Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1999/352/EG, EKGS, Euratom: Kommissionens beslut av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF) [delgivet med nr SEK(1999) 802]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 136 , 31/05/1999 s. 0020 - 0022KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 april 1999

om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF)

[delgivet med nr SEK(1999) 802]

(1999/352/EG, EKSG, Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 162 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 16 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 131 i detta, och

av följande skäl:

(1) Institutionerna och medlemsstaterna fäster stor vikt vid skyddet av gemenskapernas ekonomiska intressen och vid kampen mot bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas ekonomiska intressen. Vikten av denna verksamhet bekräftas av artikel 209a i EG-fördraget, artikel 78i i EKSG-fördraget och artikel 183a i Euratomfördraget samt av artikel 280 i EG-fördraget i dess lydelse enligt Amsterdamfördraget.

(2) Det är nödvändigt att mobilisera alla tillgängliga resurser för att uppnå dessa mål, i synnerhet när det gäller de utredningsuppdrag som förts upp på gemenskapsnivå. Den balans och den ansvarsfördelning som råder mellan gemenskapen och medlemsstaterna bör dock behållas.

(3) Uppgiften att genomföra administrativa utredningar för att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen utfördes till helt nyligen av den särskilda arbetsgruppen ("Task-force") för samordning av bedrägeribekämpning, som har efterträtt Enheten för samordning av bedrägeribekämpning (UCLAF).

(4) Med tanke på behovet av en effektivare bekämpning av bedrägerier och annan olaglig verksamhet som riktar sig mot gemenskapernas ekonomiska intressen bör det upprättas en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF), nedan kallad byrån, som bör vara helt oberoende när den genomför sina utredningar.

(5) Den oberoende ställningen för byråns direktör och övervakningskommitténs roll i enlighet med vad som framgår av detta beslut samt av rådets förordningar (EG) och (Euratom) om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, syftar till att säkerställa att byråns utredningar fungerar väl utan att verka störande på byråns övriga uppgifter, till exempel de som kan härledas ur kommissionens befogenheter, särskilt på lagstiftningsområdet.

(6) Byråns ansvar bör, utöver skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen, omfatta all verksamhet som bedrivs för att skydda gemenskapernas intressen mot oegentligheter som kan leda till administrativa eller straffrättsliga påföljder.

(7) I byråns arbetsbeskrivning bör ingå alla de befogenheter som hittills utövats av arbetsgruppen för samordning av bedrägeribekämpning, särskilt de som avser förberedelse av lagstiftning och andra regleringsåtgärder rörande byråns verksamhetsområden, även när det är fråga om instrument som grundar sig på avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inrättandet av byrån

En Europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF), nedan kallad byrån, skall inrättas. Byrån skall ersätta den särskilda arbetsgruppen för samordning av bedrägeribekämpning och överta alla dess befogenheter.

Artikel 2

Byråns uppgifter

1. Byrån skall utöva de befogenheter som tilldelats kommissionen i fråga om externa administrativa undersökningar i syfte att förstärka kampen mot bedrägeri, mot korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot gemenskapernas ekonomiska intressen samt i fråga om bekämpning av bedrägeri med avseende på varje annan handling eller verksamhet som utförs eller bedrivs av aktörer i strid med gemenskapsbestämmelserna.

Byrån skall också ha till uppgift att utföra interna administrativa utredningar för att

a) bekämpa bedrägeri, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot gemenskapernas ekonomiska intressen,

b) efterforska vid institutioner och organ, chefer vid byråer eller medlemmar av personalen vid institutioner, organ och byråer som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Byrån skall utöva kommissionens befogenheter på området i enlighet med vad som föreskrivs genom bestämmelser som fastställts med beaktande av den ram, de gränser och de villkor som anges i fördragen.

Kommissionen eller de övriga institutionerna, organen eller byråerna skall kunna anförtro åt byrån att genomföra utredningsuppdrag inom andra områden.

2. Byrån skall ha i uppgift att företräda kommissionen i samarbetet med medlemsstaterna på området för bedrägeribekämpning.

