och som används uteslutande för medicinska ändamål inte som tobaksvaror.

Artikel 8

1. I varje medlemsstat skall cigaretter som är tillverkade inom gemenskapen och sådana som är importerade från tredje land underkastas en proportionell punktskatt, som beräknas på det högsta detaljhandelspriset inklusive tull, samt en särskild punktskatt, som beräknas per produktenhet.

2. Skattesatsen för den proportionella punktskatten liksom beloppet av den särskilda punktskatten måste vara lika för alla cigaretter.

3. I sista etappen av strukturharmoniseringen skall alla medlemsstater beträffande cigaretter ha fastställt samma relationstal mellan den särskilda punktskatten och summan av den proportionella punktskatten och omsättningsskatten, så att skillnader i detaljhandelspriserna rättvist återspeglar skillnader i tillverkarnas leveranspriser.

4. När så är nödvändigt får punktskatten på cigaretter innefatta en minimiskattekomponent, taket för denna skall för varje etapp bestämmas av rådet på förslag av kommissionen.

Artikel 9

1. En fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen och som bereder tobak till tobaksvaror som är ägnade för detaljhandelsförsäljning skall anses vara tillverkare.

Tillverkare eller, i förekommande fall, deras företrädare eller bemyndigade representanter inom gemenskapen samt importörer av tobak från tredje land skall vara fria att bestämma det högsta detaljhandelspriset för var och en av sina produkter för varje medlemsstat där produkterna i fråga skall släppas för konsumtion.

Bestämmelsen i andra stycket får emellertid inte hindra tillämpningen av nationell lagstiftning om övervakning av prisnivåer eller efterlevnaden av påbjudna priser, förutsatt att dessa är förenliga med gemenskapslagstiftningen.

2. I syfte att underlätta uttaxeringen av punktskatten får dock medlemsstaterna fastställa en skala av detaljhandelspriser för varje grupp av tobaksvaror, på villkor att varje skala har tillräckligt omfång och är tillräckligt varierad för att motsvara den faktiska produktvariationen inom gemenskapen. Varje skala skall vara giltig för alla produkter som hör till den grupp av tobaksvaror som den avser, utan åtskillnad på grundval av kvalitet, presentation, produkters eller använda ämnens ursprung, företags kännetecken eller något annat kriterium.

Artikel 10

1. Senast under den sista etappen skall reglerna för uppbörd av punktskatten harmoniseras. Under de föregående etapperna skall punktskatten i princip tas ut med hjälp av skattemärken. Medlemsstater som tar ut punktskatten med hjälp av skattemärken måste göra dessa tillgängliga för tillverkare och affärsidkare i de andra medlemsstaterna. Om medlemsstaterna tar ut punktskatten på något annat sätt skall de se till att inget hinder, varken administrativt eller tekniskt, för den skull påverkar handeln medlemsstaterna emellan.

2. Importörer och tillverkare av tobaksvaror skall underkastas den ordning som avses i punkt 1 vad avser bestämmelser för uttag och erläggande av punktskatten.

Artikel 11

Följande tobaksvaror får undantas från punktskatt eller punktskatt som erlagts för dem får återbetalas:

a) Denaturerade tobaksvaror som används för industriella ändamål eller trädgårdsändamål.

b) Tobaksvaror som förstörs under myndighets tillsyn.

c) Tobaksvaror som uteslutande är avsedda för vetenskapliga försök eller för prov rörande varornas kvalitet.

d) Tobaksvaror som vidarebearbetas av producenten.

Medlemsstaterna skall bestämma de villkor och formaliteter som skall gälla för ovannämnda undantag eller återbetalning.

AVDELNING II

Särskilda bestämmelser som är tillämpliga under harmoniseringens första etapp

Artikel 12

1. Om inte annat följer av artikel 1.3 skall den första harmoniseringsetappen av strukturerna för punktskatt på tobaksvaror omfatta en period på 60 månader från och med den 1 juli 1973.

2. Under denna första harmoniseringsetapp skall artiklarna 13 och 14 gälla.

Artikel 13

1. Beloppet för den särskilda punktskatten på cigaretter skall första gången fastställas med utgångspunkt från cigaretter i den populäraste priskategorin enligt de uppgifter som var tillgängliga den 1 januari 1973.

