Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 96/95/EG av den 20 december 1996 om ändring, med avseende på grundskattesatsen för mervärdesskatt, direktiv 77/388/EEG gemensamt system för mervärdesskattEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 338 , 28/12/1996 s. 0089 - 0090RÅDETS DIREKTIV 96/95/EG av den 20 december 1996 om ändring, med avseende på grundskattesatsen för mervärdesskatt, direktiv 77/388/EEG gemensamt system för mervärdesskatt

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

med beaktande av följande:

I artikel 12.3 a i direktiv 77/388/EEG (3) fastställs att på grundval av rapporten om hur övergångsreglerna har fungerat och de förslag till slutgiltiga regler som kommissionen skall överlämna i överensstämmelse med artikel 28l i detta skall rådet före den 31 december 1995 enhälligt fatta beslut om den miniminivå på mervärdesskatt för grundskattesatsen som skall tillämpas efter den 31 december 1996. Grundskattesatsen skall fastställas av varje medlemsstat som en procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för varor och tjänster. Från och med den 1 januari 1993 till och med den 31 december 1996 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

Erfarenheten har visat att under det nuvarande beskattningssystemet har de grundskattesatser för mervärdesskatt som för närvarande gäller i de olika medlemsstaterna i kombination med de skyddsåtgärder som arbetats in i det skattesystemet säkerställt att övergångssystemet för mervärdesskatt fungerat tillfredsställande. Det verkar därför lämpligt att, med beaktande av grundskattesatsen, behålla den nuvarande miniminivån för ytterligare en period av två år.

Övergångsbestämmelserna till det gemensamma systemet för mervärdesskatt bör inte äventyra efterkommande nya regler. Införandet av nya sådana bestämmelser, vilka enligt artikel 28l i direktiv 77/388/EEG i princip skall grunda sig på en beskattning i den medlemsstat där de varor eller tjänster som tillhandahålls har sitt ursprung kan komma att kräva en ungefärlig nivå på grundskattesatsen för mervärdesskatt i gemenskapen. Följaktligen bör nivån på grundskattesatsen som skall tillämpas efter tvåårsperioden beslutas enhälligt av rådet på förslag av kommissionen och efter hörande av Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 77/388/EEG artikel 12.3 a skall ersättas med följande:

"a) Grundskattesatsen för mervärdesskatt skall fastställas av varje medlemsstat som en procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för omsättning av varor och tjänster. Från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 1998 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

På förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén skall rådet enhälligt besluta om den nivå på grundskattesatsen som skall tillämpas efter den 31 december 1998.

Medlemsstaterna får dessutom tillämpa en eller två reducerade skattesatser. Dessa skall fastställas som en procentsats av beskattningsunderlaget vilken inte får vara lägre än 5 % och skall enbart tillämpas på omsättning av de slag av varor och tjänster som anges i bilaga H."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat vidtar dessa åtgärder skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 1997.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr C 277, 23.9.1996, s. 25.

(2) EGT nr C 204, 15.7.1996, s. 94.

(3) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/42/EG (EGT nr L 170, 9.7.1996, s. 34).