Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996L0099.pdf

31996L0099

Rådets direktiv 96/99/EG av den 30 december 1996 om ändring av rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 11/01/1997 s. 0012 - 0013RÅDETS DIREKTIV 96/99/EG av den 30 december 1996 om ändring av rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrandet (1), och

med beaktande av följande:

Ekonomiska och sociala kommittén har efter samråd om kommissionens förslag inte avgivit något yttrande inom den frist rådet förelagt kommittén i enlighet med artikel 198 i fördraget. Det är därför lämpligt att behandla saken trots att något yttrande inte föreligger.

I direktiv 92/12/EEG (2) anges de allmänna reglerna för innehav, flyttning och övervakning av punktskattepliktliga varor.

I artikel 26 i det direktivet stadgas ett undantag som gör det möjligt för Danmark att ta ut punktskatter på alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror utöver vissa kvantiteter som enskilda för in för personligt bruk.

Anslutningsfördraget stadgar också med hänvisning till artikel 26 i direktiv 92/12/EEG att Sverige och Finland får ta ut punktskatter enligt en mer omfattande förteckning över alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror på samma villkor.

Dessa stadgade undantag medgavs eftersom ett omedelbart och fullständigt upphävande av skattebegränsningarna i ett Europa utan gränser, där skattesatserna varierar kraftigt, skulle ha medfört en oacceptabel omläggning av handel och inkomster samt snedvridning av konkurrensen i de berörda medlemsstater som traditionellt tillämpat höga punktskatter på produkterna i fråga både som en viktig inkomstkälla och av hälsomässiga och sociala skäl.

Undantaget beviljades till utgången av år 1996 och underkastat översyn liknande den som fastställs i artikel 28 I i direktiv 77/388/EEG (3).

Den 31 december 1996 kommer dock de minimisatser för punktskatter som tillämpas i hela gemenskapen att vara lägre än vad som förväntades när undantagen medgavs, varför det kommer att skapa större problem än man förutsett om de avskaffas den dagen.

Det är därför lämpligt att ge ytterligare tid för anpassning i Danmark, Finland och Sverige genom att förlänga den frist som anges i artikel 26 i direktiv 92/12/EEG.

Bestämmelsen i artikel 26 utgör dock ett avsteg från en grundläggande princip för den inre marknaden, nämligen medborgarnas rätt att medföra varor som inköpts för eget bruk i hela gemenskapen utan att drabbas av nya avgifter. Det är därför nödvändigt att begränsa effekterna så långt som möjligt.

Det är därför lämpligt att i fallen Danmark och Finland vidta åtgärder, å ena sidan, för en successiv liberalisering av de kvantitativa restriktioner som får tillämpas fram till dess att de fullständigt avskaffas den 31 december 2003 och, å andra sidan, att sänka den kvalifikationstid som innebär krav på minsta vistelse utanför ifrågavarande medlemsstats territorium, innan där bosatta får tillgodogöra sig några ransoner från 36 till 24 timmar.

De berörda medlemsstaterna får besluta om de närmare detaljerna i liberaliseringen mot bakgrund av alla relevanta omständigheter.

Processen bör övervakas senast den 30 juni 2000.

I fallet Sverige är det lämpligt att tillåta att de nuvarande begränsningarna får fortsätta att gälla till den 30 juni 2000 och underkastas en översyn liknande den som fastställs i artikel 28 I i direktiv 77/388/EEG.

I artikel 1.2 i rådets förordning (EEG) nr 3925/91 av den 19 december 1991 om avskaffande av de kontroller och formaliteter som gäller för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen, samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen (4), slås fast att dess tillämpning inte hindrar kontroller som hänger ihop med förbud och restriktioner som medlemsstaterna inför, under förutsättning att de är förenliga med de tre fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna. I det sammanhanget måste de kontroller som är nödvändiga för att de kvantitativa restriktioner som det hänvisas till i artikel 26 i direktiv 92/12/EEG skall kunna upprätthållas anses vara sådana kontroller och, som sådana, förenliga med gemenskapslagstiftningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 26 i direktiv 92/12/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 26

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 skall Danmark och Finland till och med den 31 december 2003 ha rätt att tillämpa de särskilda regler som anges i andra och tredje styckena på vissa alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror som har förts in på deras territorium av enskilda för eget bruk.

Från och med den 1 januari 1997 skall Danmark och Finland ha rätt att fortsätta att tillämpa samma kvantitativa restriktioner som de tillämpade den 31 december 1996 för varor som får föras in på deras territorium utan betalning av ytterligare punktskatter. Dessa restriktioner skall avskaffas successivt av dessa medlemsstater.

När sådana varor förs in av personer som är bosatta inom respektive lands territorium, skall Danmark och Finland ha rätt att begränsa tillståndet att införa skattefria ransoner till personer som har vistats utanför deras territorium längre än 24 timmar.

2. Kommissionen skall före den 30 juni 2000 överlämna en rapport till Europaparlametet och rådet om hur punkt 1 tillämpas.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 skall Sverige, från och med den 1 januari 1997 till och med den 30 juni 2000 och underkastat en översyn liknande den som avses i artikel 28 I i direktiv 77/388/EEG, ha rätt att fortsätta att tillämpa samma kvantitativa restriktioner som det tillämpade den 31 december 1996 för den kvantitet alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror som får föras in på svenskt territorium av enskilda för eget bruk utan betalning av ytterligare punktskatter.

4. Danmark, Finland och Sverige får ta ut punktskatter och utföra nödvändiga kontroller med avseende på de varor som omfattas av denna artikel".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1997 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 1997.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 december 1996.

På rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 13 december 1996 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/74/EG (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 46).

(3) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 95/7/EG (EGT nr L 102, 5.5.1995, s. 18).

(4) EGT nr L 374, 31.12.1991, s. 4.