2. Utan att detta påverkar vilken lösning som slutligen kommer att införas beträffande relationstalet mellan den särskilda punktskatten och den proportionella komponenten av punktskatten, får det belopp som avses i punkt 1 varken understiga 5 % eller överstiga 75 % av summan av den proportionella punktskatt och den särskilda punktskatt som belastar dessa cigaretter.

3. Om punktskatten på prisklassen som avses i punkt 1 ändras efter den 1 januari 1973, skall den särskilda punktskatten fastställas genom jämförelse med den nya skatten på sådana cigaretter som avses i punkt 1.

Artikel 14

Utan hinder av artikel 8.1 får varje medlemsstat utesluta tullar från beräkningsgrunden för den proportionella punktskatten på cigaretter.

AVDELNING III

Särskilda bestämmelser som är tillämpliga under harmoniseringens andra etapp

Artikel 15

1. Den andra harmoniseringsetappen av punktskattesystemen för tobaksvaror skall löpa från och med den 1 juli 1978.

2. Under denna andra harmoniseringsetapp skall artikel 16 gälla.

Artikel 16

1. Beloppet av den särskilda punktskatten på cigaretter skall fastställas med utgångspunkt från cigaretter i den populäraste priskategorin enligt de uppgifter som är tillgängliga den 1 januari varje år, med början den 1 januari 1978.

2. Punktskattens särskilda komponent får inte understiga 5 % eller överstiga 55 % av den totala skattebelastningen på dessa cigaretter bestående av den proportionella och den särskilda punktskatten samt omsättningsskatten.

3. Om den punktskatt eller omsättningsskatt som belastar den ovannämnda priskategorin ändras efter den 1 januari 1978, skall beloppet av den särskilda punktskattesatsen fastställas med utgångspunkt från den nya totala skattebelastningen på de cigaretter som avses i punkt 1.

4. Utan hinder av artikel 8.1 får varje medlemsstat undanta tullar från beräkningsunderlaget för den proportionella punktskatten på cigaretter.

5. Medlemsstaterna får ta ut en minimipunktskatt på cigaretter och finskuren röktobak för rullning av cigaretter, förutsatt att denna inte medför en höjning av den totala skattebelastningen till mer än 90 % av den totala skattebelastningen på den mest populära priskategorin cigaretter respektive den mest populära priskategorin finskuren röktobak för rullning av cigaretter.

AVDELNING IV

Slutbestämmelser

Artikel 17

Vid behov skall rådet, på kommissionens förslag, införa bestämmelser om tillämpningen av detta direktiv.

Artikel 18

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19

1. Direktiven i bilaga I del A upphävs utan att detta påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för genomförande som anges i bilaga I del B.

2. Hänvisningar till de upphävda direktiven skall uppfattas som hänvisningar till detta direktiv och läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 20

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 1995.

På rådets vägnar

P. SOLBES MIRA

Ordförande

(1) EGT nr C 56, 6.3.1995, s. 164.

(2) EGT nr C 133, 31.5.1995, s. 1.

(3) EGT nr L 303, 31.12.1972, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/78/EEG (EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 5).

(4) EGT nr L 10, 16.1.1979, s. 8. Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/78/EEG.

BILAGA I

DEL A

UPPHÄVDA DIREKTIV (som avses i artikel 19)

1. Direktiv 72/464/EEG

2. Direktiv 79/32/EEG

samt följande ändringar av dessa:

- Direktiv 74/318/EEG

- Direktiv 75/786/EEG

- Direktiv 76/911/EEG

- Direktiv 77/805/EEG

- Direktiv 80/369/EEG

- Direktiv 80/1275/EEG

- Direktiv 81/463/EEG

- Direktiv 82/2/EEG

- Direktiv 82/877/EEG

- Direktiv 84/217/EEG

- Direktiv 86/246/EEG

- Direktiv 92/78/EEG

DEL B

>Plats för tabell>

BILAGA II

JÄMFÖRELSETABELL

>Plats för tabell>