3. Byrån skall ansvara för utformningen av åtgärder rörande bedrägeribekämpning enligt punkt 1.

4. Byrån skall ansvara för förberedelse av kommissionens lagstiftning och andra regleringsåtgärder avseende bedrägeribekämpning enligt punkt 1.

5. Byrån skall också ansvara för all annan operativ verksamhet i samband med bedrägeribekämpning enligt punkt 1, särskilt vad gäller att

a) utveckla nödvändig infrastruktur,

b) samla in och använda information,

c) bidra med tekniskt stöd, särskilt i fråga om utbildning, till övriga institutioner, organ eller byråer samt till behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

6. Byrån skall också sköta de direkta kontakterna med polismyndigheter och rättsliga myndigheter.

7. Byrån skall företräda kommissionens tjänstegrenar i de berörda formerna inom de områden som avses i denna artikel.

Artikel 3

Oberoende vid genomförandet av utredningar

Byrån skall vara helt oberoende när den utövar de utredningsbefogenheter som avses i artikel 2.1. Vid utövandet av dessa befogenheter skall byråns direktör vare sig begära eller ta emot instruktioner från kommissionen, någon regering eller några andra institutioner, organ eller byråer.

Artikel 4

Övervakningskommitté

Det skall inrättas en övervakningskommitté, vars sammansättning och behörighet skall fastställas av gemenskapslagstiftaren. Denna kommitté skall regelbundet kontrollera genomförandet av byråns utredningar.

Artikel 5

Direktör

1. Byrån skall ledas av en direktör som skall utses av kommissionen efter samråd med Europaparlamentet och rådet för en period på fem år som skall kunna förnyas en gång. Direktören skall utses genom att tjänsten utlyses, där så är lämpligt genom offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, och kommissionen skall därefter, efter positivt yttrande från övervakningskommittén, upprätta en förteckning över flera kandidater med de nödvändiga kvalifikationerna.

Direktören skall vara ansvarig för genomförandet av utredningarna.

2. Kommissionen skall med avseende på direktören utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter. En åtgärd som vidtagits med stöd av artiklarna 87, 88 och 90 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna skall omfattas av ett motiverat beslut från kommissionen, efter samråd med övervakningskommittén. Detta beslut skall meddelas Europaparlamentet och rådet för kännedom.

Artikel 6

Byråns administration

1. Byråns direktör skall med avseende på byråns anställda utöva tillsättningsmyndighetens befogenheter enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna samt myndighet att sluta anställningsavtal enligt anställningsvillkoren för övriga anställda. Direktören skall ha rätt att delegera dessa befogenheter. Direktören skall fastställa villkor och närmare bestämmelser för rekryteringen, särskilt vad gäller anställningsavtalens varaktighet och förnyelse, i enlighet med tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda.

2. Direktören skall i god tid och efter samråd med övervakningskommittén överlämna ett preliminärt budgetförslag till generaldirektören för budget, vilket är avsett att föras in under den budgetrubrik som avser byrån i gemenskapernas allmänna budget.

3. Direktören skall vara utanordnare vid genomförandet av anslagen under den särskilda rubrik i del A i budgeten som gäller byrån och de särskilda rubrikerna rörande bedrägeribekämpning i budgetens del B. Direktören skall ha rätt att delegera denna befogenhet.

4. De interna besluten för kommissionens organisation skall tillämpas även på byrån, i den utsträckning som de är förenliga med de regler för byrån som gemenskapslagstiftaren fastställer samt med det här beslutet och dess tillämpningsföreskrifter.

Artikel 7

När beslutet skall bli gällande

Detta beslut blir gällande den dag Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning träder i kraft. Fram till den första dagen i månaden efter det att direktören för byrån utnämnts skall byråns löpande ärenden skötas av direktören för den särskilda arbetsgruppen ("Task-force") för samordning av bedrägeribekämpning.

Utfärdat i Bryssel den 28 april 1999.

På kommissionens vägnar

Jacques SANTER

Ordförande