Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 96/42/EG av den 25 juni 1996 om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdeskattEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 170 , 09/07/1996 s. 0034 - 0034RÅDETS DIREKTIV 96/42/EG av den 25 juni 1996 om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdeskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

I artikel 12.3 d i direktiv 77/388/EEG (3), anges att de regler som gäller beskattningen av andra jordbruksprodukter än dem som tillhör kategori 1 i bilaga H enhälligt skall antas av rådet på kommissionens förslag senast den 31 december 1994. Till och med denna dag tilläts de medlemsstater som redan tillämpade en reducerad skattesats behålla denna medan de som tillämpade normalskattesatsen inte fick använda en reducerad skattesats. Denna bestämmelse tillät en senareläggning av tillämpningen av normalskattesatsen med två år.

Erfarenheten visar att det har förekommit fall av bedräglig verksamhet på grund av den strukturella obalansen mellan de mervärdeskattesatser som medlemsstaterna tillämpar för jordbruksprodukter från blomster- och trädgårdsodling. Eftersom den strukturella obalansen direkt kan hänföras till tillämpningen av artikel 12.3 d bör detta ändras.

Den bästa lösningen består i att tillåta alla medlemsstater att provisoriskt tillämpa en reducerad skattesats för tillhandahållande av jordbruksprodukter från blomster- och trädgårdsodling samt av vedbränsle.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 12.3 skall punkt d utgå.

2. Följande punkt skall införas i artikel 28.2:

"i) medlemsstaterna får tillämpa en reducerad skattesats för tillhandahållande av levande växter och andra produkter från blomsterodling (inklusive lökar, rötter och liknande produkter, snittblommor och prydnadsbladväxter) liksom för tillhandahållande av vedbränsle."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv gäller från och med den 1 januari 1995.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1996.

På rådets vägnar

M. PINTO

Ordförande

(1) EGT nr C 17, 22.1.1996, s. 26.

(2) EGT nr C 236, 11.9.1995, s. 10.

(3) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/7/EG (EGT nr L 102, 5.5.1995, s. 